Een van de klanten in Thailand van Lammert de Haan (fiscalist en gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen) kan over 2020 zo rond de € 4.400 aan onterecht door AEGON en Nationale Nederlanden ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet tegemoet zien.

Dat wordt niet teruggekregen d.m.v. het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting maar door het indienen van een speciaal verzoek bij de Belastingdienst/kantoor Utrecht.

Lees hier meer over in de onderstaande PDF:

AEGON: de spaarpot voor veel in het buitenland wonende Nederlanders.”

17 reacties op ““AEGON: de spaarpot voor veel in het buitenland wonende Nederlanders.””

 1. Erik zegt op

  Lammert, dank voor een uitstekende uiteenzetting.

  Ik wil mensen, die mijn Zwitserlevengevoel delen, gerust stellen: dat bedrijf houdt zich netjes aan de regels en houdt geen premie zorgverzekeringswet in bij wonen in Thailand. Wat het begrip vrijstelling betreft: een nichtje van me vertelde me h-e-e-l lang geleden blij te zijn dat ze vrijgesteld was van militaire dienst. Het kwam ook toen al voor…:)

 2. Frits zegt op

  Goed om te weten. Bij mij is ook onterecht de premie Zorgverzekeringswet ingehouden. Ik leefde nog in de veronderstelling dat de belastingdienst dit automatisch terug zou betalen. Ik had hier vorig jaar over gebeld met de belastingdienst en kreeg toen als antwoord: Ze (de belastingdienst) zijn hier nog mee bezig.
  Dus ik zat braaf te wachten. Nu lees ik dus dat er een formulier bestaat om dat geld terug te vragen. Was leuk geweest als de dame van de belastingdienst mij dit had verteld.

 3. Freek Vermolen zegt op

  mooi stuk, hoe saaie belastingwetgeving toch nog leuk uitgelegd kan worden.

 4. John D. Kruse zegt op

  Dat is wat vele Nederlandse gepensioeneerden is overkomen. Citaat:

  Vergelijk dit met bijvoorbeeld de jarenlange onterechte toepassing door de SVB van de
  heffingskortingen bij wonen in o.a. Thailand. De daardoor te weinig ingehouden belasting
  werd niet bij de SVB nageheven maar nagevorderd op de belastingplichtigen. Overigens
  kun je daar nog wél vraagtekens bij plaatsen daar ook zonder verzoek daartoe van de
  uitkeringsgerechtigde de heffingskortingen bij wonen in het buitenland en dus in strijd met
  de Wet op de loonbelasting 1964, door de SVB werden toegepast. Alsdan was er immers
  sprake van een foutieve wetstoepassing door de SVB, wat de uitkeringsgerechtigde niet was
  aan te rekenen. Einde citaat.

  Toen ik een fiscalist bij de belastingdienst daarover sprak en de opmerking liet vallen dat het
  naar bedrog rook, dat het door ons moest worden opgehoest, was zijn antwoord: “Wij hebben
  het jarenlang laten slonzen!”

  John D. Kruse

 5. ruud zegt op

  Het lijkt me toch in eerste instantie aan Aegon om te zorgen dat door hun gemaakte fouten worden hersteld.
  Misschien dat ze hun afdracht niet zelf kunnen herstellen, maar dan zullen ze toch op zijn minst moeten communiceren en zonodig hulp verlenen bij de correctie bij de belastingdienst.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat zou je eigenlijk wel denken, Ruud. Maar zo werkt het bij AEGON niet. Zie wat ik daarover geschreven t.a.v. een Filipijnse klant.

   Op AEGON rust inderdaad een zorgplicht, maar de zorgen van hun klanten zullen AEGON een zorg zijn!

 6. Lammert de Haan zegt op

  Dit artikel heb ik enkele weken geleden al geschreven. Ik ontdek nu dat de link naar de website van de Belastingdienst niet meer werkt. Het formulier voor het terugvragen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is verplaatst naar:

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_teruggaaf_inkomensafhankelijke_bijdrage_zvw_buitenland

  Succes.

 7. Taruud zegt op

  Ik heb er ook met de Belastingdienst over gebeld. Zij zeiden dat ik er niets voor moest doen . De betaalde premies zouden door hen verrekend worden bij de definitieve aanslag. Die moet binnen 3 jaar door de Belastingdienst worden bepaald, maar zal meestal ver binnen die termijn worden afgehandeld. Is het dan toch beter om dat formulier in te vullen?

  • Lammert de Haan zegt op

   Taruud, wat jij op aangifte weer terugkrijgt zijn de premies volksverzekeringen maar niet de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarvoor moet je dus een speciaal verzoek indienen bij de Belastingdienst/kantoor Utrecht.
   Het antwoord wat je gekregen hebt van de Belastingdienst is dan ook volstrekt onjuist. Zie in dat verband ook de eerder geplaatste reactie van Frits.

   Gister las ik in Thailandblog een gloedvol betoog over het inschakelen van de Belasting Telefoon Buitenland voor hulp bij het indienen van een aangifte. Dat is iets wat je beslist niet moet doen, tenzij je bereid bent om de hoofdprijs te betalen.

   Een vraag over belastingaangelegenheden stel je in Thailandblog en je krijgt van mij een gedegen antwoord.

   • Niek zegt op

    Beste Lammert,
    Ik woon al decennia in België ben er ook belastingplichtig en ben daar ook verzekerd voor mijn ziektekosten, maar wat ik allemaal aan Nederland moet afdragen ivm ziektekosten is ongehoord.
    Ik bedoel daarbij mijn maandelijkse afdracht voor het CAK en ook de inhoudingen op mijn pensioenen ivm de zorgverzekeringswet buitenland.
    Denkt u dat het zin heeft om over de laatste jaren aan de belasting teruggave te vragen voor de inhoudingen in het kader van de zorgverzekeringswet buitenland?

    • Lammert de Haan zegt op

     Dag Niek,

     Allereerst: de kosten voor het verzekeren tegen ziekte zijn bij wonen in Nederland of in een verdragsland, zoals België, inderdaad hoog te noemen. Dan praten we over de nominale aan een ziektekostenverzekeraar te betalen premie, de premie Wet langdurige zorg en over de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet. Bij een redelijk inkomen kom je dan al gauw uit op een bedrag, wat te vergelijken is met een af te sluiten ziektekostenverzekering bij wonen in Thailand. Dat verliest men nogal eens uit het oog. Het voordeel bij wonen in Nederland of een verdragsland is de acceptatieplicht voor het basispakket.

     Bij wonen in België betaal je aan het CAK een verdragsbijdrage. Deze bijdrage bestaat uit:
     1. De vaste bijdrage Zorgverzekeringswet, jaarlijks vast te stellen door de minister van VWS en te vergelijken met de nominale premie bij wonen in Nederland.
     2. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het percentage hiervoor komt overeen met wat je in Nederland zou moeten betalen en wordt berekend over je Nederlandse inkomen en je eventuele buitenlands (Belgisch) inkomen. Daarnaast ben je nog de inkomensafhankelijke bijdrage/premie Wet langdurige zorg verschuldigd.

     Ad 1. Voor 2021 is deze bijdrage vastgesteld op € 123,17. Voor België geldt een woonlandfactor van 0,7347 waardoor de nominale bijdrage bij wonen in België uitkomt op € 90,49.

     Ad 2. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bedraagt voor 2021 5,75% met als inkomensgrens € 58.311.
     De inkomensafhankelijke bijdrage Wet langdurige zorg bedraagt voor 2021 9,65% en wordt berekend over maximaal de bovengrens van de tweede schijf voor de inkomstenbelasting (ook al ben je in Nederland geen inkomstenbelasting verschuldigd).

     Nu kan het ook zijn dat het CAK de inkomensafhankelijk bijdragen laat verrekenen via je pensioenuitvoerder. Dat ben ik wel vaker tegengekomen. Maar je betaalt uiteraard nooit dubbel (én via de pensioenuitvoerder én aan het CAK). Mocht dit echter wel het geval zijn geweest dan kun je inderdaad de te veel betaalde bijdrage terugvragen bij de Belastingdienst/kantoor Utrecht. Dat verloopt nl. niet via een aangifte voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

     Denk je ook nog even aan een mogelijke zorgtoeslag als bijdrage in de kosten voor de verdragsbijdrage? Deze zorgtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst en is afhankelijk van de hoogte van je eigen inkomen dan wel vermogen en dat van een eventuele partner.

   • Taruud zegt op

    Beste Lammert. Ik heb het formulier gedownload en ingevuld. Nu heb ik mijn aangifte IB 2020 nog eens nagekeken en gezien dat ik het bedrag van € 138 heb afgetrokken als “Aftrekbare kosten” bij de inkomsten van Aegon lijfrente. Dat moet dus via een apart formulier. Ik heb dat nu ook als toelichting in het formulier gezet, dat ik het eerder als “Aftrekbare kosten” had vermeld. Ik heb het formulier nog niet verstuurd, want misschien was dat toch een geldige optie om het als “Aftrekbare kosten” zelf al te verrekenen. Graag jouw opvatting hierover. Ik wacht nog even met het versturen van dat formulier en wacht op jouw zienswijze. Voor volgende jaren (nog 4) zal ik de teruggave dan in elk geval via dat formulier aanvragen.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dag Taruud,

     Hier gaan een paar dingen niet goed.

     Uit jouw reactie maak ik op dat jij de betreffende (lijfrente-)uitkering hebt aangemerkt als te zijn belast in Nederland, want anders heeft een aftrek immers geen effect. Het gevolg daarvan is dat jij slechts een percentage van de onverschuldigde bijdrage Zvw (vermoedelijk 9,7% aan lagere inkomstenbelasting) op aanslag terugkrijgt.

     Mijn advies is om de aangifte op dit punt te wijzigen. Daarbij zou ik niet op voorhand de betreffende uitkering aanmerken als te zijn belast in Nederland. 6 à 7 jaar geleden zijn er enkele uitspraken gedaan door de Rechtbank Zeeland – West-Brabant en Hof Den Bosch, inhoudende dat een lijfrente-uitkering van Achmea belast zou zijn in Nederland omdat ze ten laste zouden komen van de winst van deze verzekeraar (artikel 18, lid 2, van het Verdrag) maar de situatie is nadien, als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017, danig gewijzigd. Lees wat ik daarover geschreven heb in mijn artikel.

     Mocht de inspecteur er toch anders over denken, maar wat ik in mijn praktijk de afgelopen jaren niet ben tegengekomen, dan zal hij moeten aantonen dat hiervan nog steeds sprake is (‘hij die stelt die bewijst’). Vervolgens is het aan jou om aan te tonen wat buiten de heffing gelaten moet worden, gelet op voornoemd arrest. En misschien is dat wel veel meer dan wat op grond van dit arrest mogelijk is daar in heel veel gevallen de inleg/betaalde premie voor een lijfrente-uitkering niet in mindering kon worden gebracht op het te belasten inkomen wegens onvoldoende jaarruimte en daarom later niet belast is voor de inkomstenbelasting. Ik durf wel te stellen dat 95% van de genieters van een lijfrente-uitkering te veel inkomstenbelasting betaald als gevolg van het in het verleden niet kunnen aftrekken van de inleg/betaalde premie.

     Loop met het aanmerken van deze uitkering als te zijn belast in Nederland niet op de zaken vooruit. Nu maak je het de inspecteur wel heel gemakkelijk. Dat is doorgaans niet mijn gewoonte!

     Succes.

     • Taruud zegt op

      Beste Lammert.
      Bij mijn online aangifte over 2020 heb ik vermeld:
      Inkomsten Aegon € 2519
      Vervolgens:
      “Zijn deze inkomsten volledig belast in Nederland. NEE”
      “Deel van deze inkomsten dat niet in Nederland is belast € 2519”

      Uit de berekende te betalen belasting leidt ik dan verder af, dat de Aegon uitkering toch als inkomsten worden meegerekend.voor een bedrag van € 2381.
      Klopt het dan zo? Misschien even via email? [email protected]

      • Lammert de Haan zegt op

       Dag Taruud,

       Stuur me maar de ontwerp-aangifte via [email protected]

       Daarvoor ga je naar links onder op het scherm en kiest voor ‘afdrukken’. Rechtsboven krijg je dan de vraag wat je wilt afdrukken. Daar kies je voor de gehele aangifte. Links onder verschijnt dan de link naar de aangifte. Die open je en sla je op op de computer (is in pdf-formaat).

       Daarna kun je hem toevoegen aan een emailbericht aan mij en ga ik hem bekijken, waarna ik de aan te brengen wijzigingen aan jou zal mailen..

       • Taruud zegt op

        Ja, prima. Doe ik morgen (vrijdag).

 8. RichardJ zegt op

  Wonderlijk!

  In mijn “verklaring vrijstelling inhouding loonheffingen” bericht de belastingdienst aan mijn pensioenfonds dat “betrokkene niet verzekerd is en niet premieplichtig is voor de Zvw”. Derhalve wordt er bij mij geen premie ingehouden.

  Hebben Aegon en NN eveneens een dergelijk bericht van de belastingdienst ontvangen, dan zijn ze zeker in gebreke gebleven.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website