Als u zo de inkomenspositie van gepensioneerden over de laatste 10 jaar beschouwt, dan ziet u achteruitgang op achteruitgang. Het begon met de overgang in pensioenen van het eindloon principe naar het lagere middelloon principe en min of meer gelijktijdig de overgang van een fictieve rekenrente naar de – niet bestaande – vrije marktrente voor de berekening van dekkingsgraden.

Vanaf 2008 konden pensioenfondsen al niet meer indexeren voor koopkrachtverlies en er kwamen zelfs kortingen op pensioenen vanwege te lage dekkingsgraden. Zo ging in de laatste jaren mijn pensioen met meer dan 5% naar beneden. In 2015 werd het Nieuw Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen ingevoerd en dat betekent dat pensioenindexering door de aan te houden onbegrijpelijk hoge buffers verder weg is dan ooit. Ik hoor u nu al denken “het zal toch wel eens een keertje afgelopen zijn met het plukken van ouderen”, maar ik moet u helaas teleur stellen.

Op 14 juli j.l. verscheen op de website van de KNVG (www.knvg.nl) een verhaal van de Martin van Rooijen en die vertelde dat topambtenaren de regering adviseren om AOW’ers feitelijk ook AOW premie te laten betalen. U weet dat de AOW een volksverzekering is en elk jaar dat u in Nederland woont u als individu elk jaar een recht op 2% AOW-uitkering opbouwt.

Aanvankelijk begon de opbouw bij de leeftijd van 15 jaar en kreeg men op z’n 65e dus 100% AOW-uitkering (65 – 15 = 50 jaar x 2% per jaar). Met de nu latere start van de AOW-uitkering verschuift ook inderdaad ook opbouw startdatum. Als u een in Nederland belastbaar inkomen heeft, dan betaalt u in de 1e en 2e schijf 18 % AOW premie en de rest van de schijf is dan belasting (Ik vereenvoudig hier even omdat ook er ook andere premies zijn). De grens waarover AOW premie wordt geheven is € 33.000 en u betaalt dus maximaal circa € 6.000 AOW premie. Het lumineuze plan van de topambtenaren is nu om over een periode van 18 jaar jaarlijks de AOW premie met 1% te verlagen en de belasting overeenkomstig met 1% te verhogen en vervolgens de AOW uitkeringen geheel uit de belastingen te betalen.

Als u onder de AOW-uitkeringsgerechtigde leeftijd bent, dan verandert er voor u nu niets. Het totaal van AOW premie en belasting in de schijf blijft immers gelijk. Als u nu AOW ontvangt dan bent u de klos want dan gaat het belastingpercentage jaar na jaar met 1% omhoog en de topambtenaren becijferen dat na 18 jaar de extra belastingopbrengst per jaar circa € 3,8 miljard bedraagt, die geheel betaald wordt door AOW-trekkers. Wellicht is het werkelijk bedrag nog hoger omdat er in de komende jaren meer AOW’ers bijkomen en zij voorlopig ook hogere startpensioenen krijgen. Op hele lange termijn daalt de opbrengst wel omdat werkenden nu begonnen zijn met het opbouwen van lagere pensioenen (minder aftrekbare pensioenpremie, opbouw over 50 jaar in plaats van over 40 jaar, velen die eerste jaren in opbouw missen).

Van Rooijen schrijft verder in zijn stuk dat “het grootste slachtoffer echter de mensen van 50 jaar en jonger zijn. Wie nu 50 jaar is en straks naast zijn AOW van Euro 9.000 een aanvullend pensioen heeft van Euro 24.000 (samen het maximaal premie-inkomen voor de AOW van Euro 33.000) heeft straks – als hij 68 jaar is – Euro 6.000 netto minder inkomen dan onder het huidige systeem en houdt netto dan bijna niets meer over van de AOW. Voor de -oudere – werkenden komt dat bovenop de verlaging van de opbouw van hun aanvullend pensioen.

Wat betekent het voor u als Thailandbewoner mocht dit idee werkelijk wet worden? Als u binnenlands belastingplichtig in Nederland bent, dan gaat u over uw hele inkomen fors meer belasting betalen. Bent u zoals ik zowel in Nederland (AOW, Lijfrente) als in Thailand (particuliere pensioenen) belastingplichtig, dan zal de belasting op de in Nederland belastbare bedragen eveneens fors omhoog gaan, maar de in Thailand belastbare bedragen blijven onveranderd. Mocht het verdrag ter vermijding van dubbele belasting met Thailand t.z.t. op de schop gaan, dan val ik weer in die eerste “geluksgroep”. Bent u alleen belastingplichtig in Thailand, dan bent u “spekkoper”.

Van Rooijen schrijft verder nog iets van belang : “De pleitbezorgers van fiscalisering wijzen er graag op, dat er voor mensen van 65 en ouder sprake is van een vrijstelling van 18% belasting in de eerste belastingschijf, omdat vanaf 65 jaar geen 18% AOW-premie meer wordt betaald. Dat is een argumentatie, die niet past bij de verzekeringsgedachte achter de AOW”.

De AOW is feitelijk een soort levensverzekering waarbij rechten individueel door de SVB worden bijgehouden. Geen enkele levensverzekering zal u vragen door te gaan met premiebetaling zodra de uitbetaling is ingezet. Vandaar dat er helemaal geen sprake is van een vrijstelling tot AOW premiebetaling voor AOW gerechtigden omdat er enkel en alleen een premieplicht is voor opbouw van uw “individuele” AOW vóór u AOW gerechtigd bent.

Vóór mijn pensionering vroeg ik personeelszaken waarom ik als ik met pensioen ging maar 70% bruto kreeg (AOW + aanvullend pensioen). Het antwoord was dat als ik met pensioen ging ook minder privé uitgaven had (kinderen uit huis) en omdat ook de belastingen en premies voor gepensioneerden veel lager zouden zijn zodat ik toch in vergelijking met mijn toenmalige salaris toch nog netto 85% zou overhouden. Met alles wat ik schreef aan het begin en de plannen van de topambtenaren moet personeelszaken haar uitleg toch maar aanpassen.

Waar het Sociaal Cultureel Planbureau in 2012 schreef dat de gemiddelde inkomensachteruitgang bij overgang van werken naar pensioen slechts 16% bedroeg zal in de toekomst bij realisering van bovengenoemde plannen het inkomensverlies met rasse schreden naar 30% tot 40% gaan.

Een stukje eraf? Een hele, hele forse hap zult u bedoelen!

Rembrand van Duijvenbode

No votes yet.
Please wait...

28 reacties op “Lezersinzending: Inkomens van gepensioneerden, er kan nog wel een stukje vanaf!”

 1. ruud zegt op

  Het ontgaat mij even, hoe je met een AOW uitkering alleen in Thailand belastingplichtig zou kunnen zijn.
  Die AOW uitkering wordt immers in Nederland belast.

  Overigens worden de mensen die emigreren, maar nog geen AOW hebben ook nog gepakt door het verschuiven van de verschuiving van de AOW opbouw van 15 -65 naar 17-67.
  Die raken opeens 2 jaar AOW opbouw kwijt tussen 15 en 17 jaar.
  Dus als je met 65 emigreert, heb je geen recht op 100% AOW, maar op 96%, omdat je tussen 65 en 67 niet in Nederland woonde.

  Als u onder de AOW leeftijd bent en u hebt in Nederland belastbaar inkomen, bent u wel degelijk de klos, want je hoefde geen sociale premies te betalen, maar wel belasting.
  Door de AOW premie om te zetten in belastingheffing, moet je dus belasting gaan betalen over inkomen, waarvoor je eerst geen AOW premie af hoefde te dragen.

  Aan de andere kant wordt je AOW uitkering natuurlijk ook lager als je geen AOW premie betaalt.
  Je kunt wel een vrijwillige AOW verzekering afsluiten, maar de premie daarvan is niet aftrekbaar van de belasting, terwijl de AOW uitkering vervolgens wel wordt belast.
  Dus netto betalen en bruto uitbetaald krijgen.

  Nu ik er nog eens over nadenk, ligt de situatie lastiger voor de periode dat je geemigreerd bent en AOW premie wordt omgezet in belastingheffing.
  Dat zou namelijk betekenen, dat als je een klein belastbaar inkomen hebt in Nederland, je automatisch AOW opbouw zou moeten hebben.
  Je betaalt immers premie middels de belasting.
  Dit tenzij ze de spelregels helemaal veranderen natuurlijk.
  Ik vraag me dan ook af hoe ze dat in de overgangsperiode willen gaan doen.
  1% AOW via de belasting en 17% via de AOW premie.
  En het jaar erop 2% belasting en 16% AOW premie.
  De belastingdienst zal wel weer grijze haren krijgen en de telefoon zal wel roodgloeiend staan.

  Als je (officieel) in Thailand woont, ben je nooit binnenlands belastingplichtig.
  Dat is afgeschaft in 201?.(Weet even niet meer welk jaar)

  Ik wil ook nog even opmerken, dat belastingen in Thailand helemaal niet zo laag zijn, omdat de belastingperentages puur belasting zijn en er geen verzekeringselement inzit.
  Bovendien lopen de tarieven vrij snel op.
  Met een laag inkomen zijn de tarieven laag.
  Met een hoog inkomen zijn ze in verhouding met Nederland laag.
  Maar daar tussen zit een portie inkomen, waarvoor de Thaise belasting niet zo voordelig uit lijkt te pakken.

 2. hugo zegt op

  Ben nog gelukkig, in België krijg ge maar 60% van het brutoloon tijdens uw werkbare periode en dat dan nog met een maximum vastgesteld op 3.500 euro wat dan 2.100 euro opleverd. Ge hebt wel gans uw leven voor het maximum brutoloon afgedragen aan vadertje staat.

 3. Jan Ponsteen zegt op

  Het is schandalig regeringen in de jaren 70, 80, wisten toch van de babyboomers maar hebben niets gedaan om dit in toekomst op te vangen. Ze hadden het te druk met graaien en nu gaan ze de pensioenfondsen uit Nederland verkwanselen aan de Europese Gemeenschap.

 4. Frans Nico zegt op

  Beste Ruud,

  Met het eerste heb je een punt. AOW-uitkeringen zijn altijd in NL belast.

  Het tweede punt is deels correct en deel niet. De AOW-gerechtigde leeftijd gaat niet ineens van 65 naar 67 jaar en dus gaat ook de totale opbouwperiode niet ineens van 50 naar 52 jaar. Beiden nemen geleidelijk met een maand per jaar toe (tot nu toe). Het hanteren van een opbouwperiode betekent niet dat je die hele periode premie moet hebben betaald. Het gaat immers om o.a. de periode dat je in NL hebt gewoond. Overigens geldt die opbouwperiode ook voor de mensen die pas (veel) later in Nederland zijn komen wonen. Mijn vrouw is op haar 35ste in NL komen wonen en mist dus ook minstens 20 jaar opbouw. Bovendien mis ik daardoor ook een evenredig deel van mijn partnertoeslag (die inmiddels voor nieuwe gevallen is afgeschaft). Als je dus, zoals je stelt, op je 65ste Nederland verlaat, dan ga je op eigen kosten met vervroegd pensioen en dat kost geld.

  Of je onder de AOW-gerechtigde leeftijd in NL belastbaar inkomen hebt moet je nog werken totdat je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, althans daarvan wordt uitgegaan. Hoezo hoef je dan geen sociale premies te betalen? Er vindt mogelijk wel een verschuiving plaats, maar dat zal zonder meer, na behandeling van een eventueel wetsvoorstel in het parlement, worden gecompenseerd, b.v. door de belastingvrije voet te verhogen. De regering wil immers werk minder zwaar belasten? Overigens is dit een zeer complexe materie. Feitelijk zou dus de premieafdracht worden afgeschaft. Dat betekent dat de door de verschuiving van premiebetaling naar belastingbetaling de limiet waarover geheven wordt (de genoemde € 33.000,-) ook komt te vervallen, waardoor juist de hogere inkomens worden getroffen. Al met al zal dit voorstel als het tot een wetsvoorstel komt nooit ongeschonden door het parlement komen.

  De AOW-uitkering is op geen enkele wijze gekoppeld aan betaalde AOW-premie. Er is uitsluitend een koppeling tussen het aantal jaren dat iemand in Nederland woont en de hoogte van de AOW-uitkering. Los daarvan klopt je standpunt ook niet waar het gaat om aftrekbaarheid van premiebetaling. De regel is dat een uitkering waarvoor premie is betaald die aftrekbaar is op het inkomen voor belastingheffing, altijd belastbaar is (b.v. lijfrente). Indien de betaalde premie niet aftrekbaar is, dat is de uitkering ook niet belastbaar.

  Je bent voor de AOW-uitkering ALTIJD (binnenlands) belastingplichtig in NL. Met dit laatste punt spreek je jezelf tegen m.b.t. jouw eerste punt.

  Met vriendelijke groet,

  • erik zegt op

   “…Je bent voor de AOW-uitkering ALTIJD (binnenlands) belastingplichtig in NL…”

   Klopt onder het verdrag met Thailand. Maar er zijn verdragen waarin de AOW rechtstreeks dan wel via het restartikel onder voorwaarden (vaak: nationaliteit) aan het woonland ter heffing wordt toegewezen.

  • ruud zegt op

   Voor punt 2 ga ik uit van mijn eigen situatie.
   Ik woon al in Thailand en zou vanuit het verleden AOW met 65 jaar krijgen.
   Zo ver ben ik echter nog niet.
   Dat bedrag AOW zou het aantal jaren dat ik in Nederland heb gewoond maal 2% zijn.
   Als ik mijn AOW krijg, is de AOW leeftijd ondertussen 67 jaar geworden en begint de opbouw met 17 jaar.
   Dat betekent, dat waar ik enige jaren geleden recht had op het aantal jaren in Nederland gerekend vanaf 15 jaar, dit wanneer ik AOW krijg, dit gerekend zal worden vanaf 17 jaar.
   2 Jaar minder opbouw dus.

   Ik kan best in Nederland belastbaar inkomen hebben, uit een lijfrente, of een financiele regeling met een werkgever bijvoorbeeld, die een aantal jaarlijkse nabetalingen doet.
   Als ik in Thailand woon, wordt de niet ingehouden AOW premie, een dan wel ingehouden inkomstenbelasting.
   In mijn geval wonend in Thailand, heb ik geen belastingvrije voet, dus van verhogen daarvan word ik niet beter.
   Als alle premiebetaling omgezet is in belastingbetaling, heeft Nederland succesvol het verdrag omzeild.
   Dat is iets waarvan ik aanneem, dat dit uiteindelijk de bedoeling is van de overheid.
   Hetzelfde kunnen ze doen met kinderbijslag.
   De kinderbijslag verlagen en dat elders compenseren.

   Ik heb het in dit geval over de vrijwillige AOW verzekering.
   Daarvan heb ik op het net gelezen dat je die niet kunt aftrekken.
   Bij mijn beste weten is de uitkering ervan wel belast.
   Maar ik sta open voor correctie, want Bij de SVW en de belastingdienst heb ik het niet kunnen vinden.

 5. chris zegt op

  Wees blij dat je – wonend in Thailand – AOW krijgt. Bij het aannemen van die wet heeft de regering nooit voorzien dat zoveel gepensioneerden zouden emigreren. Men zou ook kunnen zeggen dat je helemaal geen recht op AOW hebt als je in het buitenland woont. AOW is geen individuele spaarpot zoals je pensioen. Je betaalt AOW voord eNederladers die op dat moment AOW genieten.
  Daarnaast kun je met dat geld in Thailand veel meer doen dan in Nederland. En de meesten hier hebben geen kinderen en lage woonlasten.
  Dus: ophouden met zeuren en wees blij met wat je hebt.
  Over de komende generaties maak ik al helemaal geen zorgen. Het eigen huisbezit is zo toegeomen in de laatste 50-60 jaar dat de kinderen allemaal een hele fatsoenlijke erfenis krijgen warmee ze gemakkelijk decennia in Thailand kunnen wonen. Hebben eigenlijk helemaal geen AOW nodig, naast de erfenis en hun pensioen vanwege hun baan.
  in het algemen is de Nederlandse bevolking allen maar rijker en vermogender geworden. Maar menigeen doet alsof het allemaal achteruit gaat.

  • Leo Th. zegt op

   Wat een ontzettende lariekoek dat je blij zou moeten zijn om AOW te ontvangen wanneer je in het buitenland gaat wonen. AOW is een recht en staat los van het feit waar jij je laatste jaren wilt slijten, in binnen- of buitenland. Zou op het zelfde neerkomen dat degenen in loondienst verplicht zouden worden om hun vakantiegeld te besteden aan een binnenlandse vakantie. En of je met je AOW in Thailand wel of niet meer te besteden hebt staat daar ook los van. Betwijfel overigens of je wel meer te besteden hebt, aan een ziektekostenverzekering bijvoorbeeld ben je als 67+er in Thailand al veel geld kwijt. Geen kinderen? Slaat nergens op, alsof AOW’ers in Nederland nog wel volop kinderen voortbrengen. Lagere woonlasten? Wellicht, maar dat hangt ook sterk af van je accommodatie en woonplaats in Thailand. En constateren dat pakweg de laatste 10 jaar de gepensioneerden door regeringsmaatregelingen verhoudingsgewijs veel meer hebben ingeleverd dan anderen is totaal iets anders dan zeuren. Je opmerking over het eigen huisbezit is wel erg generaliserend en staat los van het feit dat het artikel daar totaal niet overgaat. Tenslotte, wat hebben degenen die het niet betreft eraan dat de Nederlandse bevolking in zijn totaliteit rijker zou zijn geworden? De schrijver van het artikel toont juist aan dat de huidige AOW’er erop achteruit is gegaan en dat de toekomstige AOW’er 30 tot 40% inkomensverlies kan verwachten.

   • chris zegt op

    Ik bedoelde te zeggen dat de staat nu al minder AOW-inkomsten heeft dan AOW-uitgaven en dat je daarvoor niet blind moet zijn. Bij de kinderbijslag wil men het principe invoeren dat kinderen die in het buitenland verblijven een naangepaste kinderbijslag krijgen.Alsje het daarmee eens bent moet je natuurlijk niet ineens een ander principe hanteren wanneer het om AOW gaat van expats als zou het om een onvervreemdbaar recht gaan.
    Natturlijk kan ik me met en AOw-inkomen volkomen in de nesten werklen als ik daarvoor en huis met ene zwembad in bangkok wil huren met een paar man personeel. Maar iederen zal het mij eens zijn dat je in Thailand minder vaste kosten hebt dan in Nederland. Voor sommigen zelfs een reden om hier te wonen.
    Ik ben het er ook niet mee eens dat gepensioneerden evenredig meer hebben ingeleverd dan anderen. NIeuwkomers op de arbeidsmarkt, zelfstandig ondernemersen mensen die werkeloos zijn geworden hebben veel meer ingeleverd. Er is ingeleverd op de AOW maar – zoals Tino aangeeft – de groep met alleen AOW is een grote minderheid. Daarom zal een verlaging van de AOW (of andere manieren van verlaging) slechts een marginaal effect hebebn op de gepensioneerden. Die leven vooral van hun pensioen en van hun vermogen, niet van de AOW. En de groep die alleen van de AOW moet leven neemt ook nog eens af.

    • Leo Th. zegt op

     Hoewel ik niet wil chatten wil ik Chris er alleen nog even op attenderen dat hij mijn reactie inzake de woonlasten in Thailand niet moet ridiculiseren door te veronderstellen dat ik daarmee een huis met zwembad in Bangkok en ook nog met een paar man personeel zou bedoelen. Overigens kunnen AOW’ers met een huurhuis in Nederland die niet over voldoende financiële middelen beschikken meestal een beroep doen op huursubsidie. Dat geldt uiteraard niet voor degenen die naar het buitenland, in casu Thailand, zijn geëmigreerd en mede daardoor is het in feite ondoenlijk om woonlasten te vergelijken.

  • goort zegt op

   Wat een aanmatigend stuk, en volkomen naast de waarheid. De AOW-premie die iedere werkende betaalt in Nederland, geeft je wel degelijk recht op de AOW, zelfs als je in het buitenland woont. Het AOW-systeem van de overheid is vergelijkbaar met het particulier pensioenstelsel waar je een premie betaalt die er toe gaat leiden dat je na je pensionering recht hebt op een uitkering.
   Dat de premie in praktijk wordt gebruikt om de lopende rekening aan de “nu AOW-trekkers” te betalen doet daar niks aan af, al ware het beter om in navolging van het Noorse model de AOW premie’s geen onderdeel van de begroting te laten zijn, maar in een speciaal fonds te stoppen. Soortgelijk als in het bedrijfsleven waar de bedrijven geen graai meer uit de pensioenfondsen kunnen doen, zoals 20-25 jaar nog wel kon.

   Ik maak me wel zorgen over de toekomstige generaties. De overheid maakt elk jaar opnieuw meer schulden, volgend jaar gaan we richting 500 Miljard en elke seconde komt er 480 Euro bij en er komt een moment dat die terugbetaald moet worden. Verder is deze staatschuld niet meer erg produktief: de schuld loopt op, maar de gezondheidszorg loopt terug,ouderenzorg wordt minder, defensie loopt op zijn laatste benen, de politie en veiligheidsdiensten komen te kort, steun aan de Eurolanden rond de Middelllandse zee…….
   Dus dan maar weer de belastingen verhogen om zo de werkende en ook de oudere generatie (die vaak hard gewerkt heeft voor een huis en wat spaarcenten) te strippen van hun eigen bezit waar al 3x belasting over betaalt is.
   Tel daarbij op dat de wereld afstevent op de volgende financiële crisis door de akties van Centrale Banken, waardoor banken failliet zullen gaan (als velen dat al niet zijn), huizenprijzen zullen dalen, banen verloren gaan.
   De toekomstig te voorziene uitgaven voor de immigrantenstroom naar Europa zullen ook een groot gat zullen slaan in de begroting. en wellicht de toekomst er niet zo florissant uitziet als je voorstelt.

   Ik ben met je eens dat Nederland in vergelijking met andere landen een zeer rijk en vermogend land is, maar dat wil niet zeggen dat waar we dit met vele generaties hebben opgebouwd we nu zomaar ineens zouden moeten afzien van datgene waar we zelf voor hebben gespaard.

   • chris zegt op

    Nee, de AOW is in princiope gebasserd op een omslagstelsel. Hetgeen betkent dat de huidige AOW-betaklers betalen voor de AOW-trekkers van vandaag. Niemand kan rechten ontlenen aan het betalen van AOW. Het is NIET hetzelfde als pensioen. Het is geen individueel spaarpotje.
    Volgens mij loopt het kapitalismne en het neo-liberale denken op zijn eind. Maar ik maak me geen zorgen over de toekomstige generaties. Die hebben meer vermogen dan alle voorgaande generaties samen. Of ze er de gode dingen mee doen moeten ze zelf weten.
    Vroeger moest de erfenis van ouders worden verdeeld over 6,7 en soms meer kinderen. Gevolg: iedereen kreeg een heel klein beetje. Een nieuwe auto, een nieywe caravanen de erfenis was op. Nu zijn er veel meer ie huizenbezitetrs en de erfenis moet worden verdeeld over niet meer dan drie kinderen, soms zelf er is maar 1 kind. Die kinderen erven rond hun pensioengerechtigde leeftijd 2, 3, 4 ton, in Euro’s (vrij van hypotheek). Ik ben heel blij voor ze, maar ze lachen om die 1000 Euro AOW per maand die straks 900 of 850 Euro wordt.

  • pete zegt op

   Hallo chris
   ik weet niet hoe lang je in nederland en of thailand verblijft cq woont .
   Nederland is de laatste decennia zeer sterk verarmt met honderden voedselbanken,
   Door de flexwet kan bijna niemand meer een huis kopen en het overerven van huizen is
   ook niet meer van deze tijd daar de oudere hun huizen verkopen en in de laatste levensfase
   huis huren vrije sector + 1000 euro p mnd en veel reizen zolang het gaat.
   Nederland is al meer dan 10 jaar failliet vandaar marktwerking zorg ingevoert om kosten af
   te wentelen.
   Privatisering post en spoorwegen etc.
   Daarbij komt de grote bijdrage aan Brussel etc en het wegvloeien van euros verdient door polen en andere bevolkingsgroepen en word uitgegeven in land van herkomst en niet in nederland.
   slechte investeringen pensioenfondsen,dit zijn slechts een aantal punten waardoor de pensioenen en AOW
   uitkeringen worden aangepakt om het failliete nederland in beweging te houden.
   Dit alles vanwege bijna 20 jaar slecht financieel beleid van meerdere regeringen en het einde is helaas nog niet in zicht.
   Mede oorzaak is uiteraard het Eurobeleid en proberen alle zwakke broeders te helpen,dit gaat in het bedrijfsleven niet met 27 verschillende talen ,culturen en verschillende religies alsmede 27 verschillende
   directeuren.
   Wat ontstaat is tweedeling,macht en strijd als dit niet verandert worden de rijke landen straatarm.
   Als er geen verandering optreed ener geen grote financiele experts opstaan om Nederland te redden zullen de pensioenfondsen in 5 jaar als sneeuw voor de zon verdwijnen in de bodemloze europut.
   laten we hopen dat het niet zover komt

   • chris zegt op

    Je maakt een karikatuur van Nederland. Het is nog altijd een van de gelukkigste volkeren op deze wereld. Zou je niet zeggen als je jouw verhaaltje leest.

 6. John Chiang rai zegt op

  Het probleem wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit,dat ook de pensioenfondsen lijden onder de lage rente op de internationale kapitaalmarkt. Overal waar de rendite eventueel hoger is,krijgt de belegger te maken met een verhoogd eigen risico. Dat op den duur ook de verzekerde hier onder lijden gaat,is hoewel bitter,eigenlijk logisch. Wat betreft het systeem Aow,kunnen we in vergelijk tot het buitenland erg tevreden zijn. Zelfs als iemand nog nooit gewerkt heeft,bepaald voor het in genot komen,alleen het aantal jaren dat men woonachtig geweest is in Nederland. In veel andere landen van Europa is men afhankelijk van het aantal dienstjaren,en het genoten inkomen. Iemand die weinig verdient heeft,krijgt meestal een erg klein pensioen,en moet om in aanmerking te komen voor een minimale sociale hulp,zijn hebben en houden bloot leggen. Het is begrijpelijk dat niemand achteruit wil gaan in zijn inkomen,maar in vergelijk tot vele anderen op deze wereld,zelfs in Europa,klagen velen op hoog niveau.

 7. giorgio zegt op

  Dat het hier niet om een nieuwe trend gaat is wel duidelijk immers is de daadwerkelijke loonbelasting van 5,1 % in 2014 reeds opgetrokken naar 8,4 % nu in 2016.

  Je zou dan uiteindelijk na de omzetting van die AOW premie naar loon- belasting met de huidige percentages dus 8,4 % + 17.9 % =26,3 % loon- belasting gaan betalen.
  Voor een alleenstaande die dan AOW gaat ontvangen of reeds ontvangt zou dat nu dus betekenen:
  Nu Bruto € 1144, minus 8,4 % = Netto € 1048, straks
  Bruto € 1144 minus 26,3% = Netto € 844,

  Het een en ander zal uiteindelijk wel weer gecompenseerd worden middels toeslagen en heffingskortingen, en dat geldt dan helaas weer niet voor emigranten.
  Als emigrant heb je geen recht op heffingskorting of toeslagen.
  Indien je naast je AOW uitkering geen andere vorm van pensioen/inkomsten hebt, vraag ik me dus wel af hoe je dan als emigrant moet overleven.

  • erik zegt op

   Giorgio, je bent te lief voor de overheid. Het tarief is niet ‘opgetrokken’; we zijn besode…..etc.

   Op 1-1-2015 is de AWBZ vervallen en kwam de WLZ. De WLZ verzekert minder dan de AWBZ want de thuiszorg is er uit; die is over naar de gemeentes. De gemeentes worden gecompenseerd voor de thuiszorg, want dat kost geld, en dat halen ze uit de verhoging van het belastingtarief onder meer in schijf 1. Dat ging op 1-1-2015 van 5,15 naar 8,35 procent. TWEE-EN-ZESTIG procent belastingverhoging. Of je een emmer leeg gooit en ja, de politiek gooide een emmer leeg en wij mogen hem vullen.

   Maar wij in Thailand hebben geen recht op die WLZ. We zijn dus aan het betalen voor thuiszorg waar we geen recht op hebben. Het is een ‘vrijwillig verplichte donatie’ en wat doe je er aan? Noppes nada.

   • giorgio zegt op

    Ach ja ik blijf gewoon netjes in mijn bewoording.
    Maar nog is het niet zo ver, en mocht een en ander toch gaan gebeuren:
    Dan zal het dossier — Remigratie — beslist vaker geraadpleegd gaan worden.

 8. Tino Kuis zegt op

  Nederland heeft de beste oudedag voorziening van de hele wereld. Dat er aanpassingen nodig waren door de economische crisis van 2008, de uiterst lage rente en de toenermende levensverwachting (en gezondheid!) spreekt voor zich. Maar als je dan aan mensen vraagt: wil je meer AOW premie betalen om de AOW uitkering te verhogen zeggen ze bijna allemaal, nee….

  Misschien dat de weinige mensen met alleen AOW of minder dan 250 euro pensioen extra geholpen moeten worden. Mijn ouders hadden alleen AOW en zonder steun van hun vier kinderen hadden ze in armoe moeten leven.

  DEN HAAG – (NU-nieuws, 22 maart 2012) Het aantal ouderen met weinig tot geen aanvullende inkomsten naast de AOW, is de afgelopen 10 jaar gedaald. Vrijwel alle huishoudens die AOW genieten, hebben ook een aanvullend pensioen, inkomsten uit vermogen of allebei.

  Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

  In 2010 ontvingen 1,8 miljoen huishoudens AOW. Voor alleenstaanden bedroeg die 1070 euro bruto per maand terwijl partners die allebei 65 jaar of ouder waren samen 1520 euro kregen.

  Bij 5000 huishoudens was de AOW de enige bron van inkomsten en bij 170.000 huishoudens waren de extra inkomsten 250 euro of minder per maand. Alleenstaande vrouwen hadden het vaakst geen of geringe aanvullende inkomsten.

  Aanvullende inkomsten

  Aan de andere kant had ruim de helft van de huishoudens met AOW maandelijks 1000 euro of meer aan aanvullende inkomsten. Dat kwam vooral vaak voor bij echtparen waarvan beide partners ouder waren dan 65.

  Het bruto-inkomen van 65-plushuishoudens bestond in 2010 gemiddeld voor 40 procent uit AOW. Het aanvullend pensioen draagt in doorsnee 35 procent bij en inkomsten uit vermogen 6 procent. Zo’n 400.000 huishoudens ontvingen ook huurtoeslag.

 9. piet zegt op

  Dit is een oud plan van 2014 wat (nog) niet voorgesteld is.

  http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/07/gepensioneerden-gaan-18-jaar-lang-ieder-jaar-1-meer-belasting-betalen/#.V4oorN5f2t8

  Er is ook en voorstel wat geen wijziging in AOW betreft maar wel het gelijktrekken van de eerste 2 schijven.

 10. l.lagemaat zegt op

  Heel interessant en bedroevend om te volgen hoe er door sommige pensioenbedrijven met gelden van de deelnemers om gesprongen wordt!

  Journalist Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie.

  Cees Grimbergen duikt wederom in de schimmige wereld van de pensioenindustrie.
  In nieuwe delen Zwarte Zwanen ziet u o.a. meer over het Goldman Sachs-schandaal.

 11. Slagerij van Kampen zegt op

  Dat wordt dus een moestuin aanleggen in Thailand straks. Had ik maar een Hollandse getrouwd in plaats van een Thaise! Mijn vrouw heeft en een AOW gat, eigenlijk meer een krater, en maar beperkt pensioen opgebouwd. Bovendien is ze zoveel jonger dat ik ook nog eens een langdurige gehuwden AOW tegemoet kan zien zonder gehuwden toeslag! Waar ben ik aan begonnen! Was ik maar met die blonde gemeente ambtenares getrouwd destijds!

  • chris zegt op

   Tja, zo werkt het in Thailand niet. Als je hier goed bent voor anderen, doen ze dat ook terug. Of ze nu arm zijn of een beetje rijker. Ik help mijn Thai buren en vrienden (met kennis, netwerken en soms met geld) en er zijn dagen per week dat ik mijn eigen eten niet hoef te kopen (en ik krijg er soms ook nog een pilsje bij).
   Ben van plan – na mijn pensionering – te verhuizen naar een dorp in Udonthani en daar een dorpsmoestuin aan te leggen, voor gemeenschappelijk gebruik. En fruitbomen langs de wegen te laten planten: opbrengst voor iedereen. (zoals nu in enkele grote westerse steden gebeurt). Ik kom uit een relatief groot gezin en ik heb geleerd dat vele handen licht werk maken. Dat geldt ook voor Thailand.

   • Slagerij van Kampen zegt op

    Goed, maar dat doet weinig af aan mijn verhaal. Was ik met die blondine getrouwd dan had ik binnenkort kunnen stoppen met werken. Twee pensioenen samen en over een aantal jaren een complete AOW erbij. Nu moet het vrijwel alleen van mijn opbouw en moet ik ook nog eens meebetalen aan het onderhoud van haar ouders. Dank zij dat alles moet ik dus doorwerken tot 67 jaar!
    En maar hopen dat de rest van de familie niet in 7 sloten tegelijk loopt (vaak wel, ze denken slim te zijn maar zijn het vrijwel nooit) anders kloppen die ook nog eens bij Van Kampen aan.
    Die moestuin, dat sloeg op het moestuin socialisme van Jetta. Ik zie daar geen heil in. Wel een goed plan van u overigens als het werkt. Herinner mij een volkstuin ervaring hier waar alles uitliep op kleinzielig gekonkel. Toen er uitgestapt. Pure ergernis. Hopelijk gaat het u in Thailand beter af. Dat AOW gat afkopen van mijn vrouw bleek schier onbetaalbaar. Meen iets van 30.000 euro of zo. Zelfs nu, mocht ik de pijp uitgaan heeft ze tot haar AOW leeftijd een redelijke uitkering maar daarna wordt het voor haar toch ook armoe.

   • ruud zegt op

    Fruitbomen langs de weg plaatsen, zal ongetwijfeld uitdraaien op een paar mensen, die al het fruit van de bomen plukken en ergens verkopen,

 12. Jacques zegt op

  Het inkomstenplaatje voor de bevolking zou de grootste prioriteit moeten zijn voor de regeringen maar inplaats daarvan hebben ze topambtenaren in dienst, die als taak hebben de gemiddelde Nederlander steeds minder te voorzien van geld. Wat een baan, ik zou het niet kunnen. Witte boorden criminaliteit en ik snap niet hoe die mensen met zichzelf kunnen leven. De gedachtegang moet totaal om bij de betrokkenen in dit debacle. Geld wordt nog steeds totaal verkeerd uitgegeven. Wanneer worden er nu eens de juiste keuzes gemaakt. Als dit zo door gaat dan barst een keer de bom. In Engeland is al stelling genomen maar op en totaal verkeerde manier. Triest om dit waar te nemen. Als de EU leiders en de landenpoliticie nu niet wakker zijn dan weet ik het niet meer. Kijken of er nu beleid komt die beter past in de huidige periode. Ik ben daar nog lang niet gerust op. Veel zelfgereide personen die andere intenties hebben dan er te zijn voor de bevolking. Nog steeds doet het gezegde opgeld europarlemetariers ” ik zit hier voor u , zakkenvullen” . Meer kan ik er niet van maken.

 13. Christina zegt op

  Wat Ik hier mis is dat pensioenfondsen een paar jaar terug een truck uithaalden.
  Mijn pensioenfonds had een eindloon regeling was heel gunstig ging over het loon wat je de laatste jaren verdiende. Kon niet prosteren werd middenloon regeling ongunstig voor gepensioneerde daar hoor Ik niemand over.

 14. Pieter1947 zegt op

  De Nederlandse staat blijft maar roven van de oudjes.Elke 15de van de maand kreeg in mijn AOW uitkering en nu is dat van Juni naar 01.08.1016..Leg er niet waker van maar ben zeer boos..Is toch 600 euro minder…


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website