Het schijnt dat, als je woont in het Land van de Eeuwige Glimlach, je best bereid bent om ruimhartig belasting te betalen. Toen je nog in Nederland woonde was dat wel even wat anders!

Je leeft als God in Frankrijk, maar jij dan in Thailand (verschil moet er immers zijn en jij bent nu eenmaal geen God). Eigenlijk kun je je niets beters wensen. En waarom zou je je dan druk maken over het betalen van belasting? Je hebt het immers al goed. Of kan het in een aantal gevallen toch nog een stukje beter, waardoor het toch lijkt alsof je als God in Frankrijk leeft? Aan deze vraag zal ik navolgend aandacht besteden.

Niet zelden kan het leven in Thailand zelfs nog aanmerkelijk beter uitpakken. Jaarlijks loop ik in dat kader wel tussen de 20 à 25 in Thailand wonende Nederlanders tegen het lijf. Zij zijn tevreden met het niet meer hoeven betalen van allerlei premies en bijdragen en hebben, ondanks het verlies van de heffingskortingen, daardoor meer te besteden nu zij in Thailand wonen. De daardoor optredende ongemakken nemen zij voor lief.

Daar komt nog bij dat de kosten van levensonderhoud in Thailand veel lager uitvallen dan bij wonen in Nederland. Niet voor niets geldt voor Thailand een woonlandfactor van 0,5. Dat geldt met name als je in Thailand ook als een Thai wilt leven. Mooi toch? Of toch niet helemaal?

Het kan inderdaad dikwijls nog veel mooier, nl. door ook geen Nederlandse inkomstenbelasting te betalen over je bedrijfspensioen en/of lijfrente-uitkering. Maar daarvoor met je dan wel even aangifte doen om de reeds gedane inhoudingen weer terug te krijgen. Maar al te vaak wordt dat nagelaten. En als je wel aangifte doet, doe het dan op de juiste wijze.

Doe aangifte

Wonen er dan werkelijk Nederlanders in Thailand die dit niet weten? Dat is helaas maar al te vaak het geval. Ik weet niet onder welke steen zij al die tijd hebben gewoond, maar het zijn zeker geen trouwe lezers van Thailandblog. Het is dan ook de vraag of ik hen met dit artikel bereik. Ze komen nu vast niet even onder hun steen vandaan. Wellicht is er nog veel werk te verzetten door de besturen van Nederlandse verenigingen in Thailand. Maar ook het bespreekbaar maken van het doen van aangifte in je contacten met andere Nederlanders kan al heilzaam werken.

Overigens is dit niet louter een “Thais” probleem. Ik kom dit tegen in vrijwel alle werelddelen.

Zoals gezegd loop ik er jaarlijks wel tussen de 20 à 25 in Thailand wonende Nederlanders tegen het lijf die de inhouding van loonbelasting (en soms ook nog de premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) over hun bedrijfspensioen en/of lijfrente-uitkering laten voor wat het is of, als ze wel aangifte doen, grote fouten maken. En wat ik binnenkrijg is natuurlijk nog maar het topje van de ijsberg.

Een paar voorbeelden van het niet doen van aangifte

Voorbeeld 1

Een paar weken geleden was het weer raak. De beste man woont al ruim 15 jaren in Thailand en vraagt zich af waarom hij nog steeds belasting moet betalen in Nederland. Hij heeft in al die jaren geen aangifte in Nederland gedaan voor de inkomstenbelasting en dus nooit de op z’n bedrijfspensioen ingehouden loonbelasting teruggevraagd. De jaren 2017 – 2021 kon ik nog door het doen van aangifte voor hem rechtbreien, daarbij uitkomend op een bedrag aan teruggaaf van rond de € 2.500 per jaar. De jaren daarvoor is hij echter kwijt als “solidariteitsbijdrage” aan Nederland. Over Vaderlandsliefde gesproken!

Voorbeeld 2

Een bijzonder geval betrof een in Thailand wonende Nederlander. Zijn privaat pensioen werd in Nederland belast en omdat zijn redenering was: “Je moet toch ergens belasting betalen” liet hij dat maar voor wat het is en deed in Thailand geen aangifte (“een keer belasting betalen is al meer dan genoeg”).

Hierbij zag hij echter twee dingen over het hoofd:

 1. de Thaise belastingambtenaar heeft geen boodschap aan het in Nederland betalen van belasting over dit pensioen;
 2. alhoewel de belastingdruk t.z.v. de inkomstenbelasting bij wonen in Nederland doorgaans lager is dan die voor de PIT (zulks in tegenstelling tot wat ik vaak lees in Thailandblog) gaat dit niet op bij wonen in Thailand wegens het alsdan optredende gemis aan heffingskortingen, waardoor de in Thailand te betalen PIT aanmerkelijk lager is dan de in Nederland ingehouden en op aangifte weer terug te vragen inkomstenbelasting.

Editorial credit: aquatarkus / Shutterstock.com

Foutieve aangiften

Voorbeeld 1

Maar ook bij het wel doen van aangifte voor de inkomstenbelasting worden veel fouten gemaakt. Zo worden met het grootste gemak aangiften ingestuurd model-P voor binnenlandse belastingplichtigen (particulieren). Nu moet ik wel zeggen dat de website van de Belastingdienst mensen vaak ook wel uitnodigt om deze fout te maken. Dat geldt met name als je geen uitnodiging hebt gehad voor het doen van aangifte en er dus geen aangifte op de website van de Belastingdienst voor jou klaarstaat, maar toch de inhouding van loonbelasting over je bedrijfspensioen en/of lijfrente-uitkering terug wilt vragen.

Bij je bezoek aan de website van de Belastingdienst moet je dan ook niet klikken op: “Aangifte inkomstenbelasting doen”, terwijl dat toch de reden is van je bezoek aan deze website, maar op: “Meer”. Vervolgens kun je kiezen om aangifte te doen als buitenlands belastingplichtige of als belastingplichtige die een deel van het jaar in het buitenland heeft gewoond. Klik je wel direct op “Aangifte inkomstenbelasting doen” dan kom je terecht in het gedeelte van de website voor aangifte als binnenlands belastingplichtige.

Als de aangifte op je scherm niet begint met het kiezen van de taal voor de aangifte (je kunt kiezen voor Nederlands of Engels; meer smaken zijn er niet), je ook niet vrijwel direct een vraag krijgt over het land waar je woont en wat jouw nationaliteit is en als de aangifte vooraf al door de Belastingdienst voor jou is ingevuld, dan weet je het: je zit fout en kun je meteen afsluiten en opnieuw beginnen (en dan hopelijk goed).

Na het indienen van de verkeerde aangifte (model P – particulier binnenland) kun je vervolgens wel raden wat er dan gebeurt: je inkomen is volledig belast in Nederland en daarnaast krijg je de premies volksverzekeringen ook nog eens aan je broek. Een troost is dan dat je de heffingskortingen ook toegewezen krijgt. En omdat de heffingskortingen niet zijn toegepast op je uitkeringen heb je meestal toch nog te maken met een teruggaaf en ben je dus al gauw tevreden. Maar meestal niet tevreden genoeg!

Zelfs bij door “professionals” ingediende aangiften kan het goed fout gaan. Zo ontdekte ik deze week dat een in de Bollenstreek, vlak onder de rook van Leiden, gevestigd accountants- en advieskantoor voor z’n in Thailand wonende klant weliswaar aangifte had gedaan als buitenlands belastingplichtige maar waarbij z’n privaatrechtelijk pensioen werd aangemerkt als te zijn belast in Nederland. Tevens werd in de aangifte aangegeven dat klant het gehele jaar verzekerd was voor de volksverzekeringen. De op deze klant ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen t.z.v. z’n pensioen werden op aanslag dan ook niet teruggekregen. En dat er, ondanks het wonen in Thailand, op z’n pensioenuitkering premie volksverzekeringen was ingehouden verbaasde me in het geheel niet: het betrof een door Achmea gedane uitkering!

Voorbeeld 2

In een ander geval werd ook wel de juiste aangifte gedaan maar werd eveneens het bedrijfspensioen en dan door betrokkene zelf, aangemerkt als te zijn belast in Nederland. De pensioenuitvoerder (“en die zal het toch wel weten”) had immers loonbelasting ingehouden en dus zou het wel goed zijn, toch? En dus was het niet goed en was de aangifte fout ingevuld!

Maar ook de vraag op zich in de aangifte: “Zijn deze inkomsten volledig belast in Nederland?” nodigt al uit tot het maken van deze fout. Omdat er belasting werd ingehouden op deze pensioenuitkering is men kennelijk al gauw geneigd om deze vraag met “Ja” te beantwoorden. En toch moet het antwoord “Nee” zijn. Deze inkomsten zijn immers vrijgesteld voor de inkomstenbelasting. De vraag zou dan ook eigenlijk moeten luiden: “Is Nederland bevoegd om over deze inkomsten volledig belasting te heffen?”, want dat is wat er wordt bedoeld met deze vraag.

Voorbeeld 3:

Nog maar kortgeleden werd in Thailandblog een vraag gesteld inzake belastingheffing boxen 1 en 3. N.a.v. een daarin geplaatste reactie en mijn antwoord daarop nam een in Thailand wonende Nederlander contact met mij op. Hij had z’n aangifte 2021 laten verzorgen door een bij de Belastingdienst geregistreerde belastingconsulent. Deze aangifte monde uit in een te betalen bedrag van afgerond € 3.500,–.

Met een half oog (veel meer kon ik er ook niet aan besteden daar ik geboren ben met een lui oog) zag ik wel dat daar niets van klopte. Als je als “belastingconsulent” niet weet dat een bedrijfspensioen en lijfrente bij wonen in Thailand in Nederland is vrijgesteld voor de inkomstenbelasting dan heb je te maken met een duurbetaalde “keukentafel-belastingconsulent” c.q. een kwakzalver. In werkelijkheid heeft hij recht op een teruggaaf van afgerond € 4.300,–. Een verschil dus van afgerond € 7.800,–.

Daar het hierbij ging om een voorlopige aanslag kan betrokkene, na het indienen van een verbeterde aangifte, binnen niet al te lange tijd een bijschrijving van de Belastingdienst op zijn bankrekening tegemoet zien van afgerond € 7.800,– (de voorlopige aanslag was inmiddels al betaald).

En daar de aangiften 2017 – 2020 uit hetzelfde hout zijn gesneden volgen er meer correcties en terugbetalingen na het indienen van verzoeken om ambtshalve vermindering t.z.v. de reeds opgelegde definitieve aanslagen! En dat alles na een reactie op een lezersvraag en mijn antwoord daarop in Thailandblog. Eens temeer had Thailandblog z’n nut maar weer eens bewezen!

En dit zijn slechts een paar voorbeelden van de talloze “grappen en grollen” die ik zoal tegenkom en dan nog niet eens de ergste. Doe daar je voordeel mee en laat dat jou niet gebeuren!

Lijfrente-uitkeringen en inkomstenbelasting

Nog steeds krijg ik berichten binnen waaruit blijkt dat men zelf of de Belastingdienst lijfrente-uitkeringen aanmerkt als te zijn belast in Nederland. Ik heb het al eens eerder opgemerkt: stop daar onmiddellijk mee en zo mogelijk met terugwerkende kracht en mocht de Belastingdienst zo’n uitkering toch aanmerken als te zijn belast in Nederland, teken dan onmiddellijk bezwaar aan en ga desnoods in (hoger) beroep.

Een kleine 12 jaar geleden verschenen de eerste uitspraken van Rechtbank Zeeland – West-Brabant en Hof Den Bosch, inhoudende een toewijzing van het heffingsrecht t.z.v. lijfrente-uitkeringen aan Nederland, daar deze uitkeringen ten laste zouden komen van de winst van een Nederlandse onderneming (bank of verzekeraar). Niets is echter minder waar. Een aldus handelende bank of verzekeraar zou in conflict komen met nationale en internationale standaarden, de Wet op de jaarrekening en het Burgerlijk Wetboek, met alle consequenties van dien (geen externe goedkeuringsverklaring bij hun jaarrekening, waarna zij in conflict komen met hun aandeelhouders en de toezichthouders).

Dat genoemde colleges toch tot deze uitspraken zijn gekomen getuigt van een rechterlijke dwaling, als gevolg van het ontbreken van voldoende kennis van het civielrecht bij deze bestuursrechters. Het ontbreken van deze kennis bij de bestuursrechters betekent echter niet dat dit recht dan ook niet zou bestaan!

Kortgeleden heb ik in Thailandblog nog aandacht besteed aan het heffen van inkomstenbelasting t.z.v. lijfrente-uitkeringen, daarbij tot de conclusie komend dat de Nederlandse Staat zich niet gedraagt als een betrouwbare verdragspartner. Zie: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/is-nederland-wel-een-betrouwbare-verdragspartner/

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Regelmatig kom ik situaties tegen waarin de uitkeringsinstantie tevens de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet heeft ingehouden. De lijst van uitkeringsinstanties waar het dikwijls fout gaat wordt met vlag en wimpel aangevoerd door Aegon, met als goede tweede Nationale Nederlanden.

Deze inhouding wordt niet teruggekregen door het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Daarvoor moet een speciaal verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst/kantoor Utrecht. Zie voor meer informatie hieromtrent: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/aegon-de-spaarpot-voor-veel-in-het-buitenland-wonende-nederlanders/

Personal Income Tax

De meeste in Thailand wonende Nederlanders kennen wel het uitgangspunt voor de Personal Income Tax (PIT) van de “remittance base” (section 41 van de Thailand Revenue Code). Dit uitgangspunt houdt in dat het deel van je inkomen, wat je niet in het jaar van het genieten daarvan in Thailand inbrengt, buiten de belastingheffing wordt gehouden als zijnde later ingebracht spaargeld.

Dit brengt “slimmeriken” (maar niet heus) ertoe om hun pensioen maandelijks in Thailand in te brengen en hun AOW-uitkering in Nederland op te sparen om dat later (in het nieuwe jaar) in één keer in Thailand in te brengen om het op die manier buiten de PIT te houden. FOUT!

Daarmee maak je geen gebruik van de door mij vorig jaar maart ontdekte bijzondere bepaling in artikel 23, lid 6, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting, inhoudende een drastische beperking van het heffingsrecht van Thailand ten aanzien van o.a. een AOW-, WAO- of WIA-uitkering. Zie voor hoe dat werkt het al eens door mij geplaatste artikel: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/belangrijke-besparing-op-de-personal-income-tax/

Foutieve c.q. onvolledige aangiften Personal Income Tax

Ook voor wat betreft de Personal Income Tax (PIT) krijg ik veel foute aangiften onder ogen. Dikwijls worden niet alle mogelijke vrijstellingen, verminderingen en aftrekposten benut. En aan het claimen van de door Thailand te verlenen vermindering ex artikel 23, lid 6, van het Verdrag t.z.v. sociale zekerheidsuitkeringen, zoals een AOW-, WAO- of WIA-uitkering (zie ook het vorenstaande), komt men al helemaal niet toe. Dat is ook een nogal vrij ingewikkelde berekening. Maar daardoor betaal je al gauw het dubbele aan PIT dan wat werkelijk verschuldigd zou zijn.

Vandaar dat ik voor een aantal van mijn klanten tevens de aangiften voor de PIT (model P.N.D.91) verzorg en dus inclusief een berekening van genoemde vermindering als Withholding Tax (vraag 13 van het formulier P.N.D.91, belastingjaar 2021).

Ook voor een aantal niet-klanten heb ik, op hun verzoek, de berekening van genoemde vermindering gemaakt. Voor mij is dat een fluitje van een satang (Excel doet het rekenwerk) terwijl betrokkenen al gauw een belastingvoordeel weten te behalen van dikwijls zo’n 50% en vaak zelfs meer.

Dit jaar heb ik rond de 75 van dit soort berekeningen verzorgd. In 2020 woonden er 1.662 Nederlanders in Thailand met een AOW-uitkering. Dat betekent dat 95,5% van de in Thailand wonende AOW-ers genegen zijn om veel meer PIT te betalen dan nodig zou zijn (tenzij men belasting ontduikt of, gelet op het geringe inkomen en de vele vrijstellingen en aftrekposten, geen PIT verschuldigd is)!

In alle gevallen is deze geheel in het Engels opgestelde doorrekening door de Thaise belastingambtenaren gevolgd. Slechts in een enkel geval wou de betreffende belastingambtenaar nog ruggenspraak plegen met een groter (regionaal) kantoor, maar ook dat heeft geen problemen opgeleverd.

Een van hen heeft daar zelfs over bericht in Thailandblog. Zie: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/de-proef-op-de-som-genomen-echt-geen-thaise-belasting-op-binnengebrachte-aow-lezersinzending/

Grappig in dit bericht vond ik de opmerking dat z’n Thaise partner ook meteen al een bestemming had gevonden voor het te behalen belastingvoordeel. M.a.w.: je betaalt belasting maar voor je gevoel “verdien” je geld c.q. hou je nog geld over voor andere leuke zaken. Dat heet: “Creatief omgaan met geld”!

Met het plaatsen van een tweetal artikelen in Thailandblog in maart vorig jaar heb ik ruim aandacht besteed aan genoemde verminderingsbepaling. Zie daarvoor: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/heffing-van-belasting-over-sociale-zekerheidsuitkeringen/ en https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/heffing-van-belasting-over-sociale-zekerheidsuitkeringen-het-vervolg/

In dit laatste artikel is ook een voorbeeldberekening opgenomen van de door Thailand te verlenen vermindering. Deze voorbeeldberekening is nog geheel in het Nederlands opgesteld. Nu stel ik ze geheel in het Engels op om daarmee de bruikbaarheid bij je Revenue Office te vergroten.

Mocht jij ook een berekening willen van de door Thailand te verlenen vermindering ex artikel 23, lid 6, van het Verdrag, neem dan contact met me op via email: [email protected]. Een 75-tal AOW-ers zijn je al voorgegaan. En dat zijn er beslist te weinig! Hieraan zijn geen kosten verbonden. Beschouw dit maar als service aan lezers van Thailandblog (met 275.000 bezoekers per maand ver weg de grootste Nederlandstalige Thailand community). En wie vraagt de bronbelasting van 15% (voor particulieren) t.z.v. z’n renteopbrengsten als Withholding Tax weer terug bij geen of weinig belastingschuld voor de PIT? Waarschijnlijk niemand!

Je hebt bijvoorbeeld je huis in Nederland met overwaarde verkocht. In Thailand leef je van deze overwaarde (is spaargeld). Dat betekent dat je geen PIT verschuldigd bent. De wel ingehouden bronbelasting t.z.v. je Thaise banktegoed kun je vervolgens als reeds betaalde Withholding Tax weer terugvragen met het aangifteformulier P.N.D.91 (vraag 13 P.N.D.91 – 2021).

Tot slot

Dus, in Thailand wonende Nederlanders: “Let Op U Saeck” of stel je vraag over belastingaangelegenheden niet in een theekransje van de Libelle of de Margriet en al helemaal niet aan de Belasting Telefoon Buitenland maar in Thailandblog en je krijgt prompt een gedegen antwoord c.q. advies.

En stel je zo’n vraag wel aan de Belasting Telefoon Buitenland, doe dat dan drie keer en je krijgt gegarandeerd drie verschillende antwoorden. Kies je daaruit het antwoord wat jou het beste past, hou er dan rekening mee dat de inspecteur uiteindelijk nog een vierde “oplossing” voor jou in petto heeft, welke meestal (maar ook weer niet altijd) de enige juiste blijkt te zijn.

Dit alles kan al gauw leiden tot het met nog meer voldoening/financiële ruimte wonen in Thailand. 

Belasting betalen is leuk maar geen belasting hoeven te betalen is nog véél leuker. 

ฉันไม่สามารถทำให้สวยงามขึ้น

Ik wens redactie, moderatoren, bloggers en lezers van Thailandblog “in soad lok en sûnes” (veel geluk en gezondheid) in 2023. Blijf inzenden en blijf reageren. Zo maken we van 2023 ook weer een mooi Thailandblog-jaar!

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen)

35 reacties op “In Thailand wonende Nederlanders houden van het betalen van belasting”

 1. Jean zegt op

  Zeer interessant en goed gestoffeerd artikel ,bestaat er ook iets dergelijks voor in Thailand wonende Belgen ?

 2. Puuchaai Korat zegt op

  Beste heer de Haan,

  Ik was in de veronderstelling dat lijfrente uitkeringen onder het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting in Nederland belast zouden zijn. In mijn geval een tijdelijke 5 jarige uitkering, waarvan nog 3 te gaan zijn.

  Is U overigens nog iets bekend over een uitspraak aangaande opgelegde voorlopige aanslagen, met een betalingstermijn van 10 jaar over lijfrente uitkeringen die zijn opgelegd omdat men bang zou zijn dat er bijvoorbeeld afkoop plaats zou vinden ? Dit zou door het gerechtshof als onwettig beoordeeld zijn, maar natuurlijk is de belastingdienst enkele jaren geleden in hoger beroep gegaan bij de hoge raad.

  Hartelijk dank voor uw informatie en voor u ook een gelukkig en gezond 2023 gewenst.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Puuchaai Korat,

   Het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting (hierna: Verdrag) kent het heffingsrecht t.z.v. lijfrente in principe toe aan Thailand.

   Lees maar eens wat het Verdrag daaromtrent bepaald:

   “Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten
   1 Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel en het eerste lid van artikel 19, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking betaald aan een inwoner van een van de Staten, alsmede aan een zodanige inwoner betaalde lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.
   2 Die inkomsten mogen echter ook in de andere Staat worden belast, voorzover zij als zodanig ten laste komen van winst, die in die andere Staat is behaald door een onderneming van die andere Staat of door een onderneming die aldaar een vaste inrichting heeft.”

   Het probleem wat zich hierbij aandient is het volgende.
   Zo’n 12 jaar geleden verscheen de eerste uitspraak van Rechtbank Zeeland – West-Brabant, gevolgd door een uitspraak van Hof Den Bosch, inhoudende de toewijzing van het heffingsrecht t.z.v. lijfrenten aan Nederland daar lijfrenten ten laste zouden komen van de winst van een Nederlandse onderneming (bank of verzekeraar). Zie het 2e lid van artikel 18.

   Deze uitspraken houden echter een rechterlijke dwaling in daar geen enkele bank of verzekeraar lijfrente-uitkeringen ten laste laat komen van hun winst. Maar om dat te beseffen moet je als inspecteur en bestuursrechter/belastingrechter wel over enige kennis beschikken van het civiel recht.
   Een aldus handelende bank of verzekeraar zou handelen in strijd met wet en regelgeving, zoals is neergelegd in de International Accounting Standards (conform IAS 37), de Nederlandse regels van de Raad voor de Jaarverslaggeving (conform RJ 252), de Wet op de jaarrekening en artikel 374, lid 1, 3 en 4, onder b, van het Burgerlijk Wetboek.

   Merk jouw lijfrente in het vervolg dan ook aan als niet te zijn belast in Nederland. Dat kan nog tot en met het belastingjaar 2023 want daarna is het, als gevolg van het nieuwe met Thailand gesloten Verdrag, afgelopen met de pret en geldt voor alle uit Nederland afkomstige bronnen van inkomen een bronstaatheffing.

   Het tweede deel van jouw reactie gaat over het opleggen van een conserverende aanslag t.z.v. lijfrenten. Dat is inderdaad toegestaan, maar dan wel onder beperkende voorwaarden.

   Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 is het opleggen van een conserverende aanslag t.z.v. lijfrenten toegestaan voor zover dit beperkt blijft tot ingelegde bedragen en welke hebben geleid tot vermindering van het te belasten inkomen in de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001 of in de periode na 15 juli 2009. Zie ECLI:NL:HR:2017:1324 van 14 juli 2017.

   Hierbij moet je onmiddellijk jezelf de vraag stellen of de door jou ingelegde bedragen t.z.v. een lijfrenteproduct wel hebben geleid tot een vermindering van je te belasten inkomen c.q. wel fiscaal zijn gefaciliteerd. In veel gevallen is hier geen sprake van of tot maar een gering deel wegens het ontbreken van (voldoende) “jaarruimte” als gevolg van geen of maar een beperkt pensioengat.

   Een niet fiscaal gefaciliteerde lijfrente is vrij van inkomstenbelasting en kan ook niet worden betrokken in een conserverende aanslag.
   Ik durf wel te stellen dat 90% van de genieters van een lijfrente daarover bij wonen in Nederland (deels) ten onrechte inkomstenbelasting betaald.

 3. Lung addie zegt op

  Beste en Hooggewaardeerde Lammert,
  ook al ben ik Belg, heb ik uw uiterst interessant artikel gelezen. Het getuigt van uw heel grondige kennis en ik waardeer ook uw inzet om mensen te helpen.
  Ook al ben ik geen fiscaal Belgisch belastingspecialist, ik ken de wegen die gevolgd moeten worden, heb heel goede relaties met de Belgische overheidsdiensten.Ook heb ik tal van Belgen, en vooral Thaise weduwen van overleden Belgen in Thailand welke een weduwepensioen uit Belgie ontvangen, voor wie ik de aangifte doe, hun weduwepensioen aanvraag….en eventuele problemen met deze diensten oplos of tracht op te lossen indien nog mogelijk.
  Gelukkig is het Belgisch belastingsysteem, voor mensen wonende in Thailand, stukken eenvoudiger dan het Nederlandse. Ook ons pensioenstelsel is stukken eenvoudiger maar dat zal jij wel weten.
  Echter de problemen, welke U hier aanhaalt komen ook voor bij de dossiers welke ik te behandelen krijg:
  – niet indienen ( soms jaren) van een aangifte, dit heeft in Belgie een boete als gevolg
  – foutief invullen van de aangifte
  – niet betalen van jaarlijkse afrekening: heeft beslaglegging op het pensioen als gevolg
  – niet meedelen van de wijziging van de burgerlijke stand: heeft een foute belastingaanslag als gevolg en kan heel hoog oplopen. De gehuwde staat wel doorgeven aan de pensioendienst voor het bekomen van een ‘gezinspensioen, en niet doorgeven aan de belastingdienst. Dit resulteert dan in: bedrijfsvoorheffing op het pensioen als gehuwde met echtgenote zonder inkomen en een aanslag als alleenstaande door de belastingdienst. In een der gevallen, welke ik behandelde, resulteerde dit in een verschil van bijna 6000Eu/j

  Maar wat ik het ergste vind is dat er sommige mensen zich, in geval er een vraag op dit blog is, geroepen voelen om de expertise, van diegenen, welke zich inzetten, volledig vertrouwd zijn met deze materies, geroepen voelen om het advies, van deze mensen, in twijfel te trekken en hun eigen mening, welke ze dan ook nog van horen zeggen bekomen hebben, kost wat kost trachten door te drukken.
  Wij hebben dan meer werk om dit te weerleggen dan wat we hebben met het geven van een correct advies.
  Ik wens U een heel voorspoedig 2023.

  • patjqm zegt op

   beste, had graag uw gegevens gekregen ( e mail)waar ik u mijn situatie kan voorleggen. Alvast bedankt! Patrick

   • Lammert de Haan zegt op

    Dag Patjqm,,

    Je kunt contact met me opnemen via email: [email protected].

    27 lezers van Thailandblog zijn je inmiddels al voorgegaan..Jouw vraag/vragen kan/kunnen er dus ook nog wel bij.
    Voor zover m’n reguliere werk dit toelaat probeer ik iedereen binnen 24 uren te antwoorden. (en dat lukt tot nu toe vrij aardig).

 4. John zegt op

  Duidelijk verhaal Lammert, je gaat het druk krijgen denk ik.

  Begin maart 2023 krijg je weer alles van mij in je mailbox.

  Voor nu alvast een prachtig 2023 gewenst.

  Groet John (Jomtien)

 5. Wilm van Acht zegt op

  Goede dag Lammert.
  Waar kan ik u contacten

  Mvg

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat kan via [email protected], Wilm. .

 6. Heleen de Vreese zegt op

  Beste Lammert, hoe kan ik u bereiken en klant worden?

 7. Pieter zegt op

  Beste Lammert, heel veel dank voor jouw uitstekende uitleg altijd betreffende onze belastingperikelen. Fijn dat je in de behoefte aan advies voorziet van Thailandbloglezers. Dank hiervoor. Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken aangaande voorgaande berichten. Ik heb namelijk begrepen dat Nederland en Thailand zijn overeengekomen dat enkel Nederland vanaf komend jaar belasting gaat heffen. Ik weet niets over lijfrentes en bedrijfspensioenen want in Thailand woon ik op basis van AOW en Zorg en Welzijn-pensioen. Ik heb me enkele jaren geleden in Korat bij de Thaise Fiscus gemeld, maar de ambtenaar wilde niets weten van een Thaise aangifte, veel werk om een paar baht, verstrekte wel een belastingnummer, en zei tegen mijn vrouw geen verdere aktie te ondernemen, want het kon wel eens zijn dat het “hoofdkantoor” alle voorgaande jaren na zou kunnen gaan pluizen en verwerken in een grotere te betalen naheffing. Kortom: status quo houden. Ik woon nu te Chiangmai. Wat raad je me aan: status quo aanhouden of me toch maar alhier bij de fiscus melden? Of vervalt inderdaad alle loonheffing over een tijd helemaal aan Nederland? Alvast dank voor jouw antwoord, en alle goeds toegewenst voor 2023.

  • Eric Donkaew zegt op

   @Pieter
   ———————————
   Ik heb dat al een paar keer gemerkt. Thaise belastingambtenaren hebben liever geen gedoe en dus geen geld, dan wel gedoe en wel (wat) geld. Althans die indruk heb ik.

   Ik heb eens een belastingnummer gevraagd aan zo’n Thaise ambtenaar. Die had ik nodig om me bij een Nederlandse broker aan te sluiten. De man, gekleed in een strak uniform, keek me streng aan. Met deze man viel duidelijk niet te spotten. Het was verboden om in Thailand belasting te betalen, zei hij. Ik keek hem aan alsof ik dat heel erg vond. Want, je werkt niet in Thailand, want dat is verboden, en je hebt te weinig vermogen om daar belasting over te betalen. Het belastingnummer kreeg ik ook niet. Dit laatste probleem is bij de Nederlandse overheid bekend en dan volstaat het vermelden van de geboorteplaats.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Pieter,

   Dit is een bekend verhaal: de Thaise belastingambtenaar weigert een aangifte van een buitenlander in ontvangst te nemen.

   Enkele jaren geleden heeft een van m’n Thaise klanten er enkele jaren over gedaan om via z’n Thaise advocaat het zover te krijgen dat hij aangifte “mocht” doen, terwijl het hierbij ging om een niet onaardig door Thailand te belasten pensioen (als oud directeur van Philips).

   Ik zou me nu maar geen zorgen meer maken over het doen van aangifte in Thailand:
   a. je kunt bewijzen dat je voldoende actie hebt ondernomen om in Thailand aangifte te doen;
   b. ingaande het belastingjaar 2024 heeft Thailand, als gevolg van het dan in werking treden van het nieuwe Verdrag, geen heffingsrechten meer t.z.v. uit Nederland afkomstig inkomen.

   • Ger-Korat zegt op

    Beste Lammert, betekent dit bij punt b. dat je geen Thaise aangifte hoeft te doen per dat jaar als je geen belasting op inkomen meer hoeft te betalen in Thailand. En geldt dit ook voor bijvoorbeeld 2022 of 2023 als je door de grote van de huidige vrijstellingen niets hoeft te betalen, houdt dit in dat je geen Thaise aangifte hoeft te doen ?

    • Lammert de Haan zegt op

     Dat klopt, Ger-Korat,

     Ingaande 2024 heeft Thailand geen heffingsrechten meer over vanuit Nederland afkomstig inkomen.

     En als er uit een proefopstelling voor de Personal Income Tax (aangifteformulier P.N.D.91) voor de jaren 2022 en 2023 geen te betalen PIT blijkt, dan ben je inderdaad niet aangifteplichtig.

     Betrek in zo’n proefopstelling ook de verminderingsbepaling ex artikel 23, lid 6, van het Verdrag, t.z.v. de AOW-uitkering.

 8. Wiel Rademakers zegt op

  Hierop is niets aan te merken . Perfecte uitleg m.b.t. de buitenlandse belastingplicht. Hier kan Belastingdienst Buitenland nog veel van leren!

  Gepensioneerd sinds 2005 en werkzaam geweest bij Belastingdienst Buitenland.

 9. Driekes zegt op

  Moderator: Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je in reactie even gratis advies gaat vragen over jouw persoonlijke situatie.

 10. Han zegt op

  Dankjewel Lammert, ik hoor tot de onbenullen die je dit jaar geholpen hebt geld terug te krijgen van de belastingdienst. Ook ik wist niet dat ik moest zeggen dat zaken niet in nl belast werden terwijl ze dat wel waren. Blij dat je mij kon helpen het nog van jaren terug te krijgen. Als het nieuwe belastingverdrag per 1-1-2023 ingaat kan dat helaas alleen nog maar over 2022. Blij dat we Lammert hebben om ons bij te staan. Veel geluk met 2023. Han.

  • Pjotter zegt op

   Niets meer gelezen of gehoord over het vernieuwde belasting verdrag. Dus vermoedelijk pas later. 1-1-2024 misschien.

   • Lammert de Haan zegt op

    Klopt helemaal, Pjotter.

    Het nieuwe Verdrag is op 2 september j.l. al door de ministerraad vastgesteld maar nog niet verschenen in het Tractatenblad. De ingangsdatum zal dan ook pas per 1 januari 2024 zijn.

    • Frank R zegt op

     Beste Lammert,
     Kloppend verhaal, echter vanaf 1-1-2024 een nieuw belastingverdrag en dan is de belasting heffing helemaal aan NL toegewezen! Dus vanaf dan gaat de vlieger van het niet betalen van IB in NL over welk inkomen dan ook niet meer op!
     Of zie ik dat verkeerd?

     • Lammert de Haan zegt op

      Klopt helemaal, Frank R. Vanaf 1-1-2014 betaal je “gewoon” belasting in Nederland en zelfs iets meer dan wanneer je in Nederland zou wonen.

      Dit artikel is echter geschreven om mensen erop te wijzen om niet verschuldigde maar wel ingehouden loonbelasting t.z.v. private pensioenen en lijfrenten op aangifte weer terug te vragen. Dat kan nog over de jaren 2018 tot en met 2023. Vandaag is 2017 afgevallen.

 11. PimWarin zegt op

  Beste Lammert,

  Gelukkig mag ik elk jaar voor dat belasting gedoe gebruik maken van uw bereidwillige inspanning zodat ik het hele verhaal maar even snel diagonaal heb doorgelezen.
  Ik heb inmiddels voldoende vertrouwen in uw deskundigheid dat ik het geheel aan u overlaat en zal u dan ook weer zo tegen maart wel weer lastig vallen met het jaarlijks terugkerende gedoe.
  Dat wordt trouwens nog wel wat met dat DigiD gesodemieter waar ze nu weer moeilijk gaan doen met het machtigen van iemand die de zaken gaat waarnemen.
  Maar ook daar komen we wel weer uit.

  Alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar Lammert en ook voor iedereen hier!
  Tot in Maart!
  Pim uit Warin

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Pim,

   Met dat “DigiD gesodemieter” doel jij op het enkel nog kunnen inloggen op de website van de Belastingdienst met sms-controle. Dat geldt vanaf volgende week ook voor het inloggen bij “Mijn Overheid”.

   In tegenstelling tot het doen van aangifte als binnenlands belastingplichtige werkt DigiD-machtiging niet voor het doen van aangifte als buitenlands belastingplichtige.

   De Belastingdienst heeft hiervoor een slogan bedacht: “Gemakkelijker kunnen we het niet maken.”
   En bij hoge uitzondering moet ik de Dienst ook nog gelijk geven: ze kunnen het werkelijk niet. Daartoe ontbraken de benodigde genen!

   Rond maart krijg je van mij een (doorlopende) machtigingscode toegestuurd om aangifte te kunnen doen met professionele software (fiscaal-online).

 12. Geert zegt op

  Het artikel is overduidelijk. Maar de meest simpele weg is volgens mij gewoon belasting vrijstelling aanvragen van je bedrijfspensioen. Uiteraard is deze vrijstelling niet mogelijk voor hen die een pensioen van de staat genieten.

  Hier in Thailand betaal je alleen PIT over het in Thailand maandelijks binnen gebracht bedrag. Dat is conform de immigation regels 65.000 thb.

  • Pjotter zegt op

   Even een opmerking over je 2e alinea Geert; Hoeft helemaal geen 65k฿ per maand te zijn qua belasting. Die 65k฿ per maand is alleen maar om je jaarverlenging te krijgen via de inkomensverklaring (visumondersteuningsbrief voor NL) of de 800k฿ op de Thai bank natuurlijk. Vervelende tegenwoordig is dat de NL Belastingdienst erg moeilijk doet om de vrijstelling te krijgen. Ze vragen een zogenaamde RO22 verklaring die je hier in Korat pas krijgt als je ook daadwerkelijk belasting betaalt.
   Ik betaal hier al jaren PIT (Personal Income Tax) over 12 x +/-50k฿ per maand. Geen probleem om hier aangifte te doen hoor. Geef 12 kopietjes van mijn maandelijks internationale stortingen met mijn berekening in een spreadsheet en zij vullen dan het PND91 formulier in. Ik weet mijn vaste aftrekposten via Lammert.

  • Pieter zegt op

   En op deze manier blijven we maar misverstanden in het leven roepen alsof het een lieve lust is. Ik heb een fixed account met ThB800K, waarmee ik mijn verlenging aanvraag. Ten behoeve van mijn levensonderhoud etc. stort ik periodiek bij hogere koersen gemiddeld 40K ThB via Wise, Meer dan dat bedrag heb ik niet nodig, dus hoezo Immigration die als regel heeft dat 65K ThB ingebracht dienen te worden en ook nog eens maandelijks. Hopelijk dat 2023 reageerders getypte reacties genuanceerder doet verlopen.

   • Geert zegt op

    Niet iedereen heeft 800k op de bank staan en moet dus via de visumondersteuningsbrief aantonen dat hij of zij voldoende inkomen heeft. Bij veel immigraties moet je dan alsnog aantonen dat je daadwerkelijk het geld maandelijks Thailand binnen brengt.
    Om belastingvrijstelling te krijgen heb je n R20 bewijs dat je hier belasting betaald nodig. Niets is eenvoudiger dan dit maandelijks gestorte bedrag op te geven aan de belasingdienst hier.

    Vandaar deze reaktie

    • TheoB zegt op

     Dan wil ik toch wel graag weten bij welk(e) immigratiekanto(o)r(en) de Nederlanders naast de visumondersteuningsbrief ook nog moeten aantonen dat het geld daadwerkelijk maandelijks Thailand binnengebracht wordt.
     Naar die provincie(s) ga ik zeker nooit verhuizen, want mijn uitgavenpatroon is veel lager.

     Immigratie Chaiyaphum eist het alvast niet en ik dacht immigratie Udon Thani en Korat ook niet.

 13. adrian van vliet zegt op

  Lammert kan je iets zeggen over de sociale verzekeringen in Th?

  En geen aangifte hoorden wij ook van een belastingambtenaar in Mae Rim. Ik weet nog steeds niet waarom?

  Aad van Vliet

 14. aad van vliet zegt op

  Hallo Lammert,
  Zou je iets kunnen zeggen over Sociale Verzekeringen cq ZKV’s in Th.

  Im Mae Rim kregen wij van de ambtenaar een zelfde soort antwoord: liever niet? Kan dat met de Sociale verzekeringen te maken kunnen hebben?

  Aad

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Aad,

   Het met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting bevat geen enkele bepaling t.z.v. sociale zekeringsuitkeringen, zoals bijv. een AOW-, WAO- of WIA-uitkering. Tevens ontbreekt een zgn. restartikel. Dat betekent dat voor beide landen de nationale wetgeving van toepassing is. Nederland belast als bronland jouw uitkering en Thailand mag dat ook doen als woonland. Je geniet immers geen verdragsbescherming, aangevend welk land bevoegd is om te heffen en welk land vervolgens een vrijstelling dan wel een vermindering dient te verlenen. Deze situatie kom je ook tegen in de met de Filipijnen, Pakistan en Sri Lanka gesloten Verdragen.

   Wel dient Thailand op grond van artikel 23, lid 6, van het Verdrag, een vermindering te verlenen ten bedrage van de Nederlandse belasting over zo’n uitkering of, als dat lager is, ten bedrage van de Thaise PIT over deze inkomenscomponent.

   Het gevolg hiervan is dat aan Thailand geen of nauwelijks heffingsruimte toekomt t.z.v. sociale zekerheidsuitkeringen. .

 15. Sjaak zegt op

  Dag Lammert
  Bedankt voor je verhaal ik heb deze gelezen en nu voel ik me de rijkste Nederlander in de wereld. Want ik heb de beste boekhouder, die de wetten van Nederland en Thailand kent, daarom wil ik nog lang samenwerken met hem.
  Ik woon in de Isaan, het armste gebied van Thailand. Als de mensen bij ons komen barbecueën dan is er bij mij wc papier en ik zet voor de gasten een keukenrol op tafel. Dus ik ben rijker dan Elon Musk. Voor een mango of kokosnoot enz. ga ik niet naar Ahold en geen belasting betalen over mijn fruit, maar ik ga bepaalde maanden naar de bomen in de tuin.
  Ik heb ook geen problemen met de energie rekening. Deze is maar € 25 per maand.
  Daarom hoop ik dat de samenwerking met Nederlandse belasting en Thailand nog lang op zich laat wachten en ook nog lang samenwerken met deze boekhouder.

 16. Burt zegt op

  Moderator: Lezersvragen moeten via de redactie op dezelfde manier zoals iedereen dat doet.

 17. Kees 2 zegt op

  Moderator: stuur een e-mail naar Lammert.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website