Nederlandse ambassade Bangkok

De oproep van 1 oktober jl. om vragen te stellen bestemd voor de Nederlandse Ambassade leverde in 10 dagen tijd maar liefst 72 reacties op.

Gelukkig waren er veel positieve reacties over hoe iemand correct en vakkundig op de Consulaire Afdeling van de Ambassade werd geholpen, er waren ook behoorlijk wat gerichte vragen en wat ik zelf wel verwachtte, ook nogal wat kritische noten. Ik ging met al deze berichten naar Bangkok om in een gesprek met het hoofd van de Consulaire Afdeling, Jitze Bosma en het Plaatsvervangend Hoofd, Filiz Devici meer informatie en opheldering in bepaalde zaken te krijgen.

De Consulaire Afdeling

De taakomschrijving van deze afdeling staat grotendeels goed op de website omschreven, hoewel het geheel toch wat omvangrijker is. De voor ons Nederlanders meest in het oog springende taken zijn wel het regelen van allerlei documenten (paspoort, consulaire verklaringen, legalisaties, enz.) voor Nederlanders en het afhandelen van visumaanvragen van (meestal) Thais, die Nederland (en andere Schengenlanden) willen bezoeken. In feite is het dus een administratief kantoor, dat veel overeenkomsten heeft met een afdeling Burgerzaken op een Gemeentehuis in Nederland.

Recht op consulaire bijstand

Er kunnen zich in Thailand allerlei situaties voordoen waarbij Nederlanders in moeilijkheden komen. Er wordt dan een beroep gedaan op consulaire bijstand, die de Nederlandse ambassade zoveel als mogelijk verleent. Het is de taak van de ambassade om de belangen van Nederlandse onderdanen te behartigen overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen gedateerd op 24 april 1963.

Het hebben van “recht” op consulaire bijstand berust op een misverstand. De Nederlandse wet kent geen juridisch afdwingbaar recht op consulaire bijstand. Bij elke gelegenheid is het ter beoordeling van de ambassade of en welke consulaire bijstand kan worden verleend. Die mogelijkheden zijn echter zeer beperkt. De ambassade dient te allen tijde de wetten en regels van Thailand te respecteren, treedt niet op bij privéaangelegenheden, zoals betaling van hotelrekeningen, medische kosten, boetes en bemiddelt ook niet bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een werkvergunning.

Ambtenaren

Jitze Bosma en Filiz Devici zijn twee Nederlandse ambtenaren, die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Bangkok zijn gestationeerd. Hun voornaamste taak is leiding geven aan de afdeling Consulaire Zaken en er voor te zorgen, dat alle administratieve handelingen conform wet- en regelgeving van “Den Haag” worden uitgevoerd. Belangrijk te weten is, vind ik, dat beiden weliswaar nog wel een poos in Thailand zullen blijven, maar toch zijn zij hier maar tijdelijk. Op een gegeven ogenblik is het hun tijd om een taak elders in de wereld uit te voeren op een Nederlandse Ambassade of op het Ministerie in Den Haag. Ik vind het daarom belangrijk, omdat men nogal eens van hen verwacht, dat zij zich inleven in specifieke Thaise situaties en achtergronden, maar een band met dit land, zoals velen van ons dat hebben, ontbreekt gewoon bij hen. Zij moeten en kunnen alleen maar naar de Nederlandse regelingen hun werk uitvoeren.

Het personeel

De Heer Bosma en Mevrouw Devici worden voor de lokethandelingen geassisteerd door een aantal Thaise dames. Eén loket is gereserveerd voor Nederlanders, die bv. een nieuw paspoort aanvragen, een verklaring van Nederlanderschap nodig hebben of hun handtekening laten legaliseren. De desbetreffende dame spreekt uiteraard Thais, maar ook Engels en meer dan voortreffelijk Nederlands. De andere loketten zijn bestemd voor het indienen van een visumaanvraag door Thais en andere buitenlanders.

Visumaanvraag

De loketten voor het aanvragen van een visum om Nederland (en andere Schengenlanden) te bezoeken worden “bemand” door Thaise dames die uitsluitend Thais en Engels spreken. Nederlands is niet noodzakelijk, de aanvragers zijn immers Thais of andere buitenlanders.

Loketbeleid

Het beleid op de Ambassade is, dat uitsluitend de aanvrager van een visum tot een loket wordt toegelaten. In het verleden werd nog wel eens een begeleider (de referent) toegelaten, omdat die in veel gevallen voor de benodigde documenten heeft gezorgd. Helaas leidde dat niet zelden tot misverstanden, zelfs ruziënde partners, dat besloten werd alleen de aanvrager van een visum nog toe te laten. In de meeste gevallen is dat een Thaise dame en zij dient de documenten in en geeft een toelichting over reisdoel en achtergrondinformatie. Een goede voorbereiding van de aanvrager en haar partner is dan ook zeer aan te bevelen.

Dit beleid wordt niet door iedereen in dank aanvaard, ik “mocht” het zelf meemaken tijdens mijn bezoek, dat een Nederlander woedend werd en volkomen uit zijn dak ging. De heer Bosma moest optreden en na een persoonlijk gesprek met die man, waarin hem tekst en uitleg werd gegeven, bond hij in en bood alsnog zijn excuses aan.

Jitze Bosma

De heer Jitze Bosma heeft al op een aantal buitenlandse “posten” (vakjargon) gewerkt alvorens hij in Bangkok werd gestationeerd. Over zijn werk in Thailand zegt hij o.a. Het volgende: “Ik heb al wel het één en ander meegemaakt in het buitenland, maar Thailand is weer uniek. Thailand is een laagdrempelig land, waar jaarlijks ruim 200.000 Nederlanders uit alle sociale lagen van de bevolking naar toe gaan voor een vakantie of een langer verblijf. Wat Filiz en mij vooral opvalt is, dat toch wel veel van die bezoekers zich slecht op hun reis voorbereiden. Komen er moeilijkheden, dan verwacht men hulp van de Nederlandse Ambassade. Veel antwoorden op de talrijke vragen, die ons bereiken, zijn op onze website terug te vinden. Onze taak en bevoegdheid is echter beperkt en wij zijn zeker geen reisbegeleiders, boodschappers, maatschappelijk werkers of geldverstrekkers. Iedereen, die hier naar toe komt, is zelf verantwoordelijk voor zijn daden en handelen. Als de nood echt aan de man komt, zijn wij er om consulaire bijstand te verlenen, wij doen dan wat ons binnen de mogelijkheden vanuit “Den Haag” toegestaan wordt.”

Visumbeleid

Volgens Jitze Bosma en Filiz Devici juicht Nederland bezoekers uit Thailand toe, maar er is nu eenmaal – om wat voor reden dan ook – een visum noodzakelijk om dat bezoek ook daadwerkelijk te kunnen doen. Iedere Thai heeft de mogelijkheid dat visum te krijgen op voorwaarde, dat aan de voorschriften hiervoor wordt voldaan. Er is een aantal documenten vereist (zie website) en de aanvraag dient persoonlijk door de aanvrager te worden toegelicht. Niemand krijgt een voorkeursbehandeling, maar ook niemand wordt achtergesteld. Bosma geeft wel toe, dat hij in het verleden wel eens bepaalde gedachten had bij het zien van een Nederlander met een Thaise dame, maar dat is verleden tijd. “Het is niet aan mij om de waarde van een bepaalde relatie te bepalen. Nogmaals, als aan de voorwaarden wordt voldaan en de toelichting is in orde, wordt zonder meer een visum verstrekt”.

Als echter niet op alle punten aan de voorwaarden wordt voldaan, gebeurt het nog wel eens, dat men teleurgesteld naar huis gaat om de noodzakelijke documenten alsnog in orde te brengen. Vaak is het slecht lezen of begrijpen van de tekst op de website de oorzaak. Bosma raadt velen aan, de documenten door iemand anders te laten controleren, maar zegt er meteen bij, dat dit niet betekent, dat men veel geld moet uitgeven aan de zogenaamde visakantoren.

Garantstelling

(o.a. ter beantwoording van de vraag van Marc van Vliet op 1 okt 12)
Een visumaanvraag dient te worden begeleid door een aantal documenten. Eén daarvan is de garantstelling. Er wordt verlangd, dat de aanvrager beschikt over voldoende middelen van bestaan en een medische verzekering en ook moet aantonen door middel van bijvoorbeeld retourticket, werkgeversverklaring, inschrijving schoolgaande kinderen, eigendomsbewijs eigen woning en/of andere onroerende goederen, dat terugkeer naar eigen land aannemelijk is. Ten aanzien van de middelen van bestaan dient de aanvrager bewijsstukken in, die aantonen, dat de aanvrager daadwerkelijk beschikt over voldoende financiële middelen. Dat kan door middel van salarisstrookjes en bankafschriften, het hebben van een X-bedrag op een bankrekening of het bezit van creditcard is op zich niet voldoende, omdat hiermee niet is aangetoond, dat de aanvrager over een duurzaam inkomen beschikt.

Indien de aanvrager niet in staat is om de gewenste garanties aan te tonen, kan een garantsteller in Nederland die taak overnemen. Van die garantsteller wordt een gelegaliseerd bewijs van garantstelling verlangd alsmede bewijsstukken die aantonen dat hij/zij over voldoende middelen van bestaan beschikt.

Veelal wordt van de tweede mogelijkheid gebruik gemaakt, maar het is dus niet per se noodzakelijk. Een Thai kan de aanvraag zelfstandig indienen.

Garantsteller niet-Nederlands

(ter beantwoording van de vraag van Gerrie!8 op 1 okt 12)
In het algemeen zal de garantsteller in Nederland de Nederlandse nationaliteit hebben. Echter, een inwoner van Nederland, dus ingeschreven in een gemeente in Nederland, met een nationaliteit van één der Schengenlanden, dus ook België, kan als garantsteller optreden. De bezoeker kan de visumaanvraag gewoon bij de Nederlandse ambassade indienen, uiteraard met dezelfde vereisten en voorwaarden zoals op de website vermeld.

Afspraken op de Ambassade

(ter beantwoording van de vraag van Jos en Erik op 1 okt)
Mede vanwege toenemende drukte bij de balies voor de visumaanvragen werd het noodzakelijk de beschikbare tijd goed en efficiënt te besteden. In het verleden ging er nog wel eens wat fout, door allerlei oorzaken, maar dat behoort ook tot het verleden. De ambassade heeft een afsprakensysteem, dat uitbesteed is aan VFS. Indien op de wijze, zoals op de website is vermeld, een afspraak is gemaakt wordt deze zonder meer nagekomen, mits de visumaanvrager zich uiteraard op tijd bij de poort meldt.

VFS Global

(n.a.v. reactie van Rob V. Van 1 okt 12)
Om de beschikbare tijd voor visumaanvragen goed en efficiënt te gebruiken, maakt de Nederlandse ambassade gebruik van het afsprakensysteem van VFS Global. Dat gaat vaak goed, maar helaas werkt het nog steeds niet altijd optimaal. De heer Jitze Bosma erkent dit en het probleem heeft zijn voortdurende aandacht. Er wordt veel overleg gepleegd met de leiding van VFS, die overigens voor meer ambassades de afspraken regelt, over een verbetering van het systeem. Ook het personeel van VFS moet beter worden opgeleid. Door het internationale aspect van dit systeem zal het Nederlands echter geen rol gaan spelen en zal men zich noodgedwongen beperken tot de Thaise en Engelse taal.

Filiz Devici voegt er nog aan toe, dat het aanvraagformulier in de Thaise taal binnenkort op de website gezet zal worden. Het proces zal zo ingericht worden, dat men het kan afronden in de Engelse of Thaise taal. Dus niet in het Nederlands, immers de visumaanvrager is niet Nederlands, maar altijd een buitenlander.

De MVV aanvragen worden overigens op dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag digitaal naar de IND verzonden.

Legeskosten

(ter beantwoording van de vraag van Rob Piers van 1 okt 12)
De kosten voor een visum bedragen 60 Euro, hetgeen in overeenstemming is met daarvoor gemaakte afspraken door de Schengen-lidstaten omtrent de administratieve kosten van de behandeling van visumaanvragen.

Een volledig overzicht van de leges (Regeling Consulaire Tarieven) kan gevonden worden op de website: Rijksoverheid.nl

Het tarief voor een visum kort verblijf is gebaseerd op een door de IND ontwikkeld kostprijsmodel, waarin directe en indirecte kosten worden verwerkt. Directe kosten omvatten de kosten, die samenhangen met het be- en afhandelen van de aanvragen, indirecte kosten hebben betrekking op kosten voor bedrijfsvoering, automatisering en stafdirecties.

Nederlands rijbewijs

(ter beantwoording van de vraag van B. De Jong op 1 okt 12)
De Nederlandse ambassade is niet bevoegd tot het afgeven van een internationaal rijbewijs. Deze bevoegdheid is voorbehouden aan de ANWB, waar een IRB op vertoon van een geldig rijbewijs kan worden aangeschaft.

Ik zelf raadt aan om een Thais rijbewijs aan te schaffen, zoals ook door andere reageerders wordt gesuggereerd. De procedure staat op meerdere websites en ook in meerdere postings op thailandblog.nl.

De ambassade kan eventueel een Verklaring van Echtheid van een Nederlands rijbewijs afgeven. Met deze uitgebreide Engelse verklaring kan zonder al te veel problemen een Thais rijbewijs worden aangevraagd.

Op de ambassade krijgt men ook vaak de vraag of het Nederlands rijbewijs hier vernieuwd kan worden. Dat kan niet, het gaat via het RDW in Veendam (meer info: RDW) . Wat men van ons nodig heeft bij het vernieuwen van een NL rijbewijs is een verklaring van woonplaats, het RDW vraagt hierom.

Huwelijk

(in antwoord op de vraag van Wim op 2 okt 12)
Een huwelijk voor de Nederlandse wet kan NIET in Thailand plaatsvinden. Een kort en duidelijk antwoord. Dat het eventueel om een homohuwelijk gaat doet niets ter zake.

Overlijden in Thailand

Hoewel hierover niet specifiek een vraag is gesteld, toch nog even iets ter aanvulling van de posting met het draaiboek bij overlijden in Thailand. Er sterven jaarlijks circa 80 Nederlanders in Thailand en dat kunnen zowel vakantiegangers of residenten zijn. De ambassade adviseert om met een professioneel bedrijf in zee te gaan als het stoffelijk overschot terug naar NL moet. Veel NL’ers hebben een uitvaartverzekering waardoor de kosten van dit soort bedrijven gedekt worden. Al het papierwerk, geregel en wachten is al niet niks, laat staan wanneer iemand er ook nog emotioneel bij betrokken is. Op dat moment kan de papierwinkel en het wachten bij de nabestaanden tot grote woede en frustratie leiden. Om dat te voorkomen raadt de ambassade aan dit gedeelte in ieder geval, indien mogelijk, uit te besteden.

Persoonlijke kwesties

Een paar mensen hebben in uitvoerige reacties niet zo zeer een vraag gesteld, maar hun persoonlijke kwesties, waarin de Ambassade betrokken is, uit de doeken gedaan. Uiteraard heeft Jitze Bosma die reacties gelezen, hij kent de mensen, hij kent de situaties, maar weigerde om er enig commentaar op te leveren. Nu had ik daar trouwens ook niet om gevraagd, want thailandblog.nl is geen schandpaal en bovendien kan Thailandblog.nl niet als scheidsrechter optreden. Het zijn dieper gaande kwesties, waar de betrokken personen zelf met de ambassade in het reine moeten komen.

Tot slot

Ik heb Jitze Bosma en Filiz Devici leren kennen als twee integere en wel degelijk betrokken mensen, die hun soms moeilijke werk met plezier uitvoeren. Daar past geen arrogantie of hooghartigheid bij en zo willen zij ook beslist niet overkomen. Het zijn weliswaar ambtenaren, maar soms zijn het net mensen zoals u en ik, zij maken fouten of verkeerde inschattingen. In de reacties is dat een enkele keer terug te vinden, waarbij tegelijkertijd duidelijk wordt, dat de fout alsnog hersteld wordt. Iedereen, die een vraag heeft, kan een E-mail naar de Ambassade sturen en krijgt beslist antwoord. Wel stellen zij, dat de vragensteller eerst goed moet kijken of het antwoord al niet op website staat.

Een laatste gedachte

Ja, iedereen moet vooral de website lezen voor goede informatie over allerlei zaken. Door mijn lange werk- en reiservaring weet ik echter, dat het niet iedereen gegeven is de soms ambtelijke taal te lezen en te begrijpen. Het invullen van formulieren is zo mogelijk vaak nog een groter probleem. Dat laatste gaat heel ver, want talrijke keren heb ik voor medereizigers de toch tamelijk eenvoudig uitgevoerde landingskaart ingevuld. De ambassade kan niet iedereen aan het handje door documentenland voeren en ik pleit voor hulp van buitenaf. Het lijkt mij een uitstekend idee als bijvoorbeeld de Nederlandse verenigingen daar iets aan zouden doen. Ik kom er binnenkort nog wel eens op terug.

32 reacties op “Opnieuw de Nederlandse ambassade (2)”

 1. TnT zegt op

  Grinco,
  Geweldig stuk. Dit zal een en ander verduidelijken.
  Ik denk echter niet dat het een taak van Nederlanse verenigingen is om formulierente helpen invullen. Volgens mij zijn deze verenigen er voor sociale contacten. Ze doen erverstandig aan om zich niet te bemoeien met het invullen van bijvoorbeeld visum aanvragen. Dit is vragen om moeilijkheden.

 2. Fred Schoolderman zegt op

  Mijn complimenten Gringo, een nuttig stukje informatie. Het geeft een meer objectief beeld van de mensen (ambtenaren) die daar werken en anders dan TnT, ben ik van mening, dat de Nederlandse vereniging er juist goed aan doet om landgenoten bij het invullen van bepaalde formulieren desgewenst behulpzaam te zijn.

 3. Peter Fly zegt op

  Moderator,

  Elke persoon met nederlands paspoort, en zeker de ouderen onder ons die jaren belasting betaald hebben in nederland moeten ten aller tijden geholpen worden door Ambassade, zelfs financiele, die later natuurlijk terugbetaald moeten worden,dus tjamuk heeft een goed punt en moderator moet dus naar Ambassade om een en ander duidelijk te maken, dan ben je goed bezig voor je bloglezers/vrienden/mededenkers, b.v.d. Voor dit soort hulp wil ik ook best
  gezamelijk financieel bijdragen,als het daar op vast zit.

 4. riekie zegt op

  Ik hen meneer bosama in persoon ontmoet
  vond het een hele sympatieke man
  de mensen op de ambasade kunnen er niks aan doen
  dat hun hulp zo beperkt is ze doen ook maar hun werk

 5. nelis zegt op

  Ik kan niet anders zeggen dat het goed is verlopen , zoon Ned paspoort aanvragen.
  We hebben bij de buren overnacht Bliston , Ik ben werkzaam in de Off Shore en woon in Pattayazodat we lopend naar Ambassasde konden, opde dag van thuiskomst wel zo lekker, alle papieren afgegeven aleen nog even naar de overkant foto maken van de kleine , niet als door Mia gedacht net als Thaise instansie of haar vriendin met Samee Italien.
  En na de mededeling dit duurt een 3 week was het toch na 1 week dat er aan de deur gebeld werd , paspoort binnen .

  En verders correct behandeld dor iedereen

  vr gr KBakker

 6. peter Hagen zegt op

  Beste Gringo,

  De Ambassade is net een administratiekantoor vergelijkbaar met de afdeling Burgerzaken op een gemeentehuis?
  Het loketbeleid op de Ambassade is dat alleen de aanvrager van een visum tot een loket wordt toegelaten en dat op grond van vermeende agressiviteit?
  Op een gemeentehuis is een dergelijk loketbeleid ondenkbaar en de Ambassade is toch een stukje Nederland in Thailand? Op een gemeentehuis trek je een nummertje en mag je naar binnen, tenzij je je agressief gedraagt. Pas dan wordt de politie geroepen.
  Hoe komt de in Thailand wonende referent aan een op de Ambassade gelegaliseerde garantverklaring als hij niet tot een loket wordt toegelaten?
  Het ambassadepersoneel zijn net mensen die soms fouten maken? In de reacties is dat soms terug te vinden, waarbij tegelijkertijd duidelijk wordt dat de fout alsnog hersteld wordt?
  Je schetst een eenzijdig subjectief verhaal, totaal niet gestoelt op ervaringsfeiten. Je gelooft het ambassadepersoneel op grond van hun blauwe ogen zonder dat verhaal te checken. Slechte journalistiek. Kritische, te controleren kanttekeningen, niet gepubliceren
  geeft dat personeel een vrijbrief met die praktijken door te gaan.Juist omdat hun fouten niet herstelt zijn na tig mails en die praktijken te stoppen loopt er nu een rechtzaak wegens een onrechtmatige overheidsdaad tegen die mensen, die altijd gemaild kunnen worden en hun fouten herstellen.
  Zal mij benieuwen of de site de uitspraak wel publiceert.
  Wordt vervolgd.

  Peter Hagen, inmiddels bijna jurist.

  • @ Peter, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de ambassade in jouw ogen nooit meer iets goed kan doen. Je reageert nooit op Thailandblog behalve als het over de ambassade gaat, dan loop je helemaal leeg.
   Schrijf je reacties onder een andere naam en ontplof je bijna. Probeer je emoties in beetje onder controle te houden. Natuurlijk maakt een ambassade ook fouten, het zijn net mensen.
   Op Thailandblog mocht iedereen zijn zegje doen en met de reacties is Gringo naar de ambassade gegaan. Hoor en wederhoor, zoals het hoort. Vergeet niet dat de ambassade alleen in grote lijnen een reactie kan geven. Ingaan op specifieke situaties kan niet omwille van de privacy van betrokkenen.
   Misschien hebben jouw problemen met de ambassade in Bangkok ook wel te maken met jouw eigen opstelling. Soms wil een coöperatieve houding wel helpen. Dat kan meer effect opleveren dan alleen maar je gelijk willen halen.

   • Ferdinand zegt op

    Moderator: uw reactie is off-topic

 7. Johan zegt op

  Mijn reactie gaat over het VFS afspraken systeem. Er is iets wat ik niet zo goed begrijp, namelijk het nut hier van, Het zou er om gaan dat dit dient om het ambassade personeel meer te ontlasten wat betreft het maken van de visum-afspraak. Voor dat VFS service hier tussen kwam was er een goed werkend computersysteem waarop je makkelijk een afspraak kon regelen, naar het leek een volautomatisch werkend programma snel en goed.
  Nu zit VFS er tussen en naar mijn ervaring is het niet meer zo gemakkelijk. Ten eerste vraagt VFS hier voor een klein bedrag, wat eerst op een bankrekening moet zijn gestort , en vervolgens kan je de afspraak maken. Daar mijn vriendin in Thailand het Engels niet zo goed beheersd, zou ik vanuit Nederland de afspraak maken op de daarvoor bestemde site van VFS , en wat schets mijn verbazing: Je kan de site wel openen maar als je op het punt kom van het maken van de afspraak, kan je deze laatste stap alleen uitvoeren als je dit doet via een computer welke in Thailand is gestationeerd, van uit Nederland is, of misschien inmiddels, was dit niet mogelijk !! kortom ik begrijp het doel van VFS niet in het afspraak systeem, ik zie de tijd winst voor de ambassade niet, om dat het eerdere systeem automatisch werkte, en nu lijkt er uitsluiten een extra drempel opgeworpen te zijn !! ??

  • peter Hagen zegt op

   Wat men ook op de Ambassade beweert, uit welingelichte bron, Peter van der Loo, ex-consulair ambtenaar, korte tijd gestationeerd in Chiang Mai, is de enige reden voor het gebruiken van VFS Globel een bezuinigingsmaatregel. Waarom men ambtenaren nog steeds op hun blauwe ogen blijft geloven weet ik niet. Het is net politiek en wie gelooft er een politicus?

  • aad pronk zegt op

   Ik heb juli van dit jaar voor mijn vriendin een afspraak gemaakt vanuit Nederland.

  • pw zegt op

   Het afsprakensysteem van VFS is het grootste drama dat ik de laatste jaren gezien heb. In mei 2012 wilde ik een afspraak maken, via VFS dus. Een datum kiezen gaat nog net, een tijd kiezen kan niet eens! ‘Default’ wordt het eerste moment van de dag gekozen, en dat is niet meer te wijzigen. Dat is handig als er maar 1 vlucht per dag naar Bangkok gaat.

   Afspraak daarom geannuleerd en opnieuw gemaakt. Weer soortgelijke fout en na herhaling zegt het systeem doodleuk en zonder waarschuwing dat je opnieuw naar de bank moet om te betalen!

   Email-uitwisseling met VFS: ‘Ja, u kunt inderdaad geen tijd kiezen. Het beste kunt u op de ambassade uw excuses aanbieden dat u te laat bent’. Echt gebeurd. Monty Python kan hier nog wat van leren.

   Ik ben het met de eerdere schijvers eens dat het afsprakensysteem dat de ambassade HAD prima werkte. Het is dus geen bezuiniging want het was al geautomatiseerd. Gekonkel, corruptie, steekpenningen, zakkenvullerij en gezellige vakantietripjes zijn volgens mij de oorzaak van dit drama. Maar het is wel ONS drama!! Alstublieft meneer Bosma, grijpt u in!

   • Rob V. zegt op

    Dat had mijn vriendin ook, ik moest een paar woorden voor haar vertalen toen ze zelf aan de slag ging. De afspraak stond ook ’s ochtendsvroeg al terwijl ze liever een uurtje later wou (kwam beter uit ivm reistijd), maar ze dacht dat dit een fotu van haar kant was.
    Toen ze opbelde of het een uurtje later kon zei VFS ” nee dat kan niet, de afspraak staat nu, dan moet u maar een nieuwe maken (en betalen)” … Lekker… Dus toenmaar heel vroeg opgestaan…

 8. Peer zegt op

  Het afsprakensysteem VFS werd ingevoerd omdat het met regelmaat voorkwam dat mensen niet op de afspraak verschenen. Ook werd door tussenpersonen en reisorganisaties tientallen afspraken (zonder naam van de betrokkene) tegelijk gemaakt die dan later ingevuld werden. Ook hier werden heel veel afspraken niet nagekomen. Nu er voor betaald moet worden is dit tot het minimum beperkt. En organisaties maken geen tientallen afspraken meer tegelijk.

 9. peter Hagen zegt op

  Beste naamgenoot Peter,

  Bedankt voor het dit keer wel plaatsen van mijn commentaar. Mijn reactie nu hoef je wat mij betreft niet te plaatsen, maar mag uiteraard wel. Je kunt hem beschouwen als een even persoonlijk antwoord op jouw interpretatie van mijn leeglopende, ontploffende emoties.
  Wie zegt er dat de Ambassade nooit meer iets goed kan doen? Ik heb het onderwerp ”opnieuw de Nederlandse ambassade” nauwlettend gevolgd en ik vind dat er een aantal landgenoten zo schandalig behandeld is dat dat bij mij plaatsvervangende schaamtegevoelens oproept. Dat soort behandelingen moet veranderen onder leiding van de leidingevenden op de consulaire afdeling. Louter adminstratief werk kan je met een MAVO-diploma af, goed leiding geven vereist wat meer. De Ambassade is er om diensten te verlenen aan landgenoten en aan van hun afhankelijke, naar hun cultuur vaak onderdanige Thaise visumaanvraagsters, want vrouwen.
  Na 2 zinloze bezwaarschriften was mijn vriendin daarna 2 maal zonder problemen wel welkom in Nederland. Prima toch? De garantverklaringen neem ik sindsdien zonder ingevulde datum vanuit het goede service verlenende Nederlandse gemeentehuis mee.
  Gisteren ontving ik een week na het per post verzenden ervan mijn verklaring-van-inkomen voorzien van een stempel uit naam van Feliz Devici terug. Prima toch?
  Met een cooperatieve instelling was er met dat deurbeleid in combinatie met slecht geinstrueerde Thaise medewerksters in 2009 precies hetzelfde gebeurd.
  Ik ga er vanuit dat die medewerksters nu wel met referenten communiceren, de garantverklaring aan de visumaanvraagster mee terug geven met de mededeling uw vriend, de referent, kan nu naar binnen om zijn garantverklaring laten legaliseren. Prima toch? Misschien wel door mijn lesgevende kwaliteiten of zou dat teveel eer zijn?
  Achteraf kun je zeggen dat ik ter plaatse veel lawaai had moeten maken. Maar het was de eerste visumaanvraag van mijn vriendin. UIt de vage omschrijving van de afwijzingsgronden kan geen mens opmaken wat er loos is, ontbreekt. Wist ik veel dat die verklaring niet gelegaliseerd was. Wist ik veel dat die medewerkster daar blunderde. Ik was in de waan dat na het door mijn vriendin vragen om mijn paspoort alles in orde was. Noch de Ambassade noch de Visadienst hebben dat in hun antwoorden op tig klachtenmails weersproken, de fout rechtgezet of hun excuses voor het aangedane leed aangeboden.
  Dat de werkelijke afwijzingsgrond de tot 2 maal toe niet-gelegaliseerde garantverklaringen was, daar kwam ik 2 jaar later pas achter, toen ik na 2 jaar gedraai van de Ambassade en de Visadienst en soebatten om haar dossier, pas na een ingebrekestelling met dwangsom, eindelijk haar dossier mocht ontvangen.
  Van je fouten leer je. Ik ook. Maar vertrouwen in de deskundigheid van balipersoneel is volgens mij geen fout, maar een must.
  Velen landgenoten profiteren nu van mijn deskundige ontploffingen en Khun Peter, als je een beetje tussen de regels kunt lezen, ik stik van de humor, mijn relativeringsvermogen is behoorlijk groot en op een empatietest scoorde ik in mijn werkzame leven 100%.
  Dat ik ook nog een volhoudertje ben en niet over me laat lopen wist je al?
  Met vriendelijke groet,
  Peter Hagen

 10. Peter Fly zegt op

  Nogmaals,na al deze berichten komt het er op neer,dat iedereen met paspoort en visa, in het buitenland,dus ook b.v. de thai in ned.,geholpen moeten worden,en zelfs beter dan bij gemeentehuis/burgerzaken in eigen land, omdat je als toerist of expat vaak voor vervelende situaties komt te staan,die je in eigen land makkelijk op kan lossen,doch in de vreemde veel problemen geven.Het verhaal van tjamuk over die zwerver,heeft niets met een toerist of expat/ werker te maken,En verder zijn deze onderzoeken door blog, heel goed en als met deze opmerkingen/klachten/oplossingen de ambassade bezocht wordt door iemand van de redactie, vind ik de vraag ,wie deze kosten betaald,daarom een aanbod van een gezamelijke vergoeding!!
  In de zeventiger jaren speciaal transport gedaan voor ballast/nedam die in bahrein de haven aan het bouwen was,het was net voor dat men met zeecontainers begon, dus vervoer over de weg en dan 9 grenzen passeren en zelfs bij turkije/sirie/aleppo stond je 3 dagen omdat alle papieren in het arabisch omgezet moest worden,….kan je nu beter niet zijn….Op een van de terugreizen tussen jordanie en damascus nam ik iemand mee,die autopech had ,hij moest naar damascus en reed mee. In damascus aangekomen ,wilde de man er ineens uitstappen,ik stopte en de man ervandoor……met mijn portefeulle, dus geen geld en naar ambassade….In die tijd geen mobieltje,geen pinnen,geen email,geen fax, wel telex en telefoon op ambasade,daar via de zaak in ned. geld gehad en kon weer verder,Dus goede ambasade toen, maar om nu nog de zelfde route te rijden!!! Doch we hebben alle communicatie/betaalmiddelen en daarom nogmaals ,ambassades doe je best voor onverwachte en onvoorziene problemen B.V.D.

 11. peter Hagen zegt op

  Beste lezer,
  De Ambassade kan in mijn ogen niets goeds meer doen (vervolg)?

  Ik kreeg vanmorgen van mevrouw Feliz Devici de bevestiging dat mijn vriendin als ”close relation” van de Ambasade gebruik kan maken van de ”Orange Carpet procedure”.
  Haar letterlijke antwoord op mijn op de Visumcode gestoelde vragen over een vereenvoudigde procedure voor integere en betrouwbare visumaanvragers:
  ”de Orange Carpet procedure is niet voorbehouden aan zakenlieden, maar kan ook gebruikt worden door frequente reizigers / relaties met wie de Ambassade intensieve contacten onderhoudt”.
  Mag ik concluderen dat mijn lesgevende kwaliteiten, mijn ontploffende emoties, mijn volhouden, mijn studie van de Visumcode en het Awb, mijn ironie, en als dat nodig was omdat ik me niet als deurmat laat behandelen, mijn sarcasme in de briefwisseling met de Ambassade zijn vruchten begint af te werpen of is dat teveel eer?

  Veelvuldig naar Nderland reizende landgenoten met partners of als u net als ik intensieve contacten met de Ambassade onderhoudt: doe er je voordeel mee, het bespaart je zinloos heen en weer gereis naar Bangkok, de reiskosten en de kosten van VFS Global

 12. Rob V. zegt op

  Bedankt voor het verslag, fijn te horen dat men met VFS Global aan de slag is/gaat, waar de fout precies igt is niet helemaal duidelijk (zal wel bij VFS liggen).

  het enige wat ik mis (nouja mis is een beetje eem groot woord) is en verdere toelichting Hp het weigeren van referenten (NL partners) als een vreemdeling zich meld, dat dit was om herrieschoppen te verkomen was al reeds bekend, maar echte details (hoe vaak ging het mis? werd er stennis om niets geschopt, typetje drifkikker die niet op de hoogte is van de plichten/eisen van de ambassade- of omdat de service aan de balie zelf de wensen overliep? Hoe te handelen als de vreemdeling vast loopt of verward raakt, kan de refferent dan wel naar binnen komen om alles van makkelijk te doen lopen? Bij ons is alles gelukkig goed gekomen en is was sowieso al niet in Thailand ten tijden van de directe MVV aanvraag, maar ik heb mijn vriendin wel gezegt dat zij -mocht er nog eens een situatie voordoen waarbij zij onterecht wordt heengezonden- niet over zich heen moet laten lopen en dan maar vraagt om de manager. Maarja dat zal een Thai wel niet zo snel doen. Dat volhouden en doorvragen ook respectvol kan gebeuren/zijn zjn ze natuurlijk minder gewent dan de direct (soms botte) Nederlanders. Achja, zie het maar als een leermoment. Ons zal het niet weer gebeuren maar ik moet dan denken aan mensen na ons die om wat voor reden dan ook vast lopen bij de balie.

 13. Wim B zegt op

  Wat ik mis is de helderheid dat de IND regelgeving bepalend is, en leidend moet zijn, voor de ambassade. Waarom dit belangrijk is blijkt uit het volgende: T.a.v. garantstelling wordt hierboven gesteld dat het hebben van een X bedrag op de bankrekening niet voldoende is voor de financiële garantie per vakantie dag eis. Echter op de website van het IND staat wel degelijk dat een vast bedrag op bankrekening voldoende is. Juist door dit soort aanvullende bepalingen of interpretatie door de locale ambassade wordt het proces voor het aanvragen van een toeristenvisum getroebleerd / onduidelijk. Als er regels zijn zorg dan dat ze eenduidig zijn en ga ze niet zelf verbijzonderen of aanvullen.

  • Rob V. zegt op

   Volgens de standaard Schengen visum VKV eisen hoeft de vreemdeling inderdaad slechts aan te toen dat hij 34 euro per persoon per verblijfsdag te beschikbaar heeft. Deze informatie staat ook op de IND site. Wel mogen landen en ambassades extra eisen stellen bovenop de standaard eisen. Sommige Nederlandse ambassades hebben dan ook extra eisen voor visum kort verblijf , MVV visa etc.

   Op de site vanVFS staat het ook niet echt duidelijk:
   – if you pay all costs yourself: proof that you have at least Euro 34 per day to cover the costs throughout your stay in the Netherlands.
   (documents required: e.g. original bank book, employment letter, traveller’s cheques or similar documents)

   Als eis staat dus hetzelfde als de standaard Europese eis van 34 euro p/p/p/d . Tussen haakjes staat dan nog iets over een werkgevers papier. Dit zou echter niet dienen als inkomenseis maar als mogenlijk bewijsstuk voor reden om terug te keren . Om geen ” vestigingsgevaar” afwijzing te krijgen vraagt men immers om ondersteundende bewijzen zoals onroerendgoed,inschrijving bij een opleiding of werkgever etc. Zonder baan zou je inprincipe dus ook kunnen inreizen zolang je het redelijk kan aantonen dat je geen vestigingsgevaar vormt als vreemdeling zijnde. Ik denk dat het hier in de Q&A wat vreemd is neergezet. Of de NL ambassade heeft dit als extra eis gesteld… dan zouden studenten, gepensioneerde en bewust werkloze bijvoorbeeld afvallen… lijkt mij niet dat die vlieger opgaat met een 1-2% afwijzings percentage per jaar.

   Mijn vriendin kreeg vorig jaar het VKV door 34 euro pppd aan te tonen, het grootste deel had ik gewoon gestort. Als bewijs van geen vestigingsgevaar had ze dan wel oa een paar papieren dat ze een eigen winkeltje heeft (een dorpswinkeltje wat weinig voorstelt..). Een afwijzing op vestigingsgevaar valt vaak wel aan de vecht dmv bezwaar. Als de vreemdeling en garantsteller een duidelijke verklaring hebben over hun intenties kan een ambassade namelijk nooit hard maken dat er echt bewijs voor vestigingsgevaar danwel niet aannemelijk genoeg reisdoel is. Dus bij afwijzing op die grond altijd bezwaar maken.

   • Wim B zegt op

    Dank je wel Rob voor je uitvoerige reactie. Echter je bevestigt min of meer wat ik al aangaf. Mij hindert het dat er onduidelijkheid is tussen wat enerzijds als noodzakelijke documenten en voorwaarden vermeld staat via de klantendienstwijzer van de IND en de niet aangegeven extra eisen / documenten die men bij de locale ambassade extra kan vereisen . Je mag aannemen als burger/klant dat een limitatieve opsomming zoals vermeld op de IND site afdoende moet zijn. Zo niet dan zou daar eveneens vermeld moeten worden dat een lokale ambassade nog extra informatie kan/mag vereisen. De extra info lijkt mij veelal een zaak van eigen belangrijkheid of extra werkgelegenheid scheppend dan va een echte bijkomstige check. Laten we vooral ook het doel van de info niet vergeten: een korter dan 3 maanden toeristisch verblijf in Nederland en europa (in mijn geval bezoek van een dochter aan haar moeder en getrouwde nederlandse man). Ik ben met 22 jaar overheidsdienst niet geheel onbekend met regels en de wijze waarop die tot stand komen en vervolgens moeten worden uitgevoerd. Echter “meer” is niet altijd beter. Mijn advies beperk je tot de wettelijke vereisten en maak het niet onnodig complexer door extra niet vereiste info te vragen.

 14. Rob V. zegt op

  Op de site van Stichting Buitenlandse Partner las ik dat de ambassade nu nog maar 2 WIB examens per dag afneemt? Dat lijkt mij niet echt veel, vooral niet omdat er wel bepaalde piek en dal momenten zullen zijn bij het aantal WIB/MVV aanvragen. Of zullen ze bij die piek momenten (bij aankomende nieuwe regels/eisen bijvoorbeeld) extra examens afnemen zodat iemand niet meer dan een maand moet wachten of zelfs achter het net vist?

  Dat WIB examen lijkt de staat ook nog eens geld te kunnen opleveren als je het zo leest, de leges zijn 350 euro, als er meer opkomen dan verwacht en er weinig bezwaren zijn dan vallen de kosten immers lager uit dan geraamt:
  “De kostprijs van het examen ad €350 is opgebouwd uit €146 voor ambassades en consulaten, bouwkundige aanpassingen, personeel en dergelijke, €43 voor behandeling bezwaar en beroep door Buitenlandse Zaken en IND, €88 voor licenties examens, telefoon en verversing van de opgaven, en €73 risico-opslag voor het geval minder examens worden afgelegd dan geprognosticeerd.”
  Bron : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29700-35.pdf

 15. Hans Gielen zegt op

  Ik heb de zoon van mijn vrouw beloofd dat als hij bij de eerste drie van zijn klas slaagd voor zijn eindexamen van de middelbare school, hij met mij op vakantie naar Nederland mag. Hij is dan 18 jaar, heeft nog geen baan, nog geen inschrijving voor de universiteit e.d. Hoe kan ik voorkomen dat zijn visum aanvraag word afgewezen?

  • Rob V zegt op

   In iedergeval een begeleidende brief schrijven waarin je toelicht waarom hij naar NL komt (reisdoel aannemelijk maken) en waarom hij weer zal terugkeren (vestigingsgevaar onaannemelijk maken). Maar hoe groot de kansen dan zijn zo zonder door officiele documenten gestaafde bindingen of plichten in het thuisland (dienstplicht??) durf ik het niet te zeggen. Mocht je een afwijzing krijgen dan bezwaar aantekenen want jij hebt immers redenen aangevoerd dat er geen gevaar is en de ambassade kan geen harde redenen/bewijzen op tafel leggen dat er wel degelijk gevaar is.

   Voor meer info is er de nodige expertise op de site van Stichting Buitenlandse Partner. En natuurlijk een mooi blogje hier op TB:
   https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/visa/schengenvisum-thaise-vriendin-aanvragen-lees-tips/

 16. Sjaak zegt op

  Ik was eergisteren op de ambassade in Bangkok om een inkomensverklaring te laten legaliseren. Ik hoefde slechts 5-10 minuten te wachten voordat ik aan de beurt was. De dame aan het loket vroeg of er nog problemen waren bij het verkrijgen van een visum (ik was bezig met de aanvraag voor mijn multiple entry non-immigrant visa).
  Heel vriendelijk en korte tijd stond ik met mijn papieren weer buiten.Ik vond het allemaal netjes toegaan. Nu hopen dat de volgende stap, wanneer ik voor twee weken op vakantie wil in Nederland/Duitsland en mijn vriendin mee wil nemen, ook zo probleemloos gaat.

  • Peter Hagen zegt op

   Beste Sjaak,
   Goede service van de Ambassade? Die varieert naar mijn ervaring met de ambtenaar die een aanvraag behandelt. Een inheemse ambtenaar reageert anders dan een Nederlandse, dat weet iedere expat en andere ingewijde in de Thaise cultuur.
   Onlangs kreeg ik op een mailtje aan de Ambassade met de mededeling dat mijn vriendin zoals afgesproken als “close relation” van de Ambassade haar Orange Carpet aanvraag zou doen persoonlijk van mevrouw Devici het antwoord dat ik per email alsnog mijn vergeten pensioengegevens kon sturen. Prima service. Ik had ook andere ervaringen.
   Jammergenoeg woon ik niet in Bangkok maar in Khon Kaen. Bij persoonlijk langsgaan was het volgende niet gebeurd. Ter informatie: ik heb mij als in Thailand verblijvende Nederlander bij de Ambassade geregistreerd en als “close relation” beschikken zij zowel over mijn telefoonnummer als mijn emailadres.
   Vorige maand heb ik een consulaire verklaring aangevraagd maar was vergeten een betalingsbewijs mee te zenden, omdat ik nog nooit heb moeten bewijzen dat ik betaald heb. Dat behoort de te betalen partij, in dit geval de Ambassade, te doen. Uiteraard had ik via mijn ING betaald. De verklaring werd per ommegaande geretourneerd. En dat gaat snel via EMS, want “NEXT DAY DELIVERY” Natuurlijk heb ik die “fout” i.v.m. dreigende overstay onmiddelijk hersteld en per ommegaande het gevraagde betalingsbewijs verzonden. U gelooft het niet? Maak ik nu een fout? Mijn portobonnetje van het postkantoor vertelt mij van niet. Toch zou mijn tweede zending volgens de Ambassade 10 dagen onderweg geweest zijn voor zij die ontvingen en door de heer Bosma persoonlijk gestempeld werd terugzonden.
   Op mijn klacht over de stupiditeit optima forma, het per ommegaande retourneren van een belangrijk document, terwijl zij over mijn telefoonnummer en emailadres beschikken, kreeg ik onder meer als antwoord, ik citeer “uit het oog van urgentie worden onvolledige aanvragen meteen geretourneerd, met het meteen retourneren van documenten verliest u niet onnodige dagen waardoor u het risico loopt op overstay”,
   Mijn klacht over het maken van eigen rechtsregels t.a.v. het betalingsverkeer, het is hun taak de status van de betaling te controleren, de bewijslast ligt niet bij mij, kon de Ambassde niet plaatsen.
   U snapt het al? De inkomensverklaring kwam veel te laat. Na een extension of stay voor een week kon ik ook nog een visarun maken.
   Mijn verzoek om schadevergoeding werd afgewimpeld en op een vervolgemail werd gereageerd met een verwijzing naar de Nationale Ombudsman. Dus opnieuw wordt vervolgd.
   Moderator of andere geinteresserden in deze zaak: [email protected]

   • Sjaak zegt op

    Hallo Peter,
    Geen al te beste ervaring, zo te lezen. Om dit te voorkomen, ben ik naar Bangkok gereisd en bleef er een nachtje, zodat wij (vriendin was mee) de volgende ochtend vroeg daar konden zijn. Mijn formulier had ik thuis ingevuld.
    Dat kostte dan wel een beetje tijd, maar zo liep ik geen risico. Je gaf het al zelf aan dat het dan ook niet bij jou gebeurd zou zijn.
    Trouwens mijn jaarvisum heb ik ook zonder problemen gekregen op de immigratie dienst in Hua Hin.

    • Peter Hagen zegt op

     Beste Sjaak,
     Als je in de buurt woont is persoonlijk langsgaan de beste optie en naar mijn ervaring in Chiang Mai ook nog eens gezellig.Mijn eerste inkomensverklaring heb ik omdat ik daar toen verbleef samen met mijn vriendin opgehaald. Ik trof daar op het toenmalige consulaat Peter van der Loo, een vriendelijke geinteresseerde ambtenaar, waarmee ik na het afwikkelen van de formaliteiten lange tijd gepraat heb over van alles wat hem en mij bezig hield. Zo kan het ook.Mijn ervaringen op de Ambassade met Jitze Bosma waren, misschien omdat hij zich door de blunders van het inheemse Ambassade-personeel in het nauw gedreven voelde, zie boven, van totaal andere aard.
     Maar vanuit Khon Kaen even gezellig naar Bangkok heen en weer en vakantie vieren in die drukke stinkstad als je het per post af kan doen. Wat mij betreft nooit.
     Mety vriendelijke groet,
     Peter Hagen

   • Gringo zegt op

    Beste Peter,
    Het is niet de eerste keer, dat je een reactie schrijft over je ongenoegen over het werk van het ambassadepersoneel. Voortdurend en dus ook nu weer valt op, dat jij fouten maakt in het denken of in procedures, maar jij kunt daar niets aan doen. Het is dat personeel, die jouw falen maar heeft te accepteren en te corrigeren.

    Laten we maar eens kijken wat je nu weer schrijft. Je hebt je laten registreren op de Ambassade en dus(?) had men je wel even kunnen bellen of mailen. Je zou echter moeten weten, dat die registratiegegevens geheim zijn (privacy bescherming) en uitsluitend in geval van een calamiteit mogen worden gebruikt.

    Je vergeet een betalingsbewijs mee te sturen bij de aanvraag voor een inkomensverklaring. Niet slim, want dat staat toch duidelijk in de instructie op de website. Jij moest iets betalen, dus is het aan jou of je dat ook werkelijk gedaan hebt. Natuurlijk ligt die bewijslast niet bij de ontvanger, in dit geval de ambassade, maar bij jou. Je zou moeten weten, dat als je iets stort op een Thaise bankrekening de ontvanger niet kan zien wie de afzender is. Dat is weliswaar een gebrek van de Thaise banken, maar je kunt dat toch onmogelijk de ambassade verwijten.

    Als jouw inkomensverklaring te laat kwam, heb je die gewoon te laat aangevraagd. Je had o.a. rekening moeten houden met vertraging in de post. Boete voor overstay en een visarun werden jouw deel, eigen schuld, dikke bult!

    Peter, de visumaanvraag doe jij ook waarschijnlijk maar één keer per jaar. Waarom doe je niet net als Sjaak? Ga op tijd een dagje naar Bangkok, maak er een vakantietripje van met je eventuele partner. Waarschijnlijk nog goedkoper ook dan die boete en die visarun.

    • Peter Hagen zegt op

     Beste Gringo,
     Bedankt voor je empatische publiekelijke ongenuanceerde schrobbering.
     Het is niet de eerste keer dat jij je ongenoegen uit over het werk van het ambassadepersoneel. Voortdurend valt op dat jij fouten maakt in procedures en het personeel moet dat falen accepteren en corrigeren”?
     Lees even goed na over wat er allemaal vreselijk goed is gegaan op de Ambassade en het uiten van mijn genoegen en dankbaarheid daarover. 3 probleemloze visa voor mijn vriendin, nu zelfs via een Orange Carpet aanvraag, en voor mij 3 idem dito inkomensverklaringen.
     Met dat voortdurende ongenoegen uiten en falen kun je niets anders bedoelen dan dat bij de eeste visumaanvraag van mijn vriendin mij de toegang tot de consulaire bali geweigerd werd en, met de wetenschap dat ik buiten wachtte, dat de betreffende beamte dat document niet aan haar meegaf, zodat ik het persoonlijk kon laten legaliseren. Dat was gewoon een stommiteit van de betreffende inheemse visumbeambte of een gebrek aan duidelijke instructies van het hoofd consulaire dienst.
     Eerlijk gezegd heb ik geen idee waarom jij die stommiteit, het weigeren van de toegang op grond van vermeende agressiviteit is een onrechtmatige overheidsdaad, nu als procedurefout in mijn schoenen schuift en probeert te verdedigen, dat kan de Ambassade zelf wel, hoewel ik vrees dat zij in het ongelijk gesteld worden, omdat de Nederlandse Ombudsman bezig is met mijn klacht en een verzoek om schadevergoeding.
     Dat mijn adresgegevens geheim waren en alleen maar bij calamiteiten gebruikt mogen worden wist ik niet. Nooit naar gekeken eigenlijk.Volgens de WBP mag de Ambassade die persoonsgegevens niet openbaar maken, maar of zij die niet mag gebruiken om mij anderszins te benaderen? Overigens krijg ik via die geheime gegevens ook uitnodigingen voor (nieuwjaars)recepties.
     Gringo, jij als kenner weet dat er op de website staat dat je kunt betalen door contant geld bij te sluiten of door geld over te maken naar rekeningnummer van HMA Bangkok, Den Haag. Waarom ga jij er vanuit dat ik geld heb overgemaakt naar een Thaise bankrekeningnummer? Dat staat niet eens op de website. Kennelijk heb jij die niet eens bekeken, want dan had je ook kunnen weten dat er bij een schriftelijke aanvraag van een verklaring om contactgegevens (telefoonnummer / emailadres) gevraagd wordt.
     Beste medebloggers, hoe vaak is jullie bij internetbetalingen gevraagd een copie van een overschrijving mee te zenden, om te bewijzen dat er betaald is? De Ambassade is de eerste die mij dat vraagt sinds ik internetbankier.
     De Ambassade kan wel van alles op hun website zetten omdat dat hun beter uitkomt, maar daarom is het nog niet de normale gang van zake. Normaal in het betalingsverkeer is dat je als rekeninghouder een betalingsopdracht aan je bank geeft en dat de bank nadat de opdracht is uitgevoerd zowel naar de opdrachtgever als de ontvanger een afschrift zend.
     De behandelend ambtenaar had gewoon via internetbankieren op hun rekening bij hun bank behoren te kijken of er wel of niet betaald was en pas daarna de verklaring behoren terug te zenden.
     “Je hebt de inkomensverklaring gewoon te laat aangevraagd”?
     Hoezo te laat? De Ambassade spreekt over 10 dagen, de vorige verklaringen lagen binnen een week in de bus, nu heeft het 17 dagen geduurd.
     Beste Gringo, waar gehakt wordt vallen spaanders, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Als ik ze bij de tweede verzending gemaild had waar blijft die verklaring toch hadden ze misschien wakker geworden en had die verklaring niet een week op de Ambassade gelegen. Geduldig iedere dag op de postbode wachten was een grove blunder van mij. Ook in mijn werkzame leven maakte ik fouten. Dat was met mijn werk zelden een probleem, omdat ik ze kon toegeven en meestal herstellen. Het probleem bij een fout van een ambtenaar is dat als hij die fout toegeeft daar vaak een prijskaartje, in mijn geval een vrij hoog bedrag aan schadevergoeding, aan hangt en daar is de overheid duidelijk niet blij mee.
     Fijne dag verder in Thailand. Hier in Nederland roert maart behoorlijk met zijn staart.
     Met vriendelijke groet,
     Peter Hagen

 17. Rob V. zegt op

  De ambassade vraagt momenteel via een vragenlijstje om feedback over hun dienstverlening:
  http://thailand.nlambassade.org/nieuws/2013/04/feedback-03-2013-kopie.html

  “De ambassade vraagt naar UW mening?
  Nieuwsbericht | 11 maart 2013

  Welkom op de Nederlandse ambassade in Bangkok. De ambassade wil haar dienstverlening verbeteren en vraagt daarom om uw input…..

  Daarom vragen wij een paar minuten van uw tijd om – anoniem – een aantal vragen te beantwoorden. De vragenlijst kunt hier downloaden.
  Alvast veel dank voor uw medewerking”

  Wellicht dat diverse lezers of hun (Thai) partners de ambassade willen weten hoe zij denken over de service (of eventueel gebrek daaraan).

  Je kunt op die pagina het volgende PDF-je downloaden:
  http://thailand.nlembassy.org/appendices/news/feedback-from.html

 18. Peter Hagen zegt op

  Moderator: uw klaagzang over de ambassade is nu wel voldoende duidelijk. U vervalt in herhaling, dat is chatten en niet toegestaan.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website