Beste lezers,

Mijn Thaise schoonzus is 2 jaar geleden weduwe geworden en teruggekeerd vanuit Spanje naar Thailand. Mijn vragen zijn: moet zij in Thailand belasting betalen over haar erfdeel en wat zijn de percentages, respectievelijk eventueel vrijstellingen?

Met vriendelijke groeten,

Theo

13 reacties op “Lezersvraag: Thaise schoonzus is weduwe geworden hoe zit het met erfbelasting?”

 1. erik zegt op

  Voor inwoners van Thailand: http://www.nationmultimedia.com/news/business/EconomyAndTourism/30267609

  Maar als ik goed lees is haar echtgenoot overleden toen hij in Spanje woonde, en zij woonde daar ook. Dan lijkt mij dat Spaans recht van toepassing is en zij netto vermogen meeneemt naar Thailand.

  • Corretje zegt op

   Kijk dat bedoelen we nou.
   Je broer is overlleden in Spanje waar hij op dat moment metterwoon woonde met zijn Thaise vrouw. Als ik het goed begrijp.
   Dan moet een Spaanse notaris de boel afwikkelen. Na afdracht van de successierechten krijgt zij datgene wat overgebleven is. Als langstlevende.Vermits ze in gemeenschap van goederen getrouwd waren
   Zoniet dan zal de notaris een andere weg bewandelen.

 2. eugeen zegt op

  Ik denk dat er een overeenkomst is tussen Spanje en Thailand.
  Als zij de nodige documenten kan voorleggen dat in Spanje de successierechten betaald zijn op het bedrag dat zij vanuit Spanje naar Thailand overschrijft, het hier niet meer moet gebeuren.

 3. Lammert de Haan zegt op

  Beste Theo,

  Hier kan ik werkelijk geen soep van koken. Jij stelt een paar vragen, echter zonder de voor een gedegen advies benodigde informatie te verstrekken.

  Ik begrijp wel dat haar man enkele jaren geleden al is overleden. Dat zou betekenen dat de weduwe, nog afgezien van haar nationaliteit, niet valt onder de Thaise Tax Act Inheritance. Deze wet werd op 5 augustus 2015 afgekondigd en trad op 2 februari 2016 (181 dagen na de afkondiging) in werking.

  Uit de vraagstelling maak ik wel op dat haar overleden man de Nederlandse nationaliteit had. Dan is het de vraag hoelang het geleden is dat hij Nederland metterwoon heeft verlaten.Mocht dat korter zijn dan 10 jaren dan was hij ten tijde van z’n overlijden nog fictief inwoner van Nederland en is de Nederlandse Erfbelasting nog op zijn nalatenschap van toepassing. Alsdan is het van belang om te weten welk huwelijksgoederenrecht hier van toepassing is

  Dus: voorlopig meer vragen dan concrete antwoorden. Misschien kun je wat meer informatie over deze zaak geven.

  Mocht je schoonzus trouwens alsnog aangifte moeten doen voor de Erfbelasting, dan kan zij zeker rekenen op een verzuimboete wegens een aangifte verzuim (het niet tijdig doen van aangifte).

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

  • l.lagemaat zegt op

   Is het nog van belang of zij in gemeenschap van goederen getrouwd waren?

   • Lammert de Haan zegt op

    Dat is zeker van belang. Vandaar ook mijn vraag welk huwelijksgoederenrecht hier van toepassing is.

    De vraagstelling van Theo roept meer vragen op dan dat zij antwoorden bevat. Maar dat de Thaise Tax Act Inheritance, ook al mocht de weduwe nog de Thaise nationaliteit bezitten en de overledene ook nog in het bezit zijn geweest van onroerend-goed in Thailand, lijkt welhaast uitgesloten, gelet op de datum van overlijden. Maar verder sluit ik niets uit. Het is dus best mogelijk dat nog Erfbelasting in Nederland verschuldigd is of in Spanje of zelfs in beide landen, waarna in Nederland een beroep kan worden gedaan op het ‘Besluit voorkoming van dubbele belasting’.

    Mogelijkheden te over dus. Maar ik wacht eerst een nadere toelichting van Theo af voordat ik hier een gedegen antwoord op kan geven. Het blijft nu teveel een kwestie van gissen.

  • Ger zegt op

   Grappig dat je vertelt over de verzuimboete voor de Nederlandse Erfbelasting. ZIj is toch geen Nederlandse onderdaan, neem ik aan, en niet in Nederland woonachtig ( was Spanje ), dus Nederland heeft dan geen mogelijkheid om welk recht dan ook uit te oefenen of daadwerkelijk een boete te incasseren als zij niet meewerkt en bijvoorbeeld niet vertelt wat haar adres is Spanje of Thailand is. Want waar moeten de ambtenaren dan hun aanmaning, aanslag, boete en meer naar toe sturen en hoe moet deze mevrouw dit dan weten want zij ontvangt de correspondentie van de Belastingdienst niet.
   En als ze geen Nederlandse is hoeft zij de Nederlandse wetten niet te kennen en dus ontstaat er een situatie van overmacht voor haar waar zij zich altijd op kan beroepen. Zelfs indien zij wel haar adres kenbaar maakt kan ze toch vertellen dat de correspondentie niet in het Thais is en zij het niet begrijpt. Probeer dan als ambtenaar maar te beweren dat ze het wel zou moeten weten. Misschien kan de ambtenaar een gelegaliserde , officieel in het Thais vertaalde brieven en meer sturen. En de ambassade mag nog even verifieren dat het inderdaad de Nederlandse Belastingdienst is want iedereen kan wel een mooie brief produceren. Dus dient er een handtekening op de correspondentie van de Belastingdienst te staan en deze dient ook nog gelegaliseerd te worden. Leuk klusje voor de Belastingdienst.

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Ger,

    Ik vind het grappig dat jij het grappig vindt dat ik schrijf over een mogelijke verzuimboete. Maar ik vind het nog veel grappiger, dat jij over een onderwerp schrijft, waar je kennelijk geen enkel verstand van hebt.

    Lees eens in mijn eerste bericht wat ik schreef over een mogelijk fictief wonen in Nederland door de overledene.

    Maar ik zal je verder op weg helpen om deze problematiek een beetje te begrijpen.

    Lees eens wat de Successiewet 1956 hierover bevat:

    “Artikel 3
    • 1 Een Nederlander die in Nederland heeft gewoond en binnen tien jaren nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten, is overleden of een schenking heeft gedaan, wordt geacht ten tijde van zijn overlijden of van het doen van de schenking in Nederland te hebben gewoond.”

    Over medewerking van de zijde van de Thaise Belastingdienst, mocht de Nederlandse Belastingdienst informatie wensen over de belastingplichtige, hoef je niet te twijfelen. Men handelt doorgaans zoals in artikel 26 van het Belastingverdrag Nederland-Thailand is overeengekomen.

    “Artikel 26. Uitwisseling van inlichtingen
    1. De bevoegde autoriteiten van de Staten wisselen zodanige inlichtingen uit (zijnde inlichtingen die deze autoriteiten in de normale gang van zaken in de administratie voorhanden hebben) als nodig zijn om uitvoering te geven aan deze Overeenkomst, in het bijzonder om fraude te voorkomen, alsmede om uitvoering te geven aan wettelijke voorzieningen tegen wetsontduiking met betrekking tot de belastingen waarop deze Overeenkomst van toepassing is. Elke aldus uitgewisselde inlichting wordt geheim gehouden en niet ter kennis gebracht van andere personen of autoriteiten dan die belast met de vaststelling, daaronder begrepen vaststelling in rechte, of invordering van de belastingen die het onderwerp van deze Overeenkomst uitmaken.”

    Een beroep doen op wat ik vaak noem “Calimero-gedrag” zal weinig helpen, kan ik je wel verzekeren.

 4. erik zegt op

  Grensoverschrijdende nalatenschappen geven soms enorme problemen zowel op civiel vlak als op fiscaal terrein. Met een ‘ze zoeken het maar uit’ kom je er niet, er ligt snel beslag, helemaal als er een onroerende zaak bij betrokken is.

  Als de overleden man geen 10 jaar uit NL weg was zoals Lammert terecht opmerkt (als hij NL-er is, anders is het een jaar) kan Nederland heffen, Spanje kan als woonland heffen, alleen kan Thailand niet heffen want men woonde niet in Thailand op het moment van overlijden en die wet was er nog niet.

  Of men ook kan INNEN is een andere zaak. Heb je recht op pensioen of AOW uit Nederland dan wordt beslag gelegd.

  De 10-jaars termijn is toegelicht in de vragen 21, 22 en 23 van het belastingdossier postactieven in dit blog.

 5. NicoB zegt op

  Beste Theo,
  Je vraag roept vele vragen op en is niet eenvoudig te beantwoorden, zie de reacties hierboven.
  Wil ik het Erfrechtverdrag 1989 inbrengen, Nederland is de enige die dat onderschreef, maar voor NL geldt dat dus denk ik. In dit soort grensoverschrijdende erfrecht kwesties en de fiscale perikelen er om heen hangt het erg af van de feiten waar een erfenis belast is. Een Nederlandse man die getrouwd is met een Thaise vrouw, die in Spanje overlijdt en waarvan de vrouw naar Thailand is teruggekeerd.
  Om er iets van te laten zien, zomaar een paar wellicht van belang zijnde vragen, waarom wellicht, het hangt af van de antwoorden op die vragen of de vraag relevant is en het antwoord van belang.
  Je schoonzus was getrouwd? Daar lijkt het op, maar is niet zeker, ze is weduwe geworden.
  Was dat met een Nederlander of een Spanjaard?
  Was er sprake van gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?
  Zijn er bezittingen in Spanje bv. een huis, wie was de eigenaar, idem in Thailand, idem in Nederland.
  Zijn er kinderen? Wonen die in NL of in Spanje of in Thailand? Hebben die een deel van de erfenis gekregen?
  Hebben die daar belasting in NL of Spanje over betaald? Zo te concluderen niet in Thailand.
  Is er sprake van een testament?
  Is er voor de schoonzus al sprake van belasting geweest in Nederland of Spanje? Denk ik niet.
  Uitgaande van een huwelijk, een erfdeel en een overlijden in Spanje, hangt het er van af waar de gewone verblijfplaats was van de overledene, dus waar het grootste deel van diens sociale leven en wonen zich concentreerde.
  In dat land is in principe de erfenis belast, maar dat kan ook anders liggen, hangt bv. af of de overledene een rechtskeuze maakte en de tijd dat de overledene in Spanje woonde; is dat langer dan 5 jaar dan valt het onder Hoofdregel 2 van het Haags Erfrechtverdrag 1989, is dat korter dat 5 jaar dan wordt als uitzondering op Hoofdregel 3 het heffingsrecht toegekend aan in dit geval Spanje als de overledene nauwere banden had met Spanje dan met Nederland.
  Zie het bericht in de Nation hierboven, beperkte erfenissen zijn in Thailand onbelast.
  Is de erfenis van aanzienlijke omvang zou ik aanraden een Thaise fiscalist te raadplegen die thuis is in dit soort grensoverschrijdende erfenis situaties.
  Ik geef goede hoop, dat er niets verschuldigt zal zijn in Thailand en daar draait de vraag om, wellicht wel in Spanje, die er misschien? geen punt van maken.
  Vraag mij af, moet er in dit geval geen rekening gehouden worden met het Haags Erfrechtverdrag 1989, in elk geval tav. het heffingsrecht van Nederland, ik denk geen recht voor Nederland, wel voor Spanje en als Spanje dat niet gebruikt, geen recht meer voor Thailand.
  NicoB

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste NicoB.

   Jij haalt twee zaken door elkaar.Je schrijft dat de erfenis in principe belast is daar waar de gewone verblijfplaats van de overledene was en waar het grootste deel van diens sociale leven en wonen zich concentreerde. Tevens zou daarbij van belang zijn of het Haags Erfrechtverdrag van 1989 van toepassing is. En hierin vermeng je twee begrippen, nl. welk erfrecht en welk belastingrecht is van toepassing. Beide staan geheel los van elkaar.

   Trouwens het Haags Erfrechtverdrag is in deze in het geheel niet van belang. Dit Verdrag is slechts door Nederland ondertekent en niet ook nog eens door Spanje.
   Wat in dit kader wel van belang is is de Europese Erfrechtverordening van 17 augustus 2015. Hier zijn beide landen wel aan gehouden. Echter: ook nu gaat het louter om het van toepassing zijnde erfrecht en niet over de vraag welke erfbelasting geheven mag worden. Lees in dit verband het door mij in een eerder bericht geplaatste artikel 3 van de Successiewet 1956. Dat de Thaise Successiewet voor een deel van toepassing zou kunnen zijn is uitgesloten, gelet op het jaar van overlijden. Maar dat het Spaanse erfrecht en de Nederlandse Successiewet van toepassing zouden kunnen zijn, behoort wel degelijk tot de mogelijkheden. Hierin kan ook nog de Spaanse Successiewet zich voegen. En, omdat Nederland geen Successieverdrag heeft gesloten met Spanje, zou in Nederland een beroep kunnen worden gedaan op het Besluit voorkoming van dubbele belasting. Alsdan is het van toepassing zijnde huwelijksgoederenrecht van wezenlijk belang.

   Maar zolang Theo zich niet meldt (hij zwijgt in alle talen: zowel in het Nederlands, het Spaans als het Thais) blijft het gissen. En dat lijkt mij een minder zinvolle bezigheid. Ik wacht nu eerst de verduidelijking van Theo af voordat ik nader advies geef in deze aangelegenheid.

   • erik zegt op

    Mogelijk zijn de Nederlandse en Spaanse aspecten bij Theo al bekend. Zijn feitelijke vraag gaat over Thaise belasting en daar is antwoord op gegeven.

 6. NicoB zegt op

  Beste Lammert.
  Je zet mijn reactie in het juiste perspectief, prima.
  De vererving op zich heeft al plaatsgevonden, de schoonzus van Theo ging met haar erfDEEL naar Thailand.
  Dat leidde voor Theo naar de vraag moet er in Thailand nog belasting door haar betaald worden.
  Kennelijk zijn er dus geen vragen over de vererving op zich en het betalen van belasting in Nederland of Spanje.
  Zoals Erik schrijft, dat antwoord is gegeven, case closed, ja, voor wat betreft de vraag van Theo met betrekking tot z’n schoonzus.
  Met respect.
  NicoB


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website