Corruptie in Thailand: eerst begrijpen

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Achtergrond
Tags: , , ,
28 april 2013
Corruption Perception Index 2010

Of corruptie goed of fout is is natuurlijk geen enkel punt van discussie. Ik ben zo goed van vertrouwen (of naïef) dat ik denk dat dit ook voor de overgrote meerderheid van de Thai bevolking geldt. Waarom komt corruptie dan toch zoveel voor in dit land? 

Als ik in mijn klas met 4e jaarsstudenten vraag of zij een politieagent die hen wil bekeuren voor het niet dragen van de veiligheidsgordel (500 baht) 100 of 200 baht ‘koffiegeld’ geven om onder de bekeuring uit te komen, knikt iedereen instemmend. Of zij denken dat dat verkeerd is? Ook instemmend geknik. Waarom zij het toch doen? Meewarige gezichten. Als ik daarop vertel dat ik bekeuringen altijd netjes betaal, kijkt men mij aan of ik niet goed (en niet) wijs ben.

Wat is een echte, duurzame oplossing?

Ik ga in dit artikel een poging doen om het verschijnsel corruptie in Thailand beter te begrijpen. Zonder begrip immers ook geen effectieve maatregelen om de corruptie te bestrijden (gesteld al dat men dat werkelijk wil in dit land). De die-hards zeggen ongetwijfeld: betere opsporing, onafhankelijke politie en justitie en harder straffen. Maar is dat een echte, duurzame oplossing? Een oplossing, die beklijft? De softies zeggen: een mentaliteitsverandering bij de Thai bevolking is de oplossing. Maar: hoe lang moeten we dan nog wachten voordat de corruptie in dit land aanzienlijk vermindert?

Begripsverwarring

Voordat ik dieper inga op de achtergronden moet ik eerst definiëren wat corruptie eigenlijk is. Anders praten we niet over hetzelfde en verwarren we het met iets anders, zoals bijvoorbeeld met patronage of omkoperij. Laat ik proberen verschillende begrippen te definiëren en toe te lichten met een voorbeeld.

Patronage

Partij A verleent partij B gunsten die – maatschappelijk en moreel gezien – in geen enkele verhouding staan tot hetgeen partij B daarvoor moet doen en soms hoeft partij B helemaal niks te doen. In mijn vorige artikel heb ik hiervan enige voorbeelden gegeven en heb dit psychologische slavernij genoemd. Wanneer de gunsten meer ‘normaal’ zijn, noemt men dat kreng jai. Maar ja: de meningen (kunnen) verschillen over wat ‘normaal’ is.

Omkoperij

Partij A laat partij B iets doen wat ontoelaatbaar of illegaal is (hetgeen beide partijen weten) en betaalt daarvoor (direct of indirect) op de een of andere manier. Hieronder valt het ‘kopen’ van stemmen van (vooral in armere gebieden wonende) Thai met het oog op verkiezingen. Dat kan op een directe manier (het geven van 500 of 1000 baht aan een persoon met het uitdrukkelijke verzoek om op een bepaalde partij te stemmen. Het kan ook op een indirecte manier zoals bijvoorbeeld het betalen van de benzine voor de brommer (of het betalen van het bier of telefoonkaarten, en vele andere creatieve manieren) gedurende enkele weken voor de verkiezingen en het stoppen met betalingen na de verkiezingsdag.

Omdat er vele arme Thai zijn (waarvan een aantal hun situatie als tamelijk hopeloos ervaren) is het vrij eenvoudig om voor geld een arme Thai om te kopen. Zelfs voor vergrijpen waarvoor een Thai (als hij/zij betrapt wordt)   jarenlang de bak indraait zoals het verhandelen en/of vervoeren van drugs of moord hoef je dan ook niet extreem veel geld neer te tellen.

Bedrog

Partij A betaalt partij B om iets te doen (of na te laten) maar partij B doet iets anders dan waarvoor betaald is en meldt dat uitdrukkelijk NIET aan partij A. Voorbeeld: een aannemer die opdracht heeft om een startbaan op vliegveld Suvarnabhumi aan te leggen huurt een onderaannemer in die het zand levert. Dit bedrijf levert zand van een inferieure kwaliteit (maar berekent de prijs van een betere kwaliteit) en zegt niets tegen de aannemer. Na vier jaar vallen er gaten in de startbaan.

Chantage

Partij A laat partij B iets doen wat partij B zelf niet wil doen. Partij B voelt zich echter min of meer gedwongen (door directe of indirecte bedreigingen). Een voorbeeld: de zoon van een rijke Thai familie veroorzaakt een verkeersongeluk met dodelijke afloop. De oorzaken van het ongeval zijn: te hard rijden en de jonge bestuurder van de auto was onder invloed van alcohol en drugs. De vader van de jongen, een vriend van de minister van justitie (verantwoordelijk voor de politie), belt met de betrokken commissaris van politie met het verzoek de uitkomsten van het alcohol- en drugsonderzoek te relativeren en zo veel mogelijk in twijfel te trekken.

Corruptie

Met medeweten/toestemming/medewerking van partij A doet partij B (uit vrije wil) dingen die ontoelaatbaar of illegaal zijn. Partij A en Partij B beide zijn de bevoordeelde partijen en de benadeelde partij is een derde partij (of het rechtssysteem of de samenleving als geheel).

Laat ik teruggaan naar het voorbeeld van de startbaan op Suvarnabhumi airport. Een aannemer die opdracht heeft om een startbaan op het vliegveld aan te leggen huurt een onderaannemer in die het zand levert. Dit bedrijf overlegt met de aannemer. Beide besluiten zand van een inferieure kwaliteit onder de nieuwe startbaan te leggen.

De eigenaar van het vliegveld betaalt de prijs van een betere kwaliteit zand. Het prijsverschil tussen de inferieure en de betere kwaliteit zand wordt 50-50 verdeeld over de aannemer en de zandleverancier. Er zijn geruchten dat enkele topfunctionarissen binnen het bedrijf dat eigenaar is van het vliegveld van deze deal weten en voor hun zwijgen ‘betaald’ krijgen. Na vier jaar vallen er gaten in de startbaan. De aannemer is inmiddels failliet.

Voor corruptie zijn drie partijen nodig

In tegenstelling tot patronage, omkoperij, chantage en bedrog zijn voor corruptie niet twee maar drie partijen nodig. De eerste partij die iets wil bewerkstelligen en daarvoor geld, goederen of diensten geeft c.q. betaalt (aan de tweede partij of topfunctionarissen binnen de tweede partij); een tweede partij die willens en wetens en UIT VRIJE WIL op basis van deze schenkingen en/of betalingen (aandelen, goud, credit cards, dure horloges, huizen, auto’s, snoepreisjes enz) dingen doet die maatschappelijk, moreel en/of wettelijk niet horen, en een derde partij die – naar later wel of niet blijkt – uiteindelijk de benadeelde partij is. Corruptie is – in mijn ogen – het samenspannen van twee partijen om daarmee BEIDEN voordeel te behalen ten koste van een DERDE partij.

Voor een misdrijf moet een motief en gelegenheid zijn

Ik heb in mijn hele leven nooit zoveel misdaadromans gelezen maar ik keek vroeger wel trouw naar series als Baantjer, Flikken en Der Kommissar. Wat ik daarvan altijd onthouden heb is dat er voor een misdrijf – naast een wapen – ook altijd een motief moet zijn en een gelegenheid. Laten we met die wetenschap eens goed kijken naar de corruptie in Thailand.

Als we de onderzoeken onder de Thai bevolking mogen geloven is de corruptie in het ambtenarenapparaat (met name de politie) en de politiek het grootst. Het motief voor corrupt gedrag is in bijna alle gevallen geldelijk gewin op de korte of middellange termijn. Waarom? Deze ambtenaren verdienen toch meer dan gemiddeld , zou je denken. Ja maar ze hebben – blijkt uit het Civil Servants Living Condition Survey 2010 – ook enorme schulden.

84 procent van de ambtenaren heeft schulden

84 procent van de ambtenaren heeft schulden en dit percentage is de afgelopen jaren (ook onder topambtenaren) alleen maar gegroeid. Met een gemiddeld maandinkomen van 43.650 baht heeft men ook gemiddeld 872.388 baht schulden. De grootste schuldenlast betreffen huis en auto. Geen wonder dat de Thai ambtenaar een voortdurende honger heeft naar (cash) geld.

Naast de maandelijkse loterij (de legale en de illegale versie), gokken in illegale casino’s, verhandelen van drugs, een tweede baan (meestal een winkeltje of taxichauffeur), het proberen te trouwen met een rijke Thai partner (en daardoor in een ander netwerk terechtkomen) of een rijke buitenlander (zonder noemenswaardig netwerk in Thailand) is er een andere mogelijkheid om sneller aan cash geld te komen: corruptie. Maar is daar ook gelegenheid voor? Ja, meerdere gelegenheden zelfs.

Waarom benadeelt men de overheid zo vaak?

De derde partij in corruptieschandalen, de benadeelde partij, is heel vaak de overheid of het rechtssysteem en NIET het Thai bedrijfsleven. Als een Thai bedrijf benadeeld wordt, zoekt het vaak zijn recht en compensatie van geleden schade (zeker als deze groot is) bij de rechter.

Waarom benadeelt men de overheid zo vaak? Een van de redenen is dat – en dat wilt u als buitenlander niet geloven, omdat u een andere ervaring hebt bijvoorbeeld bij Immigratie, weinig regels, wetten en uitgaven worden gecontroleerd door de Thai ambtenaren.

De kans dat de corruptie wordt opgemerkt is minimaal. Wist u dat 3,2 procent van de werkende bevolking in Thailand voor de overheid werkt (waarvan naar schatting de helft in leger en politie) tegen 12 procent in Nederland?

En ten tweede: als er dan al wordt gecontroleerd en er blijken onregelmatigheden: denkt u dat een lagere ambtenaar dit aan gaat kaarten bij zijn meerdere, op het gevaar af dat deze meerdere in het corruptiecomplot zit (of ook geld ruikt)?

Ten derde: denkt u dat deze lagere ambtenaar dit aan gaat kaarten bij zijn meerdere als hij zo nu en dan wat extra’s (wat extra geld om zijn schulden af te betalen; promotie naar een betere baan) van zijn meerdere krijgt toegestopt waarvoor hij/zij niks hoeft te doen (patronage)?

Ten vierde: lageren in hiërarchie dienen hun meerderen te respecteren (hai kiad) en meerderen horen hun ondergeschikten ook gelukkig te maken (nam jai).

De staat is heel vaak de benadeelde partij

De conclusie is dat patronage (‘psychologische slavernij’) en corruptie binnen overheidsinstanties stelselmatig is MAAR dat de staat (of soms het algemene rechtssysteem) ook zeer vaak de benadeelde partij is in de corruptie.

Van het betalen van 200 baht koffiegeld aan de politieagent wordt de agent beter (namelijk 200 baht rijker, en wel direct), de overtreder beter (namelijk niet 500 baht maar slechts 200 baht betalen) maar de overheid mist 500 baht en krijgt niks. Maar wie is de overheid hier eigenlijk: de minister van Financiën? Een voor westerlingen ietwat lachwekkend voorbeeld is de casus waarin de bouw van nieuwe politiebureaus door de aannemer is gestopt omdat de aannemer – in tegenstelling tot de gangbare regels in het betalen van bouwprojecten – door de politie tot nu toe geen baht (voorschot) betaald heeft gekregen voor zijn werk.

Boze tongen beweren dat de politie er op rekende dat de aannemer failliet zou gaan zodat een volgende aannemer de politiebureaus tegen een lagere prijs kan afbouwen. De aannemer gaat echter naar de rechter: een kleine misrekening van de afdeling van de politie die over gebouwen gaat.

Corruptie – netwerken – patronage

Bij corruptie moet sprake zijn van vrije wil, schreef ik. In mijn artikel over patronage heb ik getracht uit te leggen hoe een dergelijk systeem beslag legt op het psychologisch functioneren van de Thai bevolking. En nagenoeg alle Thai hebben in meerdere of mindere mate te maken met patronage, privé en in hun werk.

In mijn artikel over netwerken heb ik uitgelegd dat deze twee vaak met elkaar verbonden zijn: mensen op het werk zijn niet zomaar collega’s maar ook familie of kennissen van elkaar. Thai praten zeer vaak over “my friend in office”.

Nederlanders hebben zeer zelden vrienden op hetzelfde kantoor. In veel gevallen is – volgens mij – geen sprake van echte vrije wil. Het uiten van kritiek op je (psychologische) meerdere is in de Thai cultuur zelfs onfatsoenlijk omdat het tegen de kreng jai en de hai kiad ingaat.

Patronage verwordt dan tot omkoperij (als er tegenover het gevraagde gedrag een meer directe vorm van beloning staat) of tot chantage (wanneer gedrag wordt afgedwongen door te dreigen met strafmaatregelen). En als je samen met je patron of een andere persoon in je netwerk een derde partij benadeelt heet dat corruptie.

Chris de Boer

Chris de Boer (59) woont en werkt sinds 2006 in Thailand. Sinds 2008 is hij als lector marketing en management verbonden aan de Silpakorn universiteit. Eerder verscheen van zijn hand ‘Thailand is bij uitstek een netwerk samenleving’ (5 april 2013) en ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’ (21 april 2013).Tino Kuis fungeerde als meelezer bij bovenstaand artikel en voorzag een eerdere versie van commentaar.

46 reacties op “Corruptie in Thailand: eerst begrijpen”

 1. Tino Kuis zegt op

  Weer wat geleerd. Zo wordt mij veel duidelijk. Als motief voor corruptie noem je de schuldenlast van ambtenaren. Dat is zeker waar maar waarom zijn dan de rijksten de grootste graaiers? Ik zou als motief eerder gewone ordinaire hebzucht noemen.

  Citaat van oud-premier Abhisit uit een toespraak op de ‘International Corruption Conference’ in Bangkok, november 2010:

  ‘De strijd tegen corruptie is een morele plicht en kan niet gewonnen worden door wetgeving alleen. We kunnen de beste wetten hebben maar zolang de bevolking onverschillig en apathisch blijft, is het vechten tegen de bierkaai. Laten we deze woorden onthouden: “de medeplichtige aan de corruptie is dikwijls onze eigen onverschilligheid”.’

  En daar draait het om. De strijd tegen corruptie kan niet van bovenaf komen, maar moet door de meerderheid worden gedragen, en van onderaf komen.

 2. cor verhoef zegt op

  Puntgave verhandeling met slechts 1 misser. De derde (benadeelde) partij is niet de overheid, maar de Thaise bevolking als geheel. Het geld, dat op jaarbasis in de miljarden baht loopt, en verdwijnt in de zakken van een kleine groep profiteurs die deel uitmaakt van de zgn ‘elite’ was zonder de zgn. ‘kickbacks besteed op de diverse ministeries en ten goede gekomen aan betere infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, milieubescherming, etc. Met andere woorden, het Thaise volk.
  De “straatcorruptie” die je hier noemt, de onderbetaalde politieagent die de boete ter plekke regelt met de overtreder, is niet de vorm van corruptie die zo desastreus is voor de onwikkeling van dit land. Ik zou haast willen zeggen; in tegendeel. De driehonderd baht die de overheid misloopt zou eigenlijk door diezelfde overheid besteed moeten worden aan betere salariering van die politieagent (of welke ambtenaar dan ook).
  Het leeuwedeel van de corruptie vindt plaats bij deals tussen het bedrijfsleven en de overheid. Bij het lanceren van de grote, zgn. “mega-projecten’ waarvan er weer een aantal op stapel staan waarbij je je kunt afvragen welk doel ze dienen (ik denk hierbij aan de geplande hogesnelheidslijnen). Daar speelt de daadwerkelijke corruptie zich af die voor gewone stervelingen onzichtbaar blijft.

  • chris zegt op

   beste Cor,
   ben het deels wel en deels niet met je eens. Je gooit zaken door elkaar want wat er tussen bedrijven en overheid gebeurt is niet altijd corruptie maar vaak ook omkoperij (een ambtenaar krijgt geld om een contract te gunnen) of chantage (als jij,ambtenaar dit niet doet voor mij zal ik eens vertellen dat jij een jaar gelden een auto van mij hebt gekregen) of patronage (de ambtenaar krijgt auto’s en horloges met als vermeende toekomstige tegenprestatie dat hij dingen niet ziet of hoort) of gewoon illegaal gedrag. Vele middelbare ambtenaren (kijk maar eens in de kleinere wijken) rijden in auto’ s en op Harleys en wonen in huizen die zij niet alleen met hun salaris en met leningen kunnen hebben. Het zijn niet alleen de grote jongens dus.
   Corruptie voor mij gaat niet alleen om geld maar OOK om een houding. Dat de lokale politieagent niet zo belangrijk is bestrijd ik ten stelligste. Mijn studenten weten niet waarom ze de man geld geven maar doen het wel. Later, als ze managers zijn, kunnen ze ook het onderscheid tussen goed en kwaad niet maken.
   In mijn volgende artikel zal ik meer ingaan op de corruptie en de overheid.
   chris

 3. cor verhoef zegt op

  Oops Chris, nog een misser. Volgens het Thaise ministerie van Economische zaken bedraagt de huidige werkloosheid in het land 0.83 %. Wow, bij een dergelijk percentage likken veel Europese landen hun vingers af. Het ministerie laat helaas wel achterwege dat iedereen die in Thailand iets “doet”, of het nu een noodleverkoper betreft of een plastic flessen verzamelaar -mensen die in de ‘informele sector’ werken, als werkende beschouwd wordt
  Echter van deze enorme werkende populatie betalen slechts 2.2 miljoen Thais inkomsten belasting en ruim 60 procent daarvan werkt in de publieke sector en is dus ambtenaar.

  Sorry, alleen Thaise link beschikbaar:

  http://www.ryt9.com/s/cabt/1579140

  http://www.opdc.go.th/index.php

  Het ambtenarenapparaat in Thailand is, door de hoeveelheid aan ambtenaren en het top-down management, extreem log en onoverzichtelijk, waardoor corruptie heel makkelijk wortel schiet.

  • chris zegt op

   beste cor,
   Ik heb het niet over het werkeloosheidsperentage gehad. Ik weet dat dat laag is. Naast het aantal mensen dat gewoon wat doet in de informele sector en te weinig verdient om belasting te hoeven betalen is de GEREGISTREERDE werkeloosheid zo laag omdat werkelozen zich niet (laten) registereren. Waarom niet? Omdat dat geen enkel voordeel oplevert. Er is geen werkeloosheidsuitkering, geen echt arbeidsbureau, geen geldom omscholing en er is gelukkig het netwerk dat voor je zorgt. (zie mijn eerste artikel over netwerken met het voorbeeld van de broer van mijn ex-vriendin). Onderzoek van vorig jaar onder Thai werkelozen van 20 tot 35 jaar toont aan dat 70 % van hen niet WIL werken.
   chris

   • ruud NK zegt op

    Chris, waarschijnlijk niet helemaal waar wat je schrijft. Eind 2011 tijdens de overstromingen was ik op kantoor voor mijn AOW aanvraag. Het was er vrij druk met allemaal mensen die een uitkering aanvroegen en kregen vanwege het niet kunnen werken omdat de bedrijven onder water stonden. Volgens mij was dit een soort WW-uitkering, alleen is er maar een kleine groep die hierop aanspraak kan maken.

    • Dick van der Lugt zegt op

     @ Ruud NK Voor zover ik weet, kent het Social Security Fund een beperkte ww-uitkering. Maar dan moeten de werknemers/gevers er wel bij zijn aangesloten. De krant schrijft soms ook over ad hoc uitkeringen na rampen. Dat zou jij gezien kunnen hebben.

 4. Cor van Kampen zegt op

  Heer de Boer, u schrijft de waarheid.
  De eindconclusie van een Nederlandse Expat en natuurlijk onze Vlaamse vrienden is gewoon simpel. Dit land is verrot. Wij als expats hebben er dagelijks mee te maken. 200 bath voor een verkeersovertreding (die je niet hebt begaan) en tegenwoordig op de autoweg Bangkok-Chonburi is 1000 tot 2000 bath voor iets wat niet heeft plaatsgevonden normaal. Ik heb al meer geschreven dat dit blog er is voor expats en toeristen die hier wonen of met vakantie gaan naar Thailand. Voor de meesten van ons is er zeker gezien de leeftijd geen weg terug.
  Cor van Kampen.

  • Chris de Boer zegt op

   beste heer van Kampen,
   Dit land voldoet inderdaad niet aan de westerse maatstaven van een transparante democratie en behoorlijk bestuur. Het is echter ook niet fair deze westerse maatstaven aan te leggen. Als de Thai hun maatstaven zouden aanleggen over Nederland of Belgie zouden zij wellicht ook woorden als ‘verrot’ in de mond nemen als zij zien dat volwassen kinderen niet zorgen voor hun ouders maar ze ‘opbergen’ in verzorgingstehuizen, dat wij mensen die niet werken toch geld geven, dat wij de verkoop van drugs toestaan in zogenoemde koffieshops, dat wij grapjes maken over het koningshuis of dat je voor alles wat je wilt doen toestemming, vergunningen en papieren nodig hebt.
   Thailand is anders. Als je de goede dingen van het westen vergelijkt met Thailand koop je vandaag nog een vliegticket terug naar je vaderland. Als je de goede dingen van Thailand vergelijkt met de slechte dingen van het westen, blijf je voor altijd hier. Iedereen moet een eigen evenwicht zien te vinden.
   chris

   • Tino Kuis zegt op

    Ik heb mij in het verleden ook schuldig gemaakt aan die vergelijkingen van Thailand met Nederland. Dat heeft geen enkele zin.
    Waar ik een groot voorstander van ben is het uitgaan van universele waarden, en die zijn voor alle aardbewoners gelijk of zouden dat moeten zijn. We willen allemaal een transparante democratie en een behoorlijk bestuur. Goed voor je ouders en je kinderen zorgen is ook een universele waarde. Vriendelijk zijn voor je medemens weer een andere . Niemand en geen enkel land bereikt ooit een perfectie in het streven naar die waarden, er is altijd wel wat op aan te merken.
    Alle Thais willen een tranparante democratie en een behoorlijk bestuur. Vele Thais hebben daarvoor gevochten en sommigen hebben dat met hun leven moeten bekopen. Waar het om gaat is dat je je bewust bent van die waarden, en er in je dagelijks leven naar streeft. Soms lukt het en soms niet, en we moeten daar niet te moeilijk over doen.
    Laten we ophouden altijd Thailand met Nederland te vergelijken. Wees je bewust van je waarden en doe er iets mee, hier en nu!

 5. Maarten zegt op

  Een hele lap tekst om uit te leggen wat corruptie is en dat het in Thailand welig tiert. Dat kunnen we toch wel als bekend veronderstellen? Overigens gaat het in de eerste zin al fout, want of corruptie goed of fout is, was op thailandblog onlangs juist wel een punt van enorme discussie. Dat zou niet zo moeten zijn, maar er blijkt een lezerssegment te zijn dat dermate goed is ingeburgerd dat de loftrompet over het verschijnsel corruptie werd afgestoken.

  Ik ben bang dat ik het vervolg over corruptie en de overheid al kan uittekenen:
  – Bij grote projecten blijft 30% of meer aan de strijkstok hangen.
  – Corruptie binnen de overheid functioneert als een goed georganiseerd systeem.
  – De gewone Thai heeft hier wel degelijk last van want dit geld wordt nu niet voor publieke doeleinden aangewend.
  – De gewone Thai ziet dit echter niet in en zet zich daarom niet af tegen corruptie.
  – Corruptie bestaat vrijwel ongehinderd voort en is een rem op de ontwikkeling van het land.

  Jammer dat de opgeworpen vraag “Wat is een echte, duurzame oplossing?” (nog) niet beantwoord wordt. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar misschien ben ik teveel pragmaticus en te weinig academicus.

 6. HenkW zegt op

  Een zwaar onderwerp, mooi. Maar het begint bij de bekeuring waarvoor het volle pond wordt betaald. Dit vind ik overdreven. De humor en de gewoonte en de gezellige sociale omgang gaan helemaal verloren, als je op deze manier omgaat met ‘alle’ corruptie. (In welk land gaat tegemoet komend verkeer dat voor je langs, afslaat voor en laat men je doorgaan, zo goed als je daar zelf ook aan mee doet. Vergt wel oplettendheid.) Ik hoop niet dat er in Thailand zo streng opgetreden zal worden. Als je geen helm draagt moet je betalen en dat gebeurt ook.. Helaas wordt dat steeds duurder bij herhalingen. Als het erg was zouden de agenten zelf ook een helm dragen, zeker als ze hun kinderen op de brommer mee vervoeren. Laat deze thaise humor toch blijven. Zodra je 5 km uit Chiangmai bent let niemand er meer op of je een helm draagt. Ik hoop niet dat het ooit zo wordt als in Nederland waar je tot de dood wordt vervolgt voor het niet betalen van een bekeuring. Dan heb ik liever corruptie van een politie man voor het niet dragen van een helm.

  • chris zegt op

   ook in Nederland valt met een agent te praten over de bekeuring, ja dan nee (verzachtende omstandigeheden, grapjes, het hete of het warme weer enz enz). Maar de agent zal niet vragen om contant geld om je niet op te schrijven. En als jij de agent geld biedt ga je mee naar het bureau en krijg je een tweede bekeuring voor het pogen een agent om te kopen. En zo hoort het ook.
   Ik heb hier in Thailand nog nooit iemand omgekocht, gechanteerd of gecorrumpeerd. Patronage is soms niet te voorkomen en omdat je buitenlander bent word je soms bevoordeeld, soms benadeeld. Zo is het leven, voor mij hier in Thailand, voor Thai in Nederland.

   chris

   • HenkW zegt op

    Je kunt oom agent niet vergelijken met de politie agent hier. En zeker zijn salaris niet. En als ik 200 baht ongezien moet geven, dan tekent dat de situatie. Ik hoop dat hij er met zijn familie iets mee doet. Een land van diepe waters diepe gronden, maar waar ik veel sympathie voor heb en veel van hou.

 7. jeffery zegt op

  Chris,

  interessant artikel.
  we zouden dit soort artikelen meer moeten doen.
  Het geeft een dieper inzicht in de thaise cultuur.

 8. HansNL zegt op

  Op het gevaar af dat ik van discriminatie beschuldigd wordt al ik toch ook maar een duit in het zakje doen.

  De bevolkingsgroep die het heft bijna overal in Thailand in handen heeft is ons welbekend, denk ik toch.

  In het land van herkomst is “squeeze” al duizenden jaren een “business” vorm, zonder squeeze geen business.

  Ziedaar dus de oorsprong van corruptie in Thailand, en andere landen waar de aangeduide bevolkingsgroep een greep op de macht heeft.

  Onzin?
  Discriminatie?

  Mijn boekhoudster in Nederland was een bijzonder gisse Chinese dame.
  Die heeft me vaak verteld hoe het onder deze bevolkingsgroep in Nederland en elders toegaat.
  Geld overmaken naar anderen, in binnen- of buitenland?
  Komt geen bank aan te pas.
  Squeeze is binnen deze gemeenschap een gebruik dat ook in NL welig tiert.
  Overigens welbekend bij politie en justitie

  In mijn visie zijn ambtenaren en politici die zich bezig houden met corruptie doodgewone criminelen.

 9. peter zegt op

  Corruptie we verfoeien het allemaal, maar als we het nodig hebben gebruiken we het allemaal. Mijn conclusie, corruptie is verkeerd, maar soms verrekte handig.

 10. cor verhoef zegt op

  ” Corruptie we verfoeien het allemaal, maar als we het nodig hebben gebruiken we het allemaal.”

  Peter, in godsnaam. We? Spreek voor jezelf en niet voor mij. Dank je.

 11. Theo Hua Hin zegt op

  Ook in Italië, alwaar al deze praktijken zijn uitgevonden en zijn samen te vatten onder de noemer Maffia, is de samenleving geheel gebaseerd op deze ‘leven en laten leven’ systematiek. Het heeft tot een aantal prachtige speelfilms en tv series geleid, iets wat in Thailand helaas – zucht – nooit zal gebeuren. Thai zullen daarom nooit de kans krijgen om eens objectief naar zichzelf te kijken.

  Mijn kleine bar betaalt maandelijks 4000 baht aan de diverse politie departementen anders moeten we dicht om 12 uur. Geldt voor alle bars natuurlijk. De politie toucheert miljoenen elke maand. Wij noemen dit ordinaire blackmail. Het geld wordt verdeeld onder ambtenaren van hoog tot laag. Misschien blackmailing ook eens behandelen Chris? Extrapoleer deze gegevens eens naar een landelijk niveau!!!

 12. peter zegt op

  Ik durf te beweren dat, iedereen betaalt als het nodig om de ambtelijke molens sneller laten te draaien, of iets dergelijks. Ook als je ongewild in de problemen komt, en je kan het afkopen dan koop je het af.
  Al eens betrokken geweest bij een zwaar ongeluk Cor, dan ben je blij dat je je weg vrijkopen kan(ook al ben je onschuldig), en een ieder die het tegendeel, liegt!!!

  • HansNL zegt op

   Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik politieagenten, althans in de woonplaats, niet hoef af te kopen als ik een bekeuring krijg.
   Desondanks maak ik geen gebruik van die mogelijkheid, de twee bekeuringen die ik heb gehad zijn gewoon betaald, hoewel de laatste wel moeite kostte.

   Ook het bespoedigen van administratieve handelingen e.d. kost mij niets, gaat vanzelf.
   En of ik nu wel of niet goed vind, het gebeurt gewoon.
   En ja, ik schaam me er voor als ik, nummertje in de handt, gewoon naar voren gehaald wordt.

   Ik verafschuw dit systeem.
   En ik maak er geen gebruik van, al kan ik het vanwege familie niet altijd voorkomen,
   Dus Peter, ik voel me niet aangesproken.

   • peter zegt op

    Ook het bespoedigen van administratieve handelingen e.d. kost mij niets, gaat vanzelf.
    En of ik nu wel of niet goed vind, het gebeurt gewoon.
    En ja, ik schaam me er voor als ik, nummertje in de handt, gewoon naar voren gehaald wordt.

    Hans
    Dus je maakt er wel gebruik van!! Of blijf je zitten tot je aan de beurt bent volgens jou nummertje????

 13. cor verhoef zegt op

  @Peter,

  Ik ben van mijn leven nog nooit voor een leugenaar uitgemaakt door iemand die mij helemaal niet kent.
  Nee, ik ben gelukkig nog nooit betrokken geweest bij een zwaar ongeluk, maar ik ken wel mensen die dat helaas wel meegemaakt hebben. De verzekering handelde alles netjes af.
  Laat ik je eens een gewetensvraag stellen. Stel je voor, je bent leraar en Boom zakt als een baksteen voor jouw examen. Boom heeft een rijke pa en die belt je na verloop van tijd op met de vraag of je voor 100.000 baht zijn cijfer zou willen veranderen naar een tien. Zou je dat doen? Eerlijk antwoord graag.

  • HansNL zegt op

   Cor,

   Stel je bent leraar en Tak zakt door een slecht cijfer.

   Pa Tak belt op, of komt langs, en vraagt heel vriendelijk of er wat te repareren valt voor een handvol briefjes van 1000 baht,

   Wat doe je dan?

   En wat doe je als je weet dat Pa Tak je kapot kan maken als je de handvol niet aanneemt?

  • chris zegt op

   Ik ben leraar op een universiteit en heb kinderen van (hele) rijke ouders en zelfs bekende Thai (politici, zangers) in mijn klas. Wanneer ik een nieuwe groep studenten heb (die ik nog niet eerder gezien heb) maak ik duidelijk dat als zij zakken voor mijn vak zij niet hun vader of moeder of opa of oma hoeven te laten bellen omdat die de onvoldoende niet veranderen. De enige manier om het punt te veranderen is op het volgende examen een hogere score halen. Heb twee maanden geleden twee 4e jaars studenten betrapt op fraude. Zij studeren niet af dit jaar en ik heb geen enkel probleem met hen (of hun netwerk) gehad. Maar ikm heb tevoren wel verrekte duidelijk gemaakt waar ik sta.
   chris

   • Chris Bleeker zegt op

    Allerbeste naamgenoot,Haha…je schrijft mooi,en het klinkt ook mooi Haha,je bent echt de uitzondering,… de meeste ( alle ) leraren worden ontslagen met dit soort gedrag

    • chris zegt op

     beste Chris.
     Gelukkig ben ik GEEN uitzondering. Weet van collega’s (buitenlandse EN Thai) dat dit vaker voorkomt en niet alleen in mijn universiteit. Er is wat aan het veranderen op universiteiten en wel ten goede, met hele kleine stapjes overigens maar ik koester die. Ik prijs mij wel gelukkig dat mijn netwerk van een hogere kwaliteit en macht is dan van mijn directeur. Dat heb ik nog niet hoeven te gebruiken. Werken is hier niet alleen je werk doen maar ook powerplay.
     andere Chris

     • RonnyLadPhrao zegt op

      Beste Chris,
      Je schrijft :
      “Ik prijs mij wel gelukkig dat mijn netwerk van een hogere kwaliteit en macht is dan van mijn directeur. Dat heb ik nog niet hoeven te gebruiken. Werken is hier niet alleen je werk doen maar ook powerplay.”

      Zo werkt het natuurlijk.

      Maar op een dag kom je ze toch tegen.
      Kinderen/familie of kinderen/familie van zeer goede vrienden van het hoofd van het netwerk die in je klas/school/universiteit komen te zitten.
      Je spreekt van “mijn” netwerk dus brengt dit verplichtingen mee, en daar zal men je zeker wel eens aan herinneren indien nodig.
      Je kan je natuurlijk een goede teamplayer tonen en anticiperen op de situatie zodat er nadien niet hoeft bijgestuurd te worden.
      In het andere geval maak je zeker kennis met de powerplay van je eigen netwerk.
      Zo werkt het ook…….

      • chris zegt op

       beste Ronny,
       Zo werkt het niet in Thailand. Netwerken herinneren je niet aan wat je moet doen. Je moet zelf een andere manier van leven aannemen dan je in Nederlend gewend was. Ik nam toen ik in Nederland woonde nooit cadeautjes mee voor collega’s als ik in het buitenland op vakantie ging of voor zaken. Ik doe dat nu wel omdat iedereen in mijn netwerk dat ook doet. Maar als je dat niet doet herinnert niemand in je netwerk je daaraan. Je bent alleen niet een goede man.
       Ik heb natuurlijk wel te maken met pogingen tot patronage. Als ik (of mijn vrouw) echter cadeautjes krijgen waarvan wij vinden dat ze niet normaal zijn (tv-screens, goud) geven we die – natuurlijk met een smoesje om de gever niet zijn/haar gezicht te laten verliezen – terug. (past niet in ons interieur, hebben we al, hebben we niet nodig, misschien is een ander er blijer mee) of we vragen of het goed is dat we dat aan anderen geven die het harder nodig hebben. Wij hechten meer aan onze onafhankelijke en vrije wil om te zeggen en te denken wat wij willen dan aan materiele zaken. Als je dit consequent en een aantal maanden volhoudt, houden de pogingen tot patronage op. En als je dan nog kunt aantonen dat je elke twee weken de Thai loterij wint en dat dat komt omdat je een goed mens probeert te zijn (en niet omkoopbaar bent), gelooft iedereen je.
       chris

       • RonnyLadPhrao zegt op

        Ja ja – ik ken dat – iedereen doet het maar wij niet.

        Ik win ook elke twee weken de loterij. Gewoon 100 lootjes kopen van 00 tot 99.
        Dan win ik wel zeker met de loterij,en dat kan ik bewijzen maar of ik ook gewonnen heb is iets anders.
        Om op een andere manier elke 2 weken de loterij te winnen en zelf ook winst te maken is manipulatie nodig en voorkennis, maar zeker niet omdat je een goed man probeert te zijn.
        Dat is zelfs moeder Theresa niet gelukt.
        Trouwens, ik dacht dat goede mensen niet gokten want is dat niet iets duivels – de loterij…
        (Ik ben geen pilarenbijter hoor).

        Nu ja ik laat het hierbij en denk er het mijne van….

        • chris zegt op

         hallo Ronny,
         ja, sommige mensen willen het niet geloven. Mijn vrouw zou zeggen: up to you. De bewoners van mijn condogebouw zijn echter maar wat blij met ons. Wij maken van de nummers die we kopen geen geheim en soms betekent dat dat ook anderen winnen (als zij hetzelfde lotnummer kopen natuurlijk).
         Wij kopen elke twee weken vor gemiddeld 1200 baht = 12 loten. En hebben elke twee weken prijs. De ene keer 2000, een andere keer 8000 baht, twee maanden geleden een keer 100.000 baht. Met mijn onderzoeksachtergrond geloofde ik het eerst niet maar moet toegeven dat ik -door te geloven in de wetten van de stochastische kansberekening – elke keer weer verbaasd ben. Nu wel geleerd dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen de westerse kijk op wetenschap ( en vooroordelen zoals manipulatie en voorkennis). Moet jij nog achter komen, begrijp ik uit je reactie.
         Hier laat ik het ook bij. Morgen weer een trekking, dus PRIJS !!!
         chris

   • ruud NK zegt op

    Chris afgelopen zondag stond er een colum van Voronai in de BP die heel aardig aansluit met het gegeven onderwerp. Ook wordt er een voorbeeld gegeven zo als jij beschrijft over fraude bij examens.
    In een voorbeeld wordt fraude ontdekt tijdens een examen. Terecht wordt dit aangepakt.
    Achteraf wordt aan degene die de fraude ontdekte gevraagd waarom hij het had gezien. Omdat dat mijn werk was daarom zag ik het.
    Dat was niet het verlangde antwoord, want waarom had hij het gezien. Dat was belangrijk!!! Hij had zijn ogen moeten sluiten. Hem werd geadviseerd om 7 dagen vrij te nemen omdat de familie van de kandidaad nog wat problemen met hem had.

 14. peter zegt op

  Cor volmondig JA, Zoals je schrijft de pa van boom is rijk. Even snel een les Thailand voor jou. Geld is macht, de de vader van kan je leven tot hel maken, als je de vader van Boom weigert dan verliest hij zijn gezicht, en geloof mij , niets zo rancuneus als een rijke Thai die door een falang zijn gezicht verliest, en hier wil ik het bij laten.

  • cor verhoef zegt op

   Peter, gefeliciteerd. Wanneer je ooit nog eens een brabbelverhaaltje schrijft over de problemen in Thailand, dan kan ik je bij deze mededelen dat jij het onderdeel bent van het probleem.

   • peter zegt op

    Cor, je doet nou voorkomen of ik die 100.000 aanneem uit geldelijk gewin, nee Cor ik hang aan het leven. Mijn leven is belangrijker dan principes!!

 15. Leo Eggebeen zegt op

  Ja, heel goed uitgelegd! Dit geld over de hele wereld. We moeten niet vergeten, dat korruptie de regel is in de wereld en landen waar dit niet zo is eerder de uitzonderingen vormen. Is korruptie misschien gewoon iets zeer menselijks en van alle tijden??!

  • cor verhoef zegt op

   Ik kan niet wachten Leo, tot jij een keer slachtoffer wordt van corruptie. Wanneer jij en je gezin door een brug lazert, omdat die met een tikkie te goedkoop cement gebouwd is, en waarvan er een 20 % kickback ontvangen is door de lokale politicus en er geld afgeroomd is door die man van belastinggeld. Denk daar maar eens over na. Lees je wel eens een krant?

   • ruud NK zegt op

    Cor, je reactie naar Leo is wel heel erg hard, maar wel heel erg waar. Als je goed om je heen kijkt zie je het overal en het zijn geen kleine projecten.

 16. Tukker zegt op

  Moderator: uw reactie is te generaliserend.

 17. Dre zegt op

  Beste thalandbloglezers. Geruime tijd kom ik dagelijks hier op deze blog om het reilen en zeilen in Thailand te volgen. Gelukkig dat ik reeds verscheidene keren naar Thailand ben geweest, en ik er binnen enkele jaren me definitief ga vestigen, in het kader van mijn welverdiende pensioen. Doch een leek, die wat over Thailand wil weten, zou bij het lezen van sommige artikels en reactie’s, gewoon de indruk krijgen dat alles dààr draait op corruptie, bedrog en zelfs van vrees op eigen leven, met als gevolg dat meerdere toeristen andere oorden gaan opzoeken. Toegegeven, sommige dingen kunnen niet door de beugel. Maar ligt de oorzaak niet een beetje bij onszelf, in het algemeen, zonder daarbij iemand persoonlijk aan te wijzen. Even een voorbeeld wat betreft die student met z’n rijke vader. Stond ik in de plaats van die leraar, dan zou ik geenszins, van de vader iets aanvaarden om zijn zoon een betere puntquota te geven, doch eerder voorstellen dat de zoon een herexamen zou kunnen afleggen, binnen een gestelde termijn. Denk hierbij dat het gezichtsverlies,van de vader, niet op de schouder van de leerkracht rust, en er bij deze de verantwoording bij de student ligt. Dit om maar even kort op het voorbeeld in te spelen. Wanneer ik in Thailand ben, dan hou ik me aan de opgestelde regels. Moeten we trouwens ook hier. We zijn, en blijven steeds buitenlander, hoe men het draait of keerd. Trouwens, de overheid ginds weet wie je bent, als je in hun land bent. Wees gerust, zelfs al zie je “hun” niet ze weten perfect wie je bent. En geloof me, zoals je jezelf gedraagt, zo behandelen ze je. Ik spreek uit ervaring. Ik voelde me daar géén farang, doch een persoon van dezelfde gemeenschap. Was ooit bij een immigation-officier geweest voor stempel visa-run. Die man legde me vriendelijk uit hoe de vork in de steel zat. Geen gedoe met bathjes onder de toonbank. Netjes de regels gevolgt en de dag erna naar Maleisie voor stempeltje. Fijn uitstapje gemaakt. Vrouw en kinderen blij en ieder gelukkig. Bij ons thuis, in Thailand, is de slogan : wat we vandaag niet meer gedaan hebben, doen we morgen wel ……….. als dat gaat. ……. zoniet…… maj pen raj. Sawadeekhap.

 18. Sjaak zegt op

  De Nederlandse vingers zijn weer eens hoog in de lucht. Er wordt veroordeeld en geoordeeld van jewelste.
  En zoals altijd is de wereld niet zwart wit maar vol kleuren of vele grijstinten. Ook ik heb een vakantie gered door een beamte geld toe te steken en kon ik op een andere keer met een volgeboekt vliegtuig mee door een steekpenning te geven.
  Ik heb ook een lagere bekeuringen betaald door steekpenningen.
  Of het goed of fout is, maakt niks uit. Je bereikt wel op korte termijn meer met het geven van een extraatje….

 19. Chris Bleeker zegt op

  Mijn vingers jeuken,…mijn verstand zegt,…niet doen,maar het zijn de vingers !!!! die moet ik de schuld geven,want je moet toch iets of iemand de schuld kunnen geven.
  Corruption perception,….een hele uitleg over,… wat is !!! corruptie,een ieder mens weet,… wat goed of slecht is,…een ieder mens weet,.. wat zijn linker en wat zijn rechterarm is en dan is verdere uitleg overbodig.
  Maar corruptie is inherent aan de mensheid,zoals liegen,…zelfs een leugentje om ” bestwil ”
  In het land van de ” smile ” is het de smile dat alles gladstrijkt,in het westen ” het zwijgen ”
  Maak je dan sterk,… over iets en een land dat ” ons land ” is.Maar niet over een land waar wij ” getollereerd ” worden

 20. thallay zegt op

  ik begrijp niet waarom farang zoveel aandacht besteden aan de zogenaamde corruptie in Thailand. In eigen land is het niet veel anders. Gesjeesde politici die interessante baantjes toegeschoven krijgen, klokkenluiders die als ratten behandeld worden, bankdirecteuren die een fikse bonus opstrijken als ze de bank laten wankelen en de staat (de belastingbetaler) er voor moet opdraaien, corrupte ministers die na hun loopbaan een mooie baantje krijgen, corrupte bankmanagers die een mooie baan krijgen bij de overhied of de EU, noem maar op. Dat wordt blijkbaar allemaal geaccepteerd door de westerling, die struikelt over een politieagentje die wat koffiegeld wilt verdienben om zijn armzalige salaris aan te vullen. Steek de hand in eigen boezem, zou ik zeggen. En als je het hier niet bevalt ga gewoon terug naar huis, met wat smeergeld is dat zo geregeld en heb je alles weer zoals je het vroeger had.

  • chris zegt op

   wel….beste Thallay..
   Ik denk dat Westerse buitenlanders in Thailand zich zo druk maken over allerlei praktijken zoals omkoperij, chantage, patronage en corruptie omdat , in tegenstelling tot de verschijnselen die jij noemt in Nederland deze nare, illegale praktijken in Thailand:
   – systematisch zijn in overheid en bedrijfsleven;
   – Thai mensen waarvan wij houden er ELKE dag in negatieve zin mee te maken hebben;
   – ze onuitroeibaar lijken;
   – de elite in dit land de andere mensen arm en dom houden;
   – de zogenoemde democratische controle ook in handen is van deze elite;
   – klokkenluiden tegen de Thai cultuur indruist;
   – de elite ook de toegang tot de kennis en kritisch denken van de armeren blokkeert;
   – het HELE land daardoor niet de vooruitgang maakt die het zou kunnen maken (ook niet voor de al rijke elite die dat zelf door korte termijn denken en oog voor direct geldgewin overigens niet beseft);
   – dit land daardoor alleen maar armer dreigt te worden (sommige economen voorspellen dat Thailand het Myanmar van de toekomst is)
   – een heleboel intellectueel talent daardoor verloren gaat en daarmee ook menselijk geluk;
   – wij niet zitten te wachten op een chaotische volksopstand naar het voorbeeld van Nepal. (De machtsstrijd in de Red Shirts beweging is aan de gang)

   Een aantal van deze argumenten zal ik in mijn volgende bijdragen onderbouwen.
   Chris

   • Chris Bleeker zegt op

    Moderator: als u geen reactie meer wilt moet u zelf ook niet reageren want dan is het chatten.

 21. Volgens mijn bescheiden mening, is het verschil met Thailand en Nederland.
  In Thailand is alles heel zichtbaar als het gebeurt (de corruptie).
  En in Nederland weten we dat het gebeurt (achter de schermen).
  Maar in beide gevallen is Jan met de pet de dupe.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website