Beste lezers,

Ik ben sinds 31-dec-2018 uitgeschreven in NL (Ik weet nu dat dit een slechte keuze was, had me per 1-jan-2019 moeten uitschrijven, maar gedaan is gedaan!). Over 2019 heb ik aangifte voor de PIT in TH gedaan en belasting betaald. Vervolgens heb ik van de Thaise belastingdienst een formulier R.O.21 (Income Tax Payment_Certificate) en een formulier R.O.22 (Certificate of Residence) gekregen. Deze 2 formulieren (plus nog 7 andere bijlagen) heb ik samen met het formulier ‘Aanvraag vrijstelling van Loonheffing’ naar de Belastingdienst in Heerlen gestuurd. Ik wacht nu op de uitslag van deze aanvraag (kan tot 10 weken duren!). Voor zover ik begrepen heb wordt de vrijstelling niet met terugwerkende kracht toegekend over voorgaande jaren.

Over 2019 moet ik ook in NL aangifte doen als buitenlands belastingplichtige, dat gaat online via de site ‘Mijn Belastingdienst’. In 2019 had ik nog geen vrijstelling van loonheffing want die heb ik pas aan kunnen vragen in 2020 na eerst belasting te hebben betaald in TH over 2019. Er is dus in 2019 in NL loonheffing ingehouden over inkomen dat alleen belastbaar was in Thailand (volgens het belastingverdrag tussen NL en TH). Hoe kan ik deze te veel betaalde belasting terugvragen? Uit eerdere postings op Thailandblog heb ik onderstaande informatie van Lammert de Haan

Lammert de Haan zegt op 5 mei 2019 om 21:10:
Conform het door de Belastingdienst gegeven voorbeeld vermeldt u in uw aangifte voor de inkomstenbelasting het volledige bedrag aan AOW-uitkering. In de daarvoor bestemde rubriek geeft u aan dat Nederland over dit inkomen niet mag heffen. Op deze wijze wordt dubbele heffing voorkomen.

Lammert de Haan zegt op 7 mei 2019 om 12:08:
Mocht iemand geen vrijstelling hebben kunnen krijgen waardoor er op zijn of haar particulier pensioen of lijfrente uitkering loonbelasting is ingehouden: geen nood. Met het afgeven van de vrijstelling houdt het Team Loonbelasting Particulieren zich bezig. Maar doe je vervolgens aangifte voor de inkomstenbelasting dan kom je bij het Team Inkomstenbelasting en krijg je bijna per kerende post de ingehouden loonbelasting terug.

In mijn geval gaat het niet om de AOW maar om pensioen en lijfrente uitkeringen. In de online aangifte als buitenlands belastingplichtige kan i.d.d. per inkomen aangegeven worden over welk bedrag NL niet mag heffen. Hierbij wordt helemaal niet gevraagd om extra informatie of enig bewijs. Dit in tegenstelling tot de aanvraag voor vrijstelling van loonheffing waar voor wel allerlei extra informatie verstrekt moet worden (ik heb in totaal 9 bijlagen meegestuurd met de aanvraag).

Mijn vraag is nu: worden in de aangifte als buitenlands belastingplichtige alle opgegeven bedragen waar over NL niet mag heffen zonder meer geaccepteerd? Het maakt nogal wat uit of dit wel of niet geaccepteerd wordt. Indien wel dan krijg ik een behoorlijk bedrag terug (en terecht, ik heb immers ten onrechte dubbel betaald) maar zo niet, dan krijg ik nog een behoorlijke aanslag omdat er dan te weinig belasting is betaald!

Groet,

Gerard

11 reacties op “Lezersvraag: Aangifte 2019 als buitenlands belastingplichtige en vrijstelling loonheffing 2020”

 1. Erik zegt op

  Gerard, ik kan me niet voorstellen dat L. de Haan ergens schrijft dat Nederland niet over de AOW mag heffen na emigratie naar Thailand. AOW blijft in dat geval in NL belast en haal je jouw AOW IN het jaar van ontvangst naar Thailand dan is het ook in Thailand belastbaar. In het thans geldende oude verdrag ontbreekt de paragraaf om Thailand met de vingers van jouw AOW af te laten blijven.

  Jij moet aangifte doen in NL over 2019; jouw emigratie was in 2018 (je hebt vast een lijvig M-biljet met de pen ingevuld…) dus je moet online een C-biljet invullen. Daar staat onder ‘Pensioenen en andere uitkeringen’ de vraag of dat inkomen wel of niet volledig in NL belast is. Daar heb je plaats (dat heb je zelf ook al gezien) om aan te geven welk bedrag niet in NL belast is. En reken maar dat de belastingdienst gaat controleren of je dat correct invult!

  ‘Terugvragen’ doe je niet; je doet aangifte van wat in NL belast is en daar rolt de verschuldigde belasting uit. Is de ingehouden loonbelasting hoger dan krijg je het verschil terug. Wil de belastingdienst anders dan heb je recht van bezwaar en beroep.

  • Gerard zegt op

   Erik, bedankt voor youw reactie!

   Ik ben waarschijnlijk niet voldoende duidelijk geweest, sorry.
   Ik weet dat de AOW in NL belastbaar is en niet in TH voor zover niet naar TH overgrmaakt. Ik probeerde te zeggen dat over de AOW in TH over 2019 geen belasting is betaald omdat de AOW niet is overgemaakt naar TH en daardoor over de AOW niet dubbel is geheven. Mijn pensioen en lijfrente uitkeringen heb ik wel naar TH overgemaakt en daarover is in TH belasting betaald en doordat er loonheffing is ingehouden ook in NL belasting betaald.

   Ik heb i.d.d. vorig jaar over 2018 het M-biljet met de pen ingevuld. Daar werd ik niet vrolijk van, wat een draak van een formulier is dat!

   Je zegt: “En reken maar dat de belastingdienst gaat controleren of je dat correct invult”!
   Dit is nu precies mijn punt: hoe doen ze dat als er verder helemaal niet om informatie of bewijzen gevraagd wordt? Dit in tegenstelling tot de aanvraag van vrijstelling van loonheffing waar wel van alles aangeven moet worden en bewijzen gevraagd worden. Heel vreemd vind ik dit want naar mijn mening komen deze 2 zaken op hetzelfde neer, n.l. geen belasting verschuldigd over bepaalde inkomsten in NL.

   • Erik zegt op

    Gerard, de dienst weet beter dan jij hoe jouw inkomen in elkaar steekt en omdat je heel 2019 emigrant bent is jouw hele pensioeninkomen niet in NL belast (of het moet staatspensioen zijn maar daar schrijf je niet over).

    Ik heb mijn eigen C-biljet over een van die jaren er bij gepakt.

    Bij de bewuste vraag heb ik het hele pensioen X.000 en de loonheffing 0 opgegeven en dan volgt de vraag: welk deel is niet in NL belast? Daar heb ik ingevuld X.000. Ik heb maar een pensioen, de rekensom is gemakkelijk. Heb je meer dan een pensioen dan tellen de ambtenaren het graag even na. Het wordt lastiger als je midden in het jaar emigreert want dan ga je het pensioen in de tijd verdelen maar dat hoeft bij jou niet. Niemand heeft me verder iets gevraagd uit Heerlen, de aangifte is gevolgd.

    Voor de volledigheid: is in 2019 bij jou ook ingehouden de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet? Die krijg je niet op deze aangifte terug maar daar moet je een apart verzoek voor doen bij de belastingdienst Utrecht.

    Jij vindt het M-formulier een draak? Ben het helemaal met je eens……!

 2. Rembrand zegt op

  Gerard, Erik heeft het hierboven goed beschreven en doe daarmee uw voordeel.

  Ik heb een vergelijkbare situatie met AOW + lijfrente belastbaar in NL en particuliere pensioenen belastbaar in Thailand. Thailand belast het binnengebrachte inkomen en in mijn geval zend ik alleen de particuliere pensioenen naar Thailand en de rest blijft in Nederland. Ik kan dat doen omdat ik mijn jaarvisum krijg op basis van het banksaldo en niet op basis van (binnengebrachte) inkomen. Mijn AOW gebruik ik o.a. voor mijn in Parijs gevestigde ziektekostenverzekering.

  Ik adviseer u om te kijken of AOW en lijfrente in Nederland kan blijven en als U een creditcard hebt ten laste van uw Nederlandse bankrekening, dan kunt u bij veel winkels en postorder bedrijven met uw creditcard inkopen doen zonder dat u uw AOW + lijfrente naar Thailand overbrengt en tegen de mogelijke dubbele belastingheffing aanloopt.

  Overigens hoeft u mijns inziens het certificaat RO 21 niet aan de Nederlandse Belastingdienst te geven omdat RO 22 aangeeft dat u fiscaal ingezetene van Thailand bent en meer behoeft de Nederlandse Belastingdienst m.i. niet te weten. Ikzelf heb in het verleden alleen RO 22 overlegd en daarop mijn vrijstelling inhouding Loonheffing gekregen.
  Succes!

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Rembrandt,

   Je schrijft dat jouw AOW-uitkering en je lijfrente-uitkering in Nederland belast zijn. Jouw lijfrente-uitkering is echter in principe belast in Thailand en dan voor zover jij het in Thailand inbrengt in het jaar van genieten daarvan, want anders is het immers geen inkomen maar spaargeld.

   Lees maar eens wat het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting daarover bevat:

   “Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten
   1. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel en het eerste lid van artikel 19, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking betaald aan een inwoner van een van de Staten, alsmede aan een zodanige inwoner betaalde lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.
   2. Die inkomsten mogen echter ook in de andere Staat worden belast, voorzover zij als zodanig ten laste komen van winst, die in die andere Staat is behaald door een onderneming van die andere Staat of door een onderneming die aldaar een vaste inrichting heeft.”

   M.a.w.: enkel als je lijfrente-uitkering “als zodanig” ten laste komt van de winst van een Nederlandse verzekeraar, dan mag OOK Nederland hierover heffen.
   Vervolgens kun je dan te maken krijgen met een van de verrekeningsmethoden als bedoeld in artikel 23 van het Verdrag, zulks ter vermijding van dubbele belasting.

   Zo’n kleine 7 jaar geleden heeft Rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda, vlot achter elkaar enkele uitspraken gedaan, waarbij het heffingsrecht over lijfrente-uitkeringen van o.a. AEGON op grond van artikel 18, lid 2, van het Verdrag, werd toegewezen aan Nederland, daar de Rechtbank van oordeel was dat deze uitkeringen ten laste kwamen van de winst van de Nederlandse verzekeraars. Een zwak punt in deze uitspraken is dat er met geen woord werd gerept over de verminderingsbepaling als bedoeld in artikel 23 van het Verdrag.

   Tegen deze uitspraken is helaas geen hoger beroep ingesteld.

   Tot nu toe is het bij deze uitspraken gebleven. Voor mijn Thaise klanten merk ik een lijfrente-uitkering steevast aan als te zijn belast in Thailand. Het is aan de Belastingdienst om te bewijzen dat de destijds t.a.v. bijvoorbeeld AEGON geconstateerde situatie zich nu nog steeds voordoet. Ik neem er niet op voorhand een voorschot op dat dat nu nog steeds het geval is.

   Onlangs had ik hierover toevallig nog een gesprek met een medewerker van de Belastingdienst/kantoor Buitenland. Alhoewel het aanvankelijk ging over een foutieve afwikkeling van een M-biljet door de Belastingdienst, kwamen ook de lijfrente-uitkeringen van m’n klant ter sprake. Deze medewerker heb ik gewezen op mijn hierboven genoemd standpunt met als gevolg dat de aangifte ook op dit punt werd gevolgd.

   Met jouw opmerking over het doen van inkopen met gebruikmaking van je Nederlandse creditcard beweeg je je op glad ijs. Al gauw zal er sprake zijn van inbrengen (en ook direct weer uitgeven) van inkomen in Thailand en dus vallen onder de Personal Income Tax. Een punt is echter: hoe controleer je dat als Thaise belastingambtenaar. Mijn ervaring is wel dat deze ambtenaren niet echt bedreven zijn in de controleleer. Maar strikt formeel klopt het niet!

   Je hebt groot gelijk met jouw opmerking over het enkel toezenden van de Verklaring belastingplicht woonland (R.O.22) naar de Belastingdienst/kantoor Buitenland. Laat inzending van het aangifteformulier (P.N.D.91) en het certificaat R.O.21 achterwege. Maak ze in Heerlen niet wijzer dan strikt nodig is!

   • Rembrand zegt op

    Beste.Lammert,

    dank u wel voor us uitgebreide toelichting. Ik ben in het verleden uitgegaan van de geldende jurisprudentie en heb daarom lijftrente in Nederland laten belasten. Mij leek dat ook logisch omdat ik destijds ook premies afgetrokken heb bij de aangifte IB. Inmiddels zijn voor mij lijfrente-uitkeringen beëindigd, maar Thailandblog lezers kunnen met uw standpunt hun voordeel doen en wellicht een robbertje met de Belastingdienst vechten.

    Wat u schrijft over mijn advies om met een Nederlandse creditcard aankopen te doen is correct en ik wil absoluut niet oproepen tot belastingontduiking en adviseer iedereen uw opmerking in acht te nemen.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dag Rembrand,

     De gedachte dat je je lijfrente-uitkering in Nederland liet belasten omdat je tijdens de opbouwfase van een fiscaal voordeel hebt genoten, vind ik sympathiek. Maar deze fiscale facilitering geldt ook voor je pensioenuitkering.

     Daarbij is het de vraag in hoeverre jij tijdens de opbouwfase van de lijfrente de inleg of premies hebt kunnen aftrekken i.v.m. de dikwijls geringe zgn. “jaarruimte”. En als daar sprake van is, dan ben je ook bij wonen in Nederland over het niet fiscaal gefaciliteerde deel geen inkomstenbelasting verschuldigd. Dit wordt maar al te vaak bij wonen in Nederland over het hoofd gezien, waardoor veel Nederlanders teveel inkomstenbelasting betalen over hun lijfrente-uitkering!

     Nederland heeft slechts een beperkt heffingsrecht voor wat betreft in Thailand wonende buitenlandse belastingplichtigen. Zij heeft bewust het heffingsrecht t.z.v. particuliere pensioenen en lijfrente-uitkeringen bij Verdrag toegewezen aan Thailand.
     Enkel wanneer een pensioen- of lijfrente-uitkering ten laste komt van de winst van een Nederlandse onderneming dan mag, naast Thailand, ook Nederland daarover heffen.

     Maar tegenover dit beperkte heffingsrecht staat voor jou een totaal gemis aan mogelijkheid tot het aftrekken van bijv. de hypotheekrente, alimentatieverplichtingen, specifieke zorgkosten, giften aan bijv. Stichting Vluchtelingenwerk en noem maar op. Daarnaast heb je geen recht op heffingskortingen.
     Op die manier komt Nederland bij het (t.z.t.) heffen over jouw AOW-uitkering heus wel aan z’n trekken. De “liefde” komt dus niet van één kant.

     Je had je dus beslist niet “schuldig” hoeven te voelen door je lijfrente-uitkering destijds, op grond van artikel 18, lid 1, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting, door Thailand te laten belasten.

 3. Han zegt op

  Ik ben ook in 2018 definitief naar thailand vertrokken en heb over 2019 aangifte gedaan in thailand van mijn pensioenen. Ook geen aow dat heb ik in nederland op een spaarrekening gezet.
  Vervolgens ergens in februari vrijstelling aangevraagd, alleen het RO 21 formulier opgestuurd dat ik in 2019 belastingplichtig was in Thailand, want het gaat ze niets aan hoeveel belasting ik hier betaal. Die vrijstelling is twee weken geleden verleend voor 5 jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari met uitzondering van de aow.
  Over 2019 ook aangifte gedaan, het gedeelte waar ik in thailand voor belast was krijg ik eerdaags terug.
  Overigens snap ik eerlijk gezegd niet waarom je je vraag niet aan hr de Haan stelt, dat is de specialist hier ook over aangifte en aftrekposten in;thailand.

 4. timker zegt op

  Ik ben op 1 april 2015 naar Thailand geemigreerd en had in de voorlopende maanden nog gewoon salaris en medio 2015 tot december 2 vervroegde pensioen uitkeringen (die 2 vervroegde pensioen uitkeringen heb ik overigens nog steeds). Over 2015 heb ik in maart 2016 volledig belasting betaald in Thailand. Met die Thaise formulieren heb ik vrijstelling in Heerlen aangevraagd en gekregen, natuurlijk niet met terugwerkende kracht. Ook het “beruchte” M-formulier over 2015 heb ik in 2016 ingevuld, waarbij ik verklaard heb dat ik over 2015 Thaise belasting had betaald. De NL belasting teruggave over 2015 betrof een aanzienlijk bedrag!
  Over 2016 heb ik in 2017 natuurlijk ook weer Thaise belasting betaald en via het NL formulier heb ik alle loonbelasting voor mijn vrijstelling terug gekregen.
  Ook heb ik 2018 een eenmalige uitkering gekregen waarvoor ik geen vrijstelling voor kon aanvragen, die betaalde loonheffing heb ik in 2019 teruggekregen na overleg met Heerlen, die trouwens slles laat afhandelen door het belasting kantoor van de provincie waar je het laatst heb gewoond in NL (voor mij was dat Almere).

 5. Lammert de Haan zegt op

  Dag Gerard,

  Het door jou weergegeven eerste citaat van mij geeft, zonder dit te plaatsen in de context waarin dit zich afspeelde, een totaal vertekend beeld.

  Als fiscalist, gespecialiseerd in het internationaal belastingrecht, ben je voortdurend op zoek naar mogelijkheden om belasting te ontwijken. Toen ik dan ook een webpagina van de Belastingdienst tegenkwam, bevattende zo’n mogelijkheid, dook ik daar vol boven op.

  Ik zou je willen adviseren de gehele tekst nog eens te lezen. Deze tref je aan onder de volgende link:
  https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/beroep-doen-op-de-regeling-voorkoming-dubbele-belasting-in-nederland-en-thailand/

  Ondertussen gaat deze constructie niet meer op daar deze webpagina door de Belastingdienst is verwijderd, waardoor je hieraan geen rechten meer kunt ontlenen: er is geen sprake meer van een opgewekt vertrouwen!

  Het laat zich vervolgens gemakkelijk raden waarom deze webpagina is verwijderd!

  Voordien en ook nadien heb ik meerdere malen uitgelegd dat, voor wat betreft sociale zekerheidsuitkeringen (w.o. een AOW-, WIA-, WAO- en WW-uitkering), zowel voor Nederland als voor Thailand de nationale wet van toepassing is en dus beide landen over zo’n uitkering mogen heffen.

  • Gerard zegt op

   Beste Lammert de Haan,

   Mijn excuses betreffende jouw eerste citaat. Het was absoluut niet mijn bedoeling om een vertekend beeld te schetsen!

   Het ging mij eigenlijk alleen maar om de tekst:
   “In de daarvoor bestemde rubriek geeft u aan dat Nederland over dit inkomen niet mag heffen. Op deze wijze wordt dubbele heffing voorkomen.”
   Het ging mij helemaal niet om de AOW, maar ik besef nu dat door dit specifieke citaat van jou te gebruiken, ik miscchien een verkeerde indruk betreffende de AOW heb gewekt.

   Ik heb veel geleerd van de deskundige informatie m.b.t. belastingzaken die jij regelmatig plaatst op Thailandblog en ben jou daar dankbaar voor! Ik waardeer erg de moeite die jij steeds weer neemt om mensen te helpen!

   Nogmaals mijn excuses!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website