In Thailandblog lees ik met enige regelmaat dat de belastingdruk voor de inkomstenbelasting in Nederland veel hoger zou zijn dan die in Thailand.

Zo’n anderhalf jaar geleden verschenen er zelfs enkele artikelen in Thailandblog, waarin de schrijver trachtte aan te tonen dat de belastingdruk in Nederland extreem boven die van Thailand uit zou steken. In zijn overigens gloedvolle betoog faalde hij echter op alle fronten in het aantonen van de juistheid van z’n bewering.

Alhoewel er destijds, naast veel bijval, heel wat weerstand werd geboden voor wat betreft zijn bewering, zweeft deze mythe nog steeds ergens boven onze hoofden, daar dit geluid met enige regelmaat toch weer de kop opsteekt. Zelfs nog zeer recent.

Op zichzelf is zo’n bewering overigens ook niet zo’n vreemde gedachte, gezien het voorzieningenniveau in Nederland t.o.v. dat van Thailand. Maar dat maakt deze bewering echter nog niet juist. Het tegendeel is namelijk het geval, zoals zal blijken.

Met deze bijdrage zal ik dan ook trachten aan deze mythe een einde te maken daar zij in ver weg de meeste gevallen volstrekt onjuist is. Dat geldt dan met name voor diegenen met een te belasten/bruto-inkomen van maximaal € 42.000 en dan hebben we het over ver weg het grootste deel van de in Thailand wonende Nederlanders. Het wordt dus hoog tijd dat we voor eens en voor altijd stoppen met het verkondigen van deze drogredenering!

INLEIDING

Bijna wekelijks adviseer ik Nederlanders over de fiscale gevolgen bij emigratie naar en remigratie vanuit Thailand. Ben je bij emigratie nog geen 65 jaar dan blijkt de belastingdruk in Thailand veelal aanmerkelijk hoger te zijn dan die bij wonen in Nederland.

Overigens kom ik dit beeld ook regelmatig tegen bij emigratie naar en remigratie vanuit andere ‘buitenlanden’. In deze bijdrage beperk ik me echter tot de situatie met betrekking tot Thailand.

Bij 65 jaar of ouder komen de cijfers wel dichter bij elkaar als gevolg van de extra aftrek van THB 190.000, maar ook dan is de belastingdruk in Thailand in de meeste gevallen toch nog hoger dan die in Nederland. Ben je inmiddels al AOW-gerechtigd dan nemen de verschillen weer toe.

Ik besef maar al te goed dat bij een emigratie naar Thailand veel meer factoren een rol spelen dan enkel de fiscale gevolgen. Maar daar gaat het bij mij nu niet om. Ik behandel in deze bijdrage louter de fiscale gevolgen en dan met name voor wat betreft de belastingdruk voor de inkomstenbelasting bij wonen in Nederland met die van wonen in Thailand. Hoe e.e.a. zich verhoudt tot andere en persoonlijke belangen, is een zaak waarover enkel de betrokkene kan oordelen.

VERGELIJK GEEN APPELS MET PEREN

Wat ik in navolgende berekeningen uiteraard niet heb meegenomen zijn de premies volksverzekering, zoals de AOW-premie en de premie voor de Wet langdurige zorg. Dat geldt tevens voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Anders zou ik appels met peren vergelijken.

Binnen de Personal Income Tax (PIT) bouw je immers niet een met de AOW-uitkering te vergelijken oudedagsvoorziening op. Daarnaast zijn in de PIT geen bedragen begrepen ter zake van een ziektekostenverzekering dan wel kosten voor langdurige zorg.

Het gaat dus louter om de belastingdruk t.z.v. de Nederlandse inkomstenbelasting bij wonen in Nederland ten opzichte van die van de PIT bij wonen in Thailand. Simpel gezegd: voor wat je in Thailand niet ‘koopt’ met je PIT moet je het Nederlandse prijskaartje daarvan ook weglaten. Anders vergelijk je immers wél appels met peren.

Als ik deze week 4 kogelbiefstukken met een totaalgewicht van 500 gram voor de prijs van € 10 zou kopen bij slager A en de volgende week 2 kogelbiefstukken met een totaalgewicht van 250 gram voor de prijs van € 7,50 bij slager B, dan kan ik moeilijk zeggen dat slager B goedkoper is.

EMIGREREN

In de onderstaande uitwerking ga ik uit van een alleenstaande man van rond de 60, die na ruim 40 jaren hard werken het wel mooi genoeg vindt en wil gaan emigreren naar Thailand.

Financieel staat hem niets in de weg. Hij heeft in die 40 jaren een aardig pensioen opgebouwd van bruto € 25.000 per jaar, wat hem in Thailand voldoende financiële armslag zal geven. Voor de jaren voorafgaand aan z’n AOW-gerechtigde leeftijd wil hij een vrijwillige AOW-verzekering afsluiten bij de SVB, zodat hij niet met een AOW-gat komt te zitten.

Allemaal heel verstandig en een verhaal wat ik regelmatig tegenkom.

Het Thaise belastingsysteem is te vergelijken met dat van Nederland van vóór 2001. D.w.z.: met veel en vaak hoge verminderingen, aftrekposten, een vrijstelling van THB 190.000 bij 65 jaar en ouder en een belastingvrije som.

Aan het Thaise systeem kleven grote bezwaren c.q. onbillijkheden. De hogere inkomens worden hiermee het meest bevoordeeld door een verlaging van het marginale tarief/de belastingdruk.

Nederland heeft hiervoor ingaande 2001 in de plaats gesteld de systematiek van heffingskortingen en toeslagen. Deze heffingskortingen en toeslagen zijn daarbij inkomensgevoelig. Bij het klimmen van het belastbaar inkomen nemen zij af tot er uiteindelijk geen recht meer bestaat op deze voorzieningen. Naast een progressief tarief kent Nederland sinds 2001 dan ook een degressief stelsel van heffingskortingen en toeslagen.

In de navolgende berekeningen betrek ik enkel het belastingdeel van de heffingskortingen en laat de toeslagen buiten beschouwing.

WONEN IN THAILAND MET RECHT OP EEN BEDRIJFSPENSIOEN MAAR NOG NIET AOW-GERECHTIGD, VERGELEKEN MET WONEN IN NEDERLAND

In onderstaande voorbeeldberekening wordt dan ook uitgegaan van:

 1. een alleenstaande man;
 2. leeftijd 60 jaar;
 3. een bruto bedrijfspensioen van € 25.000 per jaar;
 4. gemiddelde koers voor 2021 van de THB 38,760600.

De Nederlandse inkomstenbelasting heb ik berekend op € 1.098.

[gview file=”https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/belAfbeelding-1.pdf”]

De Personal Income Tax bedraagt in dit geval € 1.981 en valt dus tegen de € 900 hoger uit dan de Nederlandse inkomstenbelasting.

[gview file=”https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/belAfbeelding-2.pdf”]

Maar ook al ben je 65 jaar en heb je dus recht op de extra aftrek van THB 190.000, terwijl je nog geen recht hebt op een AOW-uitkering, dan draagt de PIT bij een bruto-inkomen van € 25.000 nog altijd € 1.170 tegen € 1.098 aan Nederlandse inkomstenbelasting.

[gview file=”https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/belAfbeelding-3.pdf”]

WONEN IN THAILAND MET RECHT OP EEN AOW-UITKERING EN PENSIOEN VERGELEKEN MET WONEN IN NEDERLAND

Hierbij ga ik weer uit van een jaarinkomen van € 25.000 maar dan opgedeeld in een AOW-uitkering van bruto € 12.500 en een pensioenuitkering van eveneens € 12.500.

Alsdan bedraagt de Personal Income Tax nog steeds € 1.170.

Bij wonen in Nederland bedraagt de inkomstenbelasting over dit inkomen € 643 en valt € 527 lager uit dan de Personal Income Tax.

[gview file=”https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/belAfbeelding-4.pdf”]

Hierbij heb ik uiteraard geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat je niet je gehele inkomen in Thailand hebt ingebracht in het jaar van genieten daarvan of met de verminderingsbepaling ter zake van je AOW-uitkering op grond van artikel 23, lid 6, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting en waar ik eerder over schreef in Thailandblog. Het gaat in deze bijdrage immers over de belastingdruk in Nederland, vergeleken met die in Thailand, uitgaande van gelijke grondslagen aan belastbaar dan wel bruto-inkomen en dan gebaseerd op de Nederlandse dan wel Thaise fiscale wetgeving. Daarin speelt het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting geen rol.

CONCLUSIES

 1. Blijft je belastbaar inkomen binnen de eerste twee schijven voor de inkomstenbelasting en ben je nog geen 65 jaar dan ben je in Nederland aanmerkelijk voordeliger uit voor wat betreft de inkomstenbelasting dan wat je in Thailand verschuldigd bent aan Personal Income Tax. Daarbij gaat het om een bruto-inkomen van maximaal € 35.129 (norm 2021 2e schijf).

Zie de afbeeldingen 1 en 2 (€ 1.098 bij wonen in Nederland tegen € 1.981 bij wonen in Thailand).

Val je in de 3e of zelfs 4e schijf dan keert het tij zich geleidelijk daar dan de percentages voor de premies volksverzekeringen komen te vervallen en worden overgeheveld naar het tarief voor de inkomstenbelasting, terwijl enkele heffingskortingen daarbij afnemen en uiteindelijk zelfs geheel verdwijnen. Het keerpunt ligt bij een te belasten/bruto inkomen van rond de € 42.000.

 1. Ben je 65 jaar of ouder, ook dan is de belastingdruk in Thailand hoger dan in Nederland. Dat geldt des te meer als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Zie voor wat dit laatste betreft de afbeeldingen 3 en 4 (€ 1.170 bij wonen in Thailand tegen € 643 bij wonen in Nederland).

 1. Op voorstel van de minister van Financiën heeft de Thaise ministerraad op 19 april 2016 ingestemd met een drastische verruiming van de verminderingen en de aftrekposten en een aanpassing van het schijventarief, zulks ingaande het belastingjaar 2017.

Deze verruiming was bedoeld als tijdelijke verlichting van de belastingdruk en is bij Koninklijk Besluit (KB) tot stand gekomen, zonder daarbij de Revenue Code aan te passen. Zij geldt echter nog steeds.

Het treffen van deze verruiming bij KB is dan ook de reden dat de in de Revenue Code opgenomen bedragen en percentages al lang niet meer in overeenstemming zijn met de thans geldende praktijk in Thailand. Dit geldt tevens voor de bedragen en percentages zoals vermeld op de website van het Revenue Department.

Dit alles maakt de relatief hoge belastingdruk in Thailand des te opmerkelijker. Voor 2017 lagen de verschillen tussen Thailand en Nederland aanmerkelijk verder uit elkaar.

Om het effect te duiden van de genoemde vermindering van de belastingdruk ingaande 2017 heb ik een berekening gemaakt van de PIT, uitgaande van een AOW-gerechtigde met een jaarinkomen van € 25.000, zoals aangegeven in afbeelding 3. Alsdan zou de PIT niet € 1.170 hebben bedragen maar het dubbele, nl.€ 2.347. Dat afgezet tegen de Nederlandse inkomstenbelasting ad € 643 (zie afbeelding 4) geeft toch wel een gigantisch verschil te zien. Maar dat was wel de situatie van vóór 2017!

Deze hoge belastingdruk komt door het voor 2017 gemis van de vrijstelling van THB 190.000 bij 65 jaar en ouder, een vermindering van 40% met een maximum van THB 60.000 i.p.v. de thans geldende 50% met een maximum van THB 100.000 en een vermindering als alleenstaande van THB 30.000 i.p.v. de thans geldende THB 60.000.

 1. Het verschil in belastingdruk wordt nog eens versterkt door het feit dat ruim 40% van de AOW-uitkeringen wordt gefinancierd uit de algemene middelen c.q. belastingen. Zoals reeds gesteld is in de PIT geen ruimte begrepen voor de financiering van een met de AOW-uitkering vergelijkbare oudedagsvoorziening, terwijl je mag aannemen dat dat dus wel het geval is voor wat betreft de Nederlandse inkomstenbelasting.

Daar komt nog bij dat voornamelijk via de inkomstenbelasting in Nederland een verschuiving van inkomens plaatsvindt van de hoge(re) inkomens naar hen die niet of nauwelijks over een eigen inkomen beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bijstandsuitkeringen.

In mijn kritiek op het fiscale stelsel van Thailand (veel en hoge verminderingen, vrijstellingen, aftrekposten en een belastingvrije som, welke in het voordeel werken van de hogere inkomens), wees ik al op het feit dat Nederland ingaande 2001 een stelsel heeft ingevoerd met heffingskortingen en toeslagen. De toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag en zo zijn er nog veel meer, heb ik niet meegewogen in de berekeningen van de belastingdruk. Toch moeten zij wel gefinancierd worden en dan voornamelijk vanuit de opbrengst van de inkomstenbelasting!

Voor de aspirant-emigrant/-remigrant maak ik uiteraard ook de berekeningen, met inachtneming van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag. Dus ook met inbegrip van de door Thailand te verlenen vermindering ex artikel 23, lid 6, van het Verdrag ten aanzien van een eventuele AOW-uitkering of een andere socialezekerheidsuitkering. Maar dat staat los van de uit de Nederlandse dan wel Thaise fiscale wetgeving voortvloeiende belastingdruk.

ฉันไม่สามารถทำให้สวยงามขึ้น

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

55 reacties op “De belastingdruk in Nederland vergeleken met die in Thailand”

 1. Erik zegt op

  Een waar woord, rekenmeester Lammert! Dank voor deze cijfertjes.

 2. Lunghan zegt op

  Een zeer deskundig onderlegd verslag, alleen ; hoe komt het dat ik zoveel “verhalen “hoor van nederlanders die uitgeschreven zijn , en zij hun uitkering ( wao, aow+pensioen) bruto/netto krijgen overgemaakt, en hier ( Thailand) nagenoeg geen belasting betalen.
  Doe ik iets verkeerd??

  • Erik zegt op

   Lunghan, dat zijn inderdaad, wat je zegt, ‘verhalen’ en ook nog eens ‘uit den ouden doos’. WAO en AOW zijn sowieso in NL belast. Als Thailand ook heft moet daar door Thailand reductie op worden verleend maar dat is een ander verhaal. Netto-netto geldt voor bedrijfspensioenen.

   • Martin zegt op

    Als je aan kan tonen in TH belasting te betalen, over uitkering en pensioen bijvoorbeeld, dan kan je een vrijstelling van loonheffing en premies aanvragen en die word je dan ook verstrekt
    Voorbeeld van mijzelf uit 2021

  • Han zegt op

   Als je wat spaarcentjes hebt kun je zelf bepalen hoeveel of hoe weinig belasting je in thailand betaalt, legaal.
   Bv je maakt als 65 plusser elke maand 40.000 baht over dat is per jaar 480.000 baht. vrijstelling voor deze leeftijd is 500.000 baht dus je blijft onder de belasting grens. Als je dan ook nog een spaarrekening in thailand hebt waar 15% bronbelasting op ingehouden wordt, kun je dat geheel of gedeeltelijk terug vorderen bij de thaise belasting dienst. Dan ben je belastingplichtig in thasiland en kun je vrijstelling vragen in nederland.
   De rest van je pensioen spaar je op en maak je in het volgend jaar in bv januari in 1 keer over, dat is spaargeld en wordt in thailand niet belast.
   Dit in telegram stijl, Lammert kan je dat haarfijn uitleggen.

   • Erik zegt op

    Han, je hebt niet goed gelezen wat Lammert schreef: ‘Hierbij heb ik uiteraard geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat je niet je gehele inkomen in Thailand hebt ingebracht in het jaar van genieten daarvan…’

    Het gaat hier om de vergelijking van de belastingdruk over het inkomen in NL en in TH. Over de door jou genoemde techniek heeft Lammert hier al eerder geschreven.

    • Han zegt op

     Erik, jij hebt kennelijk mijn antwoord niet goed gelezen. Ik reageer hier niet op Lammert maar op Lunghan die zich afvraagt hoe sommigen hier praktisch belastingvrij kunnen wonen. En dat antwoord heb ik hem gegeven.

     • Erik zegt op

      Han, daarom zet ik er altijd een naam bij als ik op iemand reageer. Dat voorkomt misverstanden.

      Maar verder heb je gelijk: heb je spaarcenten dan kun je het zo spelen dat het te belasten inkomen in Thailand net nog in de nul-% schijf valt. Dan is de belasting nul en krijg je de voorheffingen terug.

 3. Christiaan zegt op

  Een goede en keurige uiteenzetting over de belastingverschillen tussen Thailand en Nederland door de heer de Haan.

  In de loop van de jaren had ik heel wat discussies met de Belastingdient Buitenland in Heerlen. Nooit kreeg ik een fatsoenlijke reactie..
  Om de knoop aan wie belasting te betalen door te hakken maakte ik al zelf een berekening volgens de Thaise aangifteregels met behulp van een Thaise accountant. Uiteindelijk was mijn conclusie, dat het in mijn situatie nauwelijks iets in geld uitmaakte of ik in Nederland of in Thailand belasting betaal.
  Ik koos voor betalen in Nederland om van het gezeur af te zijn en niet meer om de zoveel jaar opnieuw discussies te moeten aangaan.

  • Erik zegt op

   Christiaan, om het in gewoon Nederlands te zeggen: jij hebt niets te kiezen! Het verdrag bepaalt waar de belastingplicht ligt.

   Je wilde van Heerlen af zijn. Ik neem aan dat je van de discussie rond de vrijstelling loonbelasting af wilde zijn? Dus je gaat akkoord met loonbelasting ook als die plaatsvindt op inkomen dat aan Thailand toegewezen is? En die loonbelasting vraag je niet terug door na afloop van het jaar aangifte te doen op het C-biljet en daar vrijstelling te claimen?

   Wel, dan verdien je een lintje! Zulke mensen heeft de staatskas graag.

   Maar ALS, want ik ken de samenstelling van jouw inkomen niet, ALS dat inkomen wel belast is in Thailand dan fraudeer je en dat kan je in de problemen brengen. Ik denk dat het zinvol is een Nederlands deskundige er eens naar te laten kijken.

   • RichardJ zegt op

    @Erik,
    Je gaat hier toch wel erg kort door de bocht…..

    Als het inkomen -volgens alle geldende regels- in Thailand belastbaar is en indien je dat dan niet aangeeft bij de Thaise belastingdienst, dan pleeg je echt geen fraude.
    Fraude betekent handelen met voorbedachte rade. Als je door “niet weten” of “onduidelijke regelgeving” of “andere oorzaak” geen aangifte in Thailand hebt gedaan, dan is dat zeker geen fraude. Maar eerder net als in NL een overtreding waar overigens wel een boete op staat.
    (Overigens geldt dit tevens voor al die medelanders die nu noch in NL noch in TH belasting betalen. Deze zijn in de vergelijkingen van Lammert ook niet meegenomen.)

    @Christiaan,
    Een rechtvaardiger oplossing en op de langere termijn een solidere oplossing voor jouw belastingprobleem is: “gewoon” in Thailand belasting betalen. Je kunt dan bij de TH belastingdienst een Certificate of Residence (COR21/22) verkrijgen. Die stuur je dan naar Heerlen waarna Heerlen jou een vrijstelling van 5 jaren verleent.

 4. Chris zegt op

  Je kunt natuurlijk op allerlei elementen van het Thaise inkomstenbelasting systeem kritiek hebben maar je moet wel volledig zijn. Als je als Thai per jaar niet meer dan 150.000 Baht verdient betaal je GEEN inkomstenbelasting. Voor kleine zelfstandigen is dat bedrag 300.000 Baht.
  Ik heb de getallen niet bij de hand maar ik schat dat het dan gaat om meer dan de helft van de Thaise bevolking. Dat het systeem dus in het voordeel is van de hoge inkomens verdient nuancering.
  Voorts vind ik dat het een groot voordeel is van het Thaise systeem dat het simpel is, heel simpel in vergelijking met het Nederlandse systeem dat wemelt van de aanvullende regels, uitzonderingen waarvoor je het hele jaar door bonnetjes en emaislmoet opsparen. Dat is niet alleen in het voordeel van de staat maar zeker ook in het voordeel van de belastingbetaler. Ik was het in Nederland af en toe zo zat dat ik gewoon de basae data invulde en waarschijnlijk te veel betaalde, maar met minder ergernis. Met het invullen van mijn data op de Thaise website ben ik in 10 minuten klaar. In Nederland kostte dat dagen…….of een belastingadviseur die al de geringere inkomstenbelasting die ik in Nederland betaalde ivm Thailand teniet deed met zijn rekening.

  https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/AEC/AseanTax-Thailand.pdf

  • Lammert de Haan zegt op

   Chris, wat is er niet volledig in het artikel? Ik ga in de vergelijking uit van dezelfde heffingsgrondslag/te belasten inkomen. Anders vergelijk je immers appels met peren.

   Dat het Thaise belastingsysteem in het voordeel van de hogere inkomens uitvalt behoeft geen enkele nuancering. Dat is nu eenmaal een feit. De vrijstelling bij 65 jaar en ouder of invalide en de vele verminderingen en aftrekposten maken het Thaise systeem niet alleen ingewikkeld maar zwakken ook nog eens de progressie in de belastingtarieven af, zulks in tegenstelling tot het Nederlandse systeem..

   Het Nederlandse stelsel kent sedert 2001 nog maar een zeer beperkt aantal aftrekmogelijkheden. Het progressieve tarief blijft daardoor intact. Daartegenover staan heffingskortingen en toeslagen, welke beide afnemen bij het stijgen van het belastbaar inkomen.

   • Chris zegt op

    beste Lmmert,
    Jij vergelijkt de situtatie van een NEDERLANDER die hetzij in Thailand belasting betaalt hetzij in Nederland, hetzij in beiden. Maar het Thaise belastingsysteem is NIET gemaakt voor buitenlanders maar voor Thais. De Thai die niet meer dan 150.000 baht per jaar verdient betaalt GEEN inkomstenbelasting. En dat is naar mijn schatting 50% van de bevolking. Stel je eens voor dat 50% van de ‘armste’ Nederlanders GEEN inkomstenbelasting betaalt in Nederland.
    Nu heeft ELKE buitenlander hier meer dan 150.000 Baht inkomen per jaar. Op basis daarvan mag je NIET concluderen dat het Thaise belastingsysteem per definitie in het voordeel van de rijken uitvalt.
    Op basis van vergelijkingen van het HELE systeem zou je kunnen zeggen dat het Thaise systeem veel meer de armen ondersteunt dan het Nederlandse systeem. Zelfs over een uitkering moet je in Nederland belasting betalen.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dag Chris,

     Jij verwart helaas een aantal zaken. Ik vergelijk de belastingdruk van een belastingplichtige die volledig onder het Nederlandse fiscale stelsel valt en dus woont in Nederland, met de belastingdruk van een onbeperkt belastingplichtige die in Thailand woont. Het gaat immers om een vergelijking van de belastingdruk, voortvloeiende uit het Nederlandse fiscale stelsel met dat van Thailand.

     Anders dan wat jij stelt is het Thaise belastingsysteem niet gemaakt voor Thai. Zelfs niet eens voor buitenlanders, maar enkel voor belastingplichtigen. Daarbij kent de Thai Revenue Code geen discriminerende bepalingen t.a.v. buitenlanders.

     Wat me daarbij opvalt is dat jij zowel het Thaise stelsel als het Nederlandse stelsel niet kent.

     Je schrijft dat de Thai (moet natuurlijk de belastingplichtige zijn want dat geldt ook voor de in Thailand wonende buitenlander) die minder dan THB 150.000 verdient geen inkomstenbelasting verschuldigd is. Ik kan je geruststellen: als hij al 65-jaar is of invalide, dan mag hij THB 500.000 per jaar verdienen voordat hij aan belasting betalen toekomt. En daar kan nog THB 250.000 bijkomen als hij getrouwd is, zijn vrouw geen eigen inkomen heeft en eveneens 65-jaar of ouder is. Dat is dus heel wat anders dan de door jou genoemde THB 150.000!

     Daarbij schrijf je dat je zelfs over een uitkering in Nederland belasting moet betalen. Wat dat betreft moet ik je teleurstellen.
     Als je als alleenstaande AOW-er met een niet al te groot aanvullend pensioen, onder de € 18.836 aan te belasten inkomen blijft, dan betaal je in Nederland geen inkomstenbelasting. En dat is toch wel heel wat anders dan wat jij beweert!
     Hierbij moet je niet de fout maken (welke ik in enkele reacties wel tegenkom) door uit te gaan van wonen in Thailand. Dan betaal je wel inkomstenbelasting over je AOW-uitkering. Je mist dan nl. het recht op heffingskortingen. Maar dat heeft niets uit te staan met een vergelijking van de uit de fiscale stelsels van Nederland en Thailand voortvloeiende belastingdruk

     Breng je als 65-jarige of ouder € 18.835 aan inkomen in Thailand in dan bedraagt de daarover verschuldigde Personal Income Tax € 400,03. € 400,03 aan belasting bij wonen in Thailand is meer dan € 0 bij wonen in Nederland.
     Bij deze berekeningen hanteer ik dezelfde koers voor de baht als in het artikel opgenomen berekeningen.

     Ook met jouw opmerking dat het Thaise fiscale systeem meer de armen ondersteunt dan het Nederlandse fiscale systeem geef je te kennen beide systemen niet te kennen, want het tegenovergestelde is waar.

     Nederland kent een progressief tarief voor de inkomstenbelasting. Hetzelfde geldt voor Thailand.

     Nederland past vervolgens sinds 2001 een vermindering toe van de uiteindelijk verschuldigde belasting in de form van heffingskortingen. Daarbij wordt de progressie in het tarief niet aangetast. Deze heffingskortingen zijn zelfs behoorlijk degressief.

     Net als Nederland voor 2001 hanteert het Thaise fiscale stelsel de systematiek van veel en dikwijls hoge vrijstellingen, verminderingen en aftrekposten. Deze tasten onmiddellijk de progressie in de tariefstelling aan en werken dus in het voordeel van de hogere inkomens.
     Ook in Nederland werkt dat nog zo voor wat betreft het geringe aantal aftrekposten. Iemand met een hoog inkomen en dus een hoog marginaal tarief, krijgt van z’n hypotheekrente veel meer belastinggeld terug dan iemand met een laag inkomen. Gelukkig heeft de Nederlandse regering hier enkele jaren geleden paal en perk aan gesteld door het tarief wat geldt voor de aftrek van de hypotheekrente te begrenzen. Maar voor Thailand geldt deze systematiek nog steeds in z’n volle omvang.

     Het Thaise stelsel met de vele en dikwijls hoge aftrekposten werkt dus in het voordeel van de hoge(re) inkomens. En wie profiteren er nu van de afzwakking van de progressie in het Thaise stelsel? Dat is niet de Thai met dikwijls geen of slechts een gering te belasten inkomen. Dat voordeel wordt met name genoten door de vele in Thailand wonende buitenlandse belastingplichtigen. Hun inkomen ligt doorgaans ver boven dat van de gemiddelde Thai.

     Op dit punt is er veel te moderniseren aan het Thaise fiscale stelsel en waarbij veel ruimte gecreëerd kan worden om de armere Thaise bevolking werkelijk te ondersteunen, want daar is, in tegenstelling tot wat jij beweert, nu niet of nauwelijks sprake van. Thailand kent niet de met Nederland vergelijkbare bijstandsuitkering of een andere sociale voorziening bij geen of een gering inkomen! Daarnaast kent Thailand geen toeslagen voor de lage(re) inkomens.
     Wat dat betreft zijn veel landen Thailand al voorgegaan, wat betreft de modernisering van hun fiscale stelsel. Het Thaise stelsel kom ik elders niet veel meer tegen.

     Van geheel andere orde is de vraag hoe het komt dat de uit het Thaise fiscale stelsel voortvloeiende belastingdruk in de meeste gevallen hoger is dan die van Nederland. Het antwoord daarop moet je zoeken in de ‘wet van de grote getallen’.

     Een groot deel van de in Thailand wonende belastingplichtigen (w.o. soms ook buitenlandse inwoners) komt niet toe aan het betalen van Personal Income Tax als gevolg van de hoogte van het inkomen. En dan heb ik het dus al helemaal niet over het gebrekkige c.q. ontbrekende handhavingssysteem van de Thaise fiscus.
     Dat betekent dat slechts een gering deel van de inwoners een groot bedrag aan belasting moet ophoesten om de Thaise overheid draaiende houden c.q. een sluitende begroting en rekening te krijgen.

     Bij een bruto inkomen van € 12.900 kom je als 65-jarige of ouder niet toe aan het betalen van PIT. En dan gaat het dus niet om alleen maar de Thaise bevolking.
     Ik heb zo rond de 50 in Thailand wonende klanten, vaak ook nog met een Thaise partner.
     Voor twee van de Nederlanders hoef ik in principe geen aangifte te doen voor de PIT omdat hun inkomen beneden de € 12.900 ligt. Hun Thaise partners genieten echter een inkomen wat ruim voldoende is om voor hen wel aangifte te doen.

     Daarnaast vraagt het doen van aangifte voor de Personal Income Tax, in tegenstelling tot wat ik lees in enkele reacties, aanmerkelijk meer tijd dan het doen van aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting.
     Wie van de in Thailand wonende Nederlanders kent de fiscale wetgeving van Thailand met z’n vele mogelijkheden van verminderingen en maakt daar ook ten volle gebruik van?
     Welke in Thailand wonende Nederlander kan een berekening maken voor de door Thailand op grond van artikel 23, lid 6, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting, te verlenen vermindering t.z.v. een Nederlandse socialezekerheidsuitkering (w.o. een AOW-uitkering)? Ik durf wel te stellen van bijna niemand, met als gevolg dat je te veel belasting betaalt in Thailand.

     Ik heb uiteraard deze zaken geautomatiseerd waardoor ik in betrekkelijk korte tijd een aangifte voor de Personal Income Tax kan samenstellen. Maar ook dan nog vraagt dit meer tijd dan het samenstellen van haar Nederlandse tegenhanger, wat nog eens aanmerkelijk gemakkelijker wordt gemaakt d.m.v. de vooraf ingevulde gegevens en bedragen en de volledig geautimatiseerde berekeningen van de heffingskortingen en het uiteindelijke bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting. Helaas ontbreekt dit bij het Thaise formulier P.N.D.91!.

 5. ruud zegt op

  Ik heb op mijn Thaise aangifte gekeken.
  Dat was echter geen 25.000 Euro binnengebracht.

  Geld Thailand binnen gebracht 460.265,73 Baht. (nog geen AOW)
  Belasting 6.263.29 Baht.

  Uitgerekend op een groot kantoor en gecontroleerd op een hoofdkantoor, dus ik neem aan, dat de berekende belasting klopt.

  Voor lagere inkomens lijkt de Thaise belasting mij toch aantrekkelijker.
  Maar de belastingschijven in Thailand zijn erg kort, dus voor hogere inkomens loopt het percentage snel op.

  • Lammert de Haan zegt op

   Ruud, tegenover een in Thailand ingebracht jaarinkomen van THB 460.265,73 kan heel goed een te betalen bedrag aan Personal Income Tax van THB 6.263,29 staan.

   Je schrijft dat je nog geen AOW hebt. Maar je bent ook nog geen 65 jaar. Dan heb je te maken met een aftrek van THB 100.000 als verwervingskosten en een persoonlijke aftrek van THB 60.000. Vervolgens moet ik nog een bedrag van THB 25.000 als aftrek ’thuisbrengen’.
   Mogelijk zit dat in de maximale aftrek van THB 15.000 t.z.v. een Thaise ziektekostenverzekering en een aftrek van THB 10.000 t.z.v. een Thaise levensverzekering. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij THB 10.000 hebt gedoneerd voor het onderhoud aan de Koninklijke paleizen en tuinen..

   Met deze aftrekposten kom je op een te belasten inkomen van THB 275.265,73, wat resulteert in een bedrag aan verschuldigde Personal Income Tax van THB 6.263,29.

   Bij lagere inkomens blijven de verschillen in procenten bestaan maar uiteraard niet in ‘centen’. Het keerpunt ligt bij een bruto/te belasten inkomen van rond de € 42.000.

   • ruud zegt op

    Ik heb nog even op de specificatie gekeken, er is een aftrek van 25.000 Baht gegeven voor de ziektekostenverzekering.

    • Lammert de Haan zegt op

     Klopt, Ruud. Ingaande het belastingjaar 2020 is het opgetrokken van THB 15.000 naar THB 25.000. Ik had daar al een tijdje niet meer naar gekeken omdat men meestal een buitenlandse verzekering heeft (veelal Europees/frans).en dus zonder aftrek.

 6. Ruud zegt op

  Mooi verhaal Lammert. Maar onder belastingdruk scharen wij gewone Nederlandsers niet alleen de inkomsten belasting maar alle denkbare belastingen en aaccijnzen die van toepassing zijn op ons dagelijkse leven.

  • Chris zegt op

   En dan zijn er niet alleen de landelijke ‘belastingen’ maar ook nog eens de lokale belastingen als onroerend zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapsbelastingen.

 7. Alex zegt op

  HI Lammert — Dank voor deze vergelijkingen. Heb je ook een whatsapp number zodat ik je kan inschakelen indien nodig? Groet Alex

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Ales,

   Je kunt contact met me opnemen via [email protected].

 8. Johnny BG zegt op

  Dit duidelijke stukje gaat puur over inkomstenbelastingdruk voor een ongehuwde man van 60 jaar met een naar Thaise maatstaven top inkomen. Niet raar dat het dan in Thailand tov NL zwaarder belast wordt.
  Nemen we de belastingdruk qua btw dan is die 900 euro per jaar al snel “terug verdiend” Besteedt men 15 k a 21% btw dan kost het in NL 3150 euro terwijl het in Thailand 1050 euro kost mits alles gekocht bij een btw afdragend bedrijf.
  Het gevoel dat men heeft dat de belastingdruk lager in TH dan NL is is denk ik daarom wel verklaarbaar en zeker voor mensen die wel roken maar niet drinken.

 9. Hans van Mourik zegt op

  Ook hier in Changmai wordt er veel gesproken, omtrent dat men hier in Thailand, minder belasting betaald.
  Helaas moet ik in dat gesprek afhaken, heb er helemaal geen verstand van.
  Ook omdat ik een overheid pensioen en AOW heb, en in Nederland aangifte toch moet doen, als
  buitenlands plichtige.
  Doe het dan met vooraf ingevulde opgave, maar kijkt wel, of het goed ingevuld is.
  Heb geen aftrekposten, dat kan ook niet.
  Wat wel een voordeel is, mijn vermogen op de bank, hoeft ik ook niet aan te geven.
  Hans van Mourik

 10. Hendrik zegt op

  Ik raak toch in de war van deze berekening want de inkomstenbelasting is bij 25.000 euro 2362,50 euro.

  Ik betaal als uitgeschrevende Nederlander nl 9,45% inkomstenbelsting en dat is 2362,50 en aanmerkelijk meer dan 1098 euro.

  Ik hoop dat je me dat uit kan leggen.

  • RichardJ zegt op

   Dat zit hem denkelijk in de heffingskortingen zoals Lammert in zijn opstelling hierboven aangeeft.
   Maar kennelijk heb je hier geen recht op als uitgeschrevene Nederlander.

   • Hendrik zegt op

    Dit stuk gaat volgens mij toch over Nederlanders die in Thailand wonen en dan heb je geen recht op heffingskorting of is dat nieuw?

    Ikzelf ben met vroegpensioen via het ABP overheidspersoneel en heb nog geen AOW en officieel uitgeschreven.

    Het is onmogelijk om heffingskorting te krijgen want die hoef ik niet te betalen en ook geen WLZ.

    Het enige wat ingehouden wordt is inkomstenbelasting (9,45%) in de eerste schijf.

    Spaargeld is onbelast al staan er miljoenen op.

    Het is een mooi geschreven informatief stuk maar voor mij is het toch weer appels met peren vergelijken.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat kan ik je zeker uitleggen, Hendrik, maar staat ook duidelijk aangegeven in het artikel en kun je ook natrekking d.m.v. de geplaatste afbeeldingen/berekeningen.

   Voor een vergelijking van de uit het Nederlandse stelsel en het Thaise stelsel voortvloeiende belastingdruk moet je uitgaan van een gelijk bedrag aan te belasten inkomen bij enerzijds wonen in Nederland (de Nederlandse inkomstenbelasting) en anderzijds wonen in Thailand (de Personal Income Tax).

   • Hendrik zegt op

    Zoals ik al heb aangegeven, ik woon in Thailand en betaal alleen Inkomstenbelasting in Nederland en als jij loonheffingskorting in je vergelijkende berekening betrekt vind ik dat je aan de andere kant ook de sociale premies en WLZ die ik niet meer betaal erbij moet betrekken.

    Ik wil het hierbij laten want ik heb geen keus want ABP Overheid moet in Nederland inkomstenbelasting betalen maar ik ben wel heel blij dat ik geen Sociale lasten en WLZ meer hoef te betalen.

    In je belastingaangifte hoef je ook geen spaargeld op te geven en dat is voor sommige veel geld.

    • Lammert de Haan zegt op

     Hendrik, als je de berekeningen goed gelezen had dan had je kunnen zien dat ik slechts het belastingdeel van de heffingskortingen heb meegenomen.

     Wat je niet ‘koopt’ met de PIT moet je het Nederlandse prijskaartje ook buitenbeschouwing laten. Dat geldt dus zowel de premie volksverzekeringen als de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Uiteraard moest ik daardoor ook het premiedeel van de heffingskortingen buiten beschouwing laten, wat ik dus ook gedaan heb.

 11. Eddy zegt op

  Hallo Lammert, je punt heb je duidelijk gemaakt. Proficiat!

  Echter, inkomstenbelasting bestaat in NL uit meerdere onderdelen. Je hebt box 1 behandeld. Als je de andere inkomstensoorten ook meerekent weet ik niet waar de belastingdruk het hoogst is.

  1) Eigen vermogen [box 3] – [vakantie-]woning, sparen en/of beleggen.
  In Thailand worden de echte vruchten [rente/dividend/huur] belast, terwijl in NL een voor velen onbillijk fictief rendement wordt gehanteerd. Ik denk dat in de regel vermogen in Thailand billijker en minder zwaar belast wordt.

  2) En dan heb je de conserverende aanslagen – op aanvullend pensioen zoals lijfrente, pensioen of ODV via BV en aanmerkelijk belang. Zie dit als uitgestelde inkomstenbelasting uit het verleden.

  Het onbillijke van deze aanslagen is dat als je dit wilt betalen, je de betaling niet mag uitsmeren over dezelfde aantal jaren dat je het opgebouwd hebt, waardoor je over de som voor een heel groot gedeelte in het hoogste tarief valt – nu 49,50%. Terwijl dit in het verleden door de opbouw over meerdere jaren bij mij althans meestal onder een lager tarief was gevallen [bijv. 42%].

  • Lammert de Haan zegt op

   Ik heb het inderdaad beperkt tot box 1, Eddy. Maar uit een aantal reacties begrijp ik dat dat al moeilijk genoeg is.

   Wat jij schrijft over de conserverende aanslag is onjuist. Anders dan wat jij schrijft hoef je deze niet te betalen. Daar krijg je uitstel voor. Mocht jij in de tien jaren na het opleggen van deze aanslag geen ‘verboden handeling’ hebben verricht, dan wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden.

   Onder een verbodenhandeling wordt verstaan het afkopen van je pensioen of lijfrente-uitkering. Behoudens de kleine en toegestane afkoop van pensioenrechten, zal geen enkele pensioenuitvoerder meewerken aan de afkoop van een pensioen. Dit ligt anders v.w.b. lijfrente-uitkeringen. Alsdan kan de conserverende aanslag deels te gelde worden gemaakt, mits de inleg of de betaalde premie voor de lijfrente-uitkering in mindering is gebracht op het te belasten inkomen. Vaak kan hier geen sprake van zijn i.v.m. de vaak zeer beperkte jaarruimte, waardoor de betaalde premie niet in mindering kon worden gebracht op het te belasten inkomen.

   Voorts speelt hierbij nog het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 een rol, waarbij een verdere beperking is aangebracht in het heffingsrecht van Nederland bij wonen in o.a. Thailand.
   Veel conserverende aanslagen, nl. die van voor 14 juli 2017, hebben voor een deel hun rechtsgeldigheid verloren.

   • Eddy zegt op

    Hallo Lammert, bedankt voor je correctie. Dit begint wel complex te worden.

    Het gaat inderdaad om een lijfrenteuitkering. Ik wil/hoef geen uitstel, want na 10 jaar kwijtschelding ben ik 78 en weet niet hoe lang ik van de uitkering nog kan genieten.

    Ik ben je kwijt met de volgende zin “Alsdan kan de conserverende aanslag …”.

    Mijn vraag is: wordt mijn uitkering belast op basis van de tarief van de eenmalige conserverende aanslag [meestal hoogste schijf], of op basis van de tarief van mijn totale inkomensom in het jaar van de uitkering?

    Nog iets, aanslag voor aanmerkelijk belang wordt bij mijn weten niet kwijtgescholden.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dag Eddy,

     Met de zin: “Alsdan kan de conserverende aanslag ………….” doel ik op het feit, dat deze aanslag meestal uit verschillende delen bestaat en wel t.z.v.:
     a. opgebouwde pensioenrechten;
     b. lijfrente-uitkering(en);
     c. aanmerkelijk belang;
     d. revisierente.

     Als jij enkel een lijfrente-uitkering afkoopt dan kan ook alleen dat deel van de conserverende aanslag, vermeerdert met de revisierente, te gelde worden gemaakt. Deze uitkering valt onder het normale schijventarief.

     Nederland is slechts heffingsbevoegd wanneer de uitgaven t.z.v. een lijfrente-uitkering zijn gedaan in de periode 01-01-1992 tot 01-01-2001 of in de periode na 15 juli 2009 (Hoge Raad, 14 juli 2017; ECLI:NL:HR:2017:1324).

     Daarnaast moet de lijfrente-uitkering fiscaal gefaciliteerd zijn, d.w.z. dat de inleg dan wel de periodiek betaalde premie in mindering is gebracht op het te belasten inkomen. Dikwijls is daar geen om maar ten dele sprake van i.v.m. te weinig zgn. ‘vrije jaarruimte’.
     Het loont dikwijls de moeite om hiernaar te kijken. Overigens kun je ook nog een zgn. ‘saldo-verklaring’ bij de Belastingdienst opvragen (vanaf 2001), aan de hand waarvan je kunt zien wat je in mindering hebt gebracht op jouw te belasten inkomen. En als jij dan nog weet of kunt nagaan bij de verzekeraar wat je aan inleg en premie hebt betaald, dan ben je al een mooi eind op weg. Maar dat geldt dus dan voor de periode na 15 juli 2009. De periode 01-01-2001 tot 16 juli 2009 mag immers niet in de heffing worden betrokken.

     Wat betreft de aanmerkelijkbelang-houder het volgende. Op 15 september 2015 om 15:15 uur (!) is een wijziging in werking getreden waardoor bij emigratie de conserverende aanslag voor dit onderdeel niet meer wordt kwijtgescholden na 10 jaar. Dit heet het ‘emigratielek’. Deze maatregel maakte onderdeel uit van het nog vast te stellen Belastingplan 2016. Het is de vraag of deze maatregel bij een juridische procedure wel de eindstreep zal halen. Tot nu toe is er echter nog geen jurisprudentie beschikbaar.

     Je kunt dus zelfs na 30 jaren wonen in Thailand nog te maken krijgen met een afrekening van de Belastingdienst. En wees daar blij mee. Ook al woon je 30 jaar in Thailand, de Belastingdienst blijft altijd aan jou denken.

 12. w van der hooft zegt op

  OM geen gat van 5 jaar aow te hebben kan je beter voor dat bedrag een koopsompolis kopen

  de 2 % die je per jaar inkoop zijn dan wel er duur voor wat je krijg vergeleken met de koopsompolis.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat hangt helemaal af van de hoogte van het geldende premie-inkomen.

 13. Klaas zegt op

  Graag zou ik in contact komen met de heer de Haan, maar kan geen contactgegevens vinden.
  Kunt u contact met mij opnemen?
  rinusd(apenstaartje)gmail.com

 14. timker zegt op

  In deze voorbeed berekeningen wordt er van uitgegaan dat de persoon zijn inkomen voor 100% Thailsnd laat binnenkomen. In mijn geval is dat echter niet waar, want een deel van mijn vervroegd pensioen inkomen (ik ben 65 jaar) blijft in Nederland. Dit vanwege een Nederlandse creditcard (ING) en nog wat andere betalingen in NL (w.o. Staatsloterij). Ik betaal dus in Thailand belasting over minder geld dan mijn totale NL inkomen !!! Ook was mijn totaal inkomen in NL eerst lager, dwz zo’n € 1.300 per maand en dat is nu zo’n € 2.000 per maand. Daardoor heb ik in Thailand nooit meer dan 10.000 THB belasting per jaar betaald en het komend jaar zal dat dankzij de extra 190.000 THB aftrek niet (veel) meer zijn.

 15. François zegt op

  Hej allen

  Iemand die de vergelijking met België kent en wil delen?

  Alvast bedankt
  François

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat is niet zomaar te doen, Francois.

   Jij schrijft over “België”. Maar het Belgische belastingsysteem is nogal versnippert. In welk gewest woon je bijvoorbeeld?

   Ik heb dit ook weleens geprobeerd voor België uit te rekenen, maar zonder in conflict te komen met het versnipperde Belgische belastingsysteem heb je op z’n minst een eredoctoraat verdiend van de Universiteit van Leuven en de Nobelprijs voor de Vrede..

  • Lung addie zegt op

   Beste Francois,
   Zo een vergelijking maken voor Belgie is totaal zinloos en onmogelijk daar het verworven inkomen van een Belg steeds in Belgie belast wordt aan de bron. Er is geen overeenkomst tussen Belgie en Thailand vergelijkbaar met dit van Nederland.

 16. timker zegt op

  In de gegeven voorbeelden zullen de vergelijkingen ongetwijfeld juist zijn, maar er wordt van hetzelfde inkomen uitgegaan. Bij mij, en misschien bij sommige anderen ook, gaat dat echter niet op omdat ik niet mijn volledige Nederlandse inkomen naar Thailand overmaak !!! In Thailand wordt alleen het overgemaakte gedeelte belast, terwijl in Nederland het gehele inkomen belast zou worden.
  Ook ligt mijn inkomen lager dan het voorbeeld, het was vorig jaar namelijk maar zo’n € 1.300 per maand. Dit jaar is mijn inkomen behoorlijk gestrgen naar zo’n € 2.000 per maand. Ik ben echter ook dit jaar 65 geeorden dus mag ik in Thailand de 190.000 THB extra in mindering brengen. Ook wil ik graag vermelden dat ik in Thailand nooit meer dan 10.000 THB belasting heb betaald, mede dus door mijn lagere “transfer inkomen”.

 17. janbeute zegt op

  Nu begrijp ik er helemaal niets meer van.
  Heb AOW voor een alleenstaande en 2 pensioenen vanuit Nederland.
  Spaargelden op banken in Nederland en Thailand waarbij de rente in beide landen nihil tot 0,0 is.
  Ben al voor vele jaren belasting plichtig in Thailand, en laat elk jaar door een ervaren en goed Engels sprekende Thaise mevrouw die al jaren werkt op het provinciale belasting kantoor mijn belasting invullen.
  Uiteraard na overleggen van alle jaarlijkse opgaven van inkomsten banken etc etc, uit beide landen
  En ik krijg elk jaar zelfs wat geld terug van de Thaise fiscus.
  En zover ik het kan zien, werkt het volgens de regels.

  Jan Beute.

  • Lammert de Haan zegt op

   Jan Beute, past de goed Engels sprekende Thaise belastingambtenaar ook de verminderingsbepaling ex artikel 23, lid 6, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting toe ten aanzien van jouw AOW-uitkering. M.a.w.: houdt zij bij het vaststellen van de verschuldigde Personal Income Tax wel rekening met de reeds in Nederland ingehouden loonbelasting?

   De door Nederland ingehouden loonbelasting of (als dat lager is) het in de PIT begrepen deel over jouw AOW-uitkering, zal zij dan bij vraag 15 van het formulier P.N.D.91 als ‘withholding tax’ in mindering hebben gebracht. Zo niet, dan betaal je in Thailand teveel belasting.

   Niet zelden gaat dat in Thailand totaal fout wegens het ontbreken van verdragskennis.

   • janbeute zegt op

    Ja Lammert, daar houd zij wel degelijk rekening mee.
    Al belasting over betaald in Nederland, mijn AOW en SVB.
    En zoals ik al aangaf ik krijg elk jaar belasting teruggave, bedrag is wel niet zo groot.
    Bij de controle en de eerste malen moest ik daar persoonlijk aanwezig zijn door een oudere Thaise mevr op het belasting hoofdkantoor voor Noord Thailand te Chiangmai, heb ik ooit eens gezien dat ze alle landen waar een belastingverdrag voor geld in hun systeem staat.
    Na goedkeuring wordt alles netjes met de post naar mijn huisadres toegestuurt mede ook de RO 21 en 22.
    Enkele maanden later volgt een brief met een soort van bankcheque voor de Krungthaibank,maar kan ook via PayPall.
    Maar het is elk jaar wel weer een pak papieren met kopieen van bankstatements uit Thailand en Nederland over mijn inkomsten uit pensioenen verkregen rentes – Paspoort met visa – huis of verblijf registratie ook mijn ega of we nog steeds gehuwd zijn enz enz enz.

    Jan Beute.

 18. raymond zegt op

  Ik zou ook graag met Lammert de Haan in contact willen komen i.v.m. aanstaande emigratie,
  Heeft U een mailadres waarop ik met U ik contact kan komen?
  Mvg Raymond

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Raymond,

   Je kunt me bereiken via: [email protected]

 19. Lammert de Haan zegt op

  Algemeen

  1. In de eerste plaats wil ik Erik bedanken voor zijn compliment maar ook voor het beantwoorden van enkele reacties. Dat bespaart mij weer tijd.

  2. In het voorwoord geef ik duidelijk aan wat de aanleiding is van het schrijven van dit artikel, nl. de door Nederlanders in Thailandblog geplaatste berichten over de hoge belastingdruk voor de inkomstenbelasting in vergelijking met die van de Personal Income Tax (PIT). In één bericht kwam ik zelfs een verschil tegen van € 11.000!

  3. Deze Nederlanders hadden het dus niet over de OZB (slechts verschuldigd als je eigenaar van een woning bent), rioolrechten (meestal ook enkel de eigenaar), hondenbelasting, etc. maar louter over de inkomstenbelasting.
  Ook de lokale heffingen van Thailand spelen hierbij geen rol en heb ik dus buitenbeschouwing gelaten.

  Het betrekken van de OZB in een vergelijking gaat in ver weg de meeste gevallen al helemaal mank omdat je dan het gehele fiscale stelsel hierin moet betrekken, nl. ook de WOZ-bijtelling en de hypotheekrenteaftrek.

  4. Enkele schrijvers wijzen erop dat zij niet hun gehele inkomen in Thailand inbrengen (de remittance base bepaling) of berekenen hun in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting, uitgaande van wonen in Thailand. Dat zijn voorbeelden van appels met peren vergelijken.
  Voor een vergelijking van de uit de fiscale wetgeving van Nederland en Thailand voortvloeiende belastingdruk moet je op z’n minst uitgaan van dezelfde heffingsgrondslag (te belasten inkomen), daarbij uitgaande van wonen in Nederland (inkomstenbelasting, met als vermindering het belastingdeel van de heffingskortingen) t.o.v. de PIT bij wonen in Thailand.
  Zie voor wat betreft de remittance base wat ik daarover schrijf in mijn artikel.

 20. Fred van lamoen zegt op

  Hallo Lammert,

  Mijn pensioen is pas over 5 jaar. Zou ik een email adres van jouw mogen hebben. Wellicht kan ik jouw advies wel gebruiken in de toekomst, Heb nog wat ideetjes voor de toekomst..Ik heb minder goede ervaringen met de belastingdienst buitenland in Heerlen omtrent informatie verstrekking.

  Groetjes
  Fred van lamoen
  Ayutthaya

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Fred,

   Je kunt me altijd bereiken via: [email protected]

 21. RichardJ zegt op

  Lammert,

  Bedankt! Voor mij zijn jouw vergelijkingen een “eye opener”. Het maakt korte metten met de opvattingen dat je in Nederland altijd veel meer belasting moet betalen dan in Thailand. Ook ik heb dit altijd gedacht.

 22. Jahris zegt op

  Beste Lammert,

  Bedankt voor deze uiteenzetting! Mijn vriendin en ik willen over een aantal jaar ook in Thailand gaan wonen dus ik lees dit soort berichten altijd met belangstelling. Ik dacht, als leek, ook altijd dat de belastingdruk in Thailand veel gunstiger was ten opzichte van Nederland. Echter zijn er toch een aantal punten die bij mij vragen oproepen.

  Klopt het dat het geschetste voorbeeld alleen iemand betreft die nog wel in Nederland is ingeschreven? Want er wordt een heffingskorting van €1.264 toegepast maar mensen die zich helemaal hebben laten uitschrijven hebben daar geen recht meer op dacht ik. Indien dat inderdaad zo is dan zou de persoon uit jouw voorbeeld bij volledige uitschrijving ineens weer wel voordeliger uit zijn in Thailand. Klopt mijn aanname?

  Daarnaast zie ik bij hetzelfde voorbeeld bij vervroegde pensionering de eerste belastingschijven tot een inkomen van €35.942 met een gereduceerd tarief. Ik dacht altijd dat dat verlaagde belastingtarief pas ingaat per de AOW leeftijd, en niet zozeer bij (vervroegd) pensioen. Klopt dit ook? Ook in dat opzicht zou deze persoon dan voordeliger uit zijn in Thailand.

  Ik vraag het vooral omdat deze twee punten op mij van toepassing zijn: vervroegd pensioen en een volledige uitschrijving.

  • Jahris zegt op

   Laat maar… ik zie nu pas dat ik de uitleg verkeerd heb geinterpreteerd, sorry! Het gaat uiteraard om een vergelijking tussen wonen in Nederland en wonen in Thailand. Ik las het eerst als een vergelijking tussen de belastingdruk van beide landen, in beide gevallen ook woonachtig in Thailand.

 23. janbeute zegt op

  Maar ik wil nog wel even zeggen dat de totale belastingdruk in het algemeen in Thailand veel lagerder is dan in Nederland.
  En dan spreek ik niet alleen over inkomstenbelasting, wat vroeger ooit eens de vermogensbelasting was maar ook over onroerendgoed – wegen – waterschap – honden belasting – vuilnis ophaal – riool – overdrags belasting bij aankoop van een eigenhuis,zelfs bij het doodgaan wil de fiscus zelfs ook nog een behoorlijk graantje meepikken van de erfenis en vele meerdere landelijke en gemeentelijke belastingen, die je maar kan bedenken.
  In Nederland werk je als gewone man voor het grootste deel van de tijd alleen voor de belastingdienst.
  En zoals overal in de meeste landen van de wereld dus ook Nederland en Thailand betalen de topinkomens bijna niets, kijk maar alleen als voorbeeld naar Jeff Bezos.
  Ben daarom nog steeds blij dat ik 16 jaar geleden de deur achter mij heb dichtgetrokken in de lage landen.
  En dagelijks het nieuws te mogen volgen in de lage landen wordt ik almaar blijer, Thailand is ook ver van het paradijs, maar Nederland ik vraag mij soms nog wel eens af of wij daar als oud hardwerkende inwoners van weleer nog wel welkom zijn.
  Dit wou ik ook nog even kwijt.

  Jan Beute.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website