Geert Hofstede

Geert Hofstede is een Nederlandse sociaal psycholoog, die wereldfaam geniet vanwege zijn pionierswerk in het bestuderen van culturen over de gehele wereld. Graag verwijs ik naar zijn persoonlijke website (Geert Hostede.nl) en die van het Hofstede Instituut.

Ik doe een poging om de culturen van Thailand en Nederland te vergelijken, zoals die is opgetekend door Hofstede. Om dat te kunnen doen, moeten we eerst vaststellen wat onder cultuur wordt verstaan. Elk mens is uniek in persoonlijkheid, geschiedenis en interesses, maar alle mensen hebben in hun natuur tevens iets gemeenschappelijks, wij zijn namelijk groepsdieren. Wij zijn bijzonder sociaal, gebruiken binnen de groep dezelfde taal en empathie, wij werken samen en er is een gezonde onderlinge concurrentie.

De manier waarop wij dat allemaal doen gaat volgens ongeschreven regels en die kunnen verschillen van groep tot groep. Dat noemen wij “cultuur”, en dat bepaalt hoe wij ons als volwaardig lid van de groep dienen te gedragen. Het bepaalt de groep als een morele cirkel, het inspireert symbolen, helden, rituelen, wetten, religies, taboes, en nog meer, maar de kern is verborgen in onbewuste waarden, die door de jaren heen nauwelijks veranderen.

We hebben de neiging om andere groepen dan de eigen groep als minderwaardig of (zelden) als superieur te beschouwen. Die classificatie doen we op basis van nationale, religieuze of etnische grenzen. In deze geglobaliseerde wereld behoort iedereen wel tot “een groep” en om dingen gezamenlijk voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk om samenwerking van verschillende culturen te bevorderen. Hofstede en de zijnen zetten zich in voor de ontwikkeling van dergelijke interculturele samenwerking.

Hofstede heeft voor een groot aantal landen een zogenaamde 5D-profiel gemaakt, waardoor men enigszins culturen met elkaar kan vergelijken. Die 5 dimensies, die hij in een cijfer tot 100 uitdrukt zijn:

Machtsverschillen

Deze dimensie geeft de houding van een cultuur ten opzichte van machtsverschillen aan, gegeven, dat niet alle individuen in de maatschappij gelijk zijn. Het machtsverschil wordt gedefinieerd als de mate waarin de minder machtige leden van de maatschappij accepteren, dat anderen hoger op de maatschappelijke ladder staan en wat zij daar van verwachten.

Thailand
Het is een maatschappij waarin ongelijkheid wordt geaccepteerd en een strikte hiërarchie en protocol in acht wordt genomen. Elke rang heeft zijn voorrechten en medewerkers tonen loyaliteit, respect en eerbied voor hun superieuren in ruil voor bescherming en begeleiding. Dit kan leiden tot paternalistisch management. Dus, de houding ten opzichte van managers is zeer formeel, de informatiestroom wordt hiërarchisch onder controle gehouden.

Thailand scoort hier iets lager dan het gemiddelde in Aziatische landen, hetgeen betekent dat elders de hiërarchie nog strikter is.

Nederland
Qua machtsverschillen kenmerkt Nederlandse stijl zich met onafhankelijkheid, hiërarchie alleen als net noodzakelijk is, gelijke rechten, superieuren zijn toegankelijk, managers coachen, management geeft gelegenheid tot ontwikkeling. De macht is gedecentraliseerd en managers rekenen op de ervaring van hun teamleden. Medewerkers verwachten te worden geraadpleegd. Controle wordt niet gewaardeerd, de houding ten opzichte van managers, die meestal met hun voornaam worden aangesproken, is informeel.

Individualisme

Hiermee wordt de mate van onderlinge onafhankelijkheid in een samenleving aangeduid. Het heeft te maken met de vraag of het zelfbeeld van een individu wordt gedefinieerd als “ik” of “wij”. In “ik”-culturen (individualistisch) worden mensen verondersteld vooral voor zichzelf en de directe familie te zorgen. In “wij”-culturen (collectivistisch) behoren mensen tot een grotere groep dan alleen familie, die voor elkaar zorgen in ruil voor loyaliteit.

Thailand
Een zeer collectivistisch land, hetgeen zich manifesteert in nauwe verbondenheid op lange termijn met eigen gezin, familie en uitgebreide vrienden- en kennissenkring. Loyaliteit binnen die groep is van het grootste belang en gaat voor andere maatschappelijke regels en voorschriften. Die verbondenheid binnen de groep zorgt voor sterke relaties waar iedereen verantwoordelijkheid neemt voor andere leden van de groep. Voor het behoud van het groepsgevoel zijn Thais niet confronterend en een “ja” van een Thai betekent daarom niet automatisch een aanvaarding of afspraak. Een overtreding van het groepsdenken leidt tot gezichtsverlies en dat is wel het ergste wat een lid van de groep kan overkomen.

Een persoonlijke relatie is de sleutel om succesvol zaken te doen met een Thai. Het kost tijd en dus geduld om dergelijke relaties op te bouwen. Zakendoen bij een eerste ontmoeting is dan ook een uitzondering.

Nederland
Nederland kent een zeer individualistische samenleving. Dat betekent, dat er in het algemeen voorkeur wordt gegeven aan een ongedwongen sociaal kader, waarin van individuen wordt verwacht, dat zij alleen voor zichzelf en hun directe familie zorgen. In individualistische samenlevingen betekent een overtreding schuld, hetgeen een verlies van eigenwaarde veroorzaakt. De werkgever/werknemer relatie is een overeenkomst op basis van wederzijds voordeel. Iemand krijgt een baan of promotie alleen op basis van verdienste en capaciteiten. Management is het managen van individuen.

Mannelijkheid / Vrouwelijkheid

Een samenleving, die wordt gedreven door concurrentie, prestatie en succes wordt mannelijk genoemd. Succes wordt bepaald door de winnaar /de beste, een waardesysteem dat begint al op school en daarna ook het gedrag bepaalt in de maatschappij.

Een samenleving is vrouwelijk als de dominante waarden zorg voor anderen en de kwaliteit van het leven zijn. Een vrouwelijke samenleving is er een waar de kwaliteit van leven het teken van succes is en waar boven de groep staan niet gewaardeerd wordt. De fundamentele vraag is hier wat mensen motiveert, de wil om de beste te zijn (mannelijk) of houden van wat je doet (vrouwelijk).

Thailand
Thailand scoort op deze dimensie iets lager dan gemiddeld en wordt daarom beschouwd als een vrouwelijke maatschappij. Het niveau is indicatief voor een samenleving met minder assertiviteit en concurrentievermogen, in vergelijking met de situatie waarin deze waarden geacht belangrijk en significant te zijn. Deze situatie versterkt ook meer traditionele mannelijke en vrouwelijke rollen

Nederland
Nederland is een zeer vrouwelijke maatschappij. In feminiene landen is het belangrijk een balans te vinden tussen (privé)leven en werk. Een effectieve manager is ondersteunend aan zijn / haar mensen en besluitvorming wordt bereikt door betrokkenheid. Managers streven naar consensus en mensen waarderen gelijkheid, solidariteit en kwaliteit in hun beroepsleven. Conflicten worden opgelost door compromissen en onderhandeling en Nederlands staan bekend om hun lange discussies om die consensus te bereiken.

N.B.: Het zal u niet verbazen, dat de Verenigde Staten en Japan de meest mannelijke samenlevingen zijn. Er is echter een groot verschil tussen die twee landen. In Amerika streven mensen naar persoonlijk succes, altijd de beste, de eerste willen zijn. In Japan doet men hetzelfde, maar dan in groepen, op school, in een bedrijf, enz.

Onzekerheidsvermijding

De dimensie onzekerheidsvermijding heeft te maken met de manier waarop een samenleving zich bezighoudt met het feit dat men niet in de toekomst kan kijken. Moeten we proberen om de toekomst aan te sturen of moeten we het laten gebeuren? Deze dubbelzinnigheid brengt angst en verschillende culturen hebben geleerd om te gaan met deze angst op verschillende manieren. Deze dimensie geeft de mate aan waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onduidelijke of onbekende situaties en met welke overtuigingen en instellingen zij proberen om deze onzekerheden te vermijden.

Thailand
De Thaise bevolking heeft een voorkeur voor het vermijden van onzekerheid. Om het niveau van deze onzekerheid te minimaliseren dan wel te verminderen zijn er strikte regels, wetten, beleid en regelgeving. Het uiteindelijke doel van deze cultuur is om er alles aan te doen om het onverwachte te voorkomen. Als gevolg van deze hoge onzekerheidsvermijding is het kenmerk van de maatschappij, dat veranderingen niet gemakkelijk worden geaccepteerd en zeer risicomijdend zullen zijn.

Nederland
Ook Nederland vertoont een voorkeur voor het vermijden van onzekerheid. Landen met een hoge onzekerheidsvermijding houden strenge codes van geloof en gedrag in stand en zijn intolerant ten opzichte van onorthodox gedrag en ideeën. In deze culturen is er een emotionele behoefte aan regels (zelfs als de regels niet lijken te werken): tijd is geld, mensen hebben een innerlijke drang om bezig te zijn en hard te werken, precisie en stiptheid zijn de norm, innovatie kan weerstand opleveren, zekerheid is een belangrijk element in de individuele motivatie.

Lange termijn oriëntatie

De lange termijn oriëntatie is nauw verwant aan de leer van Confucius en kan worden geïnterpreteerd als het omgaan met zoeken van de samenleving naar deugd, in de mate waarin een samenleving een pragmatisch, toekomstgericht perspectief toont in plaats van een conventionele historische korte termijn perspectief.

Thailand
Thailand heeft een lang termijn cultuur, net als de meeste Aziatische landen. De gedachte hierachter is hun respect voor traditie en het feit, dat mensen niet allen gelijk zijn. Onder de waarden die worden geprezen zijn hard werken en het hebben van een gevoel van gematigdheid dominant. De investering in persoonlijke relaties en een netwerk zijn van het grootste belang. Het voorkomen van gezichtsverlies is de sleutel en resulteert in een niet-confronterend gedrag. Minder belangrijk is het zoeken naar een waarheid die hen helpt flexibel en pragmatisch in de onderhandelingen.

Nederland
De Nederlandse samenleving kent een korte termijn oriëntatie cultuur. Samenlevingen met een korte termijn oriëntatie vertonen in het algemeen een groot respect voor tradities, een relatief kleine neiging tot sparen, sterke sociale druk om ‘bij te blijven met de buren “, ongeduld voor het bereiken van snelle resultaten Westerse samenlevingen en die in het Midden-Oosten kennen op dit moment dezelfde korte termijn cultuur.

Slotopmerkingen

In de inleiding stond reeds, dat een cultuur van een groep wordt bepaald door nationale, religieuze of etnische grenzen. Door een mengeling van deze drie parameters kan men in een land meerdere culturen aantreffen (denk aan bv. België met de Vlaamse en Waalse cultuur), terwijl anderzijds culturen nationale grenzen kunnen overschrijden (denk aan bijvoorbeeld Baskenland). In Thailand zijn er zeker regionale cultuurverschillen (Centraal, de Isaan, het Zuiden), zelfs op kleinere schaal zullen er op punten verschillen zijn. Ik denk dan aan bv. Friesland en Limburg, waartussen zeker (kleinere) cultuurverschillen zullen kunnen voorkomen.

11 reacties op ““De Thaise cultuur” volgens Geert Hofstede”

 1. BramSiam zegt op

  Een aardige analyse, die op grote lijnen klopt, hoewel ik me afvraag of er een diepe kennis van de Thaise cultuur aan ten grondslag ligt. Bijv. de waarneming dat Thais er een grote vrienden- en kennissenkring op na houden lijkt me onjuist. Dat van het belang van de familie klopt natuurlijk wel, maar het gezinsleven in Thailand is zeker niet hechter dan in Nederland. Hoewel wij Thailand wellicht vaak associëren met vrouwen is het m.i. ook een veel minder feminine samenleving dan vaak gedacht wordt. De Thaise man is nogal macho en competitief ingesteld. Dit wordt ook gestimuleerd in het onderwijssysteem en de arbeidsverhoudingen.

 2. Maarten Vasbinder zegt op

  Wat moeten we hier nu weer mee? Sociaal psychologie staat niet bekend om zijn wetenschappelijke onderlegging, maar meer om geleuter uit de nek.

  • Tino Kuis zegt op

   Als je de verschillende profielen van Nederland, Thailand en China met elkaar vergelijkt ligt Thailand net iets dichter bij Nederland dan bij China.

   Maar ok, Maarten, ik hoorde iemand weleens sociologie karakteriseren als ‘loeren en ouwehoeren’. Misschien wat overdriven.

   • Maarten Vasbinder zegt op

    Bedankt voor je duidelijke uitleg Tino.

 3. Slagerij van Kampen zegt op

  Wij Nederlanders blijven eigenlijk steeds bezig de wereld van onze Thaise echtgenote te analyseren om er vat op te krijgen. Zou die drift tot uitbenen niet iets typisch westers zijn? Zelfs ik, die niet eens in Thailand woon heb perioden gekend (nu ook weer!) dat ik lectuur over het onderwerp bleef verzamelen. Heeft het geholpen?

  Daartegenover de Thais. Zijn er onder de lezers hier farangs met een Thaise partner die zich ook verdiept in de cultuur van haar farang en zijn land? En er boeken over lezen, zich in de geschiedenis van Nederland verdiepen, de politiek enz zoals wij dat onder andere hier op dit Thailand forum doen?
  Bestaat er een Thais forum waar Thaise vrouwen het zelfde soort vraagstukken bespreken zoals wij dat hier doen?

  Om mijzelf en mijn echtgenote als voorbeeld te geven:
  Ik heb mij bv uitgebreid bezig gehouden met de Thaise geschiedenis en cultuur. Volg ook de Thaise politiek Bezoek ook dit forum graag.
  Heb niet dezelfde interesse bij mijn vrouw opgemerkt ten opzichte van Nederland, hoewel we hier wonen. Ook niet bij andere Thaise vrouwen die ik hier de afgelopen decennia heb ontmoet.

  Mannen moet ik helaas buiten beschouwing laten. Hier in Nederland ken ik niet zo veel Thaise mannen. Bezoekt men een tempelfeest hier dan zijn er buiten de monniken hooguit een paar Thaise mannen. Maar die lijken toch ook meer geïnteresseerd in hun restaurants en vrouwen dan in de Nederlandse cultuur.

  • De Inquisiteur zegt op

   Voor het eerst (haha) ben ik het eens met je mening.

   Inderdaad, mijn partner heeft totaal geen interesse in mijn land van afkomst. Nu ja, buiten de traditionele zaken zoals geld, sneeuw, … .

   Aan de andere kant : in tegenstelling tot veel lezers van dit blog – ik woon in Thailand, en er zijn totaal geen plannen om eens een vakantie in België te gaan doorbrengen. Laat staan om er terug te gaan wonen.
   Ik zie dan ook het nut niet om haar meer te bewegen naar grotere interesse. Ik ben degene die zich moet aanpassen, niet zij. Tot op zekere hoogte – niemand kan zijn opvoeding en cultuur volledig opgeven of vergeten heb ik geleerd.
   En dan zijn informatieve artikels als deze heel leerrijk, ik herken er veel in.

  • Tino Kuis zegt op

   Interessante vraag Slagerij. In hoeverre denken en praten de Thais in Nederland over Nederlandse toestanden? Ik ben wat op zoek gegaan. Ik vond deze FB pagina:
   1 คนไทยในเนเธอร์แลนด์ vertaald: Thais in Nederland
   Waar praten ze over? Nu natuurlijk over het overlijden van koning Bhumibol. Maar er was ook aandacht voor de fietscultuur in Nederland (‘moeten we in Thailand ook doen!’), watermanagement, Prinsjesdag, de gele tulp ‘Bhumibol’ genaamd, studie mogelijkheden, sport, over ‘De Wereld Draait Door’. windmolens, kaas, Baan Hollandia in Ayutthaya, bejaardentehuizen in Nederland, TSAN (Thai Student Assosation in the Netherlands), Geert Wilders, politieke demonstraties van rood-en geelhemden in Den Haag (2014) , BBC Thai en veel over uitgaansmogelijkheden en eten……
   En deze:
   2 https://www.dek-d.com/studyabroad/28630/
   Over hunnebedden, scholen, Red Light District, boerenkool met Gelderse worst, sneeuw en Zwarte Piet.
   enige citaten:
   ‘Op de scholen hier leren ze denken en niet alleen uit het hoofd leren’
   ‘Nederlanders praten recht voor z’n raap!’
   ‘Ze kijken vaak op ons neer als we iets niet weten’.
   en deze:
   3 https://www.thailandblog.nl/dagboek/twee-thaise-jongens-nederlanden/
   4 Over etiquette in Nederland
   http://www.hotcourses.in.th/study-in-netherlands/destination-guides/etiquette-in-netherlands/
   En dan deze op het meest bezochte Thaise blog:
   5 ผู้ชายชาวดัตซ์ (เนเธอร์แลนด์) นิสัยใจคอเป็นอย่างไร เห็นมาแรงในสายตาสาวไทย
   Vertaald : Het karakter van Nederlandse mannen gezien door de ogen van Thaise vrouwen.
   http://pantip.com/topic/32269519
   Vierentwintig eerlijke antwoorden…….van ijverig, zuinig (geven niet graag uit aan luxe zaken) , praten recht toe recht aan (zeggen de Thais ook op die manier) tot ongemanierd en onbeleefd toe maar wel eerlijk…slim tot aan sluw en geslepen,

   • Slagerij van Kampen zegt op

    Bedankt. Ik spreek (taxi)Thai, maar nogal gebrekkig (zoals voor de meesten van ons geldt al zullen ze het zelden toegeven) maar lezen kan ik het niet. Waarschijnlijk zijn dit soort eenvoudige opmerkingen of vragen van Thaise mensen in Nederland een stuk interessanter dan, hoe zal ik het maar eens noemen, macro psycho culturele beschouwingen zoals hierboven. Duidelijk ook niet zo gewaardeerd door een “exacte” zoals Maarten. Vreemd genoeg spreekt mijn vrouw nooit in algemene zin over de Nederlander is zus of zo.
    Wel over haar landgenoten. En dan zelden positief.
    Vaak net zo negatief als sommige forumleden hier(bv de slagerij?) die hier azijnpissers worden genoemd. Ze heeft het dan over de politieke misstanden, corruptie, geringe kansen voor de armen enz. Desondanks wil ze eigenlijk maar 1 ding. Terug naar Thailand. Nee niet naar Thailand eigenlijk, naar haar familie.

 4. henry zegt op

  Een redelijk correcte analise. In Thailand draait het inderdaad allemaal
  om persoonlijke relaties, en de netwerken die men uitbouwd. Zonder deze kom je nergens in Thailand. Daarom ook het grote succes van LINE in Thailand. Waar men dikwijls lid is van verschillende groepen, die dikwijls groepen van oude klasgenoten, of oud colllegas zijn. Mijn echtenote is bijvoorbeeld lid van ex-collegas van bedrijven en ministeries waar ze zelfs 25 jaar geleden gewerkt heeft.

  Vooral vrouwen zijn sterk in netwerken, vele zakenrelaties worden beinvloed door de onderlinge band van de dames. Ik ken zelfs een groep echtgenoten van aannemers uit de bouwwereld in een stad in Isaan, die elke maand samen dineren, en die daar aankopen en aanbestedingen onder mekaar verdelen. En onderlinge zakelijke misverstanden oplossen. Allemaal heel informeel
  Het is niet voor niets dat men in Thailand de vrouwen de achterste poten van de olifant noemt.

  Ook zijn beschrijving van de hyrargische structuur waar iedereen zijn plaats kent, klopt als een bus.

 5. john zegt op

  interessante materie. Ik ken de beschrijvingen van Geert Hofstede vanuit mijn werk. Hofstede heeft naam gemaakt niet met wijsheid uit de boeken maar vanuit de praktijk!
  Zijn start was een opdracht van Shell die wilde weten waarom hun verschillende landenorganisaties zo verschillend reageerden op systemen van het hoofdkantoor. Bv waarom financiele beloningen voor het behalen van bepaalde doelstellingen wel werkten in sommige landen maar helemaal niet in andere landen, lees andere culturen. Hofstede heeft dat onderzoek later nog veel verbeterd .Hij beschreef een groot aantal situaties enn vroeg dan in elk land hoe men met deze situatie zou omgaan. Uit deze antwoorden trok hij conclusies over een aantal aspecten..
  Het systeem is later en mogelijk nog steeds veelvuldig gebruikt als “produkt” van een consultantfirma opgericht door een van zijn medewerkers. Deze consultant is actief in een groot aantal landen en wordt te hulp geroepen alls een bedrijf actief wil worden in een van het bedrijf onbekend land. Dan worden aan een aantal medewerkers van dit bedrijf een groot aantal situaties geschetst en wordt gevraagd hoe men in deze situatie zou reageren. Hiermee krijgt de consultant zeer bruikbare informatie over de cultuur van de klant/bedrijf en gebruikt de consultant de uitkomsten weer als een bedrijf uit een ander land juist in het eerstgenoemde land actief wil worden. Uit dien hoofde heb ik een aantal keren met deze consultant te maken gehad nl toen we actief werden in polen en later in thailand.
  Ik denk dat dit enige achtergrondinformatie geeft over het onderwerp van deze log

 6. Henk Wag zegt op

  Kan me in grote trekken in de analyses vinden. Mij moet echter wel van ’t hart, dat “uitgebreide vrienden- en kennissenkring” van de Thai een beetje genuanceerder kan. Een uitegebreide kennissenkring: ja, vooral kennissen waar in nabije of iets minder nabije toekomst enig voordeel van te verwachten is. Vrienden: nee, althans niet zoals vriendschap in de westerse wereld wordt beleefd. Ik heb nog maar erg weinig Thai ontmoet die, zoals in Europa wel voorkomt, op een levenslange vriendschap kunnen bogen. Het is ook niet zomaar dat de Thaise taal een behoorlijk aantal verschillende uitdrukkingen/benamingen voor vriendschap kent. Bijvoorbeeld: een “vriend” waarmee je (soms) de dinertafel deelt, is doorgaans geen echte vriend in de zin zoals de westerse mens dat opvat.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website