Geachte lezers van dit blog. Enige dagen geleden waren er uitgebreide discussies over de inhoudingen/kortingen op AOW-uitkeringen waarbij mij opviel dat die bijna geen van allen vergezelt gingen met bronvermelding en uit de losse pols werden neergeschreven. Ik tracht met deze bijdrage enig licht te verschaffen na 7 jaren van procederen zonder resultaat over deze kwestie met de CRvB.

In de kwestie van de inhoudingen/kortingen op de AOW wil ik duidelijk maken hoe de onderliggende van kracht zijnde nationale wetten en de internationale mensenrechten verdragen tot stand zijn gekomen. U zult schrikken van de onzorgvuldigheden van onze (overwegende rechtse invloed zijnde) regeringen en parlement vanaf ca. 1970, die met onze democratische rechten en eigendommen zijn omgegaan. En deze kwestie is niet de enige wanprestatie die de op een volgende kabinetten hebben gepresteerd. Denk aan de dividendbelasting die onlangs bijna aan de neus van de gewone man voorbijging.

De geschiedenis begint vanaf de jaren 1990 als de vermoedelijke populistische partij LPF (lijst Fortuyn) onder andere de stelling (hype) verkondigt dat de emigrerende medemens de economische middelen mee krijgt die NL nodig heeft om uit de economische crisis te komen die zich toen aan het ontwikkelen was. Het was koren op de molen van het toen regerende paarse kabinet Kok-2 en een welkom argument voor de ontwikkeling van de BEU (wet Beperking Export van uitkeringen). Er werd een begin gemaakt met de wet BEU op poten te zetten onder de leiding van staatsecretaris Robin van Linschoten die later in het kabinet afscheidt moest nemen wegens gebrek aan integriteit in de kwestie “CTSV-affaire”. Na zijn afscheid kwam hij nog eens in het nieuws wegens btw-gesjoemel in zijn eigen BV. Voor zover ik weet is deze zaak na zijn Hoger Beroep nu nog niet ten einde. Fijne politici hebben we in NL van hoog moreel gezag die we laten werken aan de ontwikkeling van nieuwe sociale wetten. Van VVD-huize in de top.

De eerste wet:

De 1e wet BEU u wel bekend, met ingangsdatum 1-1-2000. Met veel aperte leugens en verzwijgingen van belangrijke informatie voor en door de Eerste en Tweede Kamer geaccepteerd (lees de kamerstukken over de parlementaire behandeling erover na). Met deze wet werd in de AOW het nieuwe artikel 9a geïntroduceerd dat de kortingen voorschreef voor ongehuwden AOW’ers en andere uitkeringsgerechtigden die emigreerden naar het buitenland niet zijne EU-landen. Internationaal is het zo geregeld dat nationale wetten geen staatmacht (jurisdictie) teweeg mogen brengen buiten de eigen staatsgrenzen. Met het toevoegen van artikel 9a in de AOW wet beging de NL-overheid de eerste fout. Dat artikel was nu juist bedoelt zijn uitwerking te hebben buiten de eigen landsgrenzen. Dus onwettig.

De AOW wet van kracht vanaf 1957, waarin op 1-1-2000 artikel 9a van kracht werd om van alle alleenstaande geëmigreerde AOW’ers niet wonende in een van de EU of geass. landen, een korting van 20% in te houden. De CRvB is van mening dat de inhoudingsmaatregel voldoet aan het legitieme doel om misbruik van samenwonen en leven buiten de grenzen van NL te bestrijden. De CRvB eigent zich een recht toe dat ze niet heeft, een beoordeling te formuleren over een mensenrecht van samen wonen en leven. Immers een mens wordt geboren in een commune dat benoemt als een gezin dat de ultieme samenlevingsvorm is tot geluk. De hoeksteen van de samenleving. Als die persoon de leeftijd bereikt zoek hij of zij een partner om opnieuw een gezin te stichten. Dit is een basis mensen recht dat nooit onderdeel van een financiële deal kan zijn om niet te mogen samenwonen en een legitieme status kan krijgen om een financiële sanctie op te baseren. De overheid heeft zich nooit verdiept in rechten van de mens die hieraan samenwonen ten gronde ligt. Dat recht verbieden is een schending van een universeel mensen recht. De tweede overtreding van het internationale mensen recht.

De UVRM-1948. De mensenrechten verklaring na de II WO van de Verenigde Naties. Internationaal gezien geen verdrag maar wel als zodanig internationaal geaccepteerd. In de verklaring beschrijft artikel 13 de vrije keuze van de mens zich te vestigingen overal ter wereld zonder dat het eigen land zodanige fysieke of financiële eisen stelt dat het belemmerend werkt. Omdat men pas laat in de eigen besluitvorming tegen een beslissing van SVB-bezwaar kan maken als er geen weg terug meer is en dat altijd wordt afgewezen. Het navolgende internationaal mensenrechtenverdrag bevat een overeenkomstig artikel. De NL-overheid stelt dus echter wel belemmeringen in en is dus in overtreding van een dwingende internationale wetgeving. De derde overtreding van internationale verdragen.

Noot: De lezer dient rekening te houden dat geen enkele NL wet buiten de landsgrenzen enige rechtskracht op personen en goederen (jurisdictie heet dat) heeft. Dat betekent ook voor belasting verdragen. Daar gelden alleen internationale verdragen. Ook heeft hij, de AOW’er, recht bij gebrek aan voorzieningen voor zijn eigen medische en ouderdom zorgen iets te organiseren. Dat, dat gepaard gaat met inwonende hulp, het zij zo. Maar daar heeft de NL-overheid dus niets mee te maken.

Het eerste mensenrechtenverdrag dat de naam IVESCR NY-1966 draagt. Dit verdrag schrijft voor, dat de Staat verantwoordelijk is voor een basis welzijnsvoorziening, ook medische en ouderenzorg. Een zorgplicht dus! Dat geldt niet alleen voor het welzijn maar ook voor medische en ouderenzorg. De AOW wet excl. art 9a is een goed voorbeeld uit 1957 voor het welzijn gedeelte. Nu nog de basisvoorziening voor medische en ouderenzorg. Drees was een vooruitziende politicus. Die zorg is onvoorwaardelijk en verplicht voor alle Nederlanders waar ook ter wereld. Ook in gevangenissen. Alle tot nog toe zijnde mensenrechtenverdragen, er zijn er 9 o.a. ook een kinderrecht verdrag zijn geschreven in de gebiedende wijs. Dat wil zeggen dat elk verdrag letterlijk en naar de geest moet worden nageleefd (opdracht en order) en niet op grond van enig eigen inzicht of culturele achtergrond gewijzigd mag worden. De toen aangesloten (108 landen) Staten en lager overheden en gerechtelijke instituten hebben daar geen, ook de Hoge Raad der Nederlanden niet, dat recht daartoe. Met die achtergrond is de AOW wet in1957 tot stand gekomen. In loop der jaren heeft de overheid zich niet gehouden aan deze strenge voorwaarden, helaas. Maar afwijken van essentiële zaken als zo een grote groep (uitverkoren AOW’ers) burgers benadelen is een stap te ver. In dit verdrag is ook het verbod opgenomen dat de aangesloten landen geen afspraken in nieuwe bilaterale verdragen mogen maken die de letter en de geest van het hoofddocument ondermijnen. NL moest met 163 landen op grond van de BEU, (handhavings-) verdragen sluiten. Op grond van dit verdrag is dat internationaal gezien onwettig. Dat lukte na veel moeite tot op heden met 40 landen waar ca. 110.000 (anno 2014) alleenstaande AOW’ers wonen in verdragslanden waaronder ook Thailand. In de andere 123 landen zonder verdrag wonen ca. 4.000 alleenstaande AOW’ers. Die 4.000 AOW’ers leveren aan besparing op bij fulltime uitkering €19 miljoen per jaar. Ze worden nu extra benadeelt omdat deze AOW’ers nooit meer en levenslang de toeslagen zullen ontvangen. De vierde onwettige handeling van de NL-overheid. Schending van de zorgplicht in combinatie met discriminatie.

Het verdrag ILO-118. Dit verdrag is de praktijk uitvoering van het 1e mensenrechtenverdrag IVESCR NY-1966, omdat niet alle praktijkvoorbeelden in het brondocument in detail aan bod kunnen komen zijn er ILO verdragen gemaakt door de International Labor Organisation. Als voorbeeld, ook voor de specifieke groep van zeevarende zijn diverse ILO verdragen gemaakt. Dit ILO-118 verdrag heeft niet van die strenge voorwaarden, als de andere mensenrechten verdragen. Uit een arrest van 2003 wees de CRvB de inhoudingen op grond van dat verdrag af, waarna de regering het verdrag opzegde. De BEU wet die op geschort was herleefde weer op 1-1-2006. Met deze opzegging verdween natuurlijk niet het internationale inzicht dat uitkeringen exporteerbaar moeten zijn en blijven. Maar de druk was even van de ketel. Maar het een op een na het rijkste land van de wereld als NL is, moet wel goede redenen hebben om zo te handelen. Egoïsme viert de boventoon in de NL (VVD-) politiek. Geen onwettige handeling maar wel onfatsoenlijk t.o.v. miljoenen onderdanen die dit nog moeten en zullen ondergaan in de loop der tijd.

Het 2e mensenrechtenverdrag IVBPR NY-1966 is meer een verdrag dat de juridische en wetsovertredingen tussen overheid en de burger behandelt. Zoals “geen bewijs geen straf “. Aan deze regel zondigt de NL (ook de CRvB) al jaren. Het vijfde onwettig gedrag van NL. Het lijkt erg op corruptie tussen de wetgever en de controlerende rechtsmacht (de afstand die in acht moet worden genomen op basis van de “trias politica”).

De Nederlandse Grondwet (Gw) met name art 1 en de artikelen 91 tot en met 95 die handelen over de toepassing van internationale verdragen. Artikel 1 beschermt de burger voor discriminatie en willekeur op basis van onder andere op burgerlijke status en woonplaats. In dit geval heeft de AOW’er minder rechten ten opzichte hij of zij die woont in het buitenland niet zijnde in een EU-land (Let op: de zorgplicht zoals in NL geldt blijft van kracht ook buitende grenzen van NL). Artikel 95 geeft de burger het recht om internationale verdragen in te roepen bij een geschil met de overheid als nationale wetten daarin niet voorzien. Dat is altijd het geval bij een persoon die in het buitenland woont. Tot nog toe hanteert de CRvB de NL-wetgeving en de EU-verordeningen die niet van toepassing zijn in dit geval. In mijn geval weigerde de CRvB de mensenrechten verdragen te hanteren op mijn uitdrukkelijk verzoek. Daarmee een basis recht dat ik heb als Nederlands burger niet te kunnen inzetten. Ik vind dit misbruik maken van, en is rechtsongelijkheid. Daarmee wordt ook een cassatie mogelijkheid te niet gedaan. De CRvB is immers de hoogt gerechtelijke instantie indien zaak over sociale zekerheid gaat. De zesde onwettige handeling, het afhouden van cassatie in de rechtspraak van NL. Daar is over te twisten omdat het internationale recht daar geen bemoeienis over heeft. Het is wel een inperking van politieke rechten.

De toepassing van het personaliteitsbeginsel versus het territorialiteitsbeginsel. Vóór het van kracht worden van de wet BEU waren deze beginselen van toepassing op de aard en bedoeling van alle sociale uitkeringen. Het personaliteitsbeginsel is van toepassing op wetten waarbij premies die voldaan worden uit het brutoloon en de uitkeringen beschikbaar gesteld worden overal op de wereld en die eigendom zijn van de premiebetaler. Het territorialiteitsbeginsel is van toepassing op premiebetaling uit het brutoloon en/of door de werkgever verplicht wordt afgedragen voor een of meerdere sociale wetten. Ze worden uitsluitend uitgekeerd aan NL-ers en Europeanen binnen de landen van de EU-grenzen. Na het van kracht worden van de BEU wet valt alleen de AOW wet nog onder het personaliteitsbeginsel. De overheid heeft nu het zogenaamde beheer over al dit geld. Alle premies van alle andere uitkeringen komen nu in de schatkist en het eigendom gaat over naar de overheid. De zoveelste geruisloze diefstal van geld van de burger in de geschiedenis van de socialezekerheidswetgeving. Denk ook maar eens aan de eerdere overdrachten van de sociale kassen bij de vakbonden naar de overheid en de grepen uit de pensioenfondsen. Immers de eigenaar van het geld (eigendom) bepaald de besteding. U begrijpt dat de overschotten van de premie-inkomsten verdwijnen nu in de schatkist van de overheid en worden niet meer gebruikt voor het doel waarvoor de ze betaald zijn. Wel premie innen in euro’s maar uitbetalen in de waardeloze muntsoorten van de landen van de ontvangers. Alle sociale fondsen uit het verleden zijn nu stilzwijgend opgedoekt. De burger heeft nu niets meer te vertellen waar zijn geld blijft. Denk hierbij aan de pensioen hervormingen waar nu over gebakkeleid wordt. Gevreesd wordt dat het met de AOW en pensioenfondsen in eigen beheer dezelfde kant op gaat. “Big brother whating You”. Nu al wordt door de vergrijzing al jaren, een deel van de AOW-uitkeringen uit de belastingopbrengst gefinancierd (fiscalisering heet dat en betekend nog minder zeggenschap). Mede door het vastpinnen van de AOW-premie op 19,7% vanaf 1997, was toen en is nu nog niet nodig geweest. De overheid is al jaren een onbetrouwbare factor in onze democratie. De vriendjes in de coalitie in het kabinet en het solidariteitsgedrag in de fractie worden beschermd door die in de Kamer. Gezond overleg in de Kamer is er vaak niet meer bij.

De nieuwe verdragen opgesteld voor de 40 landen (waaronder Thailand) waarin wordt gevraagd om jurisdictie te verlenen om Nederlanders te controleren op het nakomen van Nederlandse wetgeving op buitenlands grondgebied. Deze verdragen zijn in strijd met IVESCR-verdrag (zie hierboven onder 3). Dus onwettig. Daarmee worden de alleenstaande AOW’er in de andere niet verdragslanden extra benadeeld omdat die geen mogelijk hebben om hun levenslange korting te ontlopen. Die korting is een proportioneel deel van hun AOW dat kan oplopen tot meer dan € 100.000 aan gederfde ontvangsten uit een AOW-uitkering.

Ondernomen acties. Ik heb 5 keer brieven gestuurd aan de 2e Kamer in twee samenstellingen, alle fractievoorzitters en de commissieleden voor sociale zaken. Reacties van de commissie: “we hebben kennisgenomen van de inhoud van uw brief, als er aanleiding is zullen we erop terugkomen”. 4 keer brieven geschreven aan de minister van Szw. Reactie: “Ik heb geen plannen om ons beleid te wijzigen”. Het beleid is dus stilhouden, die oudjes uitbuiten en arm maken zodat ze de economie geen schade berokkenen. Er zijn sterkere omschrijvingen denkbaar voor dit beleid maar die zal ik voor me houden.

Bijzondere situaties: Niemand heb ik horen praten over de vrijkomende (koop-)woningen in Nederland bij emigratie. Nu, deze wordt toegevoegd aan de woningvoorraad van Nederland. De overheid maakt er gratis gebruik van en ontloopt daarmee grote investeringen om starters op de huizenmarkt, asielzoekers en vluchtelingen te huisvesten. Kassa! Ook zullen allerlei de toeslagen niet meer beschikbaar zijn voor deze AOW’ers. Kassa! Vanzelfsprekend moeten AOW’ers belasting blijven betalen in Nederland omdat ze geen gebruik meer maken van de voorzieningen aldaar. Hik hik hik! Ook blijven de conserveerde inkomsten tot 10 jaar na vertrek uit NL opeisbaar. De voordelen voor de overheid lopen inmiddels op tot vele miljoenen euro per jaar door een opeenstapeling van steeds meer financiële kortende maatregelen. Inmiddels zijn het na 18 jaar vele miljarden euro’s ten laste van de AOW’ers geworden. En de melkkoe zijn alle emigrerende uitkeringsgerechtigden maar in het bijzonder de AOW-burgers. Wie vertegenwoordigt deze groep in NL? Sinds kort zijn er nieuwe initiatieven in ontwikkeling maar die zijn niet specifiek voor de oudere mens in het buitenland. De pensioenen worden niet meer geïndexeerd. In NL is de inflatie laag maar in de derdewereldlanden giert het van torenhoge inflaties. En de kortingen vanuit NL lopen op (geen ouderen aanvulling in de kosten vanaf 1-1-2015 en ouderen korting bij de inkomstenbelasting vanaf 1-1-2019). Vergelijk ook eens de sociale status van de NL-AOW’er in een willekeurig EU-land en die van AOW’ers in (niet) verdragslanden. De Eurofielen worden in de watten gelegd, discriminatie!

De kretologie die ik veel hoor, “je hebt toch zelf en vrijwillig de beslissing genomen”. Dat was waar op basis van vrije vestiging elders op de wereld, maar toen waren de consequentie te overzien naar landen met een redelijk regiem. Het zijn de inzichten sindsdien en de wettelijke voorschriften die daarna van kracht worden en nu pas boven water komen en waar onze overheid een loopje mee neemt ten koste van de niets vermoedende en onwetende burger. Schandalige misbruik van macht. Van wat hier staat is niets gelogen. U kunt het zelf verifiëren. Er is nog veel meer te vertellen over deze kwestie maar dan kan ik een boek vol schrijven.

Ik vind dat aan deze uitbuiting een einde moet komen en alle schade met terugwerkende kracht moet plaats vinden. Het treft een weerloze groep ouderen ver weg van het moederland die zich niet kunnen verweren. Het komt neer op ordinaire geldklopperij onder het mom van handhaving van een niet bestaand probleem van valse onderzoeksresultaten van zogenaamde misstanden bij het verkrijgen van een gerechtvaardigde uitkering. Het is de overheid die met voorbedachten rade deze situatie heeft bedacht. De overheid beseft niet wat ze de voormalige in Nederland wonende uitkeringsgerechtigden in fysieke en morele zin aandoet in hun laatste levensfase. Te meer omdat de doelgroep zo verspreid is over 163 landen waar ze moeilijk te bereiken zijn om zich te kunnen organiseren tot verzet. Ze zijn rechteloos en verworden tot paria’s in het land waar ze nu wonen.

Ik wil het voortouw nemen en een klacht in dienen bij de Raad van Europa en/of bij het Comité voor de mensenrechten in New York of Geneve, en zoekt medestanders waaronder een advocaat want alleen lukt het me niet. Ik ben geen onderzoeksjournalist of advocaat. Gezamenlijk kunnen we de/ een advocaat bekostigen. Ik heb van 7 jaar processtukken waaruit geput kan worden. Mijn email adres is [email protected]. Ik ben enigszins doof dus de telefoon is voor mij niet zo een goed communicatiemiddel. Maar whatsappen kan ook +233249853217. Ik hoop op enige respons. Dank voor uw aandacht.

Ingezonden door FJJ Duurkoop

45 reacties op “Discussie over inhoudingen/kortingen op AOW-uitkeringen van geëmigreerde Nederlanders”

 1. RuudB zegt op

  De Wet Beu regelt al vele jaren dat oa gepensioneerden niet zomaar met behoud van AOW ergens in het buitenland gaan wonen. Dat mag weer wel als je bv binnen de EU gaat wonen, of in een land waarmee NL een verdrag ter controle heeft gesloten. NL heeft met Thailand een dergelijk verdrag. Angola en India bv hebben dat niet.
  Om nu vanuit NL-Thaise situatie een zaak aanhangig bij de Raad van Europa etc omdat Nederland in gebreke is/blijft inzake de toepassing van de Wet BEU lijkt mij teveel gevraagd. Beter doen dat zij die in bv Angola en India wonen.
  De oproep/het artikel staat bol van subjectiviteit. Allerlei verwijzingen, insinuaties, verdachtmakingen en beschuldigingen vertroebelen de bewijsvoering, waarmee aangetoond moet worden dat de Wet BEU geen toepassing verdient.
  Je kunt niet zeggen dat die wet niet klopt omdat: “de overheid een loopje neemt met onwetende burgers.” Dat is geen feit, slechts een persoonlijke beleving.
  Je kunt ook niet bewijzen dat die overheid bezig is met: “ordinaire geldklopperij onder het mom van handhaving van een niet bestaand probleem van valse onderzoeksresultaten van zogenaamde misstanden bij het verkrijgen van een gerechtvaardigde uitkering. Het is de overheid die met voorbedachten rade deze situatie heeft bedacht.”
  En verder geloof ik niet dat de groep gepensioneerden in het buitenland, zeker niet in Thailand, “weerloze ouderen zijn ver weg van hun moederland.” Vandaag een ticket gekocht, volgende week weer in NL en terug in het bezit van alle gemakken en voorzieningen. Plus: alle tekorten weer gerepareerd incluis belastingvoordelen.
  Daarbij: ik vind het niet verkeerd dat de NL Overheid probeert de export van uitkeringen te beperken en in de gaten te houden. Meer dan 4 miljoen landgenoten hebben enige vorm van een uitkering. Stel dat er 1 miljoen mensen iets met een buitenland van doen te hebben, bv gepensioneerden in Thailand, Filippijnen, Indonesië, Aruba, Sint-Maarten, Zwitserland?
  Stel dat het gaat om 1000 euro p. mnd, dus 1 miljard euro per jaar! Maar goed dat er enige zicht blijft hoe en waar naartoe al dat geld uit de NL economie en samenleving wordt overgeheveld.
  Tot slot: de Wet Beu geldt al vanaf het begin van deze eeuw. Als je met AOW in Thailand of in Suriname gaat wonen: informeer je eerst eens terdege welke gevolgen dat alles niet of wel voor je heeft alvorens te vertrekken. En daarna? Zet tering naar de nering

  • willem zegt op

   Beste F.J.J Duurkoop,

   Ik ben het met Ruud eens dat als je een case wilt opbouwen, je zuiver moet redeneren, feiten en geen emotie moet gebruiken. Persoonlijk haak ik al snel af als ik in een stuk veel aannames, insinuaties etc lees. Sorry maar dat maakt je stuk zwak.

  • thea zegt op

   Ik ben het helemaal met u eens, iedereen wil mee blijven eten uit de Nederlandse staats ruif.

   Soms onder het mom ” ik heb 40 jaar gewerkt ” ja wie niet zou ik zeggen, sommigen werken wel 50 jaar

   • janbeute zegt op

    Beste Thea, zijn er niet velen die ook mee eten uit de staatsruif en nog nooit een slag werk hebben uitgevoerd tijdens hun leven in Nederland of ook maar enig positiefs hebben meegebracht.
    En ik denk dat mensen die Jaren hard gewerkt hebben om van Nederland te maken wat het nu is geworden, gerust zonder kortingen ergens in de wereld mogen verblijven voor hunner laatste levens Jaren.

    Jan Beute.

  • Frans Duurkoop zegt op

   @RuudB
   Ik geef aan in mijn bijdrage waar de NL overheid in fout gaat. Dat is op 6 punten als u goed leest. Ook de invoering van artikel 9a in de AOW wet is internationaal gezien een schending van mensenrechten. Daarmee is de BEU internationaal gezien strafbaar maar ook onwettig. Helaas blijft de wetgeving van uit internationale bron achter om te integreren in nationale wetgeving. Vandaar mijn weg naar de Raad van Europa. Omdat internationale wetten ongestraft door aangesloten landen niet wordt toegepast is alleen een berisping via de Raad van Europa mogelijk. U kunt van mij aannemen, want ik heb alle 2e Kamer debatten over de BEU doorgenomen, dat deze vele foute en leugens en belangrijke verdragen niet genoemd zijn. De Tweede Kamer werd hiermee misleidt en een grove schending van de informatieplicht aan de Kamer. In combinatie met het niet naleven van het verdrag IVESCR1966 is de BEU onwettig tot stand gekomen. Op grond van die gedragen heeft Nederland een zorgplicht ook voor medische en ouderenzorg. Dat geldt ook voor de 40 bilaterale verdragen voor nakoming van NL voorschriften. Voor de 120 landen zonder verdrag is helemaal geen reden voor korting er is immers geen verdrag. Nederland heeft geen rechtsmacht (is jurisdictie) buiten de eigen landgrenzen, daarom al die verdagen (163 stuks) die ook nog ingaan tegen de letter en de geest van het IVESCR verdrag. Vooraf laten informeren is lariekoek als je pas na je vertrekt de aanschrijving krijgt dat je gekort wordt. Vooraf toetsen aan de wet kan niet omdat er geen aanschrijving van een korting is. Een weg terug is er dat niet meer dan tegen hoge kosten. Het druist ook in tegen het mensenrecht van onbelemmerde emigratie (art 13). Het samenwonen is een mensenrecht in NL maar ook niet internationaal en kan geen onderdeel zijn van een strafbaar feit waar een financiėle sanctie op mogelijk is. Verder geldt geen bewijs geen straf. Er zijn meer internationale beperkingen maar dat is te ingewikkeld omdat in dit blog dieper op in te gaan. Maar uw reactie getuigt van onwetendheid over internationale sociale contexst.

   • RuudB zegt op

    Sorry beste Frans, maar ik ben geen 6 punten tegengekomen. Eigenlijk geen enkele. Zeg nou eens concreet waarom de Wet BEU feitelijk niet mag worden toegepast als iemand met zijn AOW besluit om de rest van zijn leven in Cambodja te gaan wonen. Cambodja is geen verdragsland. Jouw redenering is dat geen verdragslanden mogen worden opgevoerd.
    Jouw redenering dat je niet vooráf kunt weten of je met de Wet Beu te maken krijgt als je van plan bent naar Cambodja te vertrekken, en pas achteráf geconfronteerd wordt met een korting want dan pas bericht, is onzin. Hoezo weet ik dat nu al dan, terwijl ik helemaal niet naar Cambodja wil?
    Tot slot: als samenwonen een mensenrecht is en als miljarden mensen dat doen hoezo is toepassing van de Wet Beu dan een strafbaar feit?
    In werkelijkheid is het zo dat zij die met veel te weinig eigen middelen naar het buitenland vertrekken het snelst weer maatregelen willen zien van de NL-Overheid om hen bij te staan.
    Op TV verschijnt regelmatig een programma genaamd: “Ik Vertrek”. Nou, als je dat zo nodig wilt ga dan, doe je best, informeer je, bereid je voor, en vooral: zet je schouders eronder. Maak er wat van. Verbrand geen schepen achter je, want het blijkt maar weer eens hoe hard we de NL-Overheid nodig hebben, als de zaken niet gaan zoals be-fantaseerd.

    • Frans Duurkoop zegt op

     @RuudB
     U kunt niet begrijpen lezen. De 6 redenen staan alle benoemd.
     De BEU stelt samenwonen met art 9a in de AOW wet strafbaar stellen is het eerste strafbare feit. Daarmee is de gehele wet illegaal en daarmee ook de inhouding of kortingen. Dat is verboden op grond van het internationale mensenrecht verdrag IVESCR-1966. U dient zich te bedenken dat die verdragen verplichtingen stellen aan overheden die hen verplichten dat uit te voeren bij het maken van nationale wetgeving.
     Het samenwonen op zich strafbaar stellen van samen wonen is het 2e feit omdat het een mensenrecht is. Dat geldt ook voor wetgeving op nationaal niveau zoals de twee wonigen deling waarbij alleenstaande bejaarden niet mogen samen wonen op straffe van een sanctie.
     Het tegenwerken om een stek te vinden elders op de wereld dan tegen een financiële sanctie ( inhouding van AOW toeslag) is de derde internationale strafbaar feit.
     Het afsluiten van verdragen die de bron ( het mensenrechten verdrag) ondermijnt is het vierde strafbare feit. Zulke verdragen hebben internationaal gezien geen enkele waarde of wetskracht. De andere feiten kunt u zelfs zoeken in mijn tekst.
     Controle proberen uit te voeren op buitenlands grondgebied is op zich niet strafbaar maar als het gaat om toegestane handelingen, maar dan moet daar wel een geldig verdrag aan ten grondslag liggen. En dit is in het geval van mensenrechten controle niet het geval. Je kunt niet eerder een bezwaar indienen of je moet al terplaatse zijn. Zo een bezwaar is tegen de regels van goed bestuur, zie de wet bestuursrecht.
     De overheid heeft verplichtingen ten opzichte van zijn onderdanen. Rijk of arm doet niet ter zaken.
     Ik fantaseer niet maar houdt mij aan de feiten van internationaal recht. U denk het te weten maar slaat de plank helemaal mis. Verdiep u zich meer de juridische achtergrond van het maken van wetgeving van internationaal kaliber. De NL overheid is er voor en u bent er niet voor de NL overheid!

  • Ger-Korat zegt op

   Las uit een overzicht van CBS in 2013 , recenter kon ik niet ^vinden, dat ongeveer 10% van de uitkeringen naar het buitenland plaatsvindt. Denk dat recentere cijfers geen grote verandering zullen laten zien, dus dat 25% wat jij schrijft is overdreven. Daarnaast is het buitenland voornamelijk de buurlanden Belgie en Duitsland voor alle uitkeringen en Spanje voor de AOW-ers. Dan blijft er nog een kleine groep over. Dus waar praten we over.

   • Frans Duurkoop zegt op

    Als u over 10% spreekt dan praat u over 115.000 personen (anno 2014) naar landen buiten Europa emigreren . De emigranten naar Euro landen heb ik het niet over, die worden al in de watten gelegd door EU verordeningen.
    Van de 115.000 personen gaan er 110.000 naar verdragslanden en ruim 4.000 naar niet verdrags landen. De mensen naar verdragslanden krijgen normaal hun AOW. Alleen als ze gesnapt worden op samenwonen moeten ze terug betalen met een boete. Ook hebben alle 115..000 personen recht op een basis bedrag voor medische en ouderen zorg op grond van internationale verdragen maar die ze niet krijgen vergoed van NL overheid.
    Waarom de EU emigranten wel in de watten leggen en de andere AOWers laten verrekken?Tegen deze discriminatie strijdt ik op basis van internationale mensenrechten verdragen.

 2. RuudB zegt op

  Foutje: het gaat in mijn voorbeeld om 1 miljard per maand, dus 12 miljard op jaarbasis.

 3. ruud zegt op

  Ik was na de eerste paar regels de draad van het verhaal al kwijt, dus ik heb niet de moeite genomen om alles te lezen.
  Maar toch dit:

  “Internationaal is het zo geregeld dat nationale wetten geen staatmacht (jurisdictie) teweeg mogen brengen buiten de eigen staatsgrenzen. Met het toevoegen van artikel 9a in de AOW wet beging de NL-overheid de eerste fout. Dat artikel was nu juist bedoelt zijn uitwerking te hebben buiten de eigen landsgrenzen. Dus onwettig.”

  Deze stelling zou u beter moeten onderbouwen.
  De wet gaat over belastingheffing in- en door Nederland.
  Dat een verlaging van de AOW in het buitenland gevolgen zal hebben voor de ontvanger, zal duidelijk zijn, maar dat geldt voor iedere wijziging in belastingen, hoogte van uitkeringen etc.
  Zijn die dan allemaal onwettig?

  Bovendien zie ik het verband niet tussen hoogte van een uitkering en de jurisdictie van een ander land.

  “De AOW wet van kracht vanaf 1957, waarin op 1-1-2000 artikel 9a van kracht werd om van alle alleenstaande geëmigreerde AOW’ers niet wonende in een van de EU of geass. landen, een korting van 20% in te houden. De CRvB is van mening dat de inhoudingsmaatregel voldoet aan het legitieme doel om misbruik van samenwonen en leven buiten de grenzen van NL te bestrijden.”

  Ook dit, hoewel de regel mij onbekend is, en die alleen een persoonlijke interpretatie lijkt zonder bronvermelding, gaat het hier over een uitkering door Nederland.
  Dat dit in het buitenland gevolgen zal best, maar is dat onwettig?

  Het verband tussen 20% korting voor een alleenstaande en misbruik van samenleving ontgaat me.
  Als je samenleeft, ben je geen alleenstaande.

  De overheid bemooeit zich hier ook niet met uw wel of niet trouwen, ze plakt gewoon een belastingtarief op een uitkering die door Nederland wordt uitgekeerd, en eventueel naar het buitenland wordt overgemaakt.
  Of u trouwt of niet, is helemaal uw eigen keus.

 4. erik zegt op

  RuudB, je schrijft “…De Wet Beu regelt al vele jaren dat oa gepensioneerden niet zomaar met behoud van AOW ergens in het buitenland gaan wonen….”

  Hoe kom je daarbij? Waar haal je dit vandaan? Dit klopt niet.

  Je kunt met je AOW in IEDER land gaan wonen maar het recht op de alleenstaande-uitkering en op de partnertoeslag (de restanten van die regeling) heb je buiten de EU en een beperkte groep landen alleen als er een BEU-verdrag is afgesloten. Voor toeslagen als inkomensondersteuning gelden weer andere regels.

  Kijk maar eens op de SVB site en toets de door jou genoemde landen (Angola en India) maar eens in. Dit zegt de SVB over Angola:

  ” AOW-pensioen
  Exportbeperking vanaf 1 januari 2006; als u in dit land woont gelden vanaf 1 januari 2006 de exportbeperkingen van de Wet BEU waardoor uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW worden beperkt of ingetrokken.

  AOW
  De regeling voor de AOW is als volgt:

  Voor gehuwde of ongehuwd samenwonende AOW’ers die beiden de AOW-leeftijd hebben, bedraagt de uitkering maximaal 50% van het netto minimumloon; Voor gehuwde of ongehuwd samenwonende AOW’ers met een partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft, bedraagt de uitkering 50% van het netto minimumloon;
  Voor een ongehuwde AOW’er bedraagt de uitkering maximaal 50% van het netto minimumloon.

  Er zijn nog andere factoren die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met de SVB als u van plan bent om naar dit of een ander land te verhuizen.

  De inkomensondersteuning AOW
  De inkomensondersteuning AOW is een extra bedrag bovenop de AOW. U krijgt de inkomensondersteuning AOW als u werkt in het algemeen belang.

  U werkt in het algemeen belang in een van de volgende situaties:
  u werkt voor de Nederlandse overheid, of voor een andere Nederlandse instantie die overheidstaken uitvoert; u werkt voor een organisatie in het kader van ontwikkelingssamenwerking die door de Nederlandse regering is erkend, zoals Oxfam Novib; u werkt voor een internationale organisatie waarvan Nederland lid is, zoals de Verenigde Naties; u werkt in opdracht van de Nederlandse rijksoverheid en het Rijk betaalt uw werk.

  Pardonregeling
  De gevolgen van de Wet BEU zijn niet van toepassing als u: woont in dit land, én op 31 december 1999 al buiten Nederland woonde, én al voor 1 januari 2000 recht had (en nu nog heeft) op een AOW-pensioen Als u tot deze groep behoort, behoudt u ook na 1 januari 2006 uw recht op AOW zoals dat gold tot 1 januari 2006, tenzij er een andere wijziging heeft plaatsgevonden in uw situatie.

  Deze uitzondering geldt niet voor de inkomensondersteuning AOW. U heeft alleen recht op inkomensondersteuning AOW als u in het algemeen belang werkt. ”

  Daaruit volgt, RuudB, dat het recht op de basis AOW niet wordt aangetast, jouw boude bewering ten spijt.

 5. Henri zegt op

  hr. Duurkoop, heb uw artikel doorgelezen en heb respect voor uw kennis omtrent het onderwerp en uw doorzettingsvermogen om de onrechtvaardigheid uit te bannen. Ik ben geen jurist, al zou ik het zijn moet ik nog een specialisatie hebben in deze wetgeving en internationale verdragen. En die heb ik niet. En ik denk velen met mij. Wat voor mij belangrijk is, is het realiteitsbeginsel. Na een werkzaam leven en mijn bijdrage geleverd te hebben aan de economie en de sociale toeslagen, moet ik nu beduusd zijn voor een inval van de SVB, Zowel in Nederland als in het buitenland. Het zelf beschikkingsrecht van ouderen wordt daarmee aangetast , hoe en met wie te leven waar dan ook. Ouderen in het buitenland hebben vaak hun hele werkzame leven en daarna AWBZ betaald en niet zo,n beetje ook, kiezen nu voor een leven elders om de eenzaamheid te ontvluchten en hun leven te delen met een buitenlandse partner, die hen als het moet kan verzorgen. Een deel van de eenzaamheidsproblematiek is hiermee opgelost en kost de overheid geen stuiver, terwijl ze jaren hiervoor geld gevangen hebben via de AWBZ.
  Een oplossing misschien :Een basis inkomen voor iedereen vrij besteedbaar en geen dure wetgeving en controle systemen meer nodig. Wellicht in 2185……

  • Frans Duurkoop zegt op

   U heeft gelijk daar wringt de wetgeving met de mensenrechten.

  • ruud zegt op

   Als u een kaartje voor de bioscoop koopt, en u besluit vervolgens om niet naar de film te gaan, zegt u toch ook niet, de de bioscoop onterecht geld aan u verdient.
   Uw AWBZ wacht op u in Nederland, daar draait de film.

   In Nederland stikt het van de mensen die niet het zelfbeschikkingsrecht hebben, om in Thailand een partner te zoeken, omdat ze geen geld hebben om daar naar toe te vliegen, laat staan om daar te wonen.
   Zelfbeschikking is voorbehouden aan mensen die dat kunnen betalen. (Een harde waarheid achter een mooie gedachte.)

   De eenzaamheid ontvluchten had u ook gewoon in Nederland kunnen doen.
   Ook daar wonen potentiele partners.

   • Frans Duurkoop zegt op

    Uw mening is een mening van egoisten en narcisten? Die kunnen we in het besturen van een land missen als kiespijn. U ontbeert een totaal gevoel voor empathy en mensenrechten. U behoort zo te horen tot de upper ten? Ik voor mezelf en God voor ons allen. Het gaat u goed in uw verdere leven.

    • Frans zegt op

     En als dab alle verdragen en mensenrechten geen oplossing meer bieden hebben we altijd de bijbel nog om daaruit een passende oplossing te destilleren, maar daarna houdt het wel op

    • ruud zegt op

     Ik constateer feiten..En ik behoor niet tot de upper-ten..In een ideale wereld, mag iemand overal op de wereld zijn partner zoeken, de praktijk is anders..Als u in Thailand wilt gaan wonen, moet u daar het geld voor hebben, u kunt niet zeggen, dat u een – jongere, want ze moet voor u zorgen, als u oud en gebrekkig wordt – partner in Thailand wilt hebben, en verwachten dat iemand anders daarvoor de rekening wil betalen..In Thailand wonen is geen mensenrecht, maar een luxe, en daar hangt een prijskaartje aan.

    • Lammert de Haan zegt op

     Als reactie op het bericht van Ruud schrijft u: “Uw mening is een mening van egoïsten en narcisten?”

     Ik zie dat u hierin veel bijval krijgt met een waardering van +9. Dat is ronduit triest te noemen!.

     Zonder verder in te gaan op de reactie van Ruud beschouw ik uw opmerking als een belediging aan zijn adres. Zij bevat een zware beschuldiging/veroordeling.

     Maar onder welke categorie schaart u uzelf, gelet op mijn reacties op het door Chander geplaatste bericht inzake het wonen in Ghana?. Als iemand die van alle walletjes wil mee eten en daarbij niet schuwt om eigen rechtsregels te verzinnen om daarmee argeloze lezers om de tuin te leiden? Uw argumentatie rammelt in juridisch opzicht nl. aan alle kanten, zoals ik in een ander bericht heb aangegeven. U hebt nl. niet het recht om onze wetgevende macht te vervangen.en gelukkig maar, want anders zou er een complete chaos ontstaan.

     Zou het geen goede gedachte zijn om maar gauw professionele hulp in te inroepen op juridisch en mogelijk ander gebied?

 6. erik zegt op

  Mevrouw of meneer Duurkoop, ik heb jouw verslag doorgenomen en zie dat jarenlange procedures niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Goed of niet goed, ik kan daarover niet oordelen aan de hand van jouw verhaal.

  Maar ik proef een ondertoon in jouw epistel. Een ondertoon van een kwaadaardig politiek stelsel dat er op uit is burgers te benadelen tegen internationale verdragen in. Dan had, in geval van schending van verdragen, de rechter ingegrepen zoals al eerder is gebeurd onder meer toen in 2006 de zorgverzekeringswet inging en Nederlandse immigranten in Frankrijk en Spanje naar de rechter liepen. En heeft de voorloper van het UWV niet eens bakzeil moeten halen bij de CRvB in de WAO-discussie vanwege het ILO verdrag?

  Die negatieve ondertoon beheerst jouw hele artikel en gezien de beslissingen van de rechter denk ik dat jouw visie naast de juridische werkelijkheid ligt. En, overigens, wat heeft je belet direct naar het EU Hof te stappen?

  Je sleept er een kwaadwillende regering en parlement bij; de VVD, Pim F, en waarom niet Geert W en Thierry B? Of Jesse K? Denk je echt dat hier een politiek spel wordt gespeeld of durf je misschien niet onder ogen zien dat je er zelf helemaal naast zit? Bij de hoogste rechter over deze materie kreeg je geen gelijk.

  Ik wens je geluk bij je volgende stappen al zal ik niet mee doen aan de crowdfunding. En wat de Raad van Europa kan betekenen voor Nederlanders in Thailand? Sorry, dat ontgaat me geheel.

  • Frans Duurkoop zegt op

   Voor mij is de CRvB incompetent in internationale wetgeving op sociale wetten te beoordelen. vandaar hun weigering om mijn kwestie te op internationaal gebied te behandelen. Het EU hof heeft niet het recht om hogere internationale wetgeving (VN wetgeving) te gaan beoordelen op grond van Rechtsorde. De NL kabinetten waren op de hoogte van alle in en outs van internationnale verdragen. Het is dus voorbedachte rade om een dergelijke wet in de Kamer te brengen en met leugens en verzwijgingen. De kwestie Frankrijk die u aanvoerdt betrof EU wetgevingen en geen internationaal recht. Het ILO verdrag werd snel opgezegd daarna.
   U heeft gelijk omdat ik nergens een internationale insteek tegen kom in de rechtsvorming van Nederland.
   Dat komt ook omdat de regelgeving van de EU overheersend is in Nederland. Alles wil men toetsen aan EU verordeningen die niet stroken met internationale verdragen.
   Geert W en Thierry B moesten nog geboren worden in de jaren 1990.
   De Raad van Europa en uiteraard ook het Comité voor de mensenrechten werken internationaal ook buiten de EU voor recht. Wat ik hier aanvoer gaat hoofdzakelijk over wereld weide geacepteerde mensenrechten. En daar wonen ook Nederlanders die nu geen stem en rechtszekerheid hebben.

   • Frans Duurkoop zegt op

    Ik eis van NL toepassing van internatinale verdragen niets meer en niets minder. Dat betekend verantwoordelijkheid over het welzijn van zijn onderdanen in het buitenland.

   • Frans Duurkoop zegt op

    Nog een aanvullende opmerking. Dat de CRvB in Nederland de hoogste rechtsorde vertegenwoordigt in sociale kwesties is al jaren een probleem voor de advocatuur. Ze belet een gang naar de Hoge Raad voor herziening op grond van wetstoepassing. Bijna uniek in Europa die deze weg wel kennen.

    • erik zegt op

     Heer Frans Duurkoop, sorry hoor, maar hier reageer je als een klein kind dat zijn glaasje ranja niet krijgt…..

     Ik heb in mijn eerdere reactie al verteld dat ik twijfel aan jouw juridische kennis en als ik de reacties lees, met name die van Bill en van Lammert, dan sterkt mij dat in mijn visie.

   • Mattheus zegt op

    Ja dat is een veel gehoord en gebruikt argument door niet gelijk krijgende mensen. Het instituut dat hen in het ongelijk heeft gesteld in incompetent. Zo lust ik er ook nog wel een paar.

 7. thea zegt op

  Geachte mensen, AOW krijgt iedereen , de opbouw begint v.a 15 jaar en groeit elk jaar met 2 %.

  Ongeacht of je gewerkt hebt, dus je bouwt niet op omdat je gewerkt hebt maar omdat je hier gewoond hebt

  • Frans Duurkoop zegt op

   Dit is niet de discussie waar we het nu over hebben. Nederland heeft daar als nationale overheid het recht te bepalen hoe de AOW wordt opgebouwd. Daar zitten geen internationale aspecten aan.

  • willem zegt op

   Correctie.

   AOW opbouw begint 50 jaar voor je uiteindelijke AOW leeftijd. Als je zoals nu later dan eerder AOW krijgt, die jongeren mogelijk zelfs na hun 67+, dan ben je de eerder opgebouwde jaren weer kwijt. Nooit meer dan 50 jaar aansluitend aan de AOW leeftijd. Mooier kunnen ze het helaas niet maken.

 8. lexphuket zegt op

  @ Hr Duurkoop
  Ik heb met veel instemming uw verhaal gelezen. Ik heb nog steeds het gevoel, dat ik zelf zou moeten kunnen beslissen, wat ik met mijn geld doe en zelf zou moeten kunnen (en mogen) bepalen hoe ik moet zorgen voor een geldige ziektekosten verzekering en mantelzorg. indien je een inwonende mantelzorgster kunt vinden, dan betekent dit ook, dat die persoon geen verwachtingen heeft van een leefbaar pensioen. Ik vind daarom nog steeds dat het engelse systeem grote voordelen heeft.
  Misschien heeft u soms redelijke verwachtingen en wettelijke bepalingen met elkaar verward, maar dat is begrijpelijk.
  Laten we contact houden (tel 0810898815). Gedeelde smart is halve smart, zei mijn moeder altijd

  • Frans Duurkoop zegt op

   Ik eis van NL toepassing van internatinale verdragen niets meer en niets minder. Dat betekend verantwoordelijkheid over het welzijn van zijn onderdanen in het buitenland.

 9. Frans Duurkoop zegt op

  Nog een aanvullende opmerking. Dat de CRvB in Nederland de hoogste rechtsorde vertegenwoordigt in sociale kwesties is al jaren een probleem voor de advocatuur. Ze belet een gang naar de Hoge Raad voor herziening op grond van wetstoepassing. Bijna uniek in Europa die deze weg wel kennen.

 10. Johnny BG zegt op

  Ik heb het een paar keer moeten lezen en gekeken naar de vorige posts van de schrijver. Nu denk ik dat het erop neerkomt dat het gaat om de 20% korting op AOW uitkeringen naar niet-verdragslanden.

  In die tijd waren er wel meer regelingen waarbij de gastarbeiders van de jaren ervoor het wel heel makkelijk gemaakt werd om een bovengemiddeld leven erop na te houden terwijl de sukkels lekker door konden buffelen.
  Het is niet voor niets dat er partijen zijn ontstaan als Centrum Democraten, LPF, PVV en LPF want die gouden regelingen voelden als onrecht jegens de “eigen” bevolking. In Thailand is het volkomen normaal om je eigen volk op de eerste plaats te zetten en de bezoekers toe te laten als ze een bijdrage kunnen leveren aan het land en zodra niet van toepassing meer eruit te wieberen.
  De Nederlandse democratie heeft door de jaren voor een andere koers gekozen maar in ieder geval als uitgangspunt dat hard verdiende centjes wel in het eigen land uitgegeven wordt.

  In de ideale situatie zouden alle uitkeringstrekkers dan bij lokale winkels lokale produkten moeten kopen zodat de winst niet afgeroomd kan worden naar buitenlandse aandeelhouders.
  De werkende bevolking mag dan wel zijn geld overal uitgeven in het kader van handelstekorten tussen diverse landen.

  Op het eerste gezicht is 20% korting natuurlijk niet eerlijk, maar is het raar dat er een keuze is gemaakt om betalingen naar niet-verdragslanden te korten? Geen controle werkt sowieso fraude in de hand zoals sjoemelen met de partnertoeslag.
  De vraag kan ook zijn: waarom lukt het NL niet om een verdrag met een ander land af te sluiten?

  AOW werkt volgens het omslagstelsel en ik zie graag van de schrijver de bron dat dit vanaf het begin anders was, zoals deze zelf aangeeft om bronnen te vermelden.

  De hele AOW discussie gaat juist over de onbetaalbaarheid vanwege het omslagstelsel en daarom worden de gaten gedicht met belastinggelden en idd ook over de AOW.

  Demografen weten allang wat de toekomst ons gaat brengen aangezien ze over perioden van 50 en meer gaan.
  Ik ben het niet maar in 2060 is de overpopulatie in Nederland wel in een andere wereld. Met de sterke wil om vooral geen nieuwkomers toe te laten schat ik zo in dat men het nu prettig zou vinden om zo’n 15 miljoen Nedeelanders te hebben.
  Dan is alles goed te behappen want er zijn dan huizen zat en de robots zorgen voor het inkomen ;;-)

  • Frans Duurkoop zegt op

   Beste Johnny BG,
   Ik zal je bijdrage van commentaar voorzien.
   Het gaat niet alleen om de 20% korting/inhouding maar om het geheel van het financiële beleid van kortingen en inhoudingen van uitkeringen voor AOWers in het bijzonder en dan in het kader van mensenrechten. De wet BEU is de belangrijkste wet in NL daarvoor, maar er zijn meer wetten die daarmee te maken hebben. En niet alleen naar niet-verdragslanden maar naar alle landen op de wereld. Overal gelden de sociale verdragen (minstens 108 landen) die verdragen hebben geratificeerd zo ook Nederland en Thailand zonder terughoudendheid. Het zijn verdragen van de hoogste orde in de VN verdragen met rechtelijke en justitiële rijkwijdte over de wereld. Ze zijn geschreven in de gebiedende wijs, dat wil zeggen gebod voor de landen die hebben geratificeerd en opdracht om ze letterlijk op te volgen. Geen discussie is mogelijk (jurisprudentie) om ze te wijzigen naar eigen inzicht of cultutrele achtergrond. Er zijn landen die, die verdragen niet accepteren en daarmee kan NL ook geen verdrag sluiten. Het 1e en belangrijkste mensenrechten verdrag is IVESCR-1966. Daarin wordt bepaald dat elk land een onderhouds (zorg) verplichting heeft ten opzichte van zijn onderdanen waar ook ter wereld dus ook in Thailand. De AOW is zoeen wet die in 1957 van kracht werd door Drees senior ten behoeve van de basis welzijn voor ouderen na 65 jaar. Door gebrek aan kapitaal verzon hij het omslagstelsel dat nu nog de basis is voor de uitkering al meer dan 55 jaar lang. Door de verpersoonlijkking / individualisering in de jaren ’70 en ’80 van de uitkeringen ontstond een splitsing tussen gehuwd en ongehuwd. Men vond dat ongehuwde wat extra moesten krijgen omdat die alle kosten van huisvesting te verduren kreeg. Dat is nog zo heden ten dagen. Daarna kwamen de gastarbeiders zowel Italianen als Grieken en later de Turken en Marrokanen nu de Polen etc. Allemaal vielen ze onder paraplu van onze sociale wetten, betaalde premie in Hfl of later in euro’s en kregen uitkeringen. Door hun aanwezigheid en de eenvoudige werkzaamheden gaven ze toch een boost aan onze economie, en dat doen de Polen etc nu nog steeds. En zo werden we het rijkste land op de wereld op Luxemburg na. En we willen nog meer, deze gasterbeiders met met een honger uitkering naar huis sturen. In euro’s premie inkaseren en in de waardeloze muntsoort van hun eigenland uitbetalen. Van twee walletjes eten heet dat. Typies Nederlands! Deze mensen jarenlang uitbuiten en uit hun roots weghalen om in Nederland ze hard te laten werken terwijl ze dachten met het verdiende geld in hun home land hun kinderen te kunnen laten studeren of leuke dingen te kopen. niet dus. Dat doet NL nu in omgekeerde volgorde met de AOWers in het buitenland nu ook. Je begrijpt dat dit tegen de mensenrechten is en dat komt niet overeen met de zorgplicht. Het gaat niet alleen over welzijn maar ook over medische en ouderenzorg. Ook andere voordelen die AOWers in NL hebben behoren toe te komen aan de AOWers in het buitenland, anders spreken we van discriminatie art 1 Grondwet. Aan vele voorwaarde voldoet NL niet. Dat is rechtsongelijkheid, elders in NL wetgeving strafbaar gestelt. De partijen die je zelf noemt zijn egoisten en denken in alle voorkomende gevallen alleen aan zich zelf. Daar kun je geen land mee opbouwen alleen ruzie krijgen met oorlog als uiteindelijk gevolg. Daar zijn de VN en EU voor opgericht om oorlog en holocaust te voorkomen. De huidige populatie mensen begrijpen dat niet. Dat is recht doen aan de mindere onder ons. Op grond van diezelfde verdragen is het toegestaan om aan immigranten eisen te stellen die de economie van dat land niet zullen schaden. Dat doet NL en Thailand ook met hun immigranten als het lukt. De vluchtelingen en asiel zoekers krijgen geen zorg van hun eigen regering. Maar daar zijn weer vluchtelingen verdragen voor die daarin voorzien op humanitaire gronden. Als westerlingen hebben wij verplichtingen aan de kolonisatie periode ook al vinden vele van ons dat te ver gezocht. De slavernij herdenking hebben we dit jaar nog niet zo lang achter ons.
   NL heeft niet het recht om op buitends grondgebied (staatsmacht) uit te oefenen, en NL wetten te controlen. Dat staat NL op eigen grondgebied aan andere landen ook niet toe. Maar de veertig verdragen die NL nu heeft gemaakt gaan in tegen internationale menserechten verdragen en zijn dus onwettig, dus ook de kortingen of inhoudingen als gevolg. NL weet dat maar doet het bewust toch. Dat is allemaal in internationale verdragen vastgelegd. Veel mensen hebben daar geen weet van. Ik heb ze gewaarschuwd en zoek het hogerop.
   De onbetaalbaarheid van de AOW is onzin. Nederland is over de rug van andere landen rijk geworden. Beter met geld omgaan is de remedie. 50 Plus heeft de juiste ideën daarover. Over een paar jaar is de babyboom over maar daar hoor je de economen niet over. Dan keren de oude waarden weer terug, tenzij het kindertal extreem toeneemt met van oorsprong niet Nederlanders. Over je laatste opmerkingen maak ik geen woorden aan vuil. Tegen al die onwettigheid reageer ik.

   • Frans Duurkoop zegt op

    @JohnnyBG
    Om de kwestie niet onnodig ingewikkeld te maken heb ik te weinig verteld over het eigendomsrecht van de AOW uitkering. De uitkering is eigendom van de premie betaler omdat die is betaald uit eerder aanwezig bruto loon. Dit op grond van het personaliteitsbeginsel. Dat geld zit nu in de schatkist en de overheid moet dat uitsluitend gebruiken voor AOW uitkeringen. In tegenstelling van EU verordening is dat eigendom een “autonoom” eigendom. Dat wil zeggen dat de overheid daar geen beslag op kan leggen als korting of inhoudingen. Dat is dus anders dan dat de uitkering binnen de EU blijft. Een van mijn redenen om de Staat NL te dwingen mijn uitkering volledig te uit te betalen. De Staat is dus alleen tijdelijk hoeder over mijn eigendom. Korting of inhouding op grond van een vermeent strafbaar feit van samenwoning is daarom ook al onwettig. Juridisch erg ingewikkeld maar zo zijn de feiten. Ook redenen om de kwestie internationaal aan te pakken.

   • Johnny BG zegt op

    Dank voor de uitleg en het kwartje is gevallen.

    Zoals zo vaak kan je wel het recht hebben maar is het verschrikkelijk moeilijk het recht te krijgen, zeker van een overheid die voldoende tijd en middelen( belastinggeld burgers) heeft.

 11. Frans Duurkoop zegt op

  Dit is niet de discussie waar we het nu over hebben. Nederland heeft daar als nationale overheid het recht te bepalen hoe de AOW wordt opgebouwd. Daar zitten geen internationale aspecten aan.

 12. Chander zegt op

  Beste heer Duurkoop,

  Ik zie dat u in Ghana woont.
  Ik voel met u mee dat u flink gekort wordt in uw AOW.
  En heb diep respect voor uw vechtlust voor een meer rechtvaardig beleid van de Nederlandse Overheid.

  Heel veel succes!

  Chander

  • Lammert de Haan zegt op

   Mocht de heer Duurkoop inderdaad in Ghana wonen dan is zijn AOW-uitkering al helemaal niet belast in Nederland maar in Ghana, tenzij deze uitkering meer bedraagt dan € 20.000 maar wat ik me niet kan voorstellen. Dat is dus een koopje!

   • Lammert de Haan zegt op

    “Dat is dus een koopje.”

    Wonend in Ghana betaalt hij geen cent aan inkomstenbelasting terwijl de AOW-uitkering voor bijna 40% wordt gefinancierd uit de algemene middelen/belastingen. Hij profiteert dus van door anderen betaalde inkomstenbelasting.

    Mocht hij naast een AOW-uitkering (voor een groot gedeelte door mij e.a. betaald) ook nog eens genieten van een particulier pensioen dan is dat in het verleden ook nog eens fiscaal gefaciliteerd. Van het toen genoten belastingvoordeel ziet Nederland vervolgens geen cent terug.

    En maar klagen over en afgeven op de Staat der Nederlanden. Het is hier inderdaad een corrupte bende. Ja, ja!!

    Ik zal hem maar niet adviseren om naar Thailand te verhuizen. Weliswaar kan hij z’n AOW-uitkering zonder beperking exporteren daar naar toe maar hij moet dan wel dubbele inkomstenbelasting betalen over deze AOW-uitkering. Zowel in Nederland als in Thailand.

    De Nederlandse Belastingdienst heeft daar zelfs een slogan voor bdacht, nl.
    “Mooier kunnen we het niet maken.

    En waarom wel zonder beperking exporteren naar Thailand? Dat is vrij simpel: er is met Thailand een verdrag gesloten met afspraken over de controle op het recht op uitkeringen. Daardoor is Nederland er zeker van dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een AOW-uitkering, gelijk aan de voorwaarden die gelden als je in Nederland woont..

    Hij zou z’n tijd beter kunnen besteden om de Ghanese regering te bewegen om zich bij de groep van landen aan te sluiten waarmee Nederland een Verdrag heeft afgesloten. Maar dan moet Ghana wel een controle-apparaat in het leven roepen. En dat zou nog wel eens het grootste struikelblok kunnen worden.

 13. Frans Duurkoop zegt op

  @Ruud.
  U heeft het helemaal mis. De BEU is geen belasting wet maar een sociale verzekerings wet tentakels naar een 10 tal andere sociale verzekering wetten waaronder de AOW wet. Over de andere wetten heb ik het niet maar ondergaan ook kortingen. Die deels door het UWV worden uitbetaald. Alles wat u verder schrijft is pure onzin. Ik zal niet verder gaan om deze onzin te weerleggen. Vergeefse moeite.

 14. Anton zegt op

  Geboren in 1932 heb ik vanaf 1956 buiten Nederland gewoond, eerst in Ghana en vanaf 1964 in Thailand. Diende onlangs een bezwaarschrfit in bij de SVB over de AOW-korting, kreeg prompt een antwoord dat mijn bezwaar was afgewezen en als ik het er niet mee eens dan stapte ik maar naar de rechter in Amsterdam tegen zoveel Euro kosten, Wat mij opviel was de harde, arrogante, onsympatieke toon van de brief. Vanaf 1970 heb ik de volgende jaren elk jaar de maximale vrijwillige premie betaald ook voor mijn vrouw. Ik heb nooit gebruik gemaakt van enige sociale verziening in Nederland. Ook ik heb diep respect voor de vechtlust van de Heer Duurkoop en wens hem veel succes!

 15. Koos 2 zegt op

  thea zegt op
  27 mei 2019 om 13:28

  Geachte mensen, AOW krijgt iedereen , de opbouw begint v.a 15 jaar en groeit elk jaar met 2 %.

  Ongeacht of je gewerkt hebt, dus je bouwt niet op omdat je gewerkt hebt maar omdat je hier gewoond hebt
  ———————————————————————————————————————————-
  Koos 2 zegt

  Ik heb toch echt in Nederland gewoond tot mijn 50e.
  Dat is dus 35 jaar x 2%= 70% AOW. Resultaat 30% korting toch?
  Helaas is de korting 34% omdat ik na mijn 50e in het buitenland ben gaan wonen
  Dan tellen de jaren voor 1957 niet mee (toen de AOW inging)want ik ben geboren in 1939
  Daar sta je toch niet bij stil als je op je 50e in het buitenland gaat wonen?
  Is ook geen probleem voor mij maar als ik sommige meningen leest dan moet je dat maar onderzoeken als je naar het buitenland verhuist. Ja,ja,achteraf kijk je een koe ……….

 16. Lammert de Haan zegt op

  Dit artikel maakt wel een heel eigenaardige start. Na 7 jaren van procederen (wat ik me trouwens niet kan voorstellen) met de CRvB zonder resultaat zal de auteur enig licht verschaffen t.z.v. de inhoudingen/kortingen op de AOW-uitkering van geëmigreerde Nederlanders. Bij de CRvB is hem dat kennelijk niet gelukt. Ook diverse andere pogingen hebben gefaald.

  Ik ga in deze bijdrage niet in op de talloze suggestieve en insinuerende opmerkingen. Dat geldt tevens voor de door hem ten tonele gevoerde complottheorie als zouden de wetgevende als de rechterlijke macht samenspannen. Dat zijn puur persoonlijke belevingen i.p.v. zakelijke argumenten. En dat maakt e.e.a. al een stuk leesbaarder.

  De schrijver van dit artikel baseert zijn verhaal voor een belangrijk deel op twee pijlers en wel:
  1. “Noot: de lezer dient rekening te houden dat geen enkele NL wet buiten de landsgrenzen enige rechtskracht op personen en goederen (jurisdictie heet dat) heeft.”
  2. “De Nederlandse Grondwet (GW) met name artikel 1 ……… . Artikel 1 beschermt de burger voor discriminatie en willekeur op basis van onder andere op burgerlijke status en WOONPLAATS. In dit geval heeft de AOW’er minder rechten ten opzichte hij of zij die woont in het buitenland niet zijnde in een EU-land.”

  Ad 1, Ik hoop niet dat de schrijver van dit artikel hiermee wil stellen dat de Nederlandse wetgeving niet van grote invloed kan zijn op in het buitenland wonende Nederlanders. Gelet op de rest van zijn betoog heeft het er alle schijn van dat hij die mening wel is toegedaan en begaat hij een kapitale blunder. Dan schrapt hij nl. met één zin de volgende bepaling in de Wet inkomstenbelasting 2001:

  “Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen

  Afdeling 7.1. Nederlands inkomen

  Ten aanzien van de buitenlandse belastingplichtige wordt de inkomstenbelasting geheven over het door hem in het kalenderjaar genoten:
  . a. belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland;
  . b. belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap en
  . c. belastbare inkomen uit sparen en beleggen in Nederland.”

  Denk vervolgens ook aan de eveneens bij deze wet geregelde conserverende aanslag en de bepalingen m.b.t. het al dan niet kwalificeren als buitenlands belastingplichtige met alle gevolgen van dien.

  Dit geldt eveneens voor de volgende bepaling in de Successiewet 1956:
  Artikel 3

  . 1 Een Nederlander die in Nederland heeft gewoond en binnen tien jaren nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten, is overleden of een schenking heeft gedaan, wordt geacht ten tijde van zijn overlijden of van het doen van de schenking in Nederland te hebben gewoond.
  . 2 Onverminderd het in het eerste lid bepaalde wordt ieder die in Nederland heeft gewoond en binnen een jaar nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten een schenking heeft gedaan, geacht ten tijde van het doen van de schenking in Nederland te hebben gewoond.

  Ad 2. Artikel 1 van de Grondwet betreft een voor Nederland fundamenteel beginsel, het luidt:
  “Allen die zich IN NEDERLAND BEVINDEN, worden in GELIJKE GEVALLEN gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

  Met “in Nederland” wordt in dit geval alleen het Europese deel van het Koninkrijk bedoeld.
  Het beginsel van gelijke behandeling houdt in dat de overheid twee gevallen die niet van elkaar verschillen ook niet verschillend mag behandelen. En daar wringt de schoen bij het aan de orde zijnde vraagstuk.

  Dit is echter een wezenlijk andere tekst dan de door de schrijver van dit artikel gegeven tekst. Ik kan uiteraard niet beoordelen of dit bewust is gebeurd of dat dit komt door onwetendheid oftewel een enorme blunder waarmee hij het fundament onder zijn “bouwwerk” weghaalt, mede gelet op het navolgende
  Laten we voorkomen dat iedere Nederlander z’n eigen Grondwet schrijft. Daar hebben we in een democratische rechtstaat wat Nederland in mijn ogen nog steeds is, een wetgevende macht voor.

  Rechtbanken, Gerechtshoven, de Raad van State tot zelfs het Europese Hof van Justitie hebben zich meermalen gebogen over dit vraagstuk. Steeds werd daarbij geconcludeerd dat verschil in wetgeving en dus in behandeling is toegestaan als dit is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel. En daar is dus sprake van in de vergelijking van wonen in Nederland met die van wonen in Thailand.

  Ik zou de schrijver van dit artikel dan ook willen aanraden om met name de volgende rechterlijke uitspraken er eens op na te lezen:

  Gerechtshof Arnhem 09-02-2010 ECLI:NL:GHARN:2010:BL5001

  Arrest Hoge Raad 26-06-2009 ECLI:NL:HR:2009:BH4064 (Futura-zaak)

  Raad van State 10-12-2014 201402189/1/A2

  Voor hem is de uitspraak van de Raad van State van zeer veel belang. Daar wordt met name in de overwegingen ingegaan op het door hem zo omarmde Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (het IVBPR), daarbij aangevend dat allen gelijk zijn voor de wet en hebben allen zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
  Tevens ging de Raad van State in op het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM) daarbij aangevend dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

  Dit alles belette de Raad van State niet toch te oordelen dat de Belastingdienst terecht had besloten de in haar ogen onterecht verleende toeslagen terug te vorderen. Dit vonnis was overigens conform de uitspraak van de Rechtbank en het Gerechtshof. En dan hebben we het over toch wel een aantal knappe koppen bij elkaar, waarvan ik niet durf te beweren dat ze er allemaal naast zaten! Hier zal de schrijver van het artikel het wellicht niet mee eens zijn, ondanks zijn eigen foute bewering(en).

  Ik heb nog altijd het volste vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak. Ondanks de vermeende complottheorie spreekt zij geheel onafhankelijk recht. Deze scheiding der machten is vastgelegd in de “Wet van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koningrijk” en wel in artikel 11, luidend: “De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen.”

  Van de opmerking dat de ouderenkorting ingaande 1-1-2019 is komen te vervallen ben ik geschrokken. Ik dacht al een hele tijd dat zowel de algemene heffingskorting als de ouderenkorting en de eventuele alleenstaanden ouderenkorting reeds per 1-1-2015 waren komen te vervallen als je niet kwalificeert als buitenlands belastingplichtige en wat het geval is bij wonen in Thailand. Kennelijk is de ouderenkorting doorgeschoven naar 1-1-2019, zoals schrijver van het artikel waar ik op reageer met alle stelligheid beweert. Dit mag een fiscalist, gespecialiseerd in het internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen, waartoe ik mij reken, niet overkomen. Of hebben we hier te maken met de volgende kapitale blunder?

 17. Bill Elbers zegt op

  Beste Meneer Duurkoop,

  ik heb me door uw betoog geworsteld. Daar ik toevallig heel goed geplaatst ben om zo een zaken te laten onderzoeken door een internationaal advocaten bureau, heb ik het ook doorgestuurd naar deze mensen.

  Hun conclusie is dat Uw betoog door geen enkele instantie aanvaard kan en zal worden daar het steunt op eigen interpretaties en niet op juridisch gegronde aspecten. Je haalt, ofwel foute argumenten aan, niet bestaande regels en uw betoog is vooral gesteund op eigen belang. Je moet wel weten. of zou het toch moeten weten, dat elke wet, maatregel, regelgeving, eerst door de hoogste instantie van Nederland gekeurd en geadviseerd wordt. Deze instantie noemt: ‘De Raad van Staten”. U gaat er van uit dat de Nederlandse regering zomaar, op eigen goeddunken, maatregelen neemt en daarmee flagrant ingaat tegen de internationale wetgevingen. Vooral de “mensenrechter’ lijken je heel hoog geschonden. Nochtans, nergens, of ook maar nergens verbiedt de Nederlandse overheid een Nederlander te wonen waar hij wil en met wie hij wil. Het enige wat er is en dat lijkt U zwaar op de maag te liggen: er zijn consequenties aan verbonden en deze liggen reeds jaren vast in een goedgekeurde wet- en regelgeving.

  Indien je, na reeds 7jaar procederen, nog steeds geen enkel, maar ook geen enkel resultaat behaald hebt, dan zou je toch moeten beseffen dat je zelfs ergens ernstig fout zit. Het ergste nu is wel dat je poogt andere mensen in uw hopeloos, en enkel ter voldoening van persoonlijk gewin, avontuur mee te slepen. Dat je op sommige van uw betogen zelfs geen antwoord kreeg verbaasde hen totaal niet daar ze het behandelen zelfs niet waard waren wegens totaal verkeerde motivatie. Zo een soort brieven, van mistevreden mensen, die denken het recht aan hun zijde te hebben, ontvangen ze met de regelmaat van de klok en gaan onherroepelijk de prullenmand in.

  Het betreffende internationaal advocaten bureau liet me zelfs verstaan dat zij, zelfs al is er goed aan te verdienen, NIET GEINTERESSEERD zouden zijn deze zaak te behartigen daar het reeds vanaf den beginne een doodgeboren baby is. Het zal tenslotte, zoals je schrijversnaam reeds zegt: ‘Een DUURKOOP’ zijn voor de mensen welke in deze zaak zouden meegesleept worden

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat is een juiste conclusie van jouw advocatenkantoor, Bill.

   Ook hun verdere aanpak is correct: bespreek eerst met je klant de kans van slagen en als die nihil is (zoals in het onderhavige geval), begin er dan niet aan.

   Dat is ook mijn wijze van aanpak inzake bezwaar-, beroep- en hogerberoepsprocedures. Ik wil best wel wat verdienden maar jaag een klant niet op onnodige en dikwijls hoge kosten!

   I.p.v. mee te doen met de door de heer Duurkoop op touw te zetten actie kun je beter meedoen met de Staat(k)loterij. De kans dat je op die manier (veel) geld binnenhaalt is vele malen groter.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website