Nog een kleine twee weken en het is weer zover: je ‘mag’ weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Mogelijk heb je daartoe al lang en breed een uitnodiging gehad van de Belastingdienst. Dat is meestal het geval als de Belastingdienst denkt dat er bij jou wat te halen valt. Mocht jij recht hebben op een teruggaaf dan heb je in veel gevallen en zeker als je in het buitenland woont, niet zo’n uitnodiging gekregen. Zo ver gaat de ‘service’ van de Belastingdienst doorgaans nu ook weer niet. Dat zul je dan zelf in de gaten moeten houden.

Dit artikel is met name geschreven ten behoeve van in Thailand wonende Nederlanders.


Aangifte inkomstenbelasting 2021

Bij wonen in Thailand heb je geen recht op aftrekposten en heffingskortingen. Bij een teruggaaf gaat het dan ook enkel om op particuliere pensioenen en lijfrenten ingehouden loonbelasting en in een aantal gevallen om ten onrechte ingehouden premie volksverzekeringen.

Is dit ook bij jou het geval, dien je aangifte dan voor 1 april in. Dan ben je er zeker van dat je voor 1 juli bericht krijgt van de Belastingdienst en dat je voor 1 juli de teruggaaf tegemoet kunt zien.

Kies de juiste aangifte

Voor het doen van aangifte ga je naar www.belastingdienst.nl. Aangekomen op de website zie je links een lichtblauw veld met de tekst: “Aangifte inkomstenbelasting doen.” Daar log je in met je DigiD. Let erop dat je vanaf 1 oktober a.s. enkel kunt inloggen met je DigiD-app of met sms-controle. Vervolgens kies je voor ‘> Inkomstenbelasting’ en ‘> Belastingjaar’.

Daar aangekomen kun je ervoor kiezen om aangifte te doen. Dat komt goed uit want dat is nu precies de reden waarom je deze website bezoekt

Als je geen uitnodiging hebt gekregen om aangifte te doen als buitenlands belastingplichtige dan kies je daar echter niet voor het doen van aangifte maar je kiest voor ‘> Meer tonen’. Anders krijg je het scherm te zien voor het doen van aangifte als binnenlands belastingplichtige en dan gaat het goed fout!

Onder ‘> Meer tonen’ vind je de opties om aangifte inkomstenbelasting voor:

 • buitenlandse belastingplichtigen (model-C) en voor
 • belastingplichtigen die een deel van het jaar buiten Nederland wonen te doen (model-M).

Het zelf verzorgen van een aangifte model-M raad ik af. Het beantwoorden van de daarin gestelde vragen is niet het grootste probleem maar ik heb nog maar zelden meegemaakt dat zo’n aangifte in één keer door de Belastingdienst/kantoor Buitenland goed is afgewerkt. De grootste afwijking welke ik ben tegengekomen betrof een in 2018 naar Thailand geëmigreerde Nederlander. Ik had voor hem een teruggaaf berekend van rond de € 5.000, terwijl de Belastingdienst met een aanslag op de proppen kwam van rond de € 50.000 aan te betalen belasting. Een verschil dus van zo’n € 55.000. Oorzaak van deze afwijking: de behandelend ambtenaar had helaas niet de beschikking over een zakjapanner en moest alles met potlood en papier uitrekenen en dan kun je wel eens ‘een foutje’ maken!

Zo’n afwijking valt natuurlijk onmiddellijk op, maar als de aanslag € 2.500 in jouw nadeel uitvalt probeer dan maar eens de vinger op de zere plek te leggen als je niet beschikt over een goede doorrekening van de aangifte. Dat zal je dan niet lukken.

De aangifte meer inhoudelijk

Als je hebt gekozen voor het doen van aangifte als buitenlands belastingplichtige dan krijg je als eerste de vraag op je scherm om te kiezen voor de taal van het aangifteprogramma (Nederlands of Engels, meer smaken zijn er niet). Het kiezen voor ‘Nederland’ lijkt mij het meest voor de hand te liggen.

Krijg je deze vraag niet onmiddellijk op je scherm, dan heb je toch ergens een foutje gemaakt en moet je opnieuw beginnen.

Je krijgt geen vragen te beantwoorden over een eventuele partner maar verder stuit het beantwoorden van de vragen doorgaans niet op problemen.

Serieus wordt het pas bij het invullen van je inkomensgegevens. Daar moet je nl. aangeven of het inkomen volledig belast is in Nederland. Als dat niet het geval is dan word je gevraagd om aan te geven voor welk deel dat inkomen niet belast is in Nederland.

Bij een bedrijfspensioen zal dat in alle gevallen voor 100% gelden. Gaat het echter om een ABP-pensioen dan is het zaak om na te gaan of en in hoeverre dit pensioen belast is in Nederland. Daarover heb ik nog niet zo lang geleden een artikel geplaatst in Thailandblog. Zie: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/waar-laat-jij-je-abp-pensioen-belasten/

Geniet je daarnaast ook nog een of meerdere lijfrente-uitkeringen, merk ook deze uitkeringen aan als niet te zijn belast in Nederland.

Mogelijk heeft de inspecteur in het verleden jouw lijfrente aangemerkt als wel te zijn belast in Nederland daar hij van mening was dat deze uitkering ten laste komt van de winst van een Nederlandse onderneming en waardoor jij in het vervolg deze uitkering braaf liet belasten in Nederland: stop daar onmiddellijk mee!

Ondanks een aantal uitspraken van Rechtbank Zeeland – West-Brabant en Hof Den Bosch, inhoudende dat lijfrenten ten laste komen van de winst van een Nederlandse onderneming en daardoor belast zijn in Nederland (artikel 18, lid 2, van het Verdrag), merk toch jouw lijfrente aan als niet te zijn belast in Nederland. Deze rechterlijke uitspraken rusten nl. alle op een ernstige rechterlijke dwaling als gevolg van het ontbreken bij de bestuursrechters van voldoende kennis m.b.t. het civielrecht. Niets meer en niets minder!

En mocht de inspecteur voornemens zijn om op dit punt toch van je aangifte af te wijken, trek dan onmiddellijk aan de bel. Ik heb inmiddels een ontwerp-bezwaar- en -beroepsschrift klaarstaan om ingezet te worden. Het wordt hoog tijd om aan de nu al zo’n kleine twaalf jaar durende ongebreidelde fantasie van de bestuursrechters een eind te maken (desnoods tot en met het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad).

Zeer recent heb ik in Thailandblog hier aandacht aan besteed. Zie: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/is-nederland-wel-een-betrouwbare-verdragspartner/

Box 3 – sparen en beleggen

Heb je in Nederland nog een woning of grond dan zul je dit in Nederland moeten aangeven bij box 3 – sparen en beleggen (de zgn. ‘vermogensrendementsheffing’). Je Nederlandse bankrekeningen maken geen onderdeel uit van de box 3-heffing.

Net als de meeste landen gaat ook Nederland uit van het situsbeginsel, wat inhoudt dat het land waarin een onroerende zaak is gelegen daarover belasting mag heffen (bronstaatheffing). Als grondslag geldt de WOZ-waarde, vermindert met een eventueel op deze onroerende zaak nog rustende hypotheek.

Voor 2021 krijg je echter, ondanks je aangifte voor box 3, een voorlopige aanslag opgelegd waarin box 3 niet is verwerkt. Dit is het gevolg van de vernietigende uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 (ECLI:HR:2021:1963). In dit arrest heeft de Hoge Raad de vermogensrendementsheffing met de grond gelijkgemaakt wegens strijdt met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Dit kon je al lang zien aankomen. Met zijn arrest van 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad ook al vernietigend uitgehaald richting de vermogensrendementsheffing maar de regering heeft dit op z’n beloop gelaten en zit nu met de gebakken (zwart verbrande) peren en weet nog niet hoe ze zich hieruit moet redden zonder tegen een gigantische miljardenstrop op te lopen. Dit lijkt me ook een uitermate moeilijke, zo niet onmogelijke hersteloperatie te worden daar een wet alleen verbindt voor het komende en geen terugwerkende kracht met zich mee mag brengen (artikel 4 Wet algemene bepalingen). Dat geldt uiteraard ook voor reparatiewetgeving, tenzij er sprake is van begunstigend beleid.

Zodra de regering een oplossing heeft gevonden voor dit probleem en dat wordt niet voor 2025 verwacht, kan de Belastingdienst pas overgaan tot het vaststellen van definitieve aanslagen. Deze zullen op het punt van box 3 dan afwijken van de voorlopige aanslagen.

Ondanks het feit dat je tijdig en op geheel correcte wijze aangifte hebt gedaan zal dit leiden tot het in rekening brengen van belastingrente van 4% per jaar over de alsnog verschuldigde vermogensrendementsheffing.

Ik vermoed echter dat hierover nog niet het laatste woord is gezegd (en geschreven), want dit is natuurlijk de meest absurde gang van zaken die je je maar kunt voorstellen. Jij hebt ondertussen géén 4% rendement gekregen van je bank over wat je buiten jouw schuld alsnog verschuldigd bent aan de Belastingdienst!

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Enkele pensioenuitvoerders en verzekeraars hebben de liefelijke gewoonte om, naast loonbelasting en premie volksverzekeringen, ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) in te houden. Aegon voert met stip dit veld aan. Maar ook andere organisaties, zoals Nationale Nederlanden en Delta Lloyd, laten zich dikwijls niet onbetuigd. Let daar dus op.

Deze volstrekt onterecht ingehouden bijdrage Zvw (je valt immers buiten de kring van verplicht verzekerden voor de Zvw) krijg je niet op aangifte voor de inkomstenbelasting terug. Daarvoor moet je een verzoek indienen bij de Belastingdienst/kantoor Utrecht.

Het daarvoor geldende formulier kun je via de volgende weblink downloaden: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verz_terugg_zvw_buitenl_zvw1031z7fol.pdf

Zie voor meer informatie met betrekking tot deze aangelegenheid: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/aegon-de-spaarpot-voor-veel-in-het-buitenland-wonende-nederlanders/

Aangifte Personal Income Tax 2021

Met het doen van aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting ben je er nog niet. De maand maart is ook de maand voor het doen van aangifte voor de Thaise Personal Income Tax (PIT). Als je niet voor het eind van maart aangifte doet dan krijg je te maken met een verhoging van de belasting met 1,5% van het te betalen bedrag voor elke maand of een gedeelte van een maand dat je te laat bent. Hou daar dus rekening mee.

Voor enkele van m’n Thaise klanten heb ik de aangifte P.N.D.91 reeds verzorgd. Je hoeft nl. niet te wachten tot de maand maart. Dat kan eerder ook al.

Vergeet daarbij niet om ook je AOW-uitkering in deze aangifte te betrekken maar claim gelijktijdig de vermindering als bedoeld in artikel 23, lid 6, van het Verdrag.

Hoe e.e.a. in z’n werk gaat heb ik uiteengezet in een tweetal artikelen in Thailandblog. Zie daarvoor:

Heffing van belasting over sociale zekerheidsuitkeringen

en

Heffing van belasting over sociale zekerheidsuitkeringen – het vervolg

Mocht je problemen ondervinden met het doorrekenen van deze vermindering, die je al gauw een besparing van de PIT kan opleveren van zo’n 50%, neem dan gerust contact met me op via [email protected].

Tot slot

Ik wens je veel succes met het doen van beide aangiftes. Mocht je toch nog op vragen stuiten, stel ze gerust in Thailandblog en als het een al te vertrouwelijke aangelegenheid betreft, stel je vraag dan via mijn emailadres: [email protected].

Mocht het daarbij gaan om een zaak welke ook voor andere lezers van Thailandblog van belang kan zijn, dan kan het zijn dat ik hieraan aandacht zal besteden binnen Thailandblog, maar dan wel volstrekt geanonimiseerd en uitsluitend na overleg en met instemming van jouw kant. Je privacy is dus volledig gewaarborgd.

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen)

10 reacties op “Inkomstenbelasting en Personal Income Tax 2021”

 1. Erik zegt op

  Lammert, dank voor weer een goed stuk advieswerk!

 2. Henk zegt op

  Over 2018 heb ik in Thailand belasting betaald. Niks meer met Nederland. Over 2019 is mij een belastingformulier toegestuurd door de Thaise belastingdienst. Over 2020 heb ik echter niets ontvangen, Ben ik verplicht hier in Thailand ieder jaar dit zelf aan te vragen? Door aftrekposten, o.a. onderhoud schoonouders
  had ik echter nauwelijks iets te betalen. Graag advies.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Henk,

   De Thai Revenue Code kent een aangifteplicht. Dat geldt zeker als er zich na aangifte een te betalen bedrag aan Personal Income Tax voordoet.

   Bij het niet doen van aangifte, terwijl dat wel vereist zou zijn, krijg je te maken met een verhoging van de belasting van 1,5% voor elke maand of een gedeelte van een maand dat je te laat bent met het doen van aangifte met een maximum van 100%.
   Daarnaast krijg je te maken met een boete van 200% voor het niet indienen van een aangifte. Deze boete kan met 50% worden verlaagd als de belastingplichtige een schriftelijk verzoek daartoe indient en de belastingambtenaar van mening is dat de belastingplichtige niet van plan was om de belasting te ontduiken en de belastingplichtige tijdens de belastingcontrole met de functionaris voldoende heeft samengewerkt.

   Probleem hierbij is: hoe overtuigend toon je aan dat het niet je bedoeling was om belasting te ontduiken.

   Mocht je moeite hebben met het doorrekenen van je belasting- en dus ook aangifteplicht, wat zich gemakkelijk kan voordoen bij het samengaan van een AOW-uitkering en een bedrijfspensioen en/of lijfrente, neem dan gerust contact met me op via: [email protected] en samen komen we er wel uit.

 3. hansman zegt op

  Lammert, zeer bedankt voor de heldere uiteenzetting!

 4. John zegt op

  Lammert, nog bedankt voor het invullen van mijn Thaise PIT. Ik ben afgelopen donderdag geweest en was met 5 minuten klaar… het is gegaan zoals jij had voorgesteld…

 5. Alex zegt op

  Hi Lammert

  Dank voor deze heldere uiteenzetting. Ik heb een vraag over de WlZ en het verzekerd zijn voor ziektenkosten in NL. IK heb een e-mail gestuurd naar [email protected]. maar geen antwoord gekregen. Ben je nog op een andere manier bereikbaar? Telefoon? Whatsapp? Ander e-mail adres?

  Ik heb mij sinds 2018 uitgeschreven in NL, maar werk daar soms nog een beetje.

  Groet, Alex

  • Lammert de Haan zegt op

   Op 28 november 2021 gaf jij, als Managing Director Asia Value Partners, via email aan om met mij in contact te willen komen “over enkele issues i.v.m. ziektekostenverzekering in NL en wonen in Thailand”.

   Een paar weken geleden kreeg ik het verzoek om contact op te nemen met een groot Nederlands advieskantoor betreffende Thaise belastingaangelegenheden. Vervolgens heb ik gekeken op hun website en trof daar de meest mogelijke onzin aan m.b.t. de remittance base-bepaling in het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting (artikel 27 van het Verdrag).

   Op zulke verzoeken reageer ik niet eens. Als men als professionele organisatie van mij voor commercieel/zakelijk gebruik een advies wil dan is het niet meer dan logisch dat men een verzoek plaatst tot het geven van een (betaald) advies. Zulke opdrachten krijg ik ook binnen en die voer ik dan ook uit.

   Ik moet dagelijks tijd steken in het bijblijven in m’n vak maar als men als professionele organisatie dat niet doet dan lijkt het mij niet erg logisch dat ik hen kosteloos ‘bijpraat’, want wat voor hen geldt, geldt ook voor mij: tijd (voor het bijblijven in m’n vak) = geld.

   Anders ligt dit voor wat betreft lezers van Thailandblog. Hen adviseer ik met alle plezier. Zij gebruiken zo’n advies niet voor een commercieel/zakelijk doel maar puur voor privédoeleinden, waarbij ik hoop dat hun omgeving/kennissen daar ook hun voordeel mee kunnen doen.

   Ik krijg dagelijks via email tussen de 5 à 10 van dit soort privé-verzoeken om informatie binnen en dan uit vrijwel alle werelddelen omdat ik ook in vrijwel alle werelddelen klanten heb. De beantwoording daarvan stuit bij mij op geen enkel probleem (alhoewel het dikwijls wel voor een deel ten kosten gaat van m’n nachtrust).

   Ik ga er zonder meer van uit dat je begrip voor mijn standpunt hebt!

 6. Jan si thep zegt op

  Hallo Lammert,

  Moet je nu altijd een ro21 en ro22 hebben om bij de Nederlandse aangifte aan te tonen dat je Thailand aangifte hebt gedaan?

  Groet, Jan

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Jan,

   De verklaring R.O.22 is voldoende. Zie voor het aanvraagformulier en de toelichting daarop de volgende link:

   https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_vrijstelling_inhouding_loonbelasting_premie_volksverzekeringen

   Succes.

   • Lammert de Haan zegt op

    Even voor de duidelijkheid, Jan.

    De Verklaring belastingplicht woonland (R.O.22) hoef je niet te overleggen bij de aangifte inkomstenbelasting maar enkel bij de aanvraag om vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website