Het nieuwe verdrag tussen Nederland en Thailand ter voorkoming van dubbele belasting komt de pijplijn (nog?) niet uit. Het zou volgens sommigen op 1 januari jl. zijn ingegaan, maar er blijken nog te veel beren op de weg. Of het Thaise beren zijn of Nederlandse is niet duidelijk, maar wie de regelgeving in Nederland doorlicht, koestert de hoop dat het vaderland op zijn vroegst vanaf 1 januari 2026 of zelfs 2027 belasting gaat heffen. Niet onmogelijk is dat Thailand bij nader inzien toch ook een stuk(je) van de koek wil hebben.

Jaarlijks worden in het eerste kwartaal de Eerste en de Tweede Kamer door de staatssecretaris van Financiën geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot onderhandelingen over belastingverdragen.

Begin september 2022 is op Thailandblog een artikel geplaatst dat op verzoek van Thailand onderhandelingen hadden geleid tot een nieuw belastingverdrag. Met als conclusie dat ingaande 1 januari 2023 de belastingheffing over pensioenen van in Thailand verblijvende Nederlanders zou toekomen aan Nederland.

Inmiddels is duidelijk dat over de jaren 2023 en 2024 Nederland nog geen belasting zal heffen. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat pensioengenieters in Thailand op zijn vroegst ingaande 2026 geconfronteerd worden met inhoudingen loonheffingen op hun pensioen uit Nederland. Als tenminste wordt overeengekomen dat de heffing toekomt aan Nederland

Na bijna 19 maanden na opdracht aan BUZA is:

 • het in ambtelijk overleg tot stand gekomen verdrag nog steeds niet door zowel Nederland als Thailand ondertekend (info op bijlage 6) en
 • de gerealiseerde zeer lange proceduretijden tussen data van ondertekening verdragen en data ratificatie in voorgaande jaren maken eerdere ingang onwaarschijnlijk.

Uit een separate mail blijkt dat de proceduretijden van de in 2018 tot en met 2022 getekende belastingverdragen tot data ingaan van de bepalingen (vrijwel altijd 1 januari van het kalenderjaar volgend op de volledige ratificatie) ruim een jaar tot zelfs twee jaar of meer bedraagt en verdrag Thailand is tot op heden 14 maart 2024 zelfs nog niet getekend.

Afgelopen jaar (= 2023) zijn 4 belastingverdragen ondertekend (dit zijn de in het nieuwsbericht van 21 februari 2023 genoemde landen België, Andorra, Kirgizië en het wijzigingsprotocol Moldavië. Op 12 maart 2024 is het verdrag met Bangladesh ondertekend.

Deze 5 ondertekende verdragen België, Andorra, Kirgizië, Bangladesh en protocol Moldavië zullen komend jaar (= 2024) aan de Tweede Kamer ter ratificatie etc. worden voorgelegd.

Thailand komt in dit rijtje (in ambtelijk akkoord overeengekomen verdrag nog steeds niet ondertekend) niet voor.

Kamerbrief onderhandeling van belastingverdragen 14 maart 2024

Een proces dat vanaf goedkeuring Ministerraad (Thailand begin september 2022) van het ontwerpverdrag jaren kan duren tot ondertekening en daar bovenop na ondertekening in de praktijk 15- 24 maanden of meer vanaf datum ondertekening door beide landen tot datum ratificatie (=datum in werking) gevolgd door datum ingang bepalingen op 1 januari van het kalenderjaar volgende op datum ratificatie door beide verdragslanden NL en Thailand.

De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat de ingangsdatum van het per heden nog te ondertekenen verdrag met Thailand op zijn vroegst 1 januari 2026 zal zijn.

Onder hoofdstuk 3 pagina 3 Onderhandelplan 2024 worden naar verwachting 2024 belastingverdragen van Andorra, Bangladesh, België en Kirgizië aan de Kamer ter ratificatie voorgelegd.  Thailand komt ook in dit rijtje niet voor.

Op de pagina’s 5 ,6 en 7 zijn de tabellen opgenomen van verdragen in afrondende fase, onderhandelingsfase, en opstartfase.

Opmerkelijk is dat in de kamerbrief van 12 februari 2023 Thailand was opgenomen in de tabel afrondende fase met vermelding richten op ondertekening in 2023. In de kamerbrief van 14 maart 2024 is Thailand niet meer opgenomen in de tabel afrondende fase, maar (pagina 6) in de tabel Onderhandelingsfase met vermelding ambtelijk akkoord: Richten op ondertekening 2024.

Op pagina 15 van deze kamerbrief wordt nog vermeld: Voor het ontwerpverdrag met Thailand heeft de ministerraad in 2022 goedkeuring voor ondertekening verleend. Ik (= staatssecretaris van Financiën) zal de nodige stappen zetten om het aan Nederlandse zijde mogelijk te maken dit ontwerpverdrag te tekenen.

Commentaar: Dit is opmerkelijk daar onze ambassadeur in Bangkok 4 mei 2023 desgevraagd heeft medegedeeld dat het ontwerpverdrag ter ondertekening op de ambassade klaarlag en NL klaar was om te ondertekenen; gewacht werd op Thailand.

Ondertekening van verdragen valt onder de competentie van de minister van Buitenlandse Zaken. Staatssecretaris Financiën is competent voor de inhoud van het verdrag.

De opmerking van de staatssecretaris van Financiën lijkt erop te duiden dat mogelijk (al dan niet op verzoek van Thailand) nog wat aanpassingen/wijzigingen zijn/worden aangebracht in het in ambtelijk overleg tot stand gekomen verdrag.

Mogelijk heeft de aanpassing te maken met de wijziging in Thailand dat ingaande 2024 vanuit het buitenland overgebrachte geldmiddelen (waaronder ook pensioenen uit Nederland) volledig belast zijn in Thailand, maar dat dit niet van toepassing is als er een belastingverdrag is. Wellicht vloeit hier een wijziging uit voort over de manier waarop de Nederlandse belasting verrekend dient te worden. Mogelijkheden: een tax credit zoals nu of een volledige vrijstelling op vanuit Nederland ontvangen pensioen.

Zie in dit kader het verdrag met Bangladesh (pagina 11 van kamerbrief 14 maart 2024).

Eind 2021 was ambtelijke overeenstemming bereikt over het herziene belastingverdrag. In 2023 is op verzoek Bangladesh nogmaals gesproken over enkele punten, waarbij vervolgens overeenstemming is bereikt. Op 12 maart 2014 (ruim 2 jaar na ambtelijke overeenstemming) is dit nieuwe belastingverdrag met Bangladesh door beide landen getekend.

Verder als voorbeeld de verdragen met Colombia en Chili voor wat betreft de proceduretijden.

Colombia: In ambtelijk overeengekomen verdrag getekend 16 februari 2022. Nu na ruim 2 jaar nog niet in werking daar nationale goedkeuringsprocedure (ratificatie) in Colombia nog niet is afgerond.  Het verdrag gaat in werking zodra ook ratificatie in Colombia heeft plaatsgevonden.

Artikel 29 lid 1 datum inwerkingtreding: Laatste dag van de maand volgend op maand kennisgeving ratificaties beide landen.

Artikel 29 lid 1: Toepassing bepalingen: Op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op datum inwerkingtreding.

Stel ratificatie door beide landen per 1 juli 2024 geeft datum in werking 31 augustus 2024 en toepassing per 1 januari 2025 is 2 jaar en 10 maanden na ondertekening.

Chili: In ambtelijk overeengekomen verdrag getekend 25 januari 2021. Ratificatie (= in werking) door beide landen: 30 november 2022.

Ingangsdatum van de bepalingen per 1 januari 2023.  Dit overeenkomstig artikel 31 lid 1 van het verdrag zijnde een proceduretijd van 1 jaar en 11 maanden na ondertekening.

21 reacties op “Belastingverdrag met Nederland: waar zitten de beren op de weg?”

 1. Erik Kuijpers zegt op

  Hans Bos, politiek is inderdaad grillig. Jij schrijft ‘koestert de hoop dat het vaderland op zijn vroegst vanaf 1 januari 2026 of zelfs 2027 belasting gaat heffen…..’

  Maar laat niemand vergeten dat het huidige verdrag gewoon doorloopt en dat puur ambtelijke pensioenen (ex artikel 19 lid 1 van het verdrag) en alle uitkeringen uit de zekerheid (waaronder AOW en WIA) gewoon nog steeds in Nederland belast zijn!

  Laat daar geen misverstand over komen. En het nieuwe verdrag, dat horen wij t.z.t. wel. Dat kan inderdaad nog wel even duren.

  • Rudolf zegt op

   Ik heb alleen een gedeeltelijke AOW in Nederland, en mijn aanslag = 0 Euro.
   Ik heb alleen een pensioenverzekering belast in Thailand en de aanslag = 0 Baht.

   Dat gaat waarschijnlijk een stuk slechter worden in de toekomst, maar nu nog niet.

   • Marnix zegt op

    De fiscale belastbaarheid van AOW blijft aan NL. Als je nu al jouw pensioen aangeeft aan de Thaise belastingen met 0.0 baht heffing, waarop baseer jij dan dat in de toekomst meer baht aan heffing moet gaan worden betaald? Zijn de aftrekposten verminderd/verlaagd, of de tarieven opgehoogd? Zal allemaal wel meevallen voor hen die met een gewoon pensioen in TH verblijven.

    • Erik Kuijpers zegt op

     Marnix, ik denk dat Rudolf bedoelt hoe het wordt onder het nieuwe verdrag. Dan worden AOW en pensioen in NL belast en dat zonder heffingskortingen. De aftrek van kosten e.d. in Thailand vervalt dan. Ja, dat zal meer gaan kosten dan nu het geval is.

     • Rudolf zegt op

      Ik doel inderdaad op de situatie na het ingaan van het nieuwe verdrag.
      Niet alleen geen heffingskortingen meer, maar als het even tegenzit ook nog gedeeltelijk in een hogere belastingschijf terecht komen.

      Dat kan een probleem gaan worden voor mensen met een laag inkomen.

 2. Mark zegt op

  Wanneer het nieuwe verdrag tussen Nederland en Thailand ter voorkoming van dubbele belasting effectief van kracht wordt blijft koffiedik kijken.

  Deze ochtend, na het lezen van de laatste nieuwsbrief van de Belgische Ambassade in Bangkok over de herinterpretatie van inkomsten uit het buitenland, werd me duidelijk dat de Thaise belastingdienst goed bezig is een “dual taxation system” op te zetten waarmee langverblijvers selectief geviseerd worden vanaf begin dit jaar. Blijkbaar copy conform het bestaande “dual pricing” systeem.

  Een mooi onderwerp voor de volgende TAT-promotie campagne! (sic)

  • Marnix zegt op

   Er is op geen enkele manier ook maar één aanduiding dat de Thaise overheid klaar is met een vormgeving van de laatste oekaze dat de Thaise fiscus hersteld moet worden. Noch Mazars (int) noch Sherrings (Aus) refereren er naar. Dat langverblijvers selectief aangeschreven worden is eveneens niets over bekend, laat staan dat voor deze groep een andersoortig -naar jij suggereert duurder- tarievensysteem zal worden gehanteerd. Klets van de bovenste plank. Het communicatief niveau van de door jou genoemde ambassade is vaker bedenkelijk gebleken, gelet op hun uitermate slecht gebruik van de Nederlandse taal. Wat voor zin heeft het om in een voor velen spannende verhaal te gaan rommelen?

 3. Pjotter zegt op

  Bedankt voor de geweldige uiteenzetting Hans

 4. Joop zegt op

  Blijkbaar is het (wat laat) tot de Thaise regering doorgedrongen dat de voorgestelde wijzigingen alleen maar nadelig zijn voor Thailand. Dat zal vermoedelijk leiden tot hernieuwd ambtelijk overleg en dus tot veel vertraging bij de invoering van een nieuw verdrag.

 5. Erik Kuijpers zegt op

  Mark, je reageert alsof je het boze oog hebt gezien maar gelukkig zit het anders in elkaar.

  De wetswijziging is er al tien jaar. Maar de praktijk werd niet gewijzigd; geld dat je een jaar elders liet en dan pas binnenhaalde werd spaargeld en was dus onbelast. Ook lezers van dit blog hebben daar gebruik van gemaakt.

  Nu is het legerkabinet weg. Het land heeft veel geld nodig en de praktijk wordt anders zoals aangekondigd in najaar 2023. Thailand vergrijst, zorgkosten nemen toe, geboortes nemen af, de burger is tien mille beloofd en de uniformen willen nieuwe speeltjes…

  Het land stond op zijn kop! De elite boos want men had zich niet kunnen voorbereiden, etc. De regering heeft toen goedgevonden dat inkomen tot en met 2023 bij binnen boeken in 2024 en later onbelast blijft. Over beide aanschrijvingen heb ik in dit blog geschreven.

  Ook jij herinnert je de discussies over de schenk- en erfbelasting. De elite zag al enorme aanslagen komen en de regering heeft het verzacht met enorme vrijstellingen, tot honderd miljoen baht, en de wet werd uitgesteld zodat de adviseurs constructies konden bedenken. Het werd weer eens duidelijk: het grote geld is in Thailand de baas!

  In geen enkele discussie werd de emigrant (pensionado) en de gedetacheerde (expat) genoemd. Maar het gaat wel degelijk ook voor die mensen gelden. Hoewel .. de Thaise regering heeft in de eerste aanschrijving beloofd de 60 verdragen te respecteren. Dus niks dual taxation en selectief viseren, om jouw woorden te gebruiken.

  Maar er is wel sprake van verschillen in het begrip inkomen. In Nederland is koerswinst op aandelen in een rustig beheerde effectenportefeuille niet belastbaar (en zijn verliezen niet aftrekbaar) maar in Thailand wel, las ik in een advies van een Thaise adviseur. En die verschillen zullen op andere terreinen ook voorkomen.

  Dát is de Thaise wetgeving (artikel 41 met name) en het verdrag verhindert die heffing niet. Als je die heffing wilt voorkomen moet je dat geld gewoon niet naar Thailand boeken.

  Dual pricing is heel iets anders. Dat onderwerp komt ieder jaar wel een keer naar voren hier en dan vind ik, mijn persoonlijke mening, dat ik een scene uit De Vrek van Molière zit te lezen…

  • Mark zegt op

   Erik, ik maak de vergelijking tussen dual pricing en dual taxing helemaal niet vanuit een boze oog perspectief. Lees er de Q&A van het Thaise Revenue Departement op na.

   Hopelijk lijdt dat tot een beter begrip van mijn “dual” stelling.

   https://www.rd.go.th/fileadmin/download/news/question_p161_162.pdf

  • Mark zegt op

   Erik, waarom stel jij dat ik reageer alsof ik het boze oog hebt gezien? Waarom verzin je dat in je openingszin?

   De waarheid is dat ik gisterenochtend de laatste nieuwsbrief van de Belgische Ambassade in Bangkok gelezen heb en de bijhorende link naar een Q&A van het Thaise Revenue Departement.

   Hierbij de link naar die Q&A, zodat je kan meelezen.

   https://www.rd.go.th/fileadmin/download/news/question_p161_162.pdf

   • Erik Kuijpers zegt op

    Mark, in jouw link, waarvoor dank, vind ik nergens terug dat de belastingverdragen niet zullen worden gerespecteerd. Dat heeft de overheid toch echt vermeld in de beruchte aanschrijving. Zie deze link: https://mahanakornpartners.com/clarifications-on-personal-income-tax-for-foreign-sourced-income-key-questions-and-answers/ en kijk naar nummer 9.

    Zie vooral ook de reactie hier van Marnix die net als ik nog een aanschrijving verwacht. Ook is mogelijk, zei me een collega, dat Thailand niets meer doet en de praktijk en de rechtspraak afwacht. Dat zal wel een hoop ellende gaan betekenen voor mensen die dan een belastingadviseur moeten inhuren, plus nog het taalprobleem.

    Ik heb eerder in dit blog uitgesproken dat ik verwacht dat Thailand een trouwe verdragspartner zal blijken. Maar zoals wel vaker over belastingzaken worden ook hierover indianenverhalen verspreid.

 6. Lydia zegt op

  Onze Thaise schoondochter woont in Belgie. Onze zoon is pas overleden. Woonde in Belgie maar werkte in Nederland. Om het partnerpensioen te krijgen is een heel obstakel. Het is al 5 maanden voor alles geregeld is. Nu de dubbele belasting nog. Wat een aktes en bewijzen er nodig zijn, niet te geloven. BSNnummer in Ned. aanvragen. Al 3x om een bewijs van in leven zijn. Bewijs van woonadres, akte van samenwoonst, akte van overlijden. Pfff. Dat zijn dan nog buurlanden. Ik kan geloven dat het vanuit Thailand nog moeilijker id

 7. Frans Rops zegt op

  en hoe zit het uiteindelijk met gewezen ambtenaren die met ABP pensioen zijn gegaan (ik ben uiteindelijk met een vertrekregeling (1 jaar volledig (doorbetaald) verlof, incl. vakantiedagen (vanaf oktober 2, 2014 tot oktober 2, 2015), ik mag in dat jaar geen enkel werk verrichten (heb ik ook niet gedaan) en ik ben eervol ontslagen oktober 2, 2015 en vervolgens met ABP keuzepensioen gegaan. Bij dat Ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam waren een aantal jaren voorafgaand aan 2011 rond de 1500 ambtenaren werkzaam. In 2011 waren dat er nog 860, maar men had besloten dat daar ook nog 300 ambtenaren van zouden moeten vertrekken, men heeft in 2011 uiteindelijk besloten om dat in 3 keer te doen, 3 x 100 ambtenaren moesten vertrekken in 3 jaar, ik zat uiteindelijk bij de eerste groep van 100 ambtenaren die moesten vertrekken. Uiteindelijk heb ik een vertrekregeling (1 jaar doorbetaald verlof, met behoud van de extra verlofdagen en zonder werkverplichting) afgesproken en ben ik April 1, 2014 officieel naar Thailand geëmigreerd (ik had nog vele verlofdagen staan die ik voorafgaand aan de vertrekregeling heb opgenomen om vervolgens met gebruikmaking van die vertrekregeling vanaf oktober 2, 2014 tot en met oktober 1, 2015 met doorbetaald verlof te gaan)
  ik heb eind 2015 (nadat mijn ABP keuzepensioen was ingegaan op oktober 2, 2015) contact opgenomen met de belastingdienst om informatie te verkrijgen over in eerste instantie mijn jaar van emigratie (hoe het emigratie formulier in te vullen, ik ben april 1, 2014 officieel geëmigreerd naar Thailand. Dat alles was toch wat lastig voor de diverse mensen bij de Belastingdienst (uiteindelijk ging het om de subafdeling Buitenland) en ik moest een terugbelverzoek aan de specialist bij de Belastingdienst Buitenland doen, hij zou mij dan s’ochtends tussen ca. 09:00? en 12:00? of s’middags tussen 14:00? en 17:00? (alle genoemde tijden zijn NL tijden) terugbellen (hem zelf rechtstreeks bellen kon niet). Ik heb uiteindelijk een aantal malen (via terugbelverzoeken) telefonisch contact gehad met de specialist Belastingdienst Buitenland (zijn naam is bij mij bekend, evenals de namen van onder meer de mijn situatie behandelende belastinginspecteur alsook die van een jurist van de belastingdienst)
  In de telefonische gesprekken die ik eind 2015 had met de specialist Belastingdienst Buitenland was het de specialist geheel duidelijk dat ik als ambtenaar meer dan 33 jaar (gestart februari 15, 1982 en eervol ontslag oktober 2, 2015) werkzaam was geweest bij eerstens het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam en later (eind 1999) overgegaan naar Ingenieursbureau Stadsontwikkeling van Gemeente Rotterdam) Ik had als eerste in die gesprekken ook duidelijk gemaakt dat het er heel vreemd uitzag, ik als ambtenaar van Gemeente Rotterdam, werkzaam in Rotterdam en tegelijkertijd geëmigreerd naar (wonend in) Thailand, hij snapte dat volledig en wist mij met stellige overtuiging te melden dat ik niet belastingplichtig was in Nederland en dat ik ook geen Premies in Nederland behoefde af te dragen vanaf het moment dat ik officieel in Thailand woonde. Ik heb hem daarnaast nog wat adviezen gevraagd in verband met het belastingjaar 2014 en heb die adviezen ook allemaal opgevolgd.
  Ik heb de specialist gevraagd of het goed was dat ik zijn naam op het (papieren) emigratieformulier mocht zetten zodat eenieder bij de belastingdienst die mogelijk nog vragen zou hebben dan gemakkelijk onder meer met hem contact kon opnemen, dat vond hij goed (en dat heb ik ook gedaan)
  Ik heb de specialist ook gevraagd of het goed was dat ik alvast de nodige vragen voor het belastingjaar 2015 mocht stellen over het (digitaal) invullen van het zogenaamde C-formulier, zijn antwoorden kon ik dan in 2016 gebruiken als ik het C-formulier (digitaal) zou invullen. Dat vond de specialist goed, hij begreep ook heel goed waar het om ging: in 2014 de eerste 3 maanden wonend en werkend in NL, belasting en Premies in NL afdragen, vervolgens vanaf de 4e maand tot en met de 12e maand wonend in Thailand en werkend in NL, dan behoef ik geen belasting en geen Premies in NL af te dragen. En dan 2015: de eerste 9 maanden wonend in Thailand en werkend in NL, dan behoef ik geen belasting en geen Premies in NL af te dragen. En dan de laatste 3 maanden in Thailand met ABP keuze-pensioen. Daar is een misverstand ontstaan, hij wist dat ik tijdens de gesprekken al met ABP-keuzepensioen was en sprak van “als mijn pensioen zou gaan beginnen, dan moest ik wel belasting in NL afdragen” (en Premies zijn niet meer aan de orde als je met pensioen bent). Ik wist al dat de AOW die door SVB wordt uitbetaald, dat daarover in NL belasting moest worden afgedragen en zei dan ook dat ik dat snapte.
  Ik heb uiteindelijk ook over mijn ABP keuze-pensioen voor 2016 geen belasting in NL hoeven af te dragen, ik kreeg alle belasting die in NL op mijn ABP keuze-pensioen was ingehouden in NL geheel terug (en dat geld heb ik eerstens “voorlopig” ontvangen en later werd het ook definitief vastgesteld (ik was definitief niet belastingplichtig in NL, ik mocht het eerder voorlopig teruggekregen geld definitief behouden)
  Ik heb uiteindelijk ook over mijn ABP keuze-pensioen voor 2017 geen belasting in NL hoeven af te dragen, ik kreeg gelijk definitief toegezegd (voorlopig was niet meer nodig) dat alle belasting die in NL op mijn ABP keuze-pensioen was ingehouden in NL, geheel terug zou krijgen, er werd mij toegezegd dat ik definitief alle eerder door NL ingehouden belasting zou terug krijgen (tot op heden heb ik dat geld nog niet gehad))
  In 2018 kreeg ik van de belastingdienst per digitale brief te horen dat ik de voorlopig door de belastingdienst terug ontvangen Belasting (die in NL was ingehouden) alsook de terug ontvangen Premies (die in NL waren ingehouden) geheel terug moest betalen
  ik heb als antwoord daarop een bezwaarschrift ingediend bij de Belastingdienst en verwees daarbij onder meer naar de volgende punten:
  1. mijn telefonische gesprekken eind 2015 met de belastingspecialist met een uiteenzetting van wat met die belastingspecialist was besproken betreffende het belastingjaar 2014, wat ook het jaar van mijn officiële emigratie was (met de vermelding van de naam van die belastingspecialist)
  2. dat het emigratiejaar 2014 (enigszins vergelijkbaar met het belastingjaar 2015) al geheel definitief was afgerond en dat ik daar definitief alle belastingen die in NL waren afgedragen alsook de Premies die in NL waren afgedragen, dat ik die volledig terugbetaald had gekregen en dat ik die definitief mocht behouden
  3. dat ik met die belastingspecialist ook het belastingjaar 2015 had besproken en dat hij mij duidelijk had gemaakt dat het belastingjaar 2015 enigszins vergelijkbaar was met het belastingjaar 2014, en dat ik alle ingehouden belasting in NL en alle afgedragen premies in NL terug zou gaan krijgen en dat ik over de periode dat ik in Thailand woonde geen belasting en geen Premies in NL verschuldigd was
  Als antwoord op mijn bezwaar kreeg ik iets later in 2018 de reactie van de Belastingdienst dat de Belasting die was ingehouden en die in eerste instantie door NL was ingehouden en vervolgens voorlopig aan mij was terugbetaald, dat ik dat geld nog steeds geheel aan de Belastingdienst moest gaan terugbetalen. Betreffende de Premies daarentegen was de belastingdienst wel van mening veranderd, Premies waren niet verschuldigd in NL als men in Thailand woont. De Belastingdienst: vermeldt geheel niets over het belastingjaar 2014, vermeld geheel niets over mijn gesprekken met de belastingspecialist (die wel volledig bekend is bij de Belastingdienst) over het belastingjaar 2014 alsook het belastingjaar 2015.
  Ik ben vervolgens (digitaal) in Beroep gegaan bij de Rechtbank, ik vermeldt wederom alle punten die ik ook eerder in het bezwaarschrift aan de Belastingdienst had gemeld. Zowel de Rechter, als de Inspecteur (en de jurist) van de Belastingdienst blijven stoïcijns stil op dezelfde punten als die ook bij het bezwaarschrift aan de Belastingdienst niet aan de orde kwamen. Uiteindelijke uitspraak (na lange tijd) van de Rechter: ik ben fout en moet alles terug betalen
  Ik ben vervolgens (digitaal) in Hoger Beroep gegaan bij de Hogere Rechtbank, ik vermeldt wederom alle punten die ik ook eerder in het bezwaarschrift aan de Belastingdienst alsook in het Beroepschrift had gemeld. Zowel de Hoger Beroep Rechter, als de Inspecteur (en de jurist) van de Belastingdienst blijven in eerste instantie nog steeds stoïcijns stil op dezelfde punten als die ook bij het bezwaarschrift aan de Belastingdienst alsook bij de eerdere Rechtbank niet aan de orde kwamen. Na wat aandringen van mijn kant wordt dan uiteindelijk door de Inspecteur van de Belastingdienst ingegaan op het belastingjaar 2014 alsook op de belastingspecialist. Betreffende het belastingjaar 2014 worden wat zwakke punten vermeld als zijnde het bewijs dat ik blijkbaar toch niet geheel de waarheid zou hebben gezegd. Betreffende de belastingspecialist weet de Inspecteur van de Belastingdienst nu te melden dat hij hem heel goed kent, dat hij heel erg goed is, en dat hij zich niet voor kan stellen dat een dergelijk goede belastingspecialist zulke uitspraken kan doen als dat ik beweer.
  Ook komen de belastingjaren 2016 en 2017, door mij ingebracht aan de orde (door mij ingebracht om aan te tonen dat het niet alleen om de belastingjaren 2014 en 2015 gaat, maar dat het ook gaat om de belastingjaren 2016 en 2017). De Inspecteur van de Belastingdienst reageert quasi verbaasd: hij wist niet dat dit aan de orde was, maar dan zullen hier navorderingsaanslagen op moeten volgen (en die komen vervolgens ook, ik moet de gelden die ik in verband met het belastingjaar 2016 heb ontvangen gaan terug betalen, de gelden die mij waren toegezegd in verband met het belastingjaar 2017 (en die ik nog nooit had gekregen) worden verrekend met andere gelden (ik lijdt nog meer verlies).
  Uiteindelijke uitspraak van de Hoger Beroep Rechter: als ik kan bewijzen dat ik gelijk heb, dan zal ik alle geld terug krijgen en behoef ik niet meer te betalen, als ik het niet kan bewijzen dan ben ik blijkbaar toch fout en moet ik alles nog steeds terug betalen
  Ik ben hier noch niet mee klaar, ik kan het niet bewijzen, maar ik lieg niet, maar de Belastingdienst liegt, ik noem dat tegenwoordig het zogenaamd slim inzetten van een Alternatieve waarheid. Ik ga door tot aan mijn dood om mijn gelijk te verkrijgen (en waarschijnlijk zal ik het nooit verkrijgen), maar ik kan en zal hier niet mee ophouden. Inmiddels ben ik met deze zaak al een tijdje bezig, je zou kunnen zeggen dat ik 5 jaar van mijn leven kwijt ben (uiteindelijk is het ongeveer 3,5 jaar, mede omdat ik niet tot einde 2024 wil wachten wat ik eerst wel van plan was. De Inspecteur van de Belastingdienst lijkt de grote aanstuurder te zijn van het geheel, ik heb hem eerst een aantal maanden zonder bijkomende kosten voor hem, proberen te overtuigen dat hij beter eerlijk kan zijn, dat had geen effect, vervolgens ben ik eind 2023, begonnen met een bedrag van 3.500,– Euro (minder kan dan niet meer) dat hij aan mij verschuldigd zou zijn, dat bedrag is inmiddels na een aantal tussenstappen uitgekomen op een bedrag van 35.000,– Euro (minder kan nu niet meer) dat hij aan mij verschuldigd zou zijn. Dat bedrag zal niet meer worden verhoogd omdat het gewoon ongeveer mijn maximale verlies is. Ik ga waarschijnlijk wel binnenkort de namen van De Inspecteur van de Belastingdienst, van de belastingspecialist en van de jurist van de Belastingdienst openbaar maken (en mogelijk in een later stadium ook de namen van de Rechter van de Beroepszaak en van de Rechter van de Hoger beroepszaak)

  • Erik Kuijpers zegt op

   Frans Rops, jouw verhaal begint met een vraag en daarom reageer ik.

   Ik lees ’telefonisch verteld door iemand van de belastingdienst’. Dat is nimmer een mededeling die de dienst bindt. Dus alles op papier laten zetten, dan pas heb je iets om op terug te vallen, en ook dan niet als het duidelijk in strijd met de wet is. Zo’n foute schriftelijke mededeling zou heel snel door de dienst worden herroepen.

   Ik ken jouw precieze ambtenarenstatus uit die tijd niet maar als ik kijk naar de uitspraak, zoals jij die weergeeft, van de dienst, de rechtbank en het gerechtshof dan heb jij een ‘zuiver’ ambtenarenpensioen en dat is, bij wonen in Thailand, geheel in Nederland belast. Dat staat in artikel 19 lid 1 van het verdrag en dat artikel zal vast in de uitspraak van de rechter staan.

   Als die status klopt dan heb je vergeefs geprocedeerd en heeft het je handenvol geld gekost en een hoop emotie. Ervaar jij in de toekomst weer dit soort problemen of heb je vragen, stel ze in dit blog of zoek een belastingdeskundige. Dan krijg je de gevraagde informatie en, heel belangrijk, dat haalt de emotie van de zaak af.

   • Marnix zegt op

    Precies Erik, dat dacht ik ook al te moeten concluderen. Een volledig ambtenarenpernsioen is aan NL toegewezen. De enorme tekst laat zien hoe wat gebeurt als iemand meent door onkunde of onwetendheid zich door instanties gepakt te voelen. Eerst jezelf goed op de hoogte stellen, deskundig advies inroepen of daadwerkelijke hulp accepteren. En niet denken dat het één tegen allen is.

  • Cornelis zegt op

   Daar zullen ze van schrikken, dat je hun namen openbaar maakt – maar niet heus. Een uitspraak van het Gerechtshof, in hoger beroep, dat je niet hoeft te betalen als je bewijst dat je gelijk hebt kan ik me niet goed voorstellen. Benieuwd hoe dat in het vonnis verwoord is.
   Begrijp ik het goed dat je ambtenaren van de belastingdienst persoonlijk rekeningen stuurt? En ‘ik ga door tot aan mijn dood’: vraag je je wel eens af of dat het waard is?

 8. gerritsen zegt op

  Heb je niets zelf bevestigd? geen correspondentie? geen e-mails?
  Niet met anderen daar destijds over gesproken die je als getuigen komt oproepen?
  Je kunt hem/hen als getuigen onder ede oproepen.
  De inspecteur valt onder het ambtenarenrecht.
  Destijds heb ik nog wel een loonbeslag laten leggen maar of dat tegenwoordig nog kan weet ik niet.
  Overigens, ABP als overheidspensioen is geen particulier pensioen en dus voor de heffing aan Nederland toegewezen
  Loon en dat soort zaken zijn voor de heffing aan Thailand toegewezen mits je daar 180 dagen woont hetgeen je kunt aantonen aan de hand van in- en uitreisstempels in je paspoort.

  • Niek zegt op

   Die in- en uitreis stempels zijn niet voldoende om een heffingskorting te verkrijgen.
   Je moet ook een RO21 en RO22 kunnen overleggen die je krijgt bij het provinciaal belasting kantoor na je aanslag over het betreffende jaar getoond te hebben, die je bij het gemeentelijk Revenue Office betaald hebt.

   • Joop zegt op

    Beste Niek, dat is niet juist wat jij meldt. Graag geen dingen vermelden welke principieel onjuist zijn; daarmee wordt onnodige verwarring veroorzaakt en anderen op het verkeerde been gezet.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website