(JPstock / Shutterstock.com)

Navolgend gaat het om de grootste miskleun in de fiscale wetgeving na WO-II en betreft de ingaande 2015 ingevoerde opdeling in kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Kwalificeer je dan heb je recht op heffingskortingen en aftrekposten t.z.v. persoonlijke verplichtingen. Kwalificeer je niet, dan heb je daar geen recht op. Zo simpel is dat.

Regelmatig krijg ik vragen van in Thailand wonende Nederlanders over het gemis van het recht op heffingskortingen. Meestal voelt men zich gediscrimineerd.

Dit verschil in behandeling tussen een binnenlandse en een buitenlandse belastingplichtige voelt dan weliswaar aan als zijnde discriminatoir maar is naar vaste jurisprudentie van het EHvJ geoorloofd, nu dit verschil in behandeling is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel (zie o.a. het Schumackerarrest). Fiscaal juridisch klopt het dan wel, maar dat betekent niet dat het ook ethisch door de beugel kan.

Voordat ik inhoudelijk op het vraagstuk van de heffingskortingen in ga, constateer ik dat deze kortingen uit twee delen bestaan, namelijk het belastingdeel en het premiedeel. Omdat je bij wonen in Thailand geen premie volksverzekeringen verschuldigd bent gaat mijn navolgende beschouwing enkel over het belastingdeel en dat is zo’n 50% van het totale bedrag wat geldt voor heffingskortingen. Dit maakt het probleem al een stuk minder. Maar zelfs “een beetje stelen” (het ontnemen van het belastingdeel van de heffingskortingen) is m.i. in voorkomende gevallen niet toegestaan.

De situatie van voor de invoering van de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

De ingaande het belastingjaar 2015 inwerking getreden regeling kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen verving het tot dan geldende keuzerecht van buitenlandse belastingplichtigen, waar ook ter wereld, om te worden behandeld als binnenlandse belastingplichtigen met daarbij het recht op heffingskortingen en fiscale aftrekposten.

Deze regeling was aanvankelijk niet EU-proof maar werd nog voor de overgang naar de systematiek van al dan niet kwalificerend buitenlands belastingplichtige in overeenstemming gebracht met het EU-recht.

Niets aan de hand voor wat betreft buitenlandse belastingplichtigen zou je zeggen. De regering beschikte over een deugdelijk instrument om in het buitenland wonende Nederlanders in de inkomstenbelasting te betrekken. Maar de regering Rutte-II vond het toch nodig om hiervoor een uitgebreid en ingewikkeld nieuw instrumentarium in het leven te roepen in de vorm van een opdeling in kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.

Waarom zul je het gemakkelijk houden (het keuzerecht) als het ook moeilijk kan (opdeling in kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen)?

Wanneer ben je een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige?

Om te kwalificeren, met daarbij dus behorend het recht op heffingskortingen en aftrekposten t.z.v. de inkomstenbelasting, moet je aan een drietal eisen voldoen, en wel:

 1. je moet wonen in de EU, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein of op een van de BES-eilanden;
 2. 90% van je wereldinkomen moet in principe zijn belast in Nederland;
 3. je moet een inkomensverklaring van je woonland kunnen overleggen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om alle buitenlandse belastingplichtigen uit te sluiten van heffingskortingen en aftrekposten maar dat kon niet rekenen op de goedkeuring van de Europese Commissie wegens strijd met het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de EU. Vandaar dat de onder a. gegeven uitzondering is aangebracht. Wel heeft de Nederlandse regering, om te kwalificeren, een extreem hoog percentage van 90% van je wereldinkomen opgevoerd.

De opdeling in kwalificerende en niet kwalificerende belastingplichtigen werd aanvankelijk ingebracht door Geert Wilders van de PVV bij het door hem gedoogde Kabinet Rutte I (14 oktober 2010 – 5 november 2012) en toen aan dit gedogen dus al heel snel een einde kwam, overgenomen door Rutte II.

“Soms heeft Wilders nog wel eens een goed idee” zal premier Rutte wel gedacht hebben, maar of dit werkelijk een goed idee was, valt te betwijfelen, zoals hierna zal blijken.

Kwalificerende en niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen in het licht van het internationaal belastingrecht

Binnen het internationaal belastingrecht heerst als opvatting dat het woonland gehouden is om fiscale faciliteiten te verlenen aan z’n inwoners, voor zover het woonland bevoegd is om over het inkomen van de buitenlander belasting te heffen. Het bronland trekt zich dan (eventueel pro rato) terug als het gaat om het verlenen van fiscale faciliteiten. Er is dan immers voor het bronland niets of maar weinig om over te heffen en dus ook geen enkele reden om heffingskortingen en fiscale aftrekposten volledig toe te passen, c.q. om ten volle fiscale faciliteiten te verlenen.

Aldus geredeneerd is een opdeling in kwalificerende en niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen alleszins te verdedigen. Deze opdeling behoort echter niet te worden gekoppeld aan een land waar je toevallig woont, maar aan het feit welk land bevoegd is om over je inkomen te heffen en welk land dus fiscale faciliteiten dient te verlenen.

Geniet je inkomen waarover enkel Thailand bevoegd is om over te heffen dan bestaat er geen enkele behoefte aan het recht op heffingskortingen in Nederland. Er is dan immers niets om op te korten. Geniet je echter een inkomen waarover enkel Nederland bevoegd is om over te heffen dan kun je de Thaise fiscale faciliteiten niet te gelde maken en zou Nederland in mijn optiek daarvoor in de plaats moeten treden d.m.v. het toekennen van het recht op heffingskortingen en aftrekposten.

Geniet je meerdere bronnen van inkomen, waarbij Nederland en Thailand beide bevoegd zijn om over een deel van dit inkomen te heffen, dan zou je pro rato recht behoren te hebben op heffingskortingen en fiscale aftrekposten. Dit alles dus onafhankelijk van het land waar je woont, maar puur gekoppeld aan het land wat over je inkomen mag heffen.

De situatie onder het nieuwe met Thailand overeengekomen Verdrag

Ik neem aan dat het inmiddels bekend is dat naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2024 een nieuw Verdrag ter vermijding van dubbele belasting in werking zal treden. In dit nieuwe Verdrag heeft Nederland een bronstaatheffing bedongen t.z.v. alle Nederlandse bronnen van inkomen. Dus ook t.z.v. bedrijfspensioenen en lijfrenten, welke nu nog door Thailand mogen worden belast.

Alsdan komt de heffing van de Thaise Personal Income Tax over je Nederlandse inkomen te vervallen en kun je de Thaise fiscale faciliteiten niet meer te gelde maken.

Vervolgens zou je in mijn optiek dan weer recht moeten hebben

op de Nederlandse fiscale faciliteiten, maar niets is minder waar. Je staat compleet met lege handen: geen fiscale faciliteiten van Thailand en geen fiscale faciliteiten van Nederland!

Hoeveel je dat onder het nieuwe Verdrag kan gaan kosten laat ik zien in navolgend rekenvoorbeeld. 

Een rekenvoorbeeld

Navolgend geef ik een rekenvoorbeeld van twee alleenstaande AOW’ers, wonend in Nederland respectievelijk in Thailand. Beiden genieten een inkomen van € 27.500 per jaar, waarbij een tarief voor de inkomstenbelasting geldt van 9,42% (norm 2022). Beiden hebben te maken met partneralimentatie en hypotheekrente t.z.v. een eigen woning.

Omschrijving Nederland Thailand
AOW-uitkering €        12.500 €        12.500
Bedrijfspensioen €        15.000 €        15.000
Af: partneralimentatie €       – 5.000 €                0
Af: hypotheekrente €       – 5.000 €                0
Belastbaar inkomen €        17.500 €        27.500
Hierover verschuldigde inkomstenbelasting 9,42%  

€          1.648

 

€          2.590

Af: belastingdeel heffingskortingen  

€       – 1.560

 

€                0

Inkomstenbelasting per saldo €              88 €          2.590

Zie daar het extreme verschil wat je meer aan inkomstenbelasting “mag” betalen omdat je niet in Nederland, maar in Thailand woont. Logisch toch (of toch niet)!

Dat Nederland het heffingsrecht t.z.v. alle pensioenen en lijfrenten onder het nieuwe Verdrag terughaalt naar Nederland is volstrekt te begrijpen. Deze inkomsten zijn in de opbouwfase immers fiscaal gefaciliteerd in Nederland in de verwachting dat zij in de uitkeringsfase zullen worden belast. Maar dat betekent niet dat men bij het inmiddels wonen in het buitenland geen recht meer zou behoren te hebben op heffingskortingen en fiscale aftrekposten. Dat recht behoort m.i. niet te worden gekoppeld aan het land waar je toevallig woont, maar aan het land wat bevoegd is om over het inkomen te heffen.

Tijd voor actie

Het is de hoogste tijd dat verenigingen van Nederlanders in het buitenland in actie komen richting de politiek. Daarbij hoeven zij zich niet te wenden tot Mark Rutte of Geert Wilders maar tot bijvoorbeeld het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt.

Pieter Omtzigt trekt veelvuldig ten strijde als het om misstanden gaat en daar is hier duidelijk sprake van.

Zie o.a.: https://www.facebook.com/pieteromtzigtcda/?locale=nl_NL

Ook een optie is het aanschrijven van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlanders in het Buitenland (VBNGB). Zie daartoe de website: https://vbngb.eu/.

Ook de Stichting Grenzeloos Onder Een Dak (Stichting GOED) houdt zich bezig met de belangen van in het buitenland wonende Nederlanders.

Zie daartoe de website: https://www.stichtinggoed.nl/

Soms kom ik ook nog wel de suggestie tegen om contact op te nemen met de Nationale ombudsman, maar dat lijkt mij in deze fase geen reële optie. De Nationale ombudsman is in Nederland een onafhankelijke ombudsman die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt.

Er kan echter niet gesproken worden over onbehoorlijk optreden van de Belastingdienst zolang deze Dienst de wet uitvoert. Enkel de politiek is aan zet om aan de ongewenste praktijk van kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen een halt toe te roepen.

Een oplossingsrichting

Hierbij dienen zich in mijn optiek twee mogelijkheden aan, en wel:

 1. de herinvoering van de keuze om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige, met weglating van de door het in o.a. het arrest Gielen getoonde bezwaren van het EHvJ, dus zoals deze regeling door reeds getroffen noodmaatregelen ruim voordat de regeling kwalificerende belastingplichtigen werd ingevoerd, al op afdoende wijze was uitgewerkt, of
 2. naar rato van de verdeling van de heffingsrechten over Nederland en het woonland toekennen van heffingskortingen en fiscale aftrekposten.

Mijn voorkeur gaat uit naar optie b. daar zo’n regeling in mijn ogen het meeste recht doet aan een richtige heffing

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

23 reacties op “De grootste miskleun in de naoorlogse fiscale wetgeving”

 1. emiel zegt op

  beste lammert de Haan, met interesse Uw uitleg en rekenvoorbeeld gelezen, ik vraag mij af hoe het belasting technisch in het nieuwe verdrag mogelijk is dat er geen heffingkorting meer gegeven wordt,
  voor een aow er in thailand is dat een mooi bedrag wat men elk jaar terug krijgt

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Emiel,

   Tenzij jij ook nog een buitenlands inkomen hebt voldoe je onder het nieuwe Verdrag wél aan de “90% eis” maar je woont buiten de landenkring van EU, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein of de BES-eilanden, waardoor je niet kwalificeert als buitenlands belastingplichtige en waardoor je geen recht hebt op heffingskortingen en fiscale aftrekposten.

   Onder het nieuwe Verdrag heft enkel Nederland over jouw vanuit Nederland afkomstige inkomen. Dat betekent dat jij de Thaise fiscale faciliteiten zoals::
   a. vrijstelling van 50% tot een maximum van THB 100.000 van je in Thailand ingebracht inkomen;
   b. de vermindering van THB 190.000 bij 65 jaar of ouder;
   c. de persoonlijke aftrek van THB 60.000 en
   c. de 0% t.z.v. de eerste schijf van THB 150.000
   niet te gelde kunt maken.

   Daarvoor zouden dan de Nederlandse fiscale faciliteiten zoals heffingskortingen en aftrekposten t.z.v. persoonlijke verplichtingen in de plaats behoren te treden maar dat is helaas binnen de huidige fiscale wetgeving niet het geval.

 2. Wut zegt op

  Veel respect voor uw inzending. Uw duidelijke voorbeeld met een extreem bedrag aan straks meer te betalen belasting wanneer je als Nederlands pensioengerechtigde Thailand als woonland hebt, spreekt voor zich. Ook uw oplossingsrichting is duidelijk. En hoewel ik uw advies om belangenbehartigers van in het buitenland woonachtige Nederlanders te verzoeken om in deze in actie te komen van harte onderschrijf, betwijfel ik of dat zoden aan de dijk zal zetten. De reden van mijn pessimisme is dat slechts weinigen in Nederland, zowel de politiek als onder de burgers, de urgentie en onredelijkheid van het probleem inzien. Politici zullen m.i. niet warm lopen om op reparatie van de fiscale wetgeving aan te dringen. Enerzijds omdat er zoveel andere zaken voorrang opeisen en anderzijds omdat het wat hen betreft waarschijnlijk niet interessant genoeg is gezien de relatief kleine groep benadeelden. En de Nederlandse burger zal het worst zijn hoe het met de wetgeving aangaande emigranten toegaat. Permanent in Thailand verblijvende landgenoten worden sowieso als bevoorrechten beschouwd en soms zelfs bestempeld als profiteurs, die hun aow en pensioen ‘misbruiken’ in den vreemde ipv te spenderen in Nederland. Daarnaast merk ik op dat Nederlanders woonachtig buiten Europa, dus ook in Thailand, al een aantal jaren geen rechten meer kunnen ontlenen aan een Nederlandse ziektekostenverzekering. In mijn ogen ook uitermate onrechtvaardig, wat is feitelijk het verschil of ik in Spanje of in Thailand ga wonen mbt ziektekosten? Mijnheer De Haan, ik hoop dat mijn pessimisme niet bewaarheid wordt. Behalve respect ook hartelijk dank voor uw inzet!

 3. RuudJ zegt op

  Beste Lammert, dank voor jouw uitleg over hoe Rutte Nederland meent gepensioneerden fiscaal te moeten behandelen omdat we onze oude dag in een in veler opzichten warmer klimaat verkiezen te slijten. Ook ik ben van mening dat de algemene heffingskorting en de ouderenkorting op gepensioneerden met AOW en pensioen gewoon van toepassing dienen te zijn. Waarom zouden we geen fiscale faciliteiten mogen genieten na jaren en jaren van werken en onze bijdrages leveren. Niet alleen fiscaal. Tegelijkertijd zouden de in Thailand of elders wonende gepensioneerden de toegang tot zorgverzekeringen niet ontzegd mogen worden. Gewoon verzekerd blijven, maandelijks premie betalen, en jaarlijks via de belastingaangifte de Bijdrage ZVW. Maar dat terzijde.
  Omdat ik vind dat ik ook Thailand belasting verschuldigd ben omdat ik als inwoner van hun diensten (hoe gebrekkig soms) gebruik maak, vind ik optie B inderdaad een goede oplossing.
  De door jou genoemde stichtingen voor belangenbehartiging van gepensioneerden in het buitenland zijn mij uitermate bekend, en onlangs heb ik de aandacht mogen vestigen op een nieuwe stichting: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/pensioen/steun-de-stichting-pensioen-voldoen-uw-claim-om-pensioenindexatie-recht-te-doen-lezersinzending/ De posting heeft vele reacties opgeleverd.

  Toch heb ik een paar vragen bij jouw berekening: je gaat in jouw voorbeeld uit van een AOW’er in Nederland die slechts 9,42% belasting betaalt. Maar is dat niet 19,17%? In Nederland betaalt toch elke AOW’er tot aan het bedrag van €36.410 dit percentage? Dat betekent een aanslag van €3355 (ipv €1648). Minus heffingskortingen komt de te betalen aanslag uit op €1795 ipv €88.
  Aan bijdrage ZVW wordt nog eens 5,5% ingehouden = €963. Die bijdrage hoeft de AOW’er in Thailand wonend niet te betalen.
  Totale fiscale aanslag in Nederland is dan € 2757.
  De in Thailand wonende AOW’er is in de huidige situatie iets goedkoper uit. Klopt mijn redenering?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Ruud,

   Jouw berekening klopt niet. Het door jouw genoemde percentage van 19,17% bestaat uit 9,42% loonbelasting/inkomstenbelasting en 9,75% premie volksverzekeringen (9,65% premie Wet langdurige zorg en 0,10% premie Algemene nabestaandenwet). Bij wonen in Thailand ben je echter niet verzekerd voor de Wlz en de Anw. In de vergelijking Thailand – Nederland moet je de daarvoor geldende percentages dan ook buitenbeschouwing laten. Anders ga je immers appels met peren vergelijken.

   • RuudJ zegt op

    Beste Lammert, dank voor jouw antwoord. Maar is dan niet de redenering van de Nederlandse wetgever dat we ipv heffingskortingen geen premies volksverzekeringen en zvw meer betalen omdat we er geen gebruik van (mogen) maken, waardoor we er netto toch nog goed van afkomen? Dan is dat toch juridisch aanvechtbaar? Want om het recht op heffingskortingen slechts te gunnen aan gepensioneerden als zij wonen in landen zoals genoemd onder 1 in jouw uitleg dat kan toch niet anders dan arbitrair cq willekeurig zijn? Welke redenering is hier gevolgd door de wetgever? Is jou dat bekend?

    • Lammert de Haan zegt op

     Dag RuudJ,

     Bij wonen in Thailand worden er inderdaad geen premie volksverzekeringen op jouw Nederlandse inkomen ingehouden waardoor je er netto “nog goed van afkomt”. Dat is echter een schijnvoordeel daar je ook niet meer verzekerd bent voor de volksverzekeringen. Niet voor niets sluiten emigranten vaak een vrijwillige AOW-verzekering af bij de SVB om daarmee een AOW-gat te vermijden of te beperken.

     En omdat je geen premies betaalt voor de volksverzekeringen heb je ook geen recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

     Tot zover verloopt e.e.a. correct.

     Onder het nieuwe met Thailand gesloten belastingverdrag is Nederland het enige land wat over jouw Nederlandse inkomen mag heffen. Thailand wordt geheel buitenspel gezet. Alsdan behoor je in mijn optiek recht te hebben op het belastingdeel van de heffingskortingen.

     Dat Nederlanders, wonend binnen de genoemde landenkring, wel recht hebben op het belastingdeel van de heffingskortingen, mits hun wereldinkomen voor 90% of meer belast is in Nederland, houdt verband met EU-recht maar waar je niet onder valt bij wonen in Thailand. Dat kun je inderdaad discriminatoir noemen maar is op grond van jurisprudentie van het EHvJ toegestaan (o.a. arrest Schumacker), nu dit is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel (wonen in genoemde landenkring versus wonen in Thailand).

     De redenering van de regering laat zich dan ook gemakkelijk raden. Het liefst had zij het recht op heffingskortingen voor elke in het buitenland wonende Nederlander uitgesloten. Dit zou echter in strijd zijn met het EU-recht. Vandaar dat voor inwoners van de EU, EE, Zwitserland en de BES-eilanden, onder nadere voorwaarden, een uitzondering is gemaakt.

     Ik blijf van mening dat, bij wonen in het buitenland, het recht op fiscale faciliteiten, zoals heffingskortingen en aftrekposten, eventueel pro rato behoort te worden gekoppeld aan het land wat bevoegd is om over jouw inkomen te heffen en niet aan het land waar je toevallig woont!

 4. Henk Hollander zegt op

  Bij de start, in 2015 heb ik al politieke partijen en stichting Goed aangeschreven/gemaild. De politieke partijen vonden het niet eens nodig om te antwoorden. St. Goed vond het niet tot haar taak behoren om daarop aktie te ondernemen en zeker niet omdat ik nog geen donatie had gedaan. Van aktie nu, 8 jaar na ingang, verwacht ik helemaal niets. Wellicht als Rutte eindelijk eens is verdwenen. Maar dat zal nog wel een jaar of 10 duren.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Henk,

   Jij was er in 2015 wat te vroeg bij. Ik constateer dat de VNGB en Stichting GOED thans wel oog hebben voor de problematiek m.b.t. de opdeling in kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. En dat geld dan met name voor de VNGB, waar de meeste deskundigheid is ondergebracht.

   In mijn artikel heb ik heel bewust niet de suggestie gedaan om contact op te nemen met een politieke partij. Daar zie ik nl. geen enkele heil in. Ik heb heel bewust de naam van Pieter Omtzigt genoemd, de voormalige CDA-politicus en thans onafhankelijk Kamerlid.
   Omtzigt is een zeer gedreven en kritisch Kamerlid die veelvuldig misstanden aan de kaak stelt.

   Toen tijdens de kabinetsformatie ook zijn naam in beeld kwam dook niet voor niets het bericht op: “Omtzigt functie elders?” Als man met duidelijke principes werd hij als te lastig ervaren.
   Vervolgens ging hij verder als onafhankelijk Kamerlid.

   Daarvoor had hij er wel voor gezorgd dat het CDA na de verkiezingen niet werd geminimaliseerd door met op hem uitgebracht voorkeursstemmen in z’n eentje het CDA drie Kamerzetels te bezorgen.

 5. Jan zegt op

  Het is een duidelijke uitleg over de ongelijkheid die men heeft aangebracht.
  Maar als je meer dan 50 jaar hebt gewerkt en belasting heb betaald dan zijn ze bij de belasting diens bureau buitenland van mening dat ik iets niet goed heb ingevuld. Had geen probleem tot vorig jaar toen kreeg ik in eens een brief dat ze mijn aangifte niet juist ko den beoordelen en ze gaven gelijk een termijn die ze konden hanteren van max 3 jaar

  Dit komt heel erg vreemd over

  • Chris zegt op

   Er is heel veel ongelijkheid in de wereld.
   Soms valt die ongustig uit voor de expat, soms gunstig.
   Soms valt die gunstig uit voor de ene expat en voor de andere niet. (getrouwd of niet, samewonend of niet, partner met inkomen of niet)
   Veel heeft te maken met dat de overheid die (op verzoek van ons allen) zoveel regels en uitzonderingen heeft gemaakt dat we door de bomen het bos niet meer zien. Het leven is niet zo ingewikkeld als de regels van de (in dit geval Nederandse) overheid.
   Ik moet zeggen dat ik – wonende in Thailand – blij ben dat ik niet aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als Thaise burgers die in Nederland willen wonen (met hun partner). Ik denk dat veel expats hier niet zouden slagen voor een Thais inburgeringsexamen en de Thaise taal onder de knie zouden hebben, met als straf terug naar Nederland.
   Ik kwam vorige week een Thaise man tegen in Udonthani die Nederlands tegen mij begon te praten toen hij hoorde dat ik uit Nederland kwam. Hij werkte 20 jaar in Maasticht als kok en had de Nederlandse taal moeten leren om te kunnen blijven.

   • Soi zegt op

    Volgens jouw eigen opgaves ben je sinds jaar en dag weg uit Nederland, heb je als docent in Thailand gewerkt, heb je minimaal AOW en dito NL-pensioen, heb je een niet noemenswaardig Thai pensioen, maar geniet je van door jouw Thaise vrouw inkomende financiële middelen. Prima! Maar waarom meng je dan toch nog in discussies als deze, terwijl je er geen enkele raakvlak (meer) mee hebt?

    • Chris zegt op

     Wablief? Denk je dat ik geen belasting meer betaal in Nederland?

  • ruud zegt op

   U zou even naar de dienst buitenland kunnen bellen, en vragen waar het probleem zit, en dan kunt u het misschien snel rechtzetten.

   Ondanks dat ik in het verleden negatieve berichten over de dienst buitenland heb gelezen, heb ik zelf altijd goede ervaringen met de medewerkers gehad.
   Maar wel vriendelijk en beleefd blijven natuurlijk.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Jan, helaas vertel je niet wat de dienst aan jou heeft gevraagd in die brief. Hebben ze wel uitgelegd WAT er niet aan jouw aangifte klopte? Dat is wel het minimum dat je mag eisen.

 6. Erik Kuijpers zegt op

  Beste Lammert, deze wetgeving hebben we nu sinds 2015 en was dat niet het jaar waarin de coalitie een krappe meerderheid had in de senaat?

  Ik lees hierboven dat men ‘Rutte’ de schuld geeft maar wetgeving in NL is gelukkig nog steeds afhankelijk van een meerderheid in beide kamers! We hebben net aan de nieuwe pensioenwetgeving gezien dat de oppositie óók met de coalitie wil meestemmen als er bakken negatief advies over de senaat worden uitgestort. Zoals de leidster van de BBB senaatfractie zei op TV, ‘wij beoordelen aan de hand van het wetsvoorstel’. Ik vraag me af of er nu, in de nieuwe senaatssamenstelling, wel een meerderheid voor een vergelijkbaar voorstel ‘kwalificerende belastingplichtige’ zou worden gevonden.

  Ik koester geen enkele hoop dat dit deel van de wetgeving ooit wordt vervangen door een eerlijker systeem. Daar heb ik eens naar gevraagd toen de zorgverzekeringswet in ging (2006) en ik van een van de politieke partijen als antwoord kreeg ‘Jullie van onze centen op je rug in de zon…’. Tja, met het idee dat de Spaanse zon wel mag (EU-regels) en de Thaise zon niet kom je er nooit…

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Erik,

   Het is wel degelijk aan Wilders en uiteindelijk Rutte te danken dat we nu met zo’n gedrocht van fiscale wetgeving opgescheept zitten.Het is wel een uitvloeisel van een door het Kabinet Rutte II aan de Kamer voorgesteld wetsontwerp. Op dit punt was er zeker geen initiatiefwetsvoorstel vanuit de Kamer te verwachten geweest.

   Opmerkelijk is het feit dat deze wetswijziging nagenoeg zonder enige discussie door beide Kamers is aangenomen.

   Pas bij het nieuwe met Duitsland gesloten belastingverdrag vond er enige discussie plaats t.z.v. de al dan niet kwalificerende buitenlandse belastingplicht en werd er een voorbeeldberekening aan de Kamer overgelegd, welke helaas ook nog eens ondeugdelijk was.

   • Erik Kuijpers zegt op

    Beste Lammert, precies wat je schrijft! Ik denk dat de Rutte-kabinetten het liefst alle faciliteiten bij emigratie willen afschaffen. De zorgverzekering was de eerste, de heffingskorting de volgende.

    In een artikel in dit blog werden de plannen van ‘rechts’ toegelicht waaronder sluiting van ambassades waardoor de reistijd van migranten zou toenemen. Ik heb na 2006 (de nieuwe zorgverzekering) ook nooit begrepen waarom NL-ers in Thailand zo massaal gestemd hebben op rechts zoals op PVV, Forum en VVD.

    Wat kunnen we nog meer krijgen als de verrechtsing doorzet? Nog meer afwijzingen voor Schengenvisa? Het einde van de BEU-verdragen waardoor alle AOW naar de 50%-uitkering gaat? Of komt dan de landenfactor in zicht waardoor alle uitkeringen uit de zekerheid gaan dalen? De wettelijke mogelijkheden zijn er en van EU rechters heb je geen last want hun bevoegdheid stopt aan de grens van de EU.

    Ik vrees dat onze ‘eigen’ migranten het slachtoffer zijn als de staatsknip wat minder goed gevuld raakt en men gaat zoeken naar mogelijkheden. In dat licht ben ik blij met de opkomst van links in de laatste verkiezingen al weet je nooit of rood loslaat als het met geld om moet gaan. En dat laatste wist good old Wim Kan al…

 7. eli zegt op

  Rutte 2 was toch het kabinet met onze vrienden van de PVDA?
  Dat is waarschijnlijk de reden dat er geen problemen waren in de 1ste kamer.
  Wat je voor de aardigheid en duidelijkheid ook mee moet tellen is het niet hoeven uitkeren, (logisch want men woont in Thailand), van huur- zorg- en mogelijke andere toeslagen.
  Met mijn inkomen (2022) van krap €20.000 ga ik vanaf volgend jaar mogelijk €1929 aan belasting betalen.
  In de tijd dat ik nog in Nederland woonde kreeg ik om en nabij €5000 aan huur en zorgtoeslag, (cijfers 2016).
  Die hoeven ze nu ook niet meer uit te keren. Dat ik die toeslagen niet meer krijg is oké omdat ik hier veel lagere huur betaal en geen zorgverzekering heb, maar aan overheidskant hebben ze minder uitgaven aan mij.
  Ik vind dat die bedragen ook meegenomen zouden moeten worden.
  Op zichzelf heb ik geen problemen met belasting betalen, maar dit is wel erg krom.
  En dan zwijg ik nog over de “Zuidas”

 8. Gerard Lonink zegt op

  Dag Lammert,

  Dank voor deze uiteenzetting. Ik heb deze week in Tweede Kamer stukken gelezen dat het nieuwe belasting verdrag tussen Nederland en Thailand inmiddels door de Nederlandse regering is ondertekend. De ingang hangt nu enkel af van ondertekening door Thailand, dat zou mogelijk eind 2023 kunnen gebeuren of in 2024. Ben nu het recent gesloten belastingverdrag met Chili aan het lezenden, dat is op dezelfde leest geschoeid. Dat is wellicht een interessant stuk om te bestuderen in voorbereiding op het nieuwe verdrag met Thailand. Artikel 28 gaat in op het “gekwalificeerd” zijn of niet. Ziet er bij eerste lezing naar uit dat Nederland zich nog meer rechten toekent om zelf belasting te heffen over alle inkomsten, onder andere pensioenen.

 9. Lammert de Haan zegt op

  Dag Gerard,

  Ik ga er zonder meer vanuit dat het nieuwe Verdrag per 1 januari 2024 inwerking zal treden. Dit Verdrag is immers op verzoek van Thailand tot stand gekomen en waarbij aan alle wensen van Thailand is voldaan.

  Jouw slotconclusie is volkomen juist. In het persbericht van BUZA m.b.t. dit nieuwe Verdrag werd al een totale bronstaatheffing t.z.v. alle bronnen van Nederlands inkomen aangekondigd. Dit is geheel conform de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020.
  Dat betekent dat aan Thailand geen heffingsrecht meer toekomt t.z.v. uit Nederland afkomstig inkomen, waardoor je de Thaise fiscale faciliteiten niet meer te gelde kunt maken. Daar Nederland dan het enige heffende land is zou je in mijn optiek dan weer recht behoren te hebben op de Nederlandse fiscale faciliteiten, zoals heffingskortingen en aftrek t.z.v. persoonlijke verplichtingen. Deze rechten zijn echter niet gekoppeld aan het land wat over jouw inkomen mag heffen maar aan het land waar je toevallig woont (EU+). En daar wringt de schoen!

 10. Petervz zegt op

  Beste Lammert,

  Dank voor dit artikel.
  De wijziging in 2015 heeft mij duidende Euro’s gekost. Op 1 juni 2014 ben ik vervroegd gestopt met mijn functie op de Nederlandse ambassade in Bangkok. Van 1 juni tm 28 oktober ontving ik geen inkomen of pensioen. Het ambassade pensioen is pas op 28 oktober ingegaan.
  Zonder de wijziging had ik als binnenlands belastingplichtige het recht op middelen can mijn inkomen over de jaren 2013-2015 (1 jaar volledig salaris, 1 jaar 5/12e salaris en 1 jaar nul). Helaas werd ik per 1 januari 2015 behandeld als buitenlandsbelastingplichtige, waardoor de middeling niet langer mogelijk bleek.

 11. Hans Bos zegt op

  Eind augustus loopt na 10 jaar mijn vrijstelling loonbelasting in Nederland af. Vandaag staat in de brief van de Belastingdienst dat de vrijstellig is verlengd tot 1 januari 2024. Want dan treedt het nieuwe verdrag met Thailand ter voorkoming van dubbele belasting in werking volgens de Dienst.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website