Regelmatig is in Thailandblog aandacht besteed aan het door zowel Nederland als Thailand mogen heffen van inkomstenbelasting over vanuit Nederland verkregen sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de AOW-, WAO- en WIA-uitkeringen.

De redenering hierbij (ook steevast van mijn kant) was als volgt:

Omdat het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting geen bepaling bevat ten aanzien van sociale zekerheidsuitkeringen, terwijl ook een zgn. restartikel ontbreekt, zijn beide landen op grond van nationale wetgeving bevoegd om over deze uitkeringen inkomstenbelasting te heffen. Het Verdrag wijst immers niet een land aan welke bevoegd is om te heffen en waarbij het andere land vrijstelling dan wel vermindering van belasting dient te verlenen.

Deze in absolute zin gestelde opvatting moet ik echter voor een belangrijk deel herzien c.q. aanpassen.

Wat is er aan de hand?

Als fiscalist ben je voortdurend op zoek naar bespaarmogelijkheden voor je klanten. Daarvoor bestudeer je veelvuldig fiscale wetten en besluiten, volg je de rechterlijke uitspraken en de dagelijkse stroom aan artikelen in vakbladen, kranten en tijdschriften.

Als dan het internationaal belastingrecht en met klanten van over de hele wereld je speelveld is, dan hou je je ook voortdurend bezig met de bestaande en nieuwe fiscale wet- en regelgeving in andere landen en (bilaterale) belastingverdragen. Eigenlijk is dat al een behoorlijke dag vulling.

In dit kader stuitte ik, ver verscholen, min of meer bij toeval op een interessante bepaling in het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag en wel in artikel 23, lid 6, opgenomen onder Hoofdstuk V – Vermijding van dubbele belasting.

Tot dan toe had ik daar overheen gelezen. Op een gegeven moment heb je, naast het OESO-modelverdrag, vele andere verdragen gelezen, zodat je wel weet/denk te weten hoe een bepaling in een ander Verdrag zal luiden (de automatische piloot). Hierin schuilt echter een gevaar, zoals nu bleek.

Artikel 23. Vrijstellings- en verrekeningsmethoden

Elk Verdrag kent bepalingen waarbij het recht om belasting over een bepaalde bron van inkomen slechts is voorbehouden aan het bron- dan wel het woonland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de publieke pensioenen (meestal het bronland) en private pensioenen (meestal het woonland).

Daarnaast kent elk Verdrag situaties waarin in dubbele heffing is voorzien.

Zo mag ingevolge artikel 11 van het Verdrag met Thailand de woonstaat belasting heffen over de rente, verkregen vanuit de andere deelnemende Staat (de bronstaat). Maar ook de bronstaat mag daarover heffen en dan tot een gelimiteerd percentage.

Om dan toch maar dubbele belasting zoveel mogelijk te beperken verleent een van de Staten vervolgens een vermindering, zoals aangegeven in artikel 23 van dit Verdrag.

Tot zover is er niets bijzonders aan de hand. Dit zijn bepalingen en methodieken die in elk belastingverdrag voor komen en een verdere uitwerking geven met betrekking tot de wijze van heffing ter zake van de verschillende soorten van bronnen van inkomen, welke in het Verdrag worden benoemd.

Artikel 23, lid 6, van het Verdrag met Thailand

Hierin wordt geregeld de wijze van vermindering van de heffing door Thailand ter zake van bronnen van inkomsten waarover, naast Thailand, ook Nederland mag heffen. Daartoe bevat dit artikel een opsomming van de artikelen waarop het verlenen van vermindering van toepassing is (o.a. de rente als bedoeld in artikel 11, lid 2 – zie het hier voor gestelde) en (en dan komt het konijn uit de hoge hoed):

Thailand verleent een vermindering van de berekende belasting ter zake van de bestanddelen van het inkomen die volgens de artikelen …..……. van deze Overeenkomst in Nederland mogen worden belast “en ter zake van alle NIET in deze Overeenkomst vermelde bestanddelen van het inkomen, die volgens de Thaise belastingwetgeving uit Nederland afkomstig zijn.”

Sociale zekerheidsuitkeringen zijn nu net bestanddelen van het inkomen die niet in het Verdrag zijn vermeld maar waar dus wél de verminderingsbepaling op van toepassing is!

Met deze toevoeging wijkt het met Thailand gesloten Verdrag af van het doorsnee belastingverdrag en hebben we toch een “restartikel” te pakken, want wat is de situatie dan nu?

Omdat het Verdrag geen bepalingen bevat ten aanzien van sociale zekerheidsuitkeringen mogen, zoals reeds aangegeven, Nederland als bronland en Thailand als woonland, op grond van hun nationale wetgeving, deze inkomsten belasten. Vervolgens dient Thailand ter zake van deze niet in de Overeenkomst vermelde bestanddelen van het inkomen een vermindering te verlenen.

De uitdrukking “bestanddelen van het inkomen, die volgens de Thaise belastingwetgeving uit Nederland afkomstig zijn” slaat m.i. op het door Thailand gehanteerde principe van de remittance-base.

Daarnaast valt een door een in Thailand wonende Nederlander met bijvoorbeeld ook nog een Duits pensioen, dit laatste inkomensbestanddeel niet onder de werking van dit artikel.

Het Verdrag treft dus enkel de in Thailand wonende Nederlander voor wat betreft zijn uit Nederland afkomstige inkomen en voor zover in Thailand ingebracht in het jaar van genieten daarvan.

(aquatarkus / Shutterstock.com)

Het bedrag van de door Thailand te verlenen vermindering

Het bedrag van de vermindering is het laagste van de volgende bedragen:

 1. het bedrag dat gelijk is aan de in Nederland geheven belasting;
 2. het bedrag van dat deel van de Thaise belasting dat aan de genoemde bestanddelen van het inkomen kan worden toegerekend.

Hoe werkt dit uit op de door Thailand te heffen belasting ter zake van vanuit Nederland afkomstige sociale zekerheidsuitkeringen?

Globaal geredeneerd kun je stellen dat je met enkel een AOW-uitkering, door de hoge vrijstellingen, aftrekposten en de belastingvrije som van de eerste schijf, in Thailand niet toekomt aan het betalen van Personal Income Tax. Thailand behoeft dus ook geen vermindering te verlenen daar er geen sprake is van dubbele heffing.

Geheel anders kan dit komen te liggen bij bijvoorbeeld een WAO-uitkering. Meestal is deze uitkering (aanmerkelijk) hoger dan een AOW-uitkering. Daarnaast bedraagt de vrijstelling in Thailand veelal aanmerkelijk minder. Je hebt namelijk al gauw geen recht op de vrijstelling van 190.000 THB bij 65 jaar en ouder.

Alhoewel de belastingdruk in Nederland bij wonen in Nederland doorgaans lager is dan de Personal Income Tax zal, als gevolg van het gemis van de heffingskortingen bij wonen in Thailand, de door Nederland te heffen inkomstenbelasting hoger uitvallen dan de Personal Income Tax (PIT) en dient Thailand een vermindering te verlenen tot het bedrag van de berekende PIT.

Mocht de PIT, om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld door samenloop van een sociale zekerheidsuitkering met een – vervroegde – pensioenuitkering), toch hoger uitvallen, dan beperkt de door Thailand te verlenen vermindering zich tot de Nederlandse inkomstenbelasting.

Hoe krijg je dit voor elkaar bij het Revenue Office waar je onder valt?

Dat zal nog een hele klus zijn. Het vervelende is namelijk dat het Thaise aangifteformulier voor de PIT (formulier P.N.D.91) geen ruimte bevat voor het opnemen van zo’n vermindering van de belasting, terwijl ook de kennis van het Verdragenrecht bij de doorsnee Thaise belastingambtenaar nogal eens tekortschiet, c.q. totaal ontbreekt.

Nu zou je kunnen redeneren om zo’n uitkering maar niet aan te geven, maar het probleem daarbij is dat steeds meer Thaise belastingambtenaren en belastingadviseurs op de hoogte zijn van dit soort uitkeringen en daar dan ook naar vragen of dat het blijkt uit jouw bankgegevens.

In dat geval lijkt het me verstandig om een ter zake deskundige fiscalist in te schakelen die een en ander kan verduidelijken bij je Revenue Office.

Zeer waarschijnlijk is het toch nog nodig deze fiscalist te wijzen op de bijzondere bepaling welke artikel 23, lid 6, van het Verdrag bevat

Ingezonden door Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in het internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen)

65 reacties op “Heffing van belasting over sociale zekerheidsuitkeringen”

 1. Erik zegt op

  Dank hiervoor. Overigens, Lammert, heb je het een paar keer over de ‘in Thailand wonende Nederlander’ maar is de nationaliteit wel van belang? Er wonen in Thailand ongetwijfeld ook Belgen met Nederlandse AOW en pensioen: ex-werknemers van bijvoorbeeld Philips, DAF, DSM.

 2. schevernels zegt op

  – Heb je zelf een visumvraag voor Ronny? Gebruik het contactformulier! –

 3. Henk zegt op

  Ik betaal belasting in Thailand over mijn pensioen, en niet over mijn AOW! Ik heb mijn Thaise fiscalist verteld dat ik al belasting betaal in Nederland. Dus m.a.w. Is hij niet op de hoogte?

  • Lammert de Haan zegt op

   Henk, het feit dat je over je AOW-uitkering in Nederland al belasting betaalt betekent niet dat Thailand daarover geen belasting meer mag heffen. Dat mag zij namelijk wel. Het Verdrag bevat immers geen bepaling t.z.v. sociale zekerheidsuitkeringen, waardoor beide landen op grond van nationale wetgeving heffingsbevoegd zijn.

   Alsdan dient Thailand wél de bepaling t.a.v. de verrekening toe te passen. En dat is een nieuw gezichtspunt.

   • ruud zegt op

    Nog wel een klein (theoretisch?) puntje.
    Stel dat je in een jaar AOW en nog andere inkomsten – geen idee welke – hebt gehad in Nederland.
    Hoe bepaal je dan het AOW deel van de betaalde belasting?
    Als je dat aan het begin van je inkomsten zet, zal het belastingpercentage mogelijk lager zijn, dan wanneer je het achteraan zet.
    Moet je dan het totale betaalde bedrag aan belasting nemen en dat evenredig toekennen aan de verschillende inkomens?
    Dus stel 100 Euro AOW en 300 Euro ander inkomen betekent dat je 100/(100+300)= 25% van de totaal betaalde belasting aan je AOW moet toekennen?

    • Lammert de Haan zegt op

     Ruud, dit is een interessante vraag en geen “theoretisch puntje”. Dat zal nl. veelvuldig voorkomen. Ik heb daar al min of meer op geattendeerd. Daarnaast had ik voor mijzelf al enkele berekeningen gemaakt.

     Bij enkel een AOW-uitkering kom je niet toe aan het betalen van Personal Income Tax (PIT). Heb je daarnaast ook nog een door Thailand te belasten particulier pensioen dan verandert dat snel. En dit zal bij veel in Thailand wonende Nederlanders het geval zijn.

     Stel dat je per jaar een netto AOW-uitkering hebt van € 16.800 en een bruto-netto bedrijfspensioen van € 36.000. Je inkomen breng je in het jaar van genieten daarvan volledig in Thailand in. In totaal breng je dan € 52.800 in Thailand in.

     Uitgaande van een koers voor de Baht van 35,135135 en rekening houdend met de vrijstelling van 190.000 THB bij 65+ en 60.000 THB als aftrek voor een alleenstaande, ben je aan PIT een bedrag van 178.270 THB verschuldigd.
     Het aan het AOW-deel toe te rekenen bedrag is 16.800/52.800 x 178.270 is 56.722 THB.
     Het aan het pensioendeel toe te rekenen bedrag is 36.000/52.800 x 178.270 is 121.548 THB.

     De over de AOW-uitkering verschuldigde inkomstenbelasting van 9,75% bedraagt € 1.638 oftewel 57.551 THB. Dat is 829 THB meer dan de berekende PIT over het AOW-deel.

     Dit betekent dat Thailand een vermindering van de PIT dient te verlenen tot een bedrag 56.722 THB (het volledige in de PIT begrepen AOW-deel) zodat enkel de heffing over het bedrijfspensioen overblijft en er dus uiteindelijk geen sprake is van dubbele belasting

     • RNo zegt op

      Beste Lammert,
      je vergeet nog een aftrekpost te vermelden nl. 50% belastingvrije voet met een mximum van Thb 100.000.

      • Lammert de Haan zegt op

       Je hebt gelijk, RNo. In m’n spreadsheet had ik deze aftrek wel meegenomen maar hier vergeten.

     • ruud zegt op

      Ik ben bij 9,75 % Belasting het spoor kwijt geraakt.
      Ik zie voor 2021 een belastingtarief staan van 19,2%.
      Ik heb geen idee, waar die 9,75% vandaan komt.

      Mijn insteek was overigens iets anders.
      Ik ging uit van een in Nederland belaste AOW plus een ander in Nederland belast inkomen plus een in Thailand belast inkomen – pensioen.
      Wat dat andere in Nederland belaste inkomen zou moeten zijn weet ik niet, misschien een afkoop lijfrente, of een periode doorbetaling van salaris, of een afscheidspremie als bonus na de ingang van AOW.
      Vandaar het woordje theoretisch.
      Dan zou je totale inkomen groot genoeg kunnen zijn, om in schijf 2 terecht te komen.
      Dan zou je kunnen stellen, dat de AOW in schijf 1 begint, maar je zou ook het doorbetaalde salaris in schijf 1 kunnen laten beginnen.
      Dus
      1. van 0 tot totaal AOW en alles daarboven salaris, of
      2. van 0 tot totaal salaris en daarboven AOW.
      In Nederland zal dat geen verschil maken, maar in Thailand zullen 1 en 2 verschillend uitpakken, omdat voor de berekening van de in Nederland betaalde belasting over de AOW je verschillende uitkomsten krijgt als de AOW volledig in schijf 1 valt, of gedeeltelijk in schijf 2.
      Vandaar de vraag, of je de totaal betaalde belasting zou moeten middelen over de twee belaste inkomens.

      • Lammert de Haan zegt op

       De 9,75% is inderdaad niet juist. Dat is het premiepercentage. Voor de inkomstenbelasting moet dat 9,70% zijn (norm 2020, waarover nu inkomensgegevens bekend zijn en aangifte moet worden gedaan).

     • Wim de Visser zegt op

      Met alle respect maar het volgende:
      Als ik het totale bedrag van € 52.800 tegen een koers van 35.135135 in TH binnenbreng dan is dat THB 1.855.135.
      Dan minus de totale aftrekposten van THB 350.000 in dit voorbeeld, is het belastbaar inkomen THB 1.505.135.
      Daarover is naar mijn mening THB 241.284 verschuldigd en niet zoals hierboven genoemd
      THB 178.270.
      Dan wordt het evenredige deel voor de AOW ook anders.

      Of maak ik nu een (denk)fout of rekenfout?

      • Lammert de Haan zegt op

       Nee, Wim, jij maakt geen denk- of rekenfout. Dat heb ik gedaan.

       Ik ben blij met jouw opmerking daar ik de berekening van de vermindering door Thailand op een kladbriefje had gedaan maar nu netjes heb uitgewerkt. Onderstaand tref je hem aan en is vervolgens door iedereen te gebruiken in zijn of haar streven naar belastingvermindering in Thailand ter zake van de AOW-uitkering.. En dat beschouw ik als een grote winst.

       Ik gebruik voor de berekeningen van de PIT een Excel-bestand. Daarin had ik aanvankelijk een veel lager bedrag aan pensioen opgevoerd. Daarmee kwam ik als te belasten inkomen uit in de 4e schijf van 500.001 THB – 750.000 THB. En in deze schijf plaatste ik de formule/verwijzing naar de cel met het belastbaar inkomen. Het resultaat was dat Thailand bij lange na niet toekwam aan heffing over de AOW-uitkering, gelet op de verminderingsbepaling.

       Omdat ik toch dicht wou zitten op de grens van mogelijk wel heffingsrecht door Thailand heb ik het pensioen verhoogd ZONDER de verwijzing in de 4e schijf aan te passen. Daar kwam dus een bedrag van 1.505.135 THB te staan. Ik had de verwijzing moeten opnemen bij c.q. doorschuiven naar de 6e schijf van 1.000.001 THB – 2.000.000 THB. En dan kom je inderdaad uit op een bedrag aan belasting van 241.284 THB.

       Dit wijzigt uiteraard ook het heffingsrecht van Thailand en wel als volgt:
       A – AOW-uitkering € 16.800
       B – particulier pensioen € 36.000
       C – jaarinkomen € 52.800.

       Het aandeel in de berekende PIT is dan als volgt:
       AOW-uitkering: 16.200 : 52.800 x 241.284 = 76.772 THB
       Particulier pensioen: 36.000 : 52.800 x 241.284 = 164.512 THB.

       De over de AOW-uitkering verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt 9,7% van € 16.800 is € 1.630. Omgerekend is dat 57.270 THB. Voor dit bedrag dient Thailand een vermindering te verlenen.

       Naast de over het particulier pensioen verschuldigde PIT van 164.512 THB mag Thailand ook nog eens 19.502 THB heffen over de AOW-uitkering (76.772 THB – 57.270 THB).

       CONCLUSIE: haastige spoed is zelden goed.

  • Van Wichelen Ferdinand zegt op

   Er is een Overeenkomst tot vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en Thailand / indien je pensioen kan belast worden in Nederland dan kan dit niet een tweede keer in Thailand
   Hoe is deze toestand ontstaan : heb je spontaan aangifte gedaan bij de fiscus in Thailand of werd je eerst door hen aangepakt?

   • Lammert de Haan zegt op

    Dit is niet juist, Ferdinand. Een Verdrag benoemd de verschillende bronnen van inkomen waarop zij van toepassing is en geeft daarbij aan welk land bevoegd is om daarover te mogen heffen, waardoor het andere deelnemende land vrijstelling dan wel vermindering van belasting dient te verlenen.

    Het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting bevat echter geen bepaling ter zake van sociale zekerheidsuitkeringen zoals een AOW-uitkering. Daarnaast bevat dit Verdrag geen restartikel, waarin dan wordt aangegeven dat niet in het Verdrag vermelde bronnen van inkomen in het bronland dan wel in het woonland belast mogen worden.

    Het gevolg hiervan is dat voor beide landen de nationale wetgeving van toepassing is. Nederland mag vervolgens als bronland over zo’n uitkering heffen. Hetzelfde geldt voor Thailand als woonland.

    Nieuw in dit geheel is de door mij ontdekte bepaling in het Verdrag t.z.v. de verplichting tot verrekening door Thailand volgens de systematiek, zoals ik die heb aangegeven in mijn artikel. Mocht Thailand ook jouw uit Nederland afkomstige AOW-uitkering willen betrekken in de Personal Income Tax (en wat steeds vaker voor komt), claim dan ook onmiddellijk de vermindering.

    • Jacques zegt op

     Het is toch niet te geloven dat de AOW uitkering, als zijnde een sociale zekerheidsuitkering, niet is openomen in het Nl- Thld verdrag. Dit had bovenaan de lijst moeten staan, want dit treft vele oudgedienden zoals we allemaal wel weten. Onbegrijpelijk wat hier voor onkunde is ten toon gesteld. Ik zou graag van de verantwoordelijken hiervoor hun verhaal te horen en lezen krijgen en natuurlijk rechttrekken waar het fout is gegaan zo snel mogelijk.

     • Erik zegt op

      Jacques, de verantwoordelijken? Die kunnen best eens met pensioen zijn of al onder de grond liggen want het verdrag is van 1975….. Maar als je de berichten een beetje volgt dan weet je dat er met Thailand wordt gepraat over een nieuw verdrag.

     • ruud zegt op

      De regels voor de te betalen belasting over de AOW in Thailand volgen toch uit het verdrag en zijn toch duidelijk?

     • Lammert de Haan zegt op

      Deze situatie kom je ook in een drietal andere oude Verdragen tegen, Jacques, nl. in die van Pakistan, Sri Lanka en de Filipijnen. Je kunt er op rekenen dat bij een nieuw Verdrag met deze landen in deze leemte zal worden voorzien.

  • gerritsen zegt op

   Er is mij al vaker gebleken dat lokale belastingambtenaren niets weten van het Verdrag cq haar toepassing.
   Goede in Thais vertaalde uitleg kan u wellicht helpen

   • Lammert de Haan zegt op

    De officiële Engelse vertaling van de Revenue Code kan al wonderen doen.

 4. Lammert de Haan zegt op

  Erik, een in Thailand wonende Belg valt niet onder de werking van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag maar onder het door België met Nederland afgesloten Verdrag.

  Ingevolge artikel 18, lid 1, onder b, van laatstgenoemd Verdrag is België bevoegd om over vanuit Nederland afkomstige pensioenen en sociale zekerheidsuitkeringen belasting te heffen.

 5. Antonius zegt op

  Tja een aangrijpend verhaal. Maar met alle respect voor wat iemand doet en wat hij is, vraag ik mij af of de rekening van de fiscalist lager is dan die van de belastingdienst’
  In mij geval met alleen A.O.W en ca 150 euro bruto/mnd pensioen aanvulling kreeg ik in 2019 tgv het wegvallen van de heffingskortingen een navordering van 1.364,- euro. Dit is dus meer als het netto maandinkomen.. De fiscalist kan hier denk ik weinig aan veranderen.
  Groet Antonius

  • RNo zegt op

   Hi Antonius,
   maar heeft heel vaak op dit blog gestaan dat heffingskorting AOW per 1 januari 2015 kwam te vervallen. Vermoed dat er velen niets gedaan hebben en uiteindelijk een naheffing hebben gekregen over 2 jaar. Diegenen, die AOW al ontvingen op 1 januari 2015, hebben 2 jaar geen belasting betaald en voordeel gehaald aan door niet SVB te contacten en loonheffingskorting te stoppen maar dat vermeldt niemand.

 6. Jacques zegt op

  Ik denk dat hier een schone taak ligt voor de Nederlandse ambassade en de SVB en hun samenwerkingspartners in Thailand om duidelijkheid te verschaffen aan de Thaise belastingdienst, met betrekking tot uw bevindingen en niet de Nederlander in Thailand woonachtig maar dit zelf te laten oplossen. Het verbaast mij trouwens dat u hier wel achter bent gekomen en de ontwikkelaars en overlegambtenaren van dit NL-Thld verdrag hier met geen woord over gerept hebben. Tenzij zij iets aan het papier hebben toevertrouwd, waar ze zelf geen weet van hebben gehad toen ter tijd. We weten allemaal wel hoe de ambtenaren willekeur toepassen in Thailand waardoor en toch weer verschillend zal worden beoordeeld. Kennis van zaken is een gebrek dat duidelijk waarneembaar is. Dus van bovenaf zal de regie toch dienen plaats te vinden. Dus bij deze de uitnodiging aan diegene die dit in de portefeuille hebben tot actie over te gaan.

 7. gerritsen zegt op

  Beste Lammert,

  dit is wel bekend. Bron AOW is overheidspensioen waarvan de heffing als gevolg van het belastingverdrag aan Nederland is toegewezen.
  Thailand heft over het wereldinkomen.
  AOW valt in het wereldinkomen in Thailand. Thailand geeft daarover vermindering van belasting. In principe heeft dat als gevolg dat de Nederlandse AOW niet wordt belast in Thailand maar dat het overige wel te belasten en aan Thailand wel toegewezen inkomen in Thailand tegen een hoger tarief wordt belast. Dat komt doordat als je de AOW optelt bij het overige inkomen er een deel daarvan mogelijk in een hogere schijf valt en dus door die tariefsverhoging wordt getroffen.
  Dat is niet uniek en werkt zo praktisch uit.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag heer Gerritsen.

   Dat een AOW-uitkering een overheidspensioen is en als zodanig onder de werking van artikel 19 van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting valt, is een steeds terugkerend misverstand. Een AOW-uitkering is louter een sociale zekerheidsuitkering, valt daardoor niet onder de werking van de Pensioenwet en waarbij de hoogte van de uitkering niet wordt bepaald door de hoogte van de ingelegde werkgevers- en werknemersbijdrage.

   Betaalde premies t.z.v. deelname aan een pensioenfonds zijn fiscaal aftrekbaar. Dat geldt niet voor eventueel (nl. bij een premieplichtig inkomen) ingehouden c.q. betaalde premie volksverzekeringen.

   Enkel het wonen in Nederland verschaft jou het recht op een AOW-uitkering.

  • gerritsen zegt op

   Na emigratie valt de Duitse rente niet langer onder de ned.
   belastingheffing maar die van het land waar je woont en onbeperkt
   belastingplichtige bent.
   Of de Duitse Alters rente voor de heffing aan Thailand is toegewezen is het
   belastingverdrag tussen Thailand en Duitsland van belang.
   Dat bepaalt wie over deze bron mag heffen.

   En AOW is een soortgelijke uitkering als pensioen en dan van overheidswege en dus heffing voorbehouden aan het land dat dit uitbetaalt.
   Ik verwacht dat Duitsland ook dit heffingsvoorbehoud heeft gemaakt in haar verdrag met Thailand.

   • Lammert de Haan zegt op

    Jouw opmerking dat de heffing over een AOW-uitkering is voorbehouden aan het land dat dit uitbetaald, is verre van juist. In tal van door Nederland gesloten Verdragen is het heffingsrecht over sociale zekerheidsuitkeringen voorbehouden aan het woonland.

    • gerritsen zegt op

     ten eerste hebben we het over AOW en niet over allerlei soc.verzek. uitkeringen.
     ten tweede hebben we het hier over Thailand .
     ten derde ik werkte als Tax partner binnen Deloitte en hoewel ik niet alles heb gezien ben ik nog geen situatie tegen gekomen dat AOW uit Nederland betaald aan een buitenlands belastingplichtige niet toegewezen was als bron aan Nederland.

     • Lammert de Haan zegt op

      Heer Gerritsen,

      In geen enkel van de bijna 100 Verdragen die Nederland heeft gesloten kom je het begrip “AOW-uitkering” tegen maar altijd onder de verzamelnaam “sociale zekerheidsuitkeringen”.

      We hebben het hier inderdaad over Thailand, welk Verdrag geen bepaling bevat ter zake van sociale zekerheidsuitkeringen en waardoor voor beide landen de nationale wet van toepassing is

      Het bevreemdt me dat ik jouw niet ken als partner van Deloitte! en dat je binnen deze organisatie niet opgelopen bent tegen Verdragen waarbij de heffing over een AOW-uitkering is voorbehouden aan het woonland. Toch wel een gebrek aan ervaring?

      Ik zal je er twee geven maar mocht je de behoefte hebben aan nog een twintigtal andere Verdragen, dan ben ik best bereid om jou die te geven.

      Nederland – België:

      “Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en alimentatieuitkeringen

      o 1. b. Pensioenen en andere al dan niet periodieke uitkeringen die worden betaald ter uitvoering van de sociale wetgeving van een verdragsluitende Staat aan een inwoner van de andere verdragsluitende Staat zijn slechts in de laatstbedoelde Staat belastbaar.

      Nederland – Portugal:

      “Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen

      • 1 Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 19, tweede lid, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een Verdragsluitende Staat ter zake van een vroegere dienstbetrekking alsmede lijfrenten betaald aan een inwoner van een Verdragsluitende Staat, slechts in die Staat belastbaar. Ieder pensioen en andere uitkering betaald krachtens de bepalingen van een sociale zekerheidsstelsel van een Verdragsluitende Staat aan een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat, zijn slechts in die andere Staat belastbaar.”

 8. Han zegt op

  Ik vermijd het probleem door alleen mijn bedrijfspensioen maandelijks over te maken en mijn opgespaarde aow in het daarop volgende jaar. Dan wordt het beschouwd als spaargeld en niet belast ion thailand.

 9. Jos M zegt op

  Mij werdt bij de Thaise belastingdienst gezegd dat ik over al het geld dat ik overmaak op mijn Thaise bankrekening belasting moet betalen.
  Kreeg een aanslag van bijna 15 K baht
  Ik heb AOW + 2 kleine pensioentjes totaal 1800 per maand

  • Han zegt op

   Is niet correct, geld dat ik dit jaar in nederland ontvang, maar pas volgend jaar naar thailand dtuur wordt beschouwd als spaargeld en daar wordt geen belasting over geheven.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dit is een veel gehoord verhaal, Jos. Maar jij had dus vermindering van belasting kunnen claimen op grond van artikel 23, lid 6, van het Verdrag en op de wijze, zoals is aangegeven in mijn bijdrage.

   Doe hier volgend jaar je voordeel mee.

   • Lammert de Haan zegt op

    Nog even als aanvulling op m’n eerdere reactie het volgende.

    Met een inkomen van rond de € 1.800 per maand ga ik ervan uit dat jij je volledige inkomen in Thailand inbrengt in het jaar van genieten daarvan En dan is een te betalen bedrag aan PIT van rond de 15.000 Baht bij de gebruikelijke aftrekposten aan de lage kant. Maar mogelijk had je ook nog recht op de “spouce” aftrek (zonder eigen inkomen) of voor betaalde premie levens- of ziektekostenverzekering bij een Thaise maatschappij. Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen.

    Maar wat wel vaststaat is het feit dat de aan de orde zijnde verminderingsbepaling ten aanzien van jouw AOW-uitkering en waarover, ondanks alle beweringen van de heer Gerritsen als gevolg van een totaal gebrek aan kennis van zaken, Thailand wel belasting mag heffen, niet is toegepast.

    Ik doe je het volgende aanbod: neem volgend jaar contact met mij op via [email protected].
    Ik maak vervolgens een berekening voor jou van de verschuldigde PIT, inclusief de door Thailand op grond van het Verdrag te verlenen vermindering t.z.v. jouw AOW-uitkering..

    En, alhoewel dit een onderdeel uitmaakt van mijn belastingadviespraktijk, zijn hieraan GEEN kosten verbonden!. Dit behoort tot de service die ik verleen aan lezers van Thailandblog (het grootste platform voor in Thailand wonende Nederlanders en Belgen).

    Daar heeft de Belastingdienst zelfs een slogan voor bedacht, nl.: “MOOIER KUNNEN WE HET NIET MAKEN.””

    En daarin hebben ze bij hoge uitzondering ook nog eens gelijk: ze kunnen het werkelijk niet.. Maar ik kan het dus wel!

  • Erik zegt op

   Jos M, vreemd want dat staat niet in de Thaise belastingwetgeving!

   Er staat dat je, als je meer dan 180 dg in Thailand bent, belastingplichtig bent over het
   INKOMEN dat je naar Thailand boekt. Zie bijvoorbeeld de reactie van Han vandaag die de AOW in Nederland opspaart en in januari daarna overmaakt; dan is het spaargeld en niet belastbaar in Thailand.

   Omdat AOW ook belast is in Nederland kun je een beroep doen op de aftrekregeling die Lammert de Haan vandaag heeft besproken.

   • gerritsen zegt op

    Over de AOW mag in Thailand niet geheven worden. Het is een soortgelijke aan pensioen uitkering en dan van de overheid. Heffing valt daardoor exclusief toe aan de uitkeringsstaat. Dat is vaktechnisch einde discussie.

    Het AOW bedrag wordt meegenomen om het tarief aan de top van je inkomen in Thailand te bepalen. De totale heffingsgrondslag. Immers Thailand heft over het wereldinkomen. Na het vaststellen van het tarief over de laatste toegepaste schijf inkomstenbelasting in Thailand wordt vervolgens de AOW vrijgesteld en vindt daar geen heffing over plaats.

    Vaak wordt de AOW dus niet aangegeven.
    Of er wordt gezorgd voor een goede uitleg in het Thais tbv de Thaise belasting inspecteur.
    De overboeking ( remittance) geldt niet voor AOW en pensioenen als oplossing .Dienen gewoon al of niet overgeboekt aangegeven te worden.

    • Erik zegt op

     Meneer Gerritsen, ‘Dienen gewoon al of niet overgeboekt aangegeven te worden.’ schrijf je. Dat is in strijd met de bepaling in de Thaise income tax wetgeving die duidelijk aangeeft dat slechts in het jaar van verdienen overgemaakt INCOME belastbaar is. Waarom jij afwijkt van de Thaise wetgeving is me eerlijk gezegd een raadsel.

    • Lammert de Haan zegt op

     Heer Gerritsen,

     Waarom verkondig jij bij herhaling pertinente onjuistheden in Thailandblog? Op zichzelf zou ik me daar nog niet eens zo erg aan storen, maar nu jij je eerste serie onjuistheden besluit met: “Dat is vaktechnisch einde discussie” erger ik me er mateloos aan. Jij zet voortdurend de lezers op het verkeerde been.

     “Over de AOW mag in Thailand niet geheven worden. Het is een soortgelijke aan pensioen uitkering en dan van de overheid. Heffing valt daardoor exclusief toe aan de uitkeringsstaat.”

     Drie foute constateringen in drie zinnen en dat vind ik een knap resultaat.
     1. Thailand mag terdege wel heffen over sociale zekerheidsuitkeringen, waaronder de AOW-uitkering. Zie wat ik daarover stel in mijn artikel en wat al herhaalde malen aan de orde is geweest in Thailandblog. Het thans optredende nieuwe feit is dat de vereveningsbepaling van het Verdrag van toepassing is.
     2. Een AOW-uitkering heeft niets van doen met een (overheids-)pensioen. Zij valt niet onder de Pensioenwet en gelukkig maar. De AOW-uitkeringen worden voor iets meer dan 60% bekostigd uit de premieopbrengst en voor ruim 40% uit de algemene middelen/belastingen. Je zult dus nooit iets te horen of te lezen krijgen over een dekkingsgraad en eventuele kortingen op de uitkeringen wegens een te lage dekkingsgraad wat je bij pensioenen wel tegenkomt. Een AOW-uitkering valt dan ook niet onder de werking van artikel 19 van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag.
     3. Dat het heffingsrecht exclusief toekomt aan de uitkerende staat omdat het een uitkering van de overheid is, getuigd van een totaal gebrek aan kennis van het internationaal belastingrecht en dan met name van het Verdragenrecht. Lees in dat verband eens artikel 18, lid 1, van het door Nederland met Portugal gesloten Verdrag. Of artikel 23 (restartikel) van het door Nederland met Spanje gesloten Verdrag. Beide keren is het heffingsrecht over sociale zekerheidsuitkeringen, waaronder een AOW-uitkering, voorbehouden aan het woonland. En zo kan ik nog wel een groot aantal andere landen opnoemen.

     En dàt is pas “vaktechnisch einde discussie”!

     Met jouw opmerkingen over de wijze van berekenen van de Personal Income Tax doel jij op het in het Verdrag opgenomen progressievoorbehoud. Ik kan je verzekeren dat zowel Nederland als Thailand dit principe in beginsel niet toepast. Slechts wanneer het verminderingsartikel om de hoek komt kijken zal hier sprake van zijn. Dus bij een door Thailand te belasten sociale zekerheidsuitkering.
     Nederland heeft voor het laatst op grote schaal het progressievoorbehoud over het belastingjaar 2014 toegepast en dan enkel als men koos voor behandeling als binnenlands belastingplichtige.

     Met jouw opmerking:” De overboeking (remittance) geldt niet voor AOW en pensioenen als oplossing .Dienen gewoon al of niet overgeboekt aangegeven te worden” sla je de plank volledig mis en geef je duidelijk te kennen ook geen weet te hebben van de Thaise fiscale wetgeving. Het tegenover gestelde is hier al bij herhaling aangegeven.
     Dat deel van het inkomen wat je niet in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk in Thailand inbrengt valt niet onder de heffing van de Personal Income Tax en behoeft dus ook niet te worden aangegeven.

     Mocht je hieraan twijfelen lees dan eens wat de website van het Revenue Department daarover te zeggen heeft:

     “1.Taxable Person
     Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A RESIDENT of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is BROUGHT INTO THAILAND. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.”

     Mocht je twijfelen aan de juistheid van deze informatie van het Revenue Department, lees dan eens artikel 41 van de Thailand Revenue Code.

 10. theoS zegt op

  Over pensioenen wordt door thailand geen belasting geheven,zij het Thaise of buitenlandse pensioenen.

  • Wim de Visser zegt op

   Ook dit is een ernstig misverstand en wordt gevoed door (enkele) Thaise Belasting ambtenaren.
   Ik heb dit ook te horen gekregen van het Belasting kantoor in Ubon Ratchathani.
   Omdat dit al tig keer is uitgelegd door Lammert de Haan en Erik Kuijpers doe ik gewoon aangifte wetende dat de ambtenaar gewoon fout zit.
   Als je de ambtenaar volgt en dus geen aangifte doet kan je wel eens het deksel op de neus krijgen bij een controle na enkele jaren.
   Leg dan maar eens uit dat een ambtenaar dat heeft gezegd en je daarom geen aangifte hebt gedaan.
   Je hebt geen enkel bewijs. Daarom zou ik zeggen gewoon aangifte doen, ook als dat niet tot een heffing leidt.

   • Lammert de Haan zegt op

    Wat betreft de wat “vreemde” reacties van Thaise belastingambtenaren moet ik je volkomen gelijk geven, Wim. Ik vind dat overigens best wel eens vermakelijk maar kan je duur komen te staan!

    Ook ik kom dit soort verhaaltjes van Thaise belastingambtenaren regelmatig tegen. Zo had ik enige tijd geleden een discussie met een in Thailand wonende Nederlander die getrouwd is met een Thaise “belastinginspecteur”. Volgens zijn vrouw mocht hij zelf kiezen waar hij aangifte wilde doen: of in Thailand of in Nederland. Volgens hem gold dat ook in Nederland toen hij uit Nederland vertrok.

    Ik heb hem maar uitgelegd dat dat onzin is en ook het waarom. In het Verdrag wordt aangegeven welk land waarover heffingsbevoegd is en welk land vervolgens vrijstelling of vermindering van belasting dient te verlenen. En als een Verdrag geen bepaling bevat ten aanzien van een bepaalde bron van inkomen, terwijl ook een zgn. restartikel ontbreekt, dan geniet je geen verdragsbescherming en is voor beide landen de nationale wet van toepassing. En dat is de situatie ten aanzien van sociale zekerheidsuitkeringen in het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag.

    Zijn opmerking dat je in Nederland ook mag kiezen waar je belasting betaalt berustte op een misverstand, nl. op het keuzerecht wat gegolden heeft tot 1 januari 2015. Tot die datum kon je bij je Nederlandse aangifte kiezen voor behandeling als binnenlandse dan wel buitenlandse belastingplichtige. Bij de keus voor binnenlandse belasting had je o.a. recht op aftrek ter zake van persoonlijke verplichtingen en heffingskortingen. Bij keus voor buitenlandse belastingplichtige had die rechten niet.

    Het vervelende daarbij was dat bij de keus voor binnenlandse belastingplicht het progressievoorbehoud door Nederland werd toegepast, waardoor het voordeel van aftrek enz. al gauw verdween. Dat trad al op bij een totaal inkomen van rond de € 34.000 en waarvan het grootste deel in het buitenland belast was. Ook bij dit keuzerecht golden natuurlijk de bepalingen in een Verdrag ten aanzien van de heffingsbevoegdheden.

    Ik ben het hardgrondig met je eens: doe wel aangifte. Bewijstechnisch heb je geen been om op te staan.

    Zoals ik al aangaf kan het niet of te laat doen van aangifte je duur komen te staan. Bij het te laat doen van aangifte terwijl je wel PIT verschuldigd bent, krijg je direct al te maken met een verhoging van de belasting van 1,5% voor elke maand of deel van een mand dat je te laat bent.

    Een belastingplichtige aan wie een naheffing wordt opgelegd op grond van het feit dat er een onjuiste aangifte is gedaan of die verzuimd heeft om aangifte te doen, krijgt een boete opgelegd. Het boetetarief is 100% in het geval van een onjuiste aangifte en 200% voor het niet indienen van een aangifte.

    Is je Revenue Office van mening dat je tot doel had om belasting te ontduiken dan wel fraude te plegen dan treedt nog een veel strenger regime in werking, zoals aangegeven in artikel 37 van de Revenue Code. Alsdan kan, naast een boete, gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste 6 maanden in het geval van ontduiking of 3 maanden tot 7 jaar en een boete, welke kan oplopen tot 200.000 Baht, in geval van fraude.

    “Bezint eer gij begint” zou ik aan de in Thailand wonende Nederlanders die belastingplichtig zijn voor de PIT willen meegeven. Want “berouw komt na de zonde.”

 11. Jan zegt op

  Ik woon nu een jaar in Thailand en heb van de Thaise kant nog niets gehoord. Heb een immigratie stempel die kort geleden verlengd is. Mijn inkomen een aow 54 procent een klein bouw pensioen. En vanuit Duitsland Duitse rente 46 procent. En nog een letsel schade uitkering van een zwaar auto-ongeluk. In Duitsland en Nederland belasting vrij . Hoe gaat dat hier

  • RNo zegt op

   Beste Jan,
   mag ik het bijzonder vinden dat je dit niet voor je vertrek naar Thailand nodige hebt uitgezocht? Over prive-pensioen kun je vrijstelling vragen bij Nederlandse Belastingdienst. Voor AOW ben je belastingplichtig in Nederland maar je kunt wel vrijstelling krijgen voor premie volksverzekeringen. Ondanks allerlei rechterlijke uitspraken verlangt de Nederlandse fiscus bij verlenging vrijstelling een bewijs dat je fiscaal inwoner van Thailand bent. De Thaise belastingdienst komt echt niet naar jou toe want heeft geen gegevens van jou qua inkomen. Na aangifte in Thailand (zelf te regelen en vaak niet eenvoudig) kun je op vertoon aanslag en betaling (kan ook 0,00 bedrag zijn) een R.O. 21 en 22 aanvragen bij belastingkantoor (kan dat je verwezen wordt naar een ander belastingkantoor, afhankelijk waar je woont). Vrijstelling geldt vaak voor 5 jaar en dan opnieuw aanvragen. Nodige docuemnetn opsturen en alleen R.O. 22 is nodig want het gaat m.i. de Nederlandse belastingdienst niets aan hoeveel bvelasting je hier betaald. Thaise belastingaangifte is normaliter vrij eenvoudig met beperkt aantal aftrekposten.

 12. Jan zegt op

  Inmiddels weet ik dat ik in Nederland nu meer belasting betaal. En ze gewoon doorgaan met belasting heffen op mijn Duitse rente in Nederland .woon niet meer in Nederland.

  • ruud zegt op

   Hebt u zich wel officieel uitgeschreven dan?

 13. gerritsen zegt op

  Uit een door mij gewonnen procedure blijkt dat de onderworpenheid aan Thaise
  belastingen blijkt uit de Thaise wetgeving.
  Dat je daar onder valt als je er meer dan 180 dagen verblijft.
  En het bewijs daarvan wordt geleverd door je in – en uitreis stempels in
  jouw paspoort.
  Dat is voldoende volgens de rechter.
  Het heeft geen pas om te vragen naar ander bewijs zoals aangifte, betaalde
  aanslagen of wat dies meer zij.

  Overigens het is al lang uitgemaakt dat AOW een aan pensioen soortgelijke beloning is en dan van overheidswege die in Verdragen zich het heffingsrecht daarover voorbehoud. Is geen misverstand en is geen discussie.

  • Dick41 zegt op

   Gerritsen,
   In een recente procedure tegen SVB bij de Bestuursrechter in Amsterdam stelde hij dat de stempels moeilijk waren te lezen dus verwierp hij mijn beroep; loopt nu bij de Centrale Raad van Beroep.
   Een eerdere uitspraak van de meervoudige kamer in Den Haag was in mijn voordeel maar werd door SVB als een “misslag” gezien en naast zich neergelegd. Nationale Ombudsman zag geen reden tot assistentie.
   Ik ga er even vanujit dat u het heeft over een Nederlandse rechter.
   Dick

   • Lammert de Haan zegt op

    Dag Dick,

    Drie jaar geleden heb ik m’n eerste zaak voor de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda, tot een goed einde gebracht. Daarna zijn er nog drie gevolgd.

    Echter anders dan wat de heer Gerritsen stelt, nl. enkel de stempels in je paspoort, moet je de bewijsvoering op meerdere middelen baseren. Faalt het ene middel en wat bij jou dus het geval is, dan blijven er nog wel andere middelen over. Daarbij bestaat de kans dat jouw eerste middel, nl. de stempels in je paspoort, dan alsnog als bewijsmiddel worden aanvaard. Op zo’n manier moet je een rechtszaak ingaan. Dus niet één maar meerdere middelen.

    Wat moet je aantonen om als fiscaal inwoner van Thailand te worden aangemerkt? Daarvoor ga je te rade bij artikel 4 van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting

    Ingevolge artikel 4, lid 1, ben je inwoner van een van de Staten wanneer je daar ingevolge de wetgeving van die Staat aan belasting onderworpen bent op grond van je woonplaats of verblijf. Jij bent degene die dat moet aantonen. Dat kun je zeer waarschijnlijk niet met een verklaring belastingplicht woonland (het formulier R.O.22 van een Revenu Office) want anders had je dat middel wel gebruikt.

    Wat wel vaststaat is het feit dat je belastingplichtig bent volgens de Nederlandse wetgeving. Ik neem aan dat jij je hebt laten uitschrijven in Nederland. Alsdan sta je ingeschreven in het RNI (Register Niet-ingezetenen). Het gevolg zal zijn dat de Belastingdienst jou aanmerkt als buitenlandse belastingplichtige, zonder verdragsbescherming, daar jij nog niet hebt aangetoond dat je fiscaal inwoner bent van Thailand en dus verdragsbescherming geniet op grond van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag. Dit standpunt zal ook door de SVB worden gevolgd.

    Wat jou te doen staat is om op grond van de zgn. tie breaker-bepalingen van artikel 4, lid 3, van het Verdrag aan te tonen dat je toch fiscaal inwoner bent van Thailand en niet van Mali, waarmee Nederland geen Verdrag heeft gesloten. En welke middelen heb je dan?

    Ingevolge artikel 4, lid 3, onder a, van het Verdrag wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat:
    a. waar je een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt. Indien dat in beide Staten het geval is, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waarmee je persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);
    b. indien niet kan worden bepaald in welke Staat jij het middelpunt van je levensbelangen hebt, of indien je in geen van de Staten een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waar je gewoonlijk verblijft.

    En dan is er werk aan de winkel, waarbij je niet kunt volstaan met enkel de stempels in je paspoort, zoals reeds is gebleken.

    Ad a. Heb je een eigen woning of een huurwoning? Toon dat aan met een eigendomsbewijs of een huurcontract met recente huurbetalingen. Maar ook op jouw naam gestelde nota’s t.z.v. gas, elektriciteit, water, e.d. spelen hierbij een rol
    Ben je getrouwd of heb je een vaste relatie met misschien ook nog wel een kind: geef ook dat dan duidelijk aan.
    Ook jouw Nederlandse en Thaise bankrekeningen zijn van het grootste belang
    Hiermee kun je aantonen dat je in Thailand een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt en waar het zwaartepunt licht van jouw persoonlijke en economische belangen (het middelpunt van je levensbelangen)

    Ad b. Ook hier zijn je bankafschriften van belang. Jij vliegt niet naar Thailand om daar vervolgens met je bankpas inkopen te doen bij een supermarkt, terwijl bij wonen in Nederland je een AH op de hoek van de straat had.

    Vervolgens zijn de stempels in je paspoort aan de beurt. Daar behoort echter wel een toelichting bij van wat een in-reis en wat een uitreis stempel is. Wellicht heb je ook nog eens een uitstapje gemaakt naar een buurland. Licht dat ook toe. En vergeet ook niet je visa te over leggen.

    Over deze aangelegenheid heb ik enkele jaren geleden ook al eens uitvoerig geschreven in Thailandblog. Daarbij heb ik lezers van Thailandblog in de gelegenheid gesteld om een door mij over dit onderwerp samengesteld document (een soort draaiboek) op aanvraag en per email toegestuurd te krijgen. Ook nu nog krijg ik regelmatig verzoeken daartoe binnen (ik moet er zelfs nog een paar afwerken – excuus daar voor).

    Mocht je belang hebben bij dit document, laat het me dan weten.

    Het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting kun je met de volgende weblink downloaden

    Ik wens je veel succes.:

    https://wetten.overheid.nl/BWBV0003872/1976-06-09

 14. gerritsen zegt op

  Wat ik bedoel met overmaken “remittance based” was een kwestie met de Nederlandse inspecteur die eiste dat pensioen en AOW werd overgemaakt naar Thailand wilde je terzake verdragsbescherming hebben. . Echter die eis is allang vervallen.
  Ik heb het daarbij dus niet over de nationale Thaise inkomstenbelasting.

  • Lammert de Haan zegt op

   Met jouw opmerking:” De overboeking (remittance) geldt niet voor AOW en pensioenen als oplossing .Dienen gewoon al of niet overgeboekt aangegeven te worden” had je het wel degelijk over het in de PIT betrekken van niet in Thailand ingebracht inkomen in het jaar van genieten daarvan!

 15. gerritsen zegt op

  Beste Lammert,

  dat je mij niet kent is niet zo verwonderlijk.
  Deloitte tax is immers de grootste tax adviseur van Nederland.

  Ik was meer dan 20 jaar tax partner en werkzaam op deels wetenschappelijke buro, hoofd Duitsland desc,,lid partner benoemingscie en kantoor Nijmegen, Arnhem, Utrecht.

  En blij met de door mij gewonnen procedure Thailand waarvan kort samengevat de conclusie al is gemeld en die voor een groot stuk haaks staat op wat jij adviseerde.

  • Erik zegt op

   Gerritsen, vraagje: heb je een procedure gewonnen voor de NL rechter of voor de Thaise?

   Wat jij zegt ‘Overigens het is al lang uitgemaakt dat AOW een aan pensioen soortgelijke beloning is en dan van overheidswege die in Verdragen zich het heffingsrecht daarover voorbehoudt’ moet dan wel in beide landen worden aanvaard…

   • Lammert de Haan zegt op

    Erik, zoals je weet heb ik drie jaar geleden al m’n eerste zaak voor de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda, tot een goed einde gebracht. De heer Gerritsen haalt echter enkele dingen door elkaar c.q. vergelijkt appels met peren.. In zijn en mijn zaak (bij hem gaat het om slechts 1 maar bij mij om meerdere) ging het bij de Bestuursrechter over de vaststelling van de fiscale woonplaats ex artikel 4 van het Verdrag. Maar hier gaat het om de toepassing van de in het Verdrag opgenomen verminderingsbepaling ex artikel 23, lid 6. En dat is een totaal andere aangelegenheid. Zijn opmerking dat de door hem afgedwongen uitspraak van de Rechter haaks staat op mijn advisering raakt dan ook kant nog wal. Het een heeft totaal niets met het andere uit te staan en zijn twee totaal verschillende aangelegenheden (over appels en peren gesproken!).

    Ook de herhaaldelijk bij hoog en bij laag gedane bewering van de heer Gerritsen dat het heffingsrecht t.z.v. een AOW-uitkering exclusief toekomt aan de uitkeringsstaat (zie o.a. zijn reactie van 18 maart om 09:47) is een getuigenis van een totaal gebrek aan kennis van het verdragenrecht.

    Naar ik aanneem ken jij ook de Verdragenbundel van het Ministerie van Financiën, (met tot voor kort in de redactie “onze” mevrouw V)
    .
    Gisteravond heb ik voor de aardigheid deze bundel nog eens helemaal doorgenomen. Daarbij kwam ik tot 33 landen die op grond van hun met Nederland gesloten Verdrag en 4 landen die op grond van hun nationale wetgeving over een AOW-uitkering mogen heffen, terwijl het heffingsrecht over overheidspensioenen in alle gevallen is voorbehouden aan Nederland. En dat is toch wel een heel andere uitkomst dan de heer Gerritsen ons wil doen geloven. Maar jij wist natuurlijk al wel beter.

    Bij de 33 landen treft je grote aan, zoals Duitsland, Frankrijk en het VK maar ook kleine, zoals Azerbeidzjan, Kyrgystan en Tadzjikistan., In enkele gevallen wordt het heffingsrecht beperkt als gevolg van een gelimiteerd (maximum) uit Nederland afkomstig inkomen. Deze limieten verschillen nogal eens. Zo geldt voor Bermuda een limiet van € 10.000 en voor Ierland een limiet van € 25.000,–..Bij overschrijding van zo’n limiet keert het heffingsrecht (dikwijls ook nog weer eens onder aanvullende voorwaarden) weer terug naar Nederland.

    CONCLUSIE: een AOW-uitkering is geen overheidspensioen en ook niet als zodanig te beschouwen, zoals de heer Gerritsen voortdurend beweert. Maar dat wist jij ook al wel.

 16. gerritsen zegt op

  Zo zonde.
  Procedure gewonnen in de Rechtbank West Brabant Zeeland in juni vorig jaar waarbij vertegenwoordigers van het hoofdkantoor van Financiën Den Haag aanwezig waren die die op alle punten in het ongelijk zijn gesteld.
  En over soortgelijke uitkeringen zullen we het maar niet meer hebben lijkt me.

  • Erik zegt op

   Heren Gerritsen en De Haan, de bedoeling van mijn vraag was: Heeft ooit IN THAILAND de rechter in belastingzaken de uitkering AOW bestempeld als een staatspensioen (artikel 19) of als een uitkering uit de nationale sociale zekerheid (nationale wetgeving).

   Ik bedoel, je zult de verdragspartners toch op één lijn willen hebben voor uniformiteit. En daarbij, de hoofdvraag hier is vandaag of THAILAND mag heffen over AOW, en niet NL, want dat weten we allemaal wel.

   Van Lammert de Haan weet ik dat hij niet in Thailand heeft geprocedeerd of heeft laten procederen. Aan de heer Gerritsen staat die vraag nog open.

   • Erik zegt op

    Correctie, een ongelukkig gekozen woord. Dit moet er staan:

    Ik bedoel, je zult de verdragspartners toch op één lijn willen hebben voor uniformiteit. En daarbij, de hoofdvraag hier is vandaag of THAILAND mag heffen over AOW; naast NL, want dat weten we allemaal wel.

 17. Jos M zegt op

  Ergens vind ik het vreemd dat de Thaise belastingdienst niet aktiever is.
  Wij moeten ieder jaar bij de immigratie aantonen wat ons inkomen is, als de data van deze twee instellingen gekoppeld zouden zijn is er voor de belastingdienst veel meer te halen

  • Lammert de Haan zegt op

   Hierin heb je volkomen gelijk, Jos. En je benoemt meteen ook de oorzaak: geen koppeling met met immigratie. Dat toont de belabberde graag van automatisering van het Revenue Department. Dat geldt tevens voor een Revenue Office. Vaak wordt je doorgestuurd van het ene naar het andere kantoor

   Zo iets kunnen wij ons in Nederland niet voorstellen. Hier is je aangifte vrijwel geheel vooraf ingevuld

   Je krijgt dus ook niet een uitnodiging om aangifte te doen. Dat moet je zelf in de gaten houden. Maar als je je te laat meldt bij je belastingkantoor of te laat digitale aangifte doet (dat kan inmiddels ook), krijg je wel onmiddellijk een verhoging van de verschuldigde belasting van 1,5% voor elke maand of een deel van een maand dat je te laat bent.

   Ik ben er zeker van dat bij een meer actieve rol van de Thaise Belastingdienst en dan met name ten aanzien van in Thailand wonende buitenlanders, de opbrengst van de Personal Income Tax een groot stuk hoger zal uitvallen.

   Bij ondernemers en eigen bevolking speelt dat veel minder. Ondernemers moeten al per halfjaar aangifte doen en periodiek omzetbelasting afdragen terwijl bij de werkende eigen bevolking voorheffing plaatsvindt door de werkgever.

   • Erik zegt op

    Nee, dankjewel, Jos en Lammert, laat die koppeling maar!

    Als ik mijn inkomen opgeef dan geef ik mijn hele inkomen op aan de Immigration en dat is ook inkomen waarover Thailand niet mag heffen. En volgens de regels van de Immigration in Nongkhai valt ook onder inkomen voor mijn retirementextension ‘repayment’ op mijn beleggingen en dat is nu juist geen inkomen om te belasten, wel om te verteren.

    Ik denk dat het doorgeven van wat de Immigration inkomen vindt aan de fiscus tot verkeerde aanslagen zal leiden en zie dat maar eens te corrigeren. Dus zeg ik nee, dankjewel. Maar toch gaat het er een keer van komen…….

   • ruud zegt op

    Het klopt niet, dat je geen uitnodiging krijgt, ik krijg ieder jaar, enige tijd nadat ik mijn belasting heb opgegeven en betaald een aangifte formulier opgestuurd van de Thaise belastingdienst.
    Voor dat voorrecht moet je natuurlijk wel eerst ingeschreven staan bij de Thaise belastingdienst.

    Dan kun je natuurlijk denken “ach Thailand”.
    Maar ik kreeg vorige week van de Nederlandse belastingdienst vier blauwe enveloppen, met in iedere enveloppe een vrijstelling van 5 jaar.
    Jammer genoeg vier keer over dezelfde periode, dus geen 20 jaar.

    Maar misschien wisten ze, dat post naar Thailand regelmatig zoek raakt.

  • Ger-Korat zegt op

   Misschien zijn er velen die geen inkomen laten zien bij Immigration bij een verlenging van hun verblijf maar eenvoudig een bedrag op een bank laten zien van 200.000 baht ( voor degene die al lang in Thailand verblijven) tot maximaal 800.000 baht. Immigration is niet hetzelfde als de Thaise Belastingdienst en Immigration krijgt maar van een deel van de buitenlanders de inkomensgegevens te zien.
   Net als de Nederlandse Belastingdienst naar gegevens vraagt uit de Basis Registratie Personen bijvoorbeeld wie je kind is of vanaf welk moment je ergens staat geregistreerd als bewoner op een adres in Nederland; kijk hiervoor naar het M-formulier of de gewone Inkomstenaangiftes, en zo kan nog nog wel meer voorbeelden geven dat binnen 1 organisatie het al niet efficiënt verloopt laat staan als verschillende instanties gegevens moeten uitwisselen.

  • ruud zegt op

   Ook dit jaar, dus niet voor de eerste keer heeft de Thaise belastingdienst aan mij gevraagd, of de immigratie naar de belastingaangifte vroeg.
   Ik heb naar waarheid geantwoord, dat dat aantonen van 800.000 Baht op mijn Thaise bankrekening volstaat.

   De Thaise belastingdienst stelt, dat ze daar naar zouden moeten vragen, maar dat dat niet wordt gedaan.
   Ik neem aan, de de immigratie niet op dat extra werk zit te wachten en vindt, dat de belastingdienst zelf maar achter zijn klanten aan moet.

 18. Henk zegt op

  Normaal kreeg ik elk jaar een aangifteformulier toegestuurd door de Thaise belastingdienst. Dit jaar nog niets ontvangen. Moet ik er zelf achteraan gaan?

 19. Han zegt op

  Ik weet niet of ik dat van die uitnodiging goed begrepen heb Lammert maar na de eerste keer belasting te hebben betaald in Thailand krijg je het jaar daarop wel de formulieren thuis gestuurd.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website