Beste lezers,

Zelf-certificatie van fiscale woonplaatsen voor FATCA en CRS: natuurlijke personen. Ik heb alleen mijn pensioenuitkeringen als inkomen en betaal als Belg, sedert twaalf jaar onafgebroken verblijvend in Thailand, uiteraard mijn belastingen in België.

Welk(e) land(en) dien ik in te vullen onder rubriek: land waar u een fiscale woonplaats heeft en waarom?

Groet,

Willy (BE)

No votes yet.
Please wait...

12 reacties op “Lezersvraag: Belgische belasting en fiscale woonplaats”

 1. janssens marcel zegt op

  U vult gewoon Belgie in .

 2. albert zegt op

  Dit is ook zo in Nederland.
  Het formulier kan verwarring veroorzaken maar als u het hele jaar in Thailand woont en bent uitgeschreven in het land van herkomst dan bent u fiscaal inwoner van Thailand.

  Dat u belastingplichtig bent in het land van herkomst doet er niet toe.

  • John Chiang rai zegt op

   Als u bent uitgeschreven uit Belgie/Nederland en u verder ook geen bezit of verdere binding meer heeft in deze landen, dan bent u eigenlijk fiscaal inwoner van uw nieuwe verblijfsland Thailand.

   Om dit voor de belastingdienst van Belgie of Nederland aan te kunnen tonen,heeft u een bewijs van de Thailandse belastingdienst nodig.

   • Willy (BE) zegt op

    Beste John,
    Volledig akkoord dat ik eigenlijk fiscaal inwoner ben van mijn, sedert 11 december 2007, nieuw verblijfsland ‘Thailand’ !
    ‘Het bewijs van de belastingsdienst in Thailand’ kan hier in Chiang Mai NIET afgeleverd worden omdat er in Thailand geen belastingen betaald worden.

  • Matta zegt op

   @ Albert ga hier geen pleidooi of uiteenzetting geven maar er bestaat ook zoiets als een verdrag tussen beide landen (van 1978 en nog steeds van toepassing ! ) juist om een dubbele belastingheffing te vermijden.
   Ik ben mij er terdege van bewust dat er een verschil is tussen Nederlanders en België voor wat betreft hun fiscale verplichtingen. Maar zoals de vraagsteller aangeeft heeft hij enkel de inkomsten uit België ( zijn pensioen) dus hier is hij zeker niet belastingplichtig in Thailand.

   U schrijft en ik citeer “dan bent u fiscaal inwoner van Thailand ” en al dan niet uitschrijven doet er helemaal niks toe. Het enige is als je bent uitgeschreven dan bent u Niet rijksinwoner en is uw dossierbeheerder Brussel Buitenland waarschijnlijk team 3 ( voor de Franstaligen team 3 dacht ik)

   In het Nederlands ( uit dit verdrag) :

   Hoofdstuk III Belastingheffing naar het inkomen

   Artikel 17 : pensioenen

   1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 18 zijn pensioenen of andere beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking afkomstig uit een overeenkomstsluitende Staat en betaald aan een inwoner van de andere overeenkomstsluitende Staat, in de eerstbedoelde Staat belastbaar.

   2.Pensioenen of andere beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking worden geacht uit een overeenkomstsluitende Staat afkomstig te zijn indien de schuldenaar die Staat zelf is, een staatkundig onderdeel, een plaatselijke gemeenschap of een inwoner van die Staat. Indien evenwel de schuldenaar van deze inkomsten, ongeacht of hij inwoner van een overeenkomstsluitende Staat is of niet, in een overeenkomstsluitende Staat een vaste inrichting heeft die de last van deze inkomsten draagt, worden de inkomsten geacht afkomstig te zijn uit de overeenkomstsluitende Staat waar de vaste inrichting is gevestigd.

   Met vriendelijk groeten

  • Willy (BE) zegt op

   Beste Albert,
   Zodoende vermeld ik onder ‘land waar u een fiscale woonplaats heeft’ alleen Thailand of België en Thailand.
   Voor Thailand kan ik geen ‘fiscaal identificatienummer (TIN)’ vermelden omdat ik er geen heb. Reden: ik heb nooit enige belastingen betaald in Thailand.

   • Lammert de Haan zegt op

    Dag Willy,

    Ben je in het bezit van een “geel boekje”? Als dat zo is dan is het daarin vermelde nummer tevens je TIN.

    Overigens ben je enkel fiscaal inwoner van Thailand, zoals ik reeds heb aangegeven.

 3. Lammert de Haan zegt op

  Dag Willy,

  Zoals je zelf in feite al aangeeft, kan ik ervan uitgaan dat je meer dan 180 dagen in het kalenderjaar in Thailand woont of verblijft. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn.

  Alsdan ben je als “resident” belastingplichtig in Thailand. Op grond van artikel 4 van het door België met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting is jouw fiscale woonland Thailand en dus niet België, zoals ik in een eerdere reactie lees. Je hebt in Thailand:
  • een duurzame woning tot je beschikking en
  • jouw sociale en economische leven speelt zich af in Thailand (middelpunt van je levensbelangen).

  Het feit dat je fiscaal inwoner bent van Thailand staat los van de vraag welk land over jouw vanuit België verkregen inkomen mag heffen. Als niet-inwoner blijf je over dit inkomen nl. belastingplichtige in België (zoals je zelf ook al aangeeft). Anders dan wat geldt voor Nederlanders heeft Thailand slechts een zeer beperkt heffingsrecht t.a.v. in Thailand wonende Belgen, wat sterk afwijkt van het OESO-modelverdrag.

  Zie voor het Verdrag:
  http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/belgium_e.pdf

  Alle door Thailand gesloten Belastingverdragen treft je aan onder de volgende link:
  http://www.rd.go.th/publish/766.0.html

 4. Matta zegt op

  @ Lammert

  Artikel 4 van de overeenkomst spreekt inderdaad over de fiscale woonplaats

  Punt 1 van artikel 4 vermeld het volgende ( in het Nederlands )

  Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking “inwoner van een overeenkomstsluitende Staat” iedere persoon wiens inkomen of vermogen, ingevolge de wetgeving van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding of enige andere, soortgelijke omstandigheid. Deze uitdrukking omvat echter niet de personen die in die overeenkomstsluitende Staat enkel aan belasting zijn onderworpen ter zake van inkomen uit aldaar gelegen bronnen of ter zake van in die Staat gelegen vermogen.

  LEES deze uitdrukking omvat echter NIET de personen die in die overeenkomstige Staat enkel aan belasting zijn onderworpen ter zake van inkomen uit aldaar gelegen bronnen of ter zake van in die staat gelegen vermogen
  met andere woorden hij krijgt zijn pensioen van de Belgische staat hij word op zijn inkomen ( pensioen is een inkomen) door België daarop belast ( bedrijfsvoorheffing etc..)

  heel cru gezegd hij is hier zelf geen inwoner hij mag hier juist en met goedkeuring voor een jaar verblijven.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Matta,

   Jouw interpretatie van artikel 4 is niet juist. Maar als het lezen van dit soort teksten niet je dagelijkse bezigheid is dan kan ik me dat ook nog wel eens goed voorstellen. Vandaar dat ik hier de volgende uitleg plaats.

   In dit soort teksten is het overigens dikwijls wel handig om even de naam van de betreffende Staat tussen haakjes er achter te plaatsen, zoals ik nu gedaan heb. Dat maakt het lezen doorgaans een stuk gemakkelijker.

   Artikel 4 van de door België met Thailand gesloten Overeenkomst bepaalt dat:
   a. onder “inwoner van een overeenkomstsluitende Staat (in dit geval Thailand)” wordt verstaan iedere persoon wiens inkomen of vermogen, ingevolge de wetgeving van die Staat (Thailand), aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, enz. en daar is wel degelijk sprake van zoals ik hierna zal aangeven;
   b. de uitdrukking “inwoner van een overeenkomstsluitende Staat” omvat echter niet de personen die in die overeenkomstsluitende Staat (Thailand) ENKEL aan belasting zijn onderworpen ter zake van inkomen uit ALDAAR (Thailand) gelegen bronnen of ter zake van in die Staat gelegen vermogen; Willy geniet echter niet enkel inkomen waarvan de bron is gelegen in Thailand maar met name inkomen vanuit België en dus is de tweede volzin van artikel 4, lid 1, niet op hem van toepassing.

   Ben je in Thailand enkel belastingplichtig over bronnen gelegen in Thailand dan is het bepalen van de fiscale woonplaats helemaal niet in het geding en hoeft vaststelling op grond van artikel 4 van de Overeenkomst van welke Staat je fiscaal inwoner bent t.b.v. de verdere bepalingen van de Overeenkomst ook niet plaats te vinden. Daar bestaat dan immers geen enkele twijfel over, daar in dat geval enkel Thailand mag heffen (ook al ben je onderdaan van België).
   Dat betekent tevens dat men aan een toetsing aan de hand van de zgn. “tie breaker bepalingen” (artikel 4, lid 2) in het geheel niet toekomt.

   Ben je inwoner van beide staten dat geven deze “tie breaker bepalingen” aan van welke Staat je geacht word fiscaal inwoner te zijn, nl. (en ook in deze volgorde):

   a. je wordt geacht inwoner te zijn van de Staat waar je een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt;

   b. indien je in beide Staten een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, word je geacht inwoner te zijn van de Staat waarmee je persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);

   c. indien niet kan worden bepaald in welke Staat je het middelpunt van jouw levensbelangen hebt, of indien je in geen van de Staten een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, word je geacht inwoner te zijn van de Staat waar je gewoonlijk verblijft;

   d. indien je in beide Staten of in geen van beide gewoonlijk verblijft, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waarvan je onderdaan bent.

   En wat zegt het Thai Revenue Department vervolgens over het zijn van “resident” en de hieraan verbonden belastingplicht?

   “Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.”

   CONCLUSIE:
   • Willy geniet niet enkel een inkomen, waarvan de bron is gelegen in Thailand en is vaststelling van de fiscale woonplaats wel degelijk van belang. De tweede volzin van artikel 4, lid 1, is dan ook niet van toepassing.
   • Ik vermoed zelfs dat Willy z’n gehele inkomen geniet “van over de grens” (en dan vanuit België).
   • Ingevolge de Thaise fiscale wetgeving is hij als “resident” over z’n inkomen, waarvan de bron is gelegen “van over de grens” (z’n wereldinkomen) en voor zover hij dit inkomen in Thailand inbrengt in het jaar van genieten daarvan, belastingplichtig in Thailand en is de eerste volzin van artikel 4, lid 1, wel degelijk op hem van toepassing.
   • Deze “belastingplicht” leidt echter niet tot een “heffingsrecht” voor Thailand daar dit laatste recht op grond van de Overeenkomst t.a.v. z’n uit België verkregen pensioen is voorbehouden aan België. De door België met Thailand gesloten Overeenkomst gaat, als zijnde een regeling van hogere orde, voor op de nationale wet.
   • Genereert Willy ook in Thailand een inkomen (maar wat ik me nauwelijks kan voorstellen) dan is hij voor dat inkomen enkel belastingplichtig in Thailand en mag enkel Thailand daarover heffen.

 5. David H. zegt op

  Blijkbaar verwarring met Nederlandse toestanden ,
  als gewoon enkel Belgisch pensioen dan belastbaar in Belgie, de resident status is dubbelzinnig , als je bij Thai belastingambtenaar komt wuivenze je weg met de Belgische uitleg inzake , AOW en Belgisch pensioen is verschillend ,2 verschillnde pensioensystemen .

  Tevens heb je ook nog de maatregel dat je gelden 1 jaar binnengekomen kunnen zijn ,NA de verwerving ervan .
  Echter een bijkomend pensioen dan het officiele Belgische pensioenregeling kan het WEL belastbaar,zijn in Thailand

  De 180 dagen regeling valt onder ander belastingsverdrag dan dat van Nederland.Resident heft eendubbelebetekenis in Thailand , nl voor Immigratie of voor Taxatie , komt er ooknog eens detwijfelachtige vetaling bij uit origineel .

  Daarom ook dat Belgische pensionairs niet zoas de NL’ers zo vechten om verkrijgen Tax I.D. wegens geen geldelijk voordeel als de Nederlanders !

  (anders zouden die NL’ers het ook niet doen.)

 6. LUCAS zegt op

  Beste,
  Dacht dat je na 2 jaar Niet Inwoner vrijstelling kan aanvragen van je bedriijfsvoorheffingijfsvoorheffing.
  Je ziekenkas kies je als gepensioneerde Niet Inwoner zelf voor..
  Aangesloten blijven bij het Riziv of niet.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website