Naschrift artikel SVB

17 november 2011

Naschrift: Levensbewijs, tweede ronde met SVB

Voor de goede orde wijzen we erop dat het hier gaat om een antwoord van de SVB en dat die antwoorden van de SVB dus de opvattingen van de SVB weergeven.

Voor wie die antwoorden plus de daarbij door ons gegeven uitleg niet begrijpt te warrig vindt of het er niet mee eens is, het advies zelf contact op te nemen met de SVB in Roermond. Dat sommige reageerders hun levensbewijs met succes in Nederland hebben gekregen met een postduif, een rondedansje voor het SSO-kantoor of per post is heel interessant, maar doet niets af aan de inhoud van de posting. De beschreven regels zijn die welke de SVB als correct beschouwt met de SVB-aanbeveling om het levensbewijs bij de SSO persoonljk te komen afleveren. Dat een reageerder geen probleem heeft met aparte verzending van levensbewijs en inkomensverklaring omdat er bij hem maar tien dagen verstrijken tussen ontvangst van deze twee verschillende stukken is leuk voor hem, bij andere AOW’ers liggen er maanden tussen de datum van verplichte inzending van het levensbewijs en toesturing van de inkomensverklaring.

En tenslotte: dit verhaal gaat dus ook niet over de vraag of die levensbewijzen/inkomensverklaringen wel nodig zijn. Wie vindt van niet raden we aan met gelijkgestemden actie te voeren voor afschaffing of bij de SVB of andere pensioenverzekeraars een levendig protest in te dienen. Voor degenen die blijkens hun reactie prijs stellen op een staatscourant-achtige weergave van gestelde vragen en gegeven plus niet gegeven antwoorden hier een kopie van de mailwisseling met de SVB.

1. Stuurt de SVB jaarlijks de inkomensverklaring en levensbewijzen in één ‘pakket’ op naar de AOW-gerechtigden in Thailand?
Antwoord: nee, de jaarlijkse inkomensverklaring en het levensbewijs worden niet in één pakket naar de klant gestuurd.

2. Accepteert de SVB door de SSO ondertekende en afgestempelde levensbewijzen van SVB-clienten die zich daartoe bij een SSO-functionaris hebben gemeld?
Antwoord: ja. Het levensbewijs kan door een bevoegde autoriteit zijn afgetekend (wie dat zijn, staat vermeld op het levenbewijs) maar moet daarna door de SSO worden gevalideerd. Wij adviseren klanten daarom zich direct tot een regionaal SSO-kantoor te wenden voor afhandeling van het levensbewijs.

3. Wie zijn voor de SVB andere ‘bevoegde autoriteiten’ in Thailand mbt ondertekening en afstempeling?
Antwoord: SSO, notary public, NL Ambassade of Consulaat.

4. Indien ook andere autoriteiten dan de SSO worden geaccepteerd, welk ‘traject’ garandeert in de ervaring van de SVB correcte aflevering van de documenten in Nederland: In persoon bij de SSO verschijnen en de daar getekende en afgestempelde naar de SVB laten sturen of ondertekening door een andere autoriteit en vervolgens per post naar de SSO sturen ter verzending naar Nederland?
Antwoord: In persoon bij de SSO verschijnen en het ter plekke laten afhandelen.

5. Het eind 2009 (als ik het goed heb) met de SSO gesloten verdrag heeft in het kader van fraudebestrijding en -preventie de controle inclusief huisbezoeken op AOW-gerechtigden aan deze Thaise organisatie uitbesteed. Voordien gebeurde dit door de SVB zelf. Wat controleert de SSO precies en welke gegevens krijgt en blijven ter beschikking van deze dienst?
Antwoord: SSO controleert adhv het formulier en een ID van de klant of deze nog in leven is. SSO verricht niet zelf huisbezoeken voor de SVB. SSO beschikt niet over meer gegevens dan vermeld op het formulier. De SSO registreert deze gegevens overigens niet.

6. Welke maatregelen zijn tussen SVB en SSO overeengekomen ter bescherming van de privacy van Nederlandse staatsburgers in Thailand? Aangenomen dat die zijn gebaseerd op Nederlandse privacy-wetgeving: welke garanties geeft de SSO mbt tot het niet ter beschikking stellen van gegevens van Nederlandse uitkeringsgerechtigden aan andere Thaise overheidsinstanties en hoe vindt SVB-toezicht op het naleven ervan plaats?
Antwoord: het verdrag bepaalt dat gegevens alleen in het kader van de vaststelling van een op het verdrag gebaseerd sociaalzekerheidspensioen mogen worden gebruikt. Uitwisseling met andere instanties is niet aan de orde.

7. Hoeveel AOW-gerechtigden wonen er in Thailand en wat is het totale aantal uitkeringsgerechtigden in dit land?
Antwoord: aantal AOW-gerechtigden: 824 (per ultimo augustus dit jaar). Het totale aantal uitkeringsgerechtigden is ons niet bekend. We voeren immers niet alle regelingen uit.

8, Hoeveel fraudegevallen waren er in 2009 en 2010?
Antwoord: de SVB verstrekt jaarlijks informatie over de resultaten van haar handhavingsbeleid in de Integrale Rapportage Handhaving van het Ministerie van SZW. Dat is een integrale rapportage, het omvat het geheel. We maken geen onderscheid tussen binnen- en buitenland. Voor meer informatie, verwijs ik u naar de rapportage: www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/

9. Kan een ‘kostenplaatje’ worden gegeven voor een Thaise AOW-gerechtigde? Wat zijn de meerkosten tov een in Nederland wonende gepensioneerde?
Antwoord: Wat betreft handhaving geldt, dat er geen is sprake van meerkosten. De SVB streeft naar een zo uniform mogelijk handhavingsbeleid, zowel nationaal als internationaal. Wat betreft de uitvoeringskosten voor de AOW: in zijn algemeenheid is voor elke uitgekeerde 1 euro aan AOW-gerechtigden 0,44 cent nodig om het mogelijk te maken.(cijfers 2009)

10. Stel dat Thailand geschrapt zou worden als verdragsland, wat zou dat betekenen voor de uitkeringen van de AOW-pensionado’s hier (in procenten minder of totale stopzetting van de uitkering).
Antwoord: dat zou voor alleenstaande AOW-gerechtigden betekenen dat niet meer dan maximaal 50% wordt uitbetaald. Voor AOW-gerechtigden met een partner jonger dan 65 komt de toeslag niet meer tot uitbetaling.

11. Waarom is het kennelijk niet mogelijk om toezending van levensbewijzen in Nederland te coördineren? Bijvoorbeeld door met particuliere pensioenfondsen overeen te komen dat hun klanten indien ook AOW-gerechtigd hen elk kalenderjaar een kopie van het SVB-levensbewijs opsturen.
Antwoord: Dat gebeurt deels wel. Er zijn in NL pensioenfondsen die hun levensbewijsadministratie hebben uitbesteed aan de SVB.

Na ontvangst van bovenstaande vragen verstuurde nieuwe vragen/opmerkigen die door de SVB niet zijn beantwoord”

Bij vraag 1 wordt gesteld dat inkomensverklaring en levensbewijs niet tegelijkertijd worden opgestuurd. Echter, puttend uit mijn herinnering, ook met de inkomensverklaring moet je naar de SSO voor registratie en verzending naar Nederland. En we hebben het over de inomensvekrlaring van de jongere partner van een aow-ontvanger? Als het zo is dat de inkomensverklaring ook voor validatie en verzending via de SSO loopt, waarom wordt die dan niet tezamen/gelijktijdig met het levensbewijs opgestuurd?

(ik ben op de SVB site ook nergens te downloaden formulieren van levensbewijs of inkomensverklaring tegengekomen. Kan dat?)

2. het antwoord op vraag 6 begrijp ik niet. wordt hiermee bedoeld persoonsgegevens plus bedrag aow plus evt partnerinkomsten? Hoe weet/controleert de SVB dat de SSO gegevens niet registreert en gegevens niet doorstuurt aan derden? Begrijp ik uit dit antwoord dat er geen speciale voorzieningen zijn getroffen vwb de privacy van Nederlandse staatsburgers?

3. Voor alle zekerheid: het antwoord op vraag 9 over de 44 cent van elke euro geldt dus alle AOW-gerechtigden, in Nederland en het buitenland, en gepensioneerden in Thailand leveren dus geen meerkosten op.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

7 reacties op “Naschrift artikel SVB”

 1. Bert Gringhuis zegt op

  Hulde voor de auteur, hij moge ietwat narrig voldoen aan het verzoek van velen om de vragen en antwoorden wat systematischer te ordenen, maar nu is het wel een stuk duidelijker.
  Een paar opmerkingen”
  1. De SVB is een grote organisatie met duizenden medewerkers en tientallen afdelingen (zij regelen niet alleen de AOW, maar ook een aantal andere regelingen). Het levensbewijs en de inkomensverklaring komen beslist van verschillende afdelingen en hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. Ik heb er best begrip voor, dat een interne coordinatie van die twee zaken zo niet onmogelijk is, dan wel een kostenverhogende rompslomp zou opleveren.
  2. Het antwoord op vraag 3 is dus kennelijk overbodig. Men gaat met de verklaring plus bewijzen rechtstreeks naar een SSO en kan zich eventuele kosten van een notaris e.d. besparen. Ik ga het de volgende keer op die manier uitproberen.
  3. Het antwoord op vraag 7 zal correct zijn, maar wel summier. Bij klachten, suggesties e.d. moet men wel bedenken, dat er bijna 200.000 (ca. 10% van het totaal aantal AOW-ers) AOW-ers in het buitenland wonen.
  4. Het antwoord op vraag 10 moge toch duidelijk maken, dat wij AOW-ers in Thailand er alleen maar voordeel bij hebben, dat het Nederland heeft besloten een verdrag met Thailand te sluiten.
  5. In een eerdere reactie (bij de eerste posting) zei ik al, dat 1 van “mijn” pensioenfondsen het levensbewijs al met de SVB afhandelt, hetgeen nu ook uit het antwoord op vraag 11 wordt bevestigd. DE SVB kan die rol dus ook voor andere fondsen spelen.
  6. Bij opmerking 3 van de auteur nog maar even gezegd, dat de uitvoeringskosten per Euro niet 44 cent, maar 0,44 cent bedragen (zie ook de links, die in een andere reactie heb genoemd.
  7. De auteur heeft gelijk, dat de posting uitsluitend over de bestaande regelingen van levensbewijs en inkomensverklaringen gaat. Of dat anders zou moeten en hoe dan wel, beveel ik ook rechtstreeks contact met de SVB op te nemen.Zij zullen er ongetwijfeld blij mee zijn.
  8. In de reactie’s bij de eerste posting vliegen nu ook weer allerlei pensioenbedragen, kortingen, toeslagen, heffingen, enz. over tafel. Was ook niet de bedoeling, maar ik geef toe, dat de SVB op dat punt voor een aantal mense wel wat duidelijker mag zijn.
  9. Ik krijg vanaf januari 2010 een AOW pensioen en er sindsdien wel een aantal keren iets veranderd. De uitleg, die er telkens bij kwam, was helder en duidelijk. Voor wie het weten wil, mijn AOW, incl. partnertoeslag, minus de algemene verlaging van de toeslag, minus de loonheffing, bedraagt 1.040,- Euro netto per maand sinds augustus 2011. De historie van mijn AOW-pensioen komt niet op dit blog, maar voor meer bijzonderheden neme men contact met mij op via de redactie.

  Tenslotte voor de auteur: nogmaals bedankt voor de twee postings, het betreft een onderwerp, dat, ook al gezien de vele reactie’s, belangrijk is voor vele lezers van dit blog. De aandacht hiervoor is alleen maar toe te juichen.

  • Antoni Uni zegt op

   Mensen, mensen, ik heb net een tranquillizer genomen! Na mijn moeizame ervaringen bij de eerste aanvraag / contacten met het SVB een paar jaar geleden kan ik er helaas alleen maar slechte aan toevoegen!

   Nadat ik verleden jaar mijn “recht” gekregen had na een wel / niet discussie over bij het SSO afgeleverde formulieren, maar dan wel via de Nationale Ombudsman, ben ik nu helaas weer met de ambtenarij in de slag.

   Tussen haakjes is mijn principe dat ik, wanneer ik het e.e.a. inlever bij het SSO, de officiële locale “partner” van het SVB, aan mijn verplichtingen heb voldaan. Maar neen, volgens de SVB ben ik en blijf ik verantwoordelijk tot de papieren in Roermond zijn aangekomen, waar, in hun postbus, bij de portier of op een bureau wordt niet gemeld. Wel verschuilt men zich achter een van de Nederlandse wetten, maar dat zoeken we nog wel uit!

   Wel, mijn “crisis” omtrent hun dreigement van stopzetting positief achter de rug hebbend had ik kort geleden een andere, zeer heldere vraag: in het kader van korten, korten, korten in Nederland, of het nu om centen of dubbeltjes gaat dat maakt allemaal niet uit, heeft men mij en mijn partner aangeslagen voor een (maand)bedrag dat ik in Thailand schijn te verdienen waarvoor ik Buddha, wanneer ik dat zou hebben, elke dag zou gaan bedanken!

   De vraag wordt niet klaar beantwoord, men komt alleen terug op het feit dat ze slechts de door mij ingevulde formularia over 2010 hebben, niet over 2011 inclusief de het attest de vitae die ik netjes, volgens hun regels, heb afgeleverd bij het SSO.
   Op mijn vraag hoe men de partnerkorting bepaalt (het inkomstenbedrag) antwoord men niet, wel stereotiep dat ik in 2011 in gebreke ben gebleven, ondanks dat ik in de loop van 2011 van het SVB een excuusbrief-met-erkenning van de problemen met het SSO (inclusief een separaat gezonden zak/wereldklokje) en een brief van de Nationale Ombudsman dat mijn klacht gegrond was verklaard. Ik heb net, maar weer, een klacht aan het SVB gezonden omdat ik wil weten HOE men aan onze “inkomsten” (op twee Eurocent nauwkeurig) komt.

   Ik ben wel wat gewend in Thailand maar, enfin, laat maar, ik ben al zo’n 22 jaar uit Nederland weg.

   Nu moet ik nog (om het principe) uitzoeken of ik inderdaad wel (ambtelijk) aansprakelijk blijf NADAT de rotzooi bij het SSO is achtergelaten. Ik had het SSO de eerste keer gevraagd (ben al wat langer in Thailand) om een ontvangstbevestiging, maar dat hadden ze niet.

   Ik zal vanavond maar een slaaptablet innemen!

   Sawasdee khrap!

 2. tinco zegt op

  nieuws over svb aow .ik ontving papieren moest ik van klongyai prov trat naar nantaburi sturen .adres was al geregelt kon ik zo voor het raampje schuiven.nantaburi
  tot myn verbazing kwam alles terug ik moest naar trat 75 km van myn huis en kreeg uitstel tm 10 dec wel op myn verzoek.svb deeld mee in de brief u kan het gewoon posten.
  nu ga ik zoelf naar trat maandag lykt my verstandiger
  tinc.

 3. King Frans zegt op

  Ik lees dat er 200.000 aow-ers en het buitenland wonen, hoeveel zullen daarvan uit Nederland zijn uitgeschreven.? Dan kosten de aow-ers niet meer, maar veel minder dan als deze aow-ers in Nederland zouden zijn gebleven. Denk alleen maar aan de zorgkosten.Met de oudendom komt ook de gebreken.

 4. Ed de Jong zegt op

  Recent de formulieren van SVB ontvangen.
  Invullen en door een door SVB erkende org. laten legaliseren. Deze staan vermeld op het formulier. Hieronder ook de Immigration.
  Heb de papierkraam door Immigration laten legaliseren en opgestuurd per EMS naar het dichts bijzijnde kantoor van de SSO.

  SVB meldt in het schrijven 3 telefoonnummers van SSO ( het eerste klopt helemaal niet) om contact op te nemen om zo aan het adres te komen van het dichtsbij gelegen SSO kantoor.
  Voor mij was dat Si Ratcha. Heden op de post gedaan.

  Heb van alles kopiën gemaakt, zelfs van de verzending. Deze zal ik na aankomst bij SSO Si Ratca, Track and Trace ook, via hun website verzenden. GigiD noodzakelijk.

  Ben benieuwd hoe alles afloopt.

  SVB schrijft; de regels zijn verandert. U dient de ingevulde formulieren te laten controleren door een daartoe bevoegde instantie.
  Daarna opsturen naar het SSO, die alles controleren en het doorsturen naar Roermond.

 5. Cornelis van Kampen zegt op

  Ik heb alle commentaren gevolgt over het SVB.
  In mijn geval altijd alles prima verlopen. Mijn pensionfonds (ABP) werkt samen met
  het SVB. Dus ik heb maar 1 bewijs van in leven nodig. Altijd geweldig geholpen.
  Bij direct overmaken van mijn AOW naar mijn Thaise bankrekening geen probleem.
  Alles in zeer korte termijn geregeld. De afhandeling van mijn AOW bedrag (ik werd
  8%) gekort, altijd positief afgerond. Over privacy. Daar hebben normale mensen zoals ik geen moeite mee. Dat is allen voor figuren die wat te verbergen hebben.
  Dat zijn er in Thailand heel veel.
  Als de regering dan toch een plan maakt om AOW ers korten, moeten ze er wel rekening mee houden dat je in Thailand een minimum inkomen moet hebben voor een jaar visa.
  Dan staan van de ongeveer 800 AOW ers er straks (uiteraard met echtgenoten en kinderen) ongeveer 500 aan de Nederlandse grens. Wat een besparing zal dat opleveren.
  Ga volgende keer wel verder. Ik heb er nou genoeg van. De Euro is weer naar een
  dieptepunt gezakt dus de Thaise AOW ers kunnen weer minder uitgeven.
  Je kan beter na je AOW naar Spanje verhuizen ( dan geef je ook geen geld uit in Nederland) maar dan hoor je er toch bij.
  Cor.

 6. colin de jong zegt op

  Wat en gedoe zeg en kan er ook over meepraten. 2 maanden geleden mijn Aow formuliern aangevraagt en nog steeds niet binnen. Gevraagt of dat per email kan zodat ik ze kan downloaden, en dat ging prima. Dat er een goede controle moet zijn vindt ik prima,maar daar moeten zoals gewoonlijk weer de goeden onder lijden. In het verleden is daar veel misbruik van gemaakt door Thaise weduwen die jaren nog vervalste paieren opstuurden. Tenslotte is bijna alles te koop hier, en dat maakt het vaak lastiger voor de eerlijke mensen onder ons. maar even door de zure appel heen, het zij zo en laten we maar blij zijn met het verdrag anders zaten we in Nederland te koekeloeren achter de geraniums.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website