Meerdere lezers van Thailandblog hebben mij benaderd met vragen m.b.t. het nieuwe belastingverdrag Nederland – Thailand. En dagelijks komen er nieuwe vragen binnen. Daarbij valt mij op dat dikwijls de wens de vader van de gedachte is.  Uit het stellen van vragen blijkt dat dit item wel degelijk leeft onder de in Thailand wonende Nederlanders. En hoe kan het ook anders. E.e.a. kan een behoorlijke impact hebben op je financiële positie, terwijl de invoeringsdatum met rasse schreden nadert.

De meeste vragen spitsten zich toe op de volgende items:

 • wat is tot nu toe bekend t.a.v. het nieuwe Verdrag?;
 • gaat Thailand uiteindelijk wel akkoord met het nieuwe Verdrag, gezien het verlies aan heffingsrechten?;
 • is er een remittance base bepaling te verwachten, zoals nu opgenomen in artikel 27 van het huidige Verdrag, maar welke niet werkt?;
 • is er nog overgangsrecht te verwachten waardoor e.e.a. gefaseerd zal worden ingevoerd?

Wat is er tot nu toe bekend t.a.v. het nieuwe verdrag?

Dikwijls is men van mening dat er nog niets bekend is aangaande de tekst van het nieuwe Verdrag, waardoor het voorbarig is om nu al conclusies te trekken. Dat is maar ten dele waar. Weliswaar is de tekst van het nieuwe Verdrag nog niet gepubliceerd in het Tractatenblad maar het persbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2 september 2022 spreekt boekdelen maar was voor mij trouwens geen verrassing. Dit persbericht luidt voor zover van belang:

“BUZA

De ministerraad is op 2 september 2022 akkoord gegaan met een herziening van het belastingverdrag met Thailand. Het huidige belastingverdrag met Thailand dateert van 1975 en is aan herziening toe. De onderhandelingen om tot een nieuw belastingverdrag te komen zijn in 2020 op initiatief van Thailand gestart vanwege de wens het verdrag te moderniseren. Nederland stemde in vanuit de wens om bronstaatheffing voor pensioenen te kunnen effectueren.”

De punten van modernisering van het Verdrag, waar Thailand op aandrong, betroffen met name de in 2017 in het OESO-modelverdrag opgenomen herziene bepalingen m.b.t. misbruik van een Verdrag en het tegengaan van belastingontwijking en belastingontduiking. Het OESO BEPS-project heeft hiervoor oplossingen aangedragen, onder andere in de vorm van minimumstandaarden.

Het Nederlandse verdragsbeleid

De Nederlandse wens van invoering van een bronstaatheffing is geheel in lijn met de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 en geldt voor alle te wijzigen of nieuw te treffen belastingverdragen. Lees maar eens wat deze Notitie daaromtrent bevat:

“4.10 Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen

4.10.1 Algemeen

Nederland streeft in zijn belastingverdragen naar een integrale bronstaatheffing over zowel particuliere– als overheidspensioenen.

Deze wens is ook volstrekt legitiem. Tijdens de opbouwfase is dit pensioen fiscaal gefaciliteerd in de veronderstelling dat tijdens de uitkeringsfase dit pensioen zal zijn belast (een uitgestelde heffing over de in mindering gebrachte werkgevers- en werknemersbijdragen t.z.v. de deelname aan een pensioenregeling). En dan is het niet logisch dat aan een woonland ter zake het heffingsrecht toekomt.

Overigens is de wijze van heffing minder legitiem daar je na invoering van de bronstaatheffing verstoken bent van alle fiscale faciliteiten zoals Thailand die kent, terwijl de Nederlandse fiscale faciliteiten daarvoor niet in de plaats treden. Je staat dus met lege handen, waarbij de belasting die je aan Nederland “mag” betalen ook nog eens aanmerkelijk hoger is dan het geval zou zijn, mocht je nog in Nederland wonen!

Omdat de wens van Nederland van het heffen van een bronstaatheffing afwijkt van het OESO-modelverdrag was Nederland in de onderhandelingen de vragende partij.

Het belang van een belastingverdrag

Ook verwacht men vaak dat Thailand uiteindelijk niet zal accepteren dat zij haar heffingsrechten zal verliezen. Ik ben ervan overtuigd dat zij dat wel zal doen. Zij heeft immers geen andere keus. Het is een kwestie van wel of geen nieuw Verdrag en misschien zelfs wel helemaal geen Verdrag.

Daarbij is de fiscaliteit van belastingheffing, d.w.z. het verkrijgen van inkomsten voor een Staat, maar een bijzaak en speelt, als we het over Thailand hebben, ook nog eens slechts een geringe rol als gevolg van de remittance base bepaling in de Thailand Revenue Code, waar veel in Thailand wonende Nederlanders dankbaar gebruik van maken en waarom ook niet als daartoe de mogelijkheid wordt geboden. Maar dat houdt al wel een beperking in van het voor Thailand optredende verlies aan inkomsten onder het nieuwe Verdrag.

Niet de fiscaliteit, d.w.z. het verkrijgen van inkomsten, maar economische belangen spelen bij het treffen van een Verdrag een primaire rol. Deze rol wordt in de genoemde Notitie als volgt omschreven:

“Het doel van een bilateraal belastingverdrag is het bevorderen van economische relaties tussen landen door het wegnemen van dubbele belasting waarbij belastingontwijking en –ontduiking wordt voorkomen. In een verdrag worden de heffingsrechten verdeeld waardoor het risico op dubbele belasting sterk wordt tegengegaan. Hierdoor wordt een mogelijke drempel voor inwoners uit beide landen om economische activiteiten in het betreffende andere land te ontplooien weggenomen. Het verdrag zorgt voor rechtszekerheid voor de belastingplichtigen in beide landen. Nederland heeft gezien de open economie en de relatief kleine thuismarkt groot belang bij een uitgebreid verdragennetwerk. Belastingverdragen kunnen belemmeringen voor buitenlandse ondernemingen om zich hier te vestigen wegnemen en zo de werkgelegenheid in Nederland bevorderen. Verder is het van belang belemmeringen weg te nemen voor Nederlandse ondernemingen om competitief te kunnen opereren op buitenlandse markten.”

De belangen van werknemers, gepensioneerden, zelfstandigen, sporters, artiesten en studenten die in het buitenland activiteiten ontplooien, daar beleggen of daar (gaan) wonen, komen op de tweede en misschien wel de derde plaats.

Is een remittance base bepaling te verwachten?

Ook verwacht men nogal eens dat er mogelijk een vergelijkbaar “Noors systeem” zal worden geïntroduceerd, waarbij Thailand heft over wat in Thailand binnengebracht wordt en Nederland over wat in Nederland blijft. We hebben het dan over een zgn. remittance base bepaling in een Verdrag. Deze gedachte moet je snel uit je hoofd zetten.

De notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 rept met geen woord over het opnemen van een remittance base bepaling in een Verdrag. Zo’n bepaling is net zoals ik het schrijf: “uit den ouden doosch”.

Nederland heeft met meer dan 100 landen een belastingverdrag gesloten. In de verdragen met slechts 9 landen is een remittance base bepaling opgenomen, welke grotendeels stammen uit de jaren 70 van de vorige eeuw.

Dat de remittance base bepaling dan ook weer terugkeert in een Verdrag is een utopie. 

Overgangsrecht

Is er dan nog een overgangsregeling te verwachten? Mede gelet op recent gesloten verdragen verwacht ik dat niet. Het persbericht spreekt heel duidelijk over de wens van het invoeren van een integrale bronstaatheffing voor zowel particuliere- als overheidspensioenen.

Dat Nederland heel terughoudend is als het gaat om een overgangsregeling houdt verband met het budgettaire effect voor Nederland (de bronstaatheffing kan pas later volledig worden geëffectueerd), zulks in relatie tot het budgettaire effect voor het woonland, de uitvoeringsaspecten en de administratieve lasten omdat een overgangsregeling complex kan zijn voor de uitvoering. Deze last drukt zwaarder naar mate de termijn van de overgangsregeling langer is. Dit kan de toch al zwaar onder druk staande uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst er niet bij hebben.

Ga er dan ook maar vanuit dat de bronstaatheffing ingaande 2024 in z’n volle omvang een feit zal zijn.

Mogelijk toch nog een lichtpuntje in het nieuwe verdrag?

Mogelijk gloort er aan de horizon een lichtpuntje voor genieters van een deelnemingsdividend (box-2). Er is sprake van een deelnemingsdividend wanneer de genieter van dit dividend in het bezit is van 5% of meer van de aandelen in de vennootschap.

In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 valt te lezen dat Nederland voor deelnemingsdividenden streeft naar een uitsluitende woonstaatheffing. Vanuit economisch oogpunt is dit ook volstrekt te begrijpen, gelet op het primaire doel van het overeenkomen van een belastingverdrag, zoals eerder beschreven. Daarnaast stuit een bronstaatheffing t.z.v. deelnemingsdividenden op belastingtechnische problemen.

Voor overige dividenden, de zgn. beleggings- of portfoliodividenden, blijft het Nederlandse streven gericht op een bronstaatheffing.

Ëén van m’n in Thailand wonende klanten met een eigen BV en dus een deelnemingsdividend, wacht dan ook gespannen het bekend worden van de tekst van het nieuwe Verdrag af.

Wat gaat de omzetting van een woonstaatheffing in een bronstaatheffing jou kosten?

Om uit te rekenen wat deze omzetting jou gaat kosten hoef je niet te gaan naar de website van de Belastingdienst om daar een pro forma aangifte in te vullen maar gebruik daarvoor de Online Aangifte Simulatie (een opleidings- en oefenprogramma van de Belastingdienst). Dit programma opent al met het aangiftebiljet model-C voor 2022.

Mocht de koppeling naar de Online Aangifte Simulatie in bovenstaande tekst niet goed werken dan kun je dit programma met de volgende weblink ophalen: https://opleiding-ola.belastingdienst.nl/ola-simulatie/casussen?0

Daarin voer je je AOW-uitkering op (mocht je al AOW-gerechtigd zijn) met de daarover ingehouden loonbelasting en het brutobedrag van je bedrijfspensioen, zonder inhouding van loonbelasting. Daarbij geef je zowel voor wat betreft je AOW-uitkering als je pensioen aan dat dit volledig is belast in Nederland.

Het eindresultaat (is te betalen), vermindert met de over dit pensioen verschuldigde Personal Income Tax, is het bedrag wat je erop achteruitgaat als gevolg van deze omzetting.

Kom je er niet uit dan maak ik met alle plezier deze berekening voor jou. Neem daarvoor contact met me op via e-mail [email protected].

(Imladris / Shutterstock.com)

De positie van Belgische lezers van Thailandblog in deze discussie

Voor de Vlamingen onder ons speelt de discussie t.a.v. een woonstaatheffing dan wel een bronstaatheffing al lang geen rol meer. De meeste door België gesloten Verdragen ter vermijding van dubbele belasting gaan uit van de verdeling in heffingsrechten, zoals opgenomen in het OESO-modelverdrag en de toelichting daarop en dan t.z.v. pensioenen e.d. uitgaande van een woonstaatheffing. Dat geldt echter niet t.a.v. het door België met Thailand gesloten Verdrag. Ingevolge het op 16 oktober 1978 door België met Thailand gesloten Verdrag geldt t.a.v. zowel private als publieke pensioenen of andere beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking en afkomstig uit België, in principe een bronstaatheffing. Hiermee week België dus vanaf het begin al af van het OESO-modelverdrag. Nederland volgt 36 jaar later het Belgische voorbeeld (beter laat dan nooit!).

ฉันไม่สามารถทำให้สวยงามขึ้น

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen)

27 reacties op “Vragen m.b.t. het nieuwe belastingverdrag Nederland – Thailand”

 1. Ger-Korat zegt op

  Beste Lammert, in jouw artikel wijt je een hoofdstuk aan wat deze bronstaatheffing gaat kosten en geef je een mogelijkheid dit te vergelijken met de huidige Personal Income Tax. Nou denk ik dat velen een AOW en/of 1 of meerdere pensioenen hebben. Niet zolang geleden gaf je antwoord op een vraag van mij of je bij een klein inkomen waarbij je onder de grens van te betalen inkomstenbelasting in Thailand blijft, je geen aangifte hoeft te doen in Thailand. Hoe zit het dan met degene die inkomen uit Nederland (AOW en/of bedrijfspensioenen) krijgen in de nieuwe situatie; als de heffing geheel aan Nederland toekomt en je daardoor geen inkomstenbelasting aan Thailand meer verschuldigd bent, doe je dan eerst de aangifte in Thailand en vult je bij een bepaalde rubriek of regelnummer de aftrek van Nederlands inkomen vanwege voorkoming dubbele belastingheffing in op het Thaise formulier ? Of hoef je dan ook geen jaarlijkse aangifte Personal Income Tax aan te geven als ook dan blijkt dat je geen belasting verschuldigd bent in Thailand ?
  Belasting betalen is vooruitzien vandaar mijn vraag voor deze en gene nuttig, zelf zijn mijn AOW en pensioenen nog ver weg maar ik denk voor velen wel een relevante vraag. Realiseer me dat degene die nu een AOW en overheidspensioen krijgen welke tot op heden helemaal in Nederland belast waren , deden die dan geen aangifte in Thailand, of juist wel ?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Ger-Korat,

   Ik ga ervan uit dat jij in Thailand geen inkomen genereert Na inwerkingtreding van het Nieuwe belastingverdrag geniet jij dan geen door Thailand te belasten inkomen en hoef je dus ook geen aangifte te doen.

   Dit is anders, mocht jij gewend zijn om jaarlijks aangifte te doen voor de PIT, waarbij jij de belastingambtenaar trakteert op gebak. Dan zou ik hem/haar toch nog een keer bezoeken (met gebak) om meteen ook afscheid te nemen.

 2. WM zegt op

  Dank voor het uitgebreide artikel. Maar een vraag: Als we dan toch helemaal in Nederland belast worden, is het dan niet verstandiger om ons aldaar weer in te schrijven. Wij zijn nog in bezit van een huis, dat nu in 2022 wordt beschouwd als een vakantiewoning en extra belast wordt. Verblijven daar nu enkele maanden per jaar.
  Misschien kan dan ook de dure internationale ziektekosten verzekering komen te vervallen doordat we dan ook onder de Nederlandse zorgverzekeringen vallen.
  Wat zijn hiervan de consequenties?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag WM,

   De tweede woning in Nederland werd vóór 2022 ook al belast in Nederland (box 3 – sparen en beleggen). Ingaande 2023 wordt zo’n tweede woning zwaarder belast als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 (het zgn. “Kerstarrest”).

   Jij kunt inderdaad gebruik maken van 8/4-regeling. D.w.z. 8 maanden in Thailand en 4 maanden in Nederland wonen/verblijven. Niet alleen jij verhuist dan, maar dat geldt ook voor jouw woning (van box 3 naar box 1 – werk en woning).
   Na remigratie geniet je direct weer van de Nederlandse ziektekostenverzekering. Uiteraard ben je dan ook weer premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Dat geldt ook voor de inkomstenbelasting i.p.v. pas per 1 januari 2024 en heb je weer recht op heffingskortingen. Maar “voor wat hoort wat”.

   • WM zegt op

    Dank, dit maakt voor mij veel duidelijk.

 3. ruud zegt op

  Geachte heer de Haan,

  voor mij is het niet meer van toepassing, en ik weet niet of het wat oplevert, of zelfs maar kan, maar als je een lijfrente polis hebt, zou het dan zinnig zijn om die af te kopen voor het ingaan van het nieuwe verdrag, voor de mensen die op dit moment niet in Nederland belastingplichtig zijn?

  Daarbij neem ik dan aan, dat je over die afkoop geen belasting hoeft te betalen, omdat je al in Thailand woont – maar dat kan onjuist zijn, het is ook alleen maar een idee, maar zelfs als het belast is, pakt het misschien nog gunstiger uit? – en in Thailand hoef je er waarschijnlijk niet over te betalen.

  Ik heb ook nog over de verevening gedacht.
  Ik lees dat de pensioenmaatschappij het geld dan aan de ex betaalt.
  Als je dat geld nooit zelf in handen krijgt, zou je dan niet kunnen stellen dat je dat geld niet hebt ontvangen en niet aan je ex hebt betaald, en dat je alleen maar belasting hoeft te betalen over de helft die je zelf krijgt, en niet over het hele pensioen?

  Overigens lijkt me dat conversie ook de moeite van het overwegen waard is, zeker in het geval dat mijn redenatie over verevening niet opgaat.
  Je bent dan na de scheiding immers allebei eigenaar van een deel van het pensioenbedrag – zeg de helft – en hoef je alleen belasting te betalen over de helft die je zelf krijgt.

  Risico is natuurlijk, dat je ex overlijdt, maar dan krijg je niet minder geld, als wanneer ze nog leeft.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Ruud,

   Afkoop van een lijfrente is ook onder het huidige Verdrag belast in Nederland (artikel 18, lid 3, van het Verdrag).

   Voor wat betreft de verevening van pensioen zou ik je willen aanraden om ht volgende artikel er een goed op na te lezen:
   https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/donkere-wolken-aan-de-horizon-voor-veel-in-thailand-wonende-nederlanders/

 4. RNo zegt op

  Beste Lammert,

  hoewel ik sterk mijn twijfels heb over de melding dat Thailnd het initiatief heeft genomen tot afsluiten van een nieuw belasting verdrag ligt dit verdrag er nu. Waarom zou Thailand dit overigens willen, lopen nu belastingafdrachten mis van Nederlanders die wel aangifte doen en betalen. Om vrijstelling te krijgen van Nederlandse Belastingdienst moet toch echt een R.O 22 formulier worden meegstuurd en die krijg je alleen na aangifte in Thailand.

  In jouw onderstaande alinea vermeld je een pijnpunt:
  Overigens is de wijze van heffing minder legitiem daar je na invoering van de bronstaatheffing verstoken bent van alle fiscale faciliteiten zoals Thailand die kent, terwijl de Nederlandse fiscale faciliteiten daarvoor niet in de plaats treden. Je staat dus met lege handen, waarbij de belasting die je aan Nederland “mag” betalen ook nog eens aanmerkelijk hoger is dan het geval zou zijn, mocht je nog in Nederland wonen.

  Naar mijn bescheiden mening komt dit voor in het afschaffen van de heffingskortingen voor Nederlanders wonend buiten de EU. Deze wijziging is ingegaan per 1 januari 2015 en zou m.i. dan ook gewijzigd dienen te worden conform het nieuwe belastingverdrag. Bij belasting betalen in Nederland horen ook de kortingen worden gegeven die men in Nederland heeft. Anders scheve verhoudingen.

  Heb deze – in mijn ogen – discrepantie gemeld bij diverse politieke partijen en SNBN (Stichting Nederlanders Buiten Nederland). Niet geschoten altijd mis.

  Welke mening ben jij toegedaan?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag RNo,

   Heb je enige reden om te twijfelen aan het persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken?

   Ik ben het met je eens dat, wanneer Nederland het enige heffende land is en je dus geen gebruik meer kunt maken van de Thaise fiscale faciliteiten, Nederland hiervoor in de plaats dient te treden. Dat zal echter niet gebeuren. Nederland heeft met tal van landen buiten de EU, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en de BES-eilanden een bronstaatheffing bedongen in het belastingverdrag. Maar bij wonen buiten genoemd gebied kwalificeer je niet als buitenlandse belastingplichtige en heb je geen recht op heffingskortingen en aftrek t.z.v. persoonlijke verplichtingen zoals bijv. ziektekosten.

   Om te kwalificeren (met dus recht op heffingskortingen en aftrekposten) moet je aan een drietal eisen voldoen, nl.
   a. wonen binnen genoemde landen;
   b. 90% van je wereldinkomen moet zijn belast in Nederland;
   c. Een inkomensverklaring kunnen overleggen van de bevoegde autoriteit van je woonland.

   De acties van de door jou genoemde stichting richten zich veelal (en m.i. teveel) op de onder b. gestelde eis.

   • RNo zegt op

    Beste Lammert,

    ik heb nog wel een Nederlandse bankrekening dus niet op mij van toepassing. Stelde de vraag alleen voor Nederlanders waarvan de ABN-AMRO bankrekening eenzijdig door de bank werd opgezegd. Voor een andere bankrekening bij bv, ING moet men persoonlijk naar Nederland komen vandaar dat een aantal geen andere optie had dan AOW en pensioen op een Thaise rekening te laten storten.

    • Wim de Visser zegt op

     Dag RNo,

     Of je laat je AOW en eventueel andere pensioen(en), als je een Wise EUR rekening hebt, daarop storten.
     Je kan dan zelf bepalen wanneer je een bedrag overmaakt naar TH als je denkt dat de koers gunstig is.
     Je bent dan in ider geval niet meer afhankelijk van de koers als je AOW en/of pensioen naar TH wordt overgemaakt.
     Weliswaar bestaat er geen garantie tot €100.000 bij Wise en je krijgt er geen rente op.

    • Erik zegt op

     RNo, volgens mij kun je in Thailand overmaken naar iedere IBAN in NL. Alleen is daar in NL een tussenrekening voor nodig op het hoofdkantoor van de bank van de begunstigde.

     Ik heb het een keer gedaan (vanaf Kasikorn in Thailand) en als tussenrekening gaf ING mij door de IBAN van (ik ben hem kwijt, helaas…) iets als ‘Headoffice internationale transacties’ in Amsterdam. Ik kreeg die link na een vraag via hun messenger.

     Tenslotte is er de vriendendienst. Je kunt elkaar helpen door aan een vriend in Thailand te betalen in THB en die betaalt jouw aanslag in euro aan de dienst.

     • RNo zegt op

      Beste Wim en Erik,
      dank voor jullie reactie. Ok nogmaals dan maar voor de volledigheid IK heb een Nederlandse ING rekening en maak al jaren geld over via (Transfer) Wise. Ik stelde die vraag omdat ik personen ken die geen Nederlandse bankrekening hebben en mij die vfraag gesteld hebben.

 5. RNo zegt op

  Aanvullende opmerking.

  Inden AOW en pensioen samen hoger uitvallen dan 1ste belastingschijf volgt er een naheffing. Wordt nog een complexe situatie indien Nederlanders geen Nederlandse bankrekening meer hebben en totaal rechtstreeks naar Thailand laten overmaken. Gaat Belastingdienst dan beslag leggen op AOW of pensioen?

  • Erik zegt op

   RNo, in de door jou geschetste situatie betekent dit dat je moet bijbetalen als de voorlopige of definitieve aanslag in jouw (elektronische) brievenbus rolt. Maar daarvoor heb je geen NL bankrekening nodig; het internationaal betalingsverkeer kan dat echt wel aan en ook vanuit Thailand kun je aan iets of iemand in NL betalen. Er zijn ook internetrekeningen die je daarvoor kunt gebruiken.

   Beslag is het laatste middel dat de dienst heeft en kost (veel) geld. Van jouw kant wil je dit tot het uiterste voorkomen en desnoods zoek je iemand in jouw familie- of vriendenkring die je daarbij kan helpen. Waar een wil is is een weg.

   • RNo zegt op

    Beste Lammert,

    even ter verduidelijking: het is niet van toepassing voor mij maar ken Nederlanders die geen Nederlandse bankrekening meer hebben omdat ABN-AMRO hun rekening heeft beëindigd. Voor afsluiten andere Nederlandse bankrekening dien je naar Nederland te komen om die rekening persoonlijk te openen.

 6. Eli zegt op

  @Lammert: de link in je artikel werkt niet.
  Als ik mijn naam invul krijg ik de melding: geen gegevens gevonden.
  Ook bij de tweede link gebeurt dat. Ik gebruik Safari als browser, kan het daar aan liggen?
  Overigens dank voor je heldere uitleg.

 7. Eli zegt op

  Toevoeging: na enig proberen ontdekte ik dat je op het woordje “blanco moet drukken dat op de onderste regel staat.
  Dus geen naam invullen in het betreffende vakje

 8. Jos M zegt op

  Dag Lammert, de link werkt wel als je blanco bij de naam invult maar je kan vervolgens niet als buitenlands belasting plichtige de berekening maken, dus je loopt steeds tegen die heffingskortingen aan die wij niet meer zullen krijgen neem ik aan ?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Jos M,

   Uiteraard moet je niet zoeken op je naam want die kent het programma immers niet. Wel kun je als je de aangifte invult je eigen naam invoeren. Dan geeft hij wel een foutmelding omdat het geen “blanco” is, maar dat is verder geen probleem.

   Dat jij tegen de heffingskortingen aanloopt wijst erop dat jij iets niet goed hebt ingevuld. Heb je wel als woonland Thailand ingevoerd.

   Als jij de aangifte correct invult dan krijg je wel degelijk de uitkomst te zien. De aangifte kun je vervolgens opslaan als pdf-bestand op je computer.

   Succes.

   • Jos M zegt op

    Dag Lammert,
    het zal wel aan mij liggen maar ik zie in die simulatie programma’s nergens waar ik kan invullen dat ik niet in NL woon.
    Er is wel een link “woont u niet in NL” maar als je daarop klikt krijg je een invul veld om een formulier aan te vragen..
    Ik heb beide links van jou geprobeerd.

    • Lammert de Haan zegt op

     Is het nog gelukt, Jos M? Zo niet dan geef ik je een korte beschrijving van de te volgen procedure.

     Als je klikt op de link dan zie je op je scherm:
     “Overzicht van casussen
     voor formulier: 2022| CA2022 versie 1”

     Dit moet je niet met het pijltje ernaast wijzigen in een ander formulier.

     Vervolgens klik je op “Blanco”.(het programma kent jouw naam immers niet). Daarna kun je beginnen met het invullen.
     Het eerste blad wat je op je scherm krijgt is “Introductie”. Daar kun je kiezen voor de taal van de aangifte. Vervolgens klik je rechts onderaan op dit blad op “Volgende”. Zo doorloop je de gehele aangifte.

     Succes.

     • Jos M zegt op

      Lammert, bedankt, nu is het wel gelukt.
      Ik mag volgend jaar in NL 800 euro meer betalen dan ik nu hier betaal.

 9. Theo zegt op

  Bij de opleiding aangiufte simulatie worden diverdse modellen genoemd, maar het door U genoemde model C is daar helaas niet bij.
  Voor 2022 zie ik de modellen CA, IH, MIG, VA en VKA.
  Welk model dient dan nu gekozen te worden?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Theo,

   De link die ik in het artikel heb geplaatst opent direct al met de aangifte model-C (CA van C-aangifte)..
   Ben je in de loop van het jaar geëmigreerd dan klik je op het pijltje naar beneden en kies je voor de aangifte model-M (MIG van migratie)

 10. aad van vliet zegt op

  Waarom zou Thailand op 1/1/24 aan een niets opleverend Verdrag cq een verliesgevend Verdrag beginnen? Wij wonen in Frankrijk en daar geldt dan het woonlandprincipe en nu ineens de bronstaat omdat het NL meer oplevert? Ik vermoed dat de touwtrekkerij via herberekeningen uitstel op uitstel zal opleveren waarbij niet het dwergstaatje NL wint. Wat voor politieke macht heeft NL eigenlijk over Th om dat af te dwingen?
  En wat is het goedkoopste land om te wonen en belasting te betalen in de EU?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dit is een toch wel zeer eenzijdige voorstelling van zaken, Aad van Vliet.

   Het “dwergstaatje Nederland” oefent geen enkele (politieke) macht uit in Thailand en heeft wat dat betreft niets af te dwingen. Elk land richt naar eigen goeddunken zijn fiscale wetgeving in. En daarbij heeft Nederland wel degelijk zeggenschap als het gaat om een in Nederland fiscaal gefaciliteerd pensioen of lijfrente. In principe belast Nederland het wereldinkomen van zijn onderdanen. Is Nederland een belastingverdrag overeengekomen met het woonland (zoals het geval is bij wonen in Thailand), dan worden uiteindelijk de heffingsrechten in dit verdrag verdeeld.

   Maar woon je bijvoorbeeld in Cambodja of Mali, dan heb je een probleem. Met deze landen heeft Nederland geen belastingverdrag gesloten, waardoor jouw wereldinkomen belast is in Nederland. Vervolgens kun je dus met dubbele belasting te maken krijgen.

   Jij benadert de zaak van één kant maar als Nederland en Thailand een bronstaatheffing zijn overeengekomen geldt dat voor BEIDE partijen.
   Dat Thailand daarbij in zijn fiscale wetgeving uitgaat van een remittance base bepaling en daarmee het principe van een bronstaatheffing voor in het buitenland wonende Thaien uitsluit, is een recht wat alleen Thailand toekomt en waar Nederland geen enkele invloed op heeft. Dit heeft echter wel de nodige consequenties, waar Thailand dan ook zonder morren voor dient te staan.

   Niets (en zeker niet Nederland) belet Thailand om zijn wetgeving op dit punt aan te passen. Daarin is Thailand geheel autonoom.

   Daar komt bij dat bij het treffen van een belastingverdrag niet de fiscaliteit (het verkrijgen van inkomsten) maar economische belangen voorop staan.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website