Beste lezers,

Het wordt er niet gemakkelijker op om vrijstelling van loonbelasting aan te vragen. De belastingdienst in Heerlen vraagt je namelijk te bewijzen dat je in je woonland (Thailand) fiscaal inwoner bent, en daar dus belasting betaald.

Ze schijnen zich recent te baseren op het remittance beginsel. Of te wel, als je privaat pensioen vanuit Nederland rechtstreeks bruto wordt overgemaakt naar Thailand dan is er sprake van het remittance beginsel dan heb je dus je inkomen in Thailand en moet je dus hier belasting betalen.

Het probleem is echter dat de belastingkantoren hier allemaal wel een eigen interpretatie aan geven. Ik ben dus op zoek naar expats die hier als fiscaal inwoner te boek staan, en hoe zij dat dan hebben kunnen regelen.

Groet,

Peter

No votes yet.
Please wait...

21 reacties op “Aanvraag cq vervolgaanvraag voor vrijstelling loonbelasting- en premie”

 1. P.C.Brouwer zegt op

  Ga gewoon naar het belasting kantoor en zeg dat je belasting wil betalen .Altijd welkom.Ben je boven een bepaalde leeftijd krijg je ,extra korting.Wel vaste woonplaats aantonen.

  • john zegt op

   beetje makkelijk gezegd. Er zijn best wel aantal meldingen op dit blog dat men moeite had de belastingambtenaar te overtuigen dat je belasting wilt betalen. Ik lees op dit blog dat sommige ambtenaren zeggen dat je geen belasting hoeft te betalen.
   Overigens, de aangifte zelf is nogal eenvoudig. Er is een engelse versie van het aangifteformulier.

 2. Roel zegt op

  Kan ook anders, als je hier geld op de bank hebt bv deposito, daar krijg je rente vergoeding op. Daar wordt standaard 15% belasting over de rente ingehouden. Ga daarmee naar belastingkantoor in jouw omgeving, dan krijg je een fiscaal nr, je hebt een aangifte en je krijgt die 15% terug. Voor Nederland moet dat genoeg zijn, je hebt immers aangetoond fiscaal inwoner te zijn van Thailand.

  Succes

  • Lammert de Haan zegt op

   Nee, Roel.

   Je hebt aangetoond dat je een Thaise bankrekening hebt maar niet dat je ook minimaal 183 dagen woont of verblijft in Thailand om daarmee fiscaal inwoner te zijn voor de Personal Income Tax (PIT) voor wat betreft jouw uit Nederland afkomstige inkomen en verdragsbescherming te genieten op grond van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

 3. Erik zegt op

  Remittance base is al 2 jaar van de baan; zie https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/opleggen-remittance-base-belastingdienst-baan/ De dienst eist dat niet meer van je en mensen die het opgelegd hebben gekregen kunnen dit al twee jaar laten vervallen.

  Dat belastingplicht en belasting betalen totaal verschillende begrippen zijn is hier al vaker uitgelegd; jammer dat men dat nog steeds door elkaar haalt. Heerlen eist dat je in Thailand aangifte doet, niet dat je ook moet betalen.

 4. george zegt op

  Ik heb juist deze week goedkeuring van Heerlen ontvangen om geen loonheffing over mijn KLMpensioen te betalen . Op zich waren er geen problemen voor deze ontheffing door dat ik een R022 verklaring van de Thaise belast.dienst had over 2018. De R022 verklaring krijgen was minder gemakkelijk, nadat ik mij verwijderde uit het gesprek met de bevoegde ambtenaar en mijn Thaise vrouw verder het woord voerde kreeg ik deze verklaring 3 dagen later keurig thuis gestuurd per post. Verder heb ik aangetoond dat ik hier woon middels mijn inschrijving bij de gemeente Krathum Baen, uitschrijving in NL, uitschrijving bij de zorgverzekeringin NL en aangetoond dat mijn volledige pensioen iedere maand wordt over gemaakt naar Thailand. Dit alles met terug werkende kracht van af 1 maart 2019 en geldig voor 5 jaar. De gehele procedure duurde 2 maanden.

 5. john zegt op

  Je kunt natuurlijk geen belasting betalen voordat het jaar om is. Daarom kun je aan de nederlandse fiscus niet duidelijk maken dat je belasting gaat betalen in thailand ipv in nederland.
  De start is dat je een belastingnummer aanvraagt bij het belastingkantoor in je woonplaats. Moet je soms beetje op doordrukken oa omdat men soms meent, gebrek aan kennis bij betreffende ambtenaar, dat jij geen belasting hoeft te betalen. Gewoon beetje doordrukken of naar de baas vragen of naar districtskantoor gaan.
  Je krijgt dan een klein vierkant kaartje met je gegevens en belastingnummer erop.

 6. Peter zegt op

  Je moet aantonen dat je een fiscaalnummer hebt maar ook dat je hier daadwerkelijk belasting betaald .

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat is niet correct, Peter. Het fiscaalnummer zegt niets over het feit dat je fiscaal inwoner bent van Thailand. Je kunt inmiddels al lang en breed in Timboektoe in Mali zitten. Je hebt immers ook nog een Nederlands burgerservicenummer en toch ben je (naar ik aanneem) geen fiscaal inwoner van Nederland.

   Ook het daadwerkelijk moeten betalen van belasting is een misvatting. Als de Thaise belastingambtenaar weigert om jouw aangifte in ontvangst te nemen (wat ik in mijn adviespraktijk regelmatig tegenkom) of als je door de hoge vrijstellingen geen belasting verschuldigd bent, keer het recht om te mogen heffen niet terug naar Nederland.

   Hetzelfde geldt bijv. voor een emigratie naar de Filippijnen. De Filippijnen heft geen inkomstenbelasting over inkomen waarvan de bron is gelegen buiten de Filippijnen. Het gevolg is dat de uit Nederland afkomstige particuliere pensioenen en lijfrente-uitkeringen nergens belast zijn. De Filippijnen mag daar over heffen maar doet het niet. Vervolgens keert ook in dit geval het recht om te mogen heffen niet terug naar Nederland.

 7. Gerritsen zegt op

  Ik heb ter zake een procedure lopen in Nederland. Ik doe veel Thais Nederlandse fiscale zaken.Fiscaal dien je voor Nederland de AWR te volgen en als jouw middelpunt in Thailand ligt volg je het verdrag en treedt Nederland terug.vervolgens ben je Via PIT zowel als meer dan wel minder dan 180 dagen onderworpen aan belastingen in Thailand. Hoe Thailand dat al of niet effectueert is onbelangrijk.
  Bewijs van aangifte in Thailand etc is onjuist wegens dat er aan die terugtreding noch in verdrag of elders voorwaarden zijn gesteld en of bevoegdheden aan Nederland toegewezen.
  Overigens heeft de Thaise belastingdienst een aangifte ingevuld. Ook dat was onvoldoende.
  Je kunt merken, immers ik zit al meer dan 30 jaar in het vak als belastingadviseur dat door de leegloop ten gevolge van een vroegontslagregeling met hoge vergoeding bij de belastingdienst veel kennis en ervaring weg is. Dat wordt verhuld door met veel vuur onverdedigbare standpunten in te nemen, die te veranderen, steeds nieuwe standpunten te betrekken bij tegengas en te verdedigen. Er is geen zelfreflectie noch zelfkritiek. Dus je moet wel procederen.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Goed te lezen dat zich hier een vierde belastingadviseur met jarenlange ervaring meldt die het standpunt inneemt dat wat Heerlen vraagt gewoon niet kan. Als ik goed lees stapelen de procedures zich op en ik ben benieuwd wat uiteindelijk de rechter beslist.

  • Lammert de Haan zegt op

   De geplaatste reactie gaat veel te kort door de bocht en bevat zelfs een pertinente onjuistheid.

   De lezersinzending gaat over het aanvragen van vrijstelling voor de inhouding van de loonheffing c.q. loonbelasting t.z.v. uit Nederland afkomstige bronnen van inkomen, waarvan het heffingsrecht voor de inkomstenbelasting bij Verdrag is voorbehouden aan Thailand. Daar past de zin: “Vervolgens ben je via PIT zowel meer dan wel MINDER DAN 180 DAGEN onderworpen aan belastingen in Thailand” niet bij. Woon- of verblijf je 180 dagen of korter in Thailand dan wordt je aangemerkt als “non-resident”. Vervolgens ben je slechts belastingplichtige over inkomsten waarvan de bron is gelegen in Thailand. Alsdan kan er geen sprake zijn van vrijstelling in Nederland en waar deze vraagstelling dus over gaat.

   Ook de zin: “Bewijs van aangifte in Thailand etc is onjuist wegens dat er aan die terugtreding noch in verdrag of elders voorwaarden zijn gesteld en of bevoegdheden aan Nederland toegewezen” is voor een fiscalist hoogst ongelukkig gekozen en zelfs volstrekt onjuist

   Afgezien van het taalkundig aspect van deze zin, merk ik op dat Nederland wel degelijk om een recente Thaise aangifte voor de inkomstenbelasting met bijbehorende aanslag dan wel om een recente verklaring belastingplicht woonland mag vragen. De Belastingdienst/kantoor Buitenland dient zich er zelfs van te overtuigen dat je niet in Mali maar in Thailand woont en dat je binnen de criteria als genoemd in artikel 4 van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting valt en, als fiscaal inwoner van Thailand, verdragsbescherming geniet op grond van dit Verdrag!

   Vraag je geen vrijstelling maar vraag je de ingehouden loonbelasting op aangifte terug, dan vraagt de Belastingdienst/kantoor Buitenland nooit om aan te tonen dat je wel in Thailand woont. En dat is in feite een onzorgvuldigheid. Je kunt immers al lang en breed verhuisd zijn naar weet ik waar en geniet je wellicht helemaal geen verdragsbescherming meer op grond van geen enkel Verdrag.

   Maar wat er met de vanaf eind november 2016 geldende regeling wél mis gaat voor wat betreft het aanvragen om vrijstelling is het feit dat de Belastingdienst/kantoor Buitenland enkel een recente Thaise aangifte met bijbehorende aanslag of een recente verklaring belastingplicht woonland accepteert als bewijs van het zijn van fiscaal inwoner van Thailand. Dit is nl. in strijd met de leer van de vrije bewijsvoering welke geldt binnen het Bestuursrecht. Slechts de Bestuursrechter bepaalt wat toegelaten wordt als bewijs. Dat is dus niet voorbehouden aan de Belastingdienst/kantoor Buitenland.

   Anders dan jij bestrijd ik dan ook in de beroepszaken die ik heb lopen bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant niet het recht van de Belastingdienst om naar een van de genoemde documenten te vragen. Daar mee ga je bij de Bestuursrechter af als een gieter. Ik doe echter wel een beroep op de
   vrije bewijsvoering en draag daarvoor ook de benodigde argumenten en bewijsmiddelen aan, daarmee aangevend dat mijn klant valt onder de werking van artikel 4 van het Verdrag en op grond van dit artikel is aan te merken als fiscaal inwoner van Thailand en dus verdragsbescherming geniet. En dat is geheel iets anders. Als ik jou was dan zou ik ook maar heel gauw deze weg inslaan, wil je wat voor je klanten bereiken!

   Het wordt overigens wel tijd dat de Belastingdienst/kantoor Buitenland wordt teruggefloten en haar stellingen van voor de wijziging ingaande eind november 2016 weer gaat innemen. Toen bevatte het aanvraagformulier o.a. de volgende toelichting:

   “U mag zelf bepalen met welke bewijsstukken u aantoont dat u voor de verdragstoepassing inwoner van de andere staat bent. U kunt bijvoorbeeld een verklaring van de fiscale autoriteiten van uw woonland overleggen, of een kopie van uw belastingaangifte gebruiken, waarin uw wereldinkomen is aangegeven.”

   Een verklaring van de Thaise belastingdienst werd niet voorgeschreven maar werd slechts, evenals een belastingaangifte, als voorbeeld aangehaald.

   Vervolgens werd er o.a. op gewezen om ook de documenten mee te sturen waaruit blijkt dat je fiscaal inwoner bent in je woonland

   Dit alles deed recht aan de leer van de vrije bewijsvoering!

   Normaliter had ik niet gereageerd op dit bericht maar daar jij beweert fiscalist te zijn met 30 jaar ervaring (en inmiddels ook al weer gepensioneerd!), meen ik wat hogere eisen te moeten stellen qua zinsopbouw, maar vooral qua fiscaal juridische juistheden, want daar ontbreekt het aan.
   En dat alles ter voorkoming van het ontstaan van nog meer misvattingen t.a.v. het aanvragen van vrijstelling voor de inhouding van loonheffing/loonbelasting.

 8. Gerritsen zegt op

  Ik zou veel van bovenstaande fiscale zaken kunnen oppakken. Ik ben gepensioneerd tax partner van Deloitte en nog steeds actief.

 9. timker zegt op

  Ik ben in april 2015 naar Thailand geemigreerd en heb in maart 2016 mijn eerste Thaise belasting aangifte proberen te doen. Na wat aandringen en mijn bereidheid om een vast bedrag aan Thaise belasting te betalen (5.000 THB) heb ik eerst een belastingnummer gekregen. Toen ook mijn eerste belasting betaald. Via het M-formulier en de Thaise belasting bewijzen heb ik al mijn betaalde NL belasting en premies terug gekregen. Vervolgens heb ik in Heerlen vrijstellingen van loonbelasting over mijn 2 vervoegde pensioenen gevraagd en gekregen met ingang van juni 2016 (voor 5 jaar). De loonbelasting van januari t/m mei 2016 heb ik weer teruggekregen bij mijn aangifte over 2016.
  In 2018 kreeg ik een 1-malige andere pensioen uitkering en die loonbelasting heb een week geleden teruggekregen, nadat mijn belasting aangifte over 2018 en ik bewezen had dat ik in Thailand ieder jaar belasting betaal + de 2 ingevulde brieven ondertekend door de Thaise belastingdienst + een kopie van mijn Thaise gele huisboekje. Dit omdat er voor iedere andere pensioenuitkeerder opnieuw vrijstelling moet worden gevraagd !!!

 10. eugeen zegt op

  Je kunt in Thailand bij de belastingen een TIN nummer (belastingsnummer) krijgen. Dan kan je hier belasting betalen. Pas NADAT je hier belastingen betaald hebt voor het voorbije jaar, krijg je van het belastingskantoor in Thailand een officieel document voor de belastingsdienst in je vorig thuisland als bewijs dat je hier belasting hebt betaald. Daarop staat ondermeer vermeld hoeveel je het aangegeven als inkomsten en hoeveel belasting je hier hebt betaald.

 11. Roel zegt op

  Zelf had ik via een M formulier al mijn tegoeden van lijfrentes,koopsommen en pensioen opgegeven met kopie polissen en de waarde per datum van vertrek. (emigratie). Officiële uitschrijving was 2007, ben hier in 2004 gekomen.

  Vervolgens verkrijg je een conserverende aanslag met een bedrag erop voor te betalen belasting. Je hoeft niets te betalen want uitstel zat er gelijk bij. Ik mocht er gewoon volgens de wet 10 jaar niet aankomen, en ook niet gedaan.

  Nu net 3 april dit jaar fiscale vrijstelling voor de conserverende aanslag gevraagd, 23 april al bericht terug dat de fiscale vrijstelling van de conserverende aanslag is verleend, mits er niets is gewijzigd, dat is het ook niet.
  Dus per post vanuit Thailand naar Nederland en antwoord terug van belastingdienst in 20 dagen.
  Maar een nieuwe slogan voor de belastingdienst denk ik zo. SNELLER KUNNEN WIJ NIET.

  Gr. Roel

 12. Lammert de Haan zegt op

  De problemen met Kantoor Buitenland van de Belastingdienst komen zeer regenmatig aan de orde in Thailand Blog. Trouwe lezers zouden zo langzamerhand van de hoed en de rand moeten weten hoe e.e.a. aan de vork steekt. Ook ik heb hier herhaaldelijk over geschreven en zal me nu dan ook beperken tot de hoofdlijnen.

  Dat de Belastingdienst/kantoor Buitenland vraagt om aan te tonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand is de normaalste zaak van de wereld. Zij moet immers weten of je wel verdragsbescherming geniet en om welk van de bijna 90 door Nederland gesloten Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting het gaat. Woon je namelijk in Timboektoe in Mali dan heb je een probleem. Met dat land heeft Nederland geen Verdrag gesloten. Vervolgens betaal je zowel in Nederland als in Mali belasting over je (wereld)inkomen.

  Tot eind november 2016 kon je met alle mogelijke middelen aantonen dat je fiscaal inwoner was van (in dit geval) Thailand.

  De Belastingdienst accepteert sedert eind november 2016 enkel als bewijs van het zijn van fiscaal inwoner:
  a. een recente verklaring belastingplicht woonland, getekend en gestempeld door de bevoegde autoriteit van Thailand;
  b. een recente aangifte en bijbehorende aanslag voor de inkomstenbelasting.

  In plaats van haar eigen in het Engels opgestelde verklaring, accepteert zij ook recente verklaringen van de belastingdienst van het woonland, waarvan de inhoud overeenkomt met die van de Nederlandse verklaring. Zij moet dus bevatten een verklaring dat jij fiscaal inwoner bent voor de inkomstenbelasting in Thailand. Daartoe bezigt de Thaise Belastingdienst het formulier R.O. 22. Deze Thaise verklaring (vertaald in het Engels) is zelfs correcter opgesteld dan haar Nederlandse tegenhanger, want daar schort, fiscaal juridisch gezien, nogal wat aan.

  Met het enkel accepteren van de onder a. en b. genoemde documenten gaat de Belastingdienst haar boekje echter verre te buiten en pleegt hiermee een onrechtmatige overheidsdaad. Niet de Belastingdienst bepaalt wat toegelaten wordt als bewijs van het zijn van fiscaal inwoner van een land. In het kader van de binnen het Bestuursrecht geldende leer van de vrije bewijsvoering beslist enkel de Bestuursrechter wat toegelaten wordt als bewijs. De houding van de Belastingdienst is dan ook de arrogantie ten top!

  Om aan te tonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand bevat het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen een groot aantal aanknopingspunten.

  Allereerst moet ingevolge artikel 4, lid 1, van het Verdrag worden vastgesteld dat je ingevolge de wetgeving van Thailand aan belasting onderworpen bent op grond van je woon- c.q. verblijfplaats.

  The Revenue Department of Thailand schrijft hierover op haar website:

  “Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from
  foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.”

  LET WEL: het Verdrag gaat uit van 183 dagen!

  Ingevolge artikel 4, lid 2, van het Verdrag wordt je geacht fiscaal inwoner te zijn (en ook in deze volgorde):
  a. van de Staat waar je een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt; indien je in beide Staten een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waarmee je persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);
  b. indien niet kan worden bepaald in welke Staat je het middelpunt van je levensbelangen hebt, of indien je in geen van de Staten een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waar je gewoonlijk verblijft;
  c. indien je in beide Staten of in geen van beide gewoonlijk verblijft, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waarvan je onderdaan bent;
  d. indien je onderdaan bent van beide Staten of van geen van beide, regelen de bevoegde autoriteiten van de Staten de aangelegenheid in onderlinge overeenstemming.

  Toelichting op artikel 4, lid 2, van het Verdrag

  Je bent uitgeschreven uit Nederland en hebt hier geen duurzaam tehuis meer tot je beschikking. In Thailand huur je een huis. In dat geval wordt het al heel gemakkelijk om aan te tonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand: je stuurt het bewijs van inschrijving bij je gemeente, het huurcontract en bewijzen van (ook recente) huurbetalingen en betalingen voor levering van water en energiekosten op. Dat is de weg die ik meestal bewandel bij o.a. Thaise klanten die niet zijn ingeschreven bij de Thaise Belastingdienst. Het gaat er immers om, om aan te tonen dat je in Thailand een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt terwijl dat niet in Nederland het geval is.

  Daarnaast kun je nog denken aan aanvullend bewijs, zoals je nota’s voor je telefoon- en internetaansluiting, kassabonnetjes en noem maar op, om hiermee tevens aan te geven waar het middelpunt van jouw financiële/economische levensbelangen ligt.

  Van groot belang daarbij kunnen zijn je bankafschriften, zowel van je Thaise als van je Nederlandse bankrekening. Zij geven immers ook veel informatie over het middelpunt van jouw financiële/economische levensbelangen. Daarnaast kan aan de hand hiervan worden bepaald waar je gewoonlijk verblijft (zeker als hier pinbetalingen mee gedaan worden). Waar je gewoonlijk verblijft kun je ook aantonen met de stempels in je paspoort.

  Ben je gehuwd of heb je een duurzame relatie met misschien ook nog wel een kind, vermeldt ook dat. Hiermee geeft je aan dat ook jouw persoonlijke levensbelangen zijn gelegen in Thailand.

  Ook dit alles voeg ik altijd toe aan een verzoek om vrijstelling, mocht men niet beschikking over een van de door de Belastingdienst vereiste documenten.

  Dat je op een hoop weerstand zult stuiten bij de Belastingdienst staat wel vast. Zij hebben hun sedert eind november 2016 ingevoerde nieuwe beleid heilig verklaard. Een “hinderpaal” is anderhalve week geleden met pensioen gegaan, nl. mevr. V (ook bij Erik goed bekend!). Echter j.l. vrijdag bleek mij in een beroepszaak betreffende een Thaise klant dat een nieuwe “profeet” al weer is opgestaan.

  Als je niet beschikt over een van de door de Belastingdienst vereiste documenten is het verkrijgen van vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting een weg van de lange adem en zeer tijdrovend. Je aanvraag om vrijstelling wordt niet in behandeling genomen Daartegen kun je geen bezwaar indienen. Dat kan echter wel tegen de eerste de beste inhouding van loonbelasting op bijv. je particuliere pensioen. Dit bezwaar zal onherroepelijk worden afgewezen door de Belastingdienst. Vervolgens staat de weg open naar de Bestuursrechter voor het instellen van beroep.

  Ik heb momenteel 2 beroepszaken lopen bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant tegen de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Buitenland. Je moet echter al gauw rekenen op een doorlooptijd van een jaar. Deze Rechtbank komt om in het werk. Zij organiseert zelfs al zittingsdagen bij andere Rechtbanken, zoals bij de Rechtbank Noord-Holland. Dit laatste zou mij wel goed uitkomen daar ik vanaf Heerenveen liever naar Haarlem dan naar Breda reis.

  Over de materie van het aanvragen om vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting, het indienen van een bezwaarschrift tegen de inhouding en het instellen van beroep heb ik een uitvoerig document samengesteld. Op aanvraag stuur ik dat document toe. Doe dat dan via email: l.haan14@chello.nl.

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

  • Rene Chiangmai zegt op

   Lammert,

   Het is voor mij (nog) niet aan de orde, maar ik ben heel blij met je bijdragen over dit onderwerp.
   Ik lees ze altijd en mijn beeld over gaan wonen in Thailand wordt steeds duidelijker.

   Ik waardeer ook je humor:
   “Zij organiseert zelfs al zittingsdagen bij andere Rechtbanken, zoals bij de Rechtbank Noord-Holland. Dit laatste zou mij wel goed uitkomen daar ik vanaf Heerenveen liever naar Haarlem dan naar Breda reis.”

   555

   Ga zo voort,
   René

  • Erik Kuijpers zegt op

   De pensionering van mevrouw V, Lammert, is goed nieuws maar het vervolg verbaast me niet. De arena blijft dus goed bezet.

   • Lammert de Haan zegt op

    Dat klopt inderdaad, Erik. En die nieuwe “profeet” wist me vrijdag, evenals mevr. V in het verleden ook al eens, haar fijn te vertellen, dat je met een visum slechts in Thailand mag verblijven maar er niet wonen. Dat doe je dan kennelijk in een grote kartonnen doos ergens in een portiek.

    En om dan te bedenken dat artikel 4 van het Verdrag in een adem noemt “wonen of verblijven …………….” (zucht).

    • Erik zegt op

     Nou, Lammert, dan kun je die ambtenaar best adviseren eens dit blog te lezen. NL-ers die hier schrijven wonen in veel gevallen al 43 jaar in Thailand dus dat moet een beste zweet- en moessonbestendige doos zijn…..


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website