Ik heb op 1 oktober een brief ontvangen van de belastingdienst dat de door mij in de belastingaangifte gedane aftrek van de kosten van de inburgeringscursus in 2015 terug gedraaid gaat worden middels uitspraak van de hoge raad nr 17/03158. Ik ga er van uit dat meer mensen deze brief ontvangen hebben. Ik heb hiervoor onderstaand bezwaarschrift gemaakt. Wellicht dat anderen hier ook wat aan hebben.

Geachte heer/mevrouw Rosmuller,

Middels dit schrijven bevestig ik de ontvangst van uw schrijven van 1 oktober jongstleden waarin u aangeeft mijn aangifte over het belastingjaar 2015 nader wenst te beoordelen. Middels dit schrijven wil ik hierop regeren dat ik het niet eens ben met uw voornemen om een navorderingsaanslag op te leggen. Allereerst zal ik een tijdlijn weergeven hoe mijn aangifte over 2015 tot stand is gekomen en daarna zal ik puntsgewijs aangeven waarom ik het niet eens ben met uw voornemen.

Op 1 maart 2016 hebben ik en mijn partner de aangifte over 2015 ingediend met een revisie op 19 maart 2016 alsmede 21 maart 2016. Op 17 juni 2016 hebben wij hiervoor een voorlopige aanslag ontvangen. Mijn aangifte is op 29 juni 2018 definitief beoordeeld door de belastingdienst en die van mijn partner op 6 juli 2018. Daarnaast heeft mijn partner op 26 juni 2019 een aangepaste definitieve aanslag ontvangen op 26 juni 2019.

Waarom ben ik het niet eens met voornemen om af te wijken van mijn aangifte over 2015 middels een navorderingsaanslag:

op 15 december 2017 is de in bijlage 1 gedane uitspraak van de Hoge Raad gepubliceerd waardoor tijdens het vaststellen van onze definitieve aanslagen hier al rekening mee gehouden is door de betreffende belastinginspecteur;

ten tijde van het indienen van onze belastingaangifte had er nog geen uitspraak van de Hoge Raad plaatsgevonden over de aftrekbaarheid van deze kosten;

Onze aangiften zijn definitief beoordeeld op 29 juni 2018, 6 juli 2018 alsmede 26 juni 2019. Tijdens het definitief beoordelen van onze aangiften waren uw inspecteurs reeds bekend met de uitspraak van 15 december 2017 nr. 17/03158;

u baseert uw voornemen op artikel 16 lid 1 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Door het hierboven vermelde punt kunt u zich niet op dit artikel beroepen aangezien wij onze aangiften niet te kwader trouw hebben ingediend en uw inspecteurs ten tijde van de vast stellingen van de definitieve aanslagen op hoogte waren van uitspraak nr.17/03158.

Ik vertrouw er op middels bovengenoemde voldoende argumentatie te hebben aangeleverd om niet over te gaan tot een navorderingsaanslag over het belastingjaar 2015. Als bijlage zal ik de uitspraak van de Hoge Raad nr. 17/03158 alsmede artikel 16 lid 1 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toevoegen.

Ingezonden door Erik

4 reacties op “Lezersinzending: Voornemen afwijking belastingaangifte inzake aftrek kosten inburgeringscursus”

 1. Frans Pattaya zegt op

  Dank voor dit bericht en het prima bezwaarschrift voorbeeld. Dit is ook voor mij van toepassing, over de aangifte 2016.
  Voorwaarden om hier gebruik van te maken zijn dat de inburgeringskosten gemaakt (en afgetrokken) zijn in 2016 of eerder en dat de definitieve aanslag is opgelegd na 15 december 2017.
  Overigens vind ik het knap dat de belastingdienst in staat is om alsnog te bepalen dat afgetrokken studiekosten betrekking hadden op inburgeringskosten. In het aangifteprogramma moet dit aangegeven worden in een vrije tekst veld. Ik kan me haast niet voorstellen dat dit via handmatige (visuele) controles gebeurt.

 2. Robbert zegt op

  Ik ben zeer benieuwd hoe de reactie van de belastingdienst zal zijn en wat voor motivatie ze gaan gebruiken.

  Graag hoor ik tzt de uitslag.

 3. Lammert de Haan zegt op

  U hebt bericht ontvangen van de inspecteur van zijn of haar voornemen om af te wijken van de door u over het belastingjaar 2015 ingediende aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit voornemen zal vervolgens in principe resulteren in het opleggen van een navorderingsaanslag.
  Hiertegen hebt u een bezwaarschrift ingediend. Dat was echter te voorbarig. Een aangekondigd voornemen om af te wijken van een aangifte is niet een voor bezwaar vatbare beschikking.
  Wel kunt u uw mening kenbaar maken t.a.v. dit voornemen. Als zodanig zal uw schrijven aan de inspecteur dan ook worden behandeld. Pas na ontvangst van de navorderingsaanslag kunt u hiertegen bezwaar indienen.

  De betreffende aangifte is door u op 1 maart 2016 ingediend en nadien nog tweemaal herzien. Vervolgens hebt u op 17 juni 2016 een voorlopige aanslag ontvangen, gevolgd door een op 29 juni 2018 gedateerde definitieve aanslag.

  In uw schrijven aan de Belastingdienst verwijst u naar het arrest van de Hoge Raad, gewezen op 15 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3129 met zaaknummer 17/03158). Deze verwijzing is echter niet ter zake doend. Ook voor dat dit arrest werd gewezen waren de door u in de betreffende aangifte opgevoerde scholingskosten voor uw partner al niet aftrekbaar.
  Om voor aftrek van studie-/scholingskosten in aanmerking te komen moet de gevolge studie en moeten de gemaakte kosten aan o.a. de volgende voorwaarden voldoen (art. 6.27, lid 1, Wet IB 2001):
  • De opleiding of studie moet gericht zijn op een (toekomstig) beroep;
  • Er moet sprake zijn van een leertraject, waarbij onder begeleiding of toezicht kennis wordt opgedaan.

  Aan de eerstgenoemde voorwaarde wordt bij een inburgeringscursus niet voldaan.

  Uw opmerking van het feit dat de inspecteur voor het vaststellen van de definitie aanslag bekend had moeten zijn met genoemd arrest doet derhalve niet ter zake.

  Er is echter iets geheel anders aan de hand. U wijst daar min of meer al op met het benoemen en als bijlage toevoegen aan uw schrijven aan de Belastingdienst van artikel 16, lid 1, van de Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR).

  De inspecteur heeft uw aangifte beoordeeld en vervolgens een definitieve aanslag opgelegd. In uitzonderingsgevallen kan de inspecteur daarna nog terugkomen op een eerder ingenomen standpunt en nog een navorderingsaanslag opleggen. De belangrijkste redenen zijn:

  1. Er is sprake van een nieuw feit (iets wat nog niet bekend was of bekend kon zijn bij de inspecteur).
  2. Kwade trouw bij de belastingplichtige.
  3. Er is sprake van een (duidelijke) type- of computerfout (en deze is voor u redelijkerwijs kenbaar).

  Ad 1. Uw aangifte bevat de aftrek t.z.v. scholingskosten. Er is dus geen sprake van een nieuw feit. Er is wel sprake van een beoordelingsfout door de inspecteur maar daardoor treedt geen nieuw feit op (zie art. 16, lid 2, letter c, AWR en Hoge Raad 27 juni 2014 – E:C:L:Ï:NL:HR:2014:1528).

  Daarbij ga ik ervan uit dat u de vraag “Naam studie of opleiding” in de aangifte ook nog eens hebt beantwoord. En mocht dat niet het geval zijn dan had de inspecteur hierover eerst bij u navraag moeten doen alvorens de definitieve aanslag vast te stellen.

  Ad 2. Van kwade trouw is evenmin sprake: u hebt niet iets bewust verzwegen in uw aangifte en waar de inspecteur nu pas achter komt. Hiervan zou bijv. sprake zijn als u buitenlands vermogen ten onrechte niet zou hebben opgenomen in uw aangifte.

  Ad 3. U verwachtte bijv. een teruggaaf van € 500 maar de definitie aanslag geeft een bedrag van € 500.000 aan. Dan is er (duidelijk) sprake van een type- of computerfout welke voor u redelijkerwijs en in een oogopslag kenbaar zou zijn geweest. Maar ook hiervan is geen sprake. Zie in dit verband de Hoge Raad 10 januari 2014 – E:C:L:I:NL:HR:2014:8.

  CONCLUSIE: de inspecteur heeft geen been om op te staan voor wat betreft het opleggen van een navorderingsaanslag. Hij heeft z’n beurt voorbij laten gaan met het beoordelen van de aangifte en het opleggen van een definitieve aanslag!

  • Bert zegt op

   Dat is kennis die dit blog zo goed maakt.
   Dank u heer Lammert.
   Geef een duimpje, maar mag ook wel eens gezegd worden.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website