Op 18 oktober j.l. verscheen op Thailandblog de vraag “Maak jij je zorgen over kortingen op je pensioen?” en daarop waren een groot aantal bevestigende reacties. Helaas werden er nauwelijks redenen aangevoerd waarom de lezer zich zorgen zou moeten maken en vandaar dat ik in deze bijdrage een nadere verklaring geef wat er aan de hand is.

Voor de goede orde meld ik u dat ik zeker geen pensioendeskundige ben en voorafgaand aan mijn analyse wil ik daarom aan u vertellen dat mijn analyse volstrekt ondeskundig is, onvolledig is, ongenuanceerd is en bovendien doordrenkt van het complotdenken is. Daarom stel ik elke reactie aan deze discussie op prijs maar ik vraag u wel uw reacties goed te onderbouwen opdat een ieder er iets van kan leren.

De schandalige wijze waarop de (beleids)dekkingsgraad van pensioenfondsen (PFs) berekend wordt

In mijn bijdrage aan de vraagstelling van 18 oktober j.l. heb ik uitgelegd hoe dekkingsgraden (bezittingen/pensioenverplichtingen * 100%) bij PFs berekend worden. U kunt het hier nog eens nalezen:www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/pensioen/kortingen-pensioen/ . Met ingang van 2015 hanteren PFs de term “beleidsdekkingsgraad” en dat is de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden.

In mijn bijdrage stond dat de pensioenverplichtingen systematich te hoog worden vastgesteld omdat de overheid een lage rekenrente voorschrijft en het verdienvermogen van bezittingen geheel buiten beschouwing wordt gelaten. Op de website www.gepensioneerden.nl vindt u onder publicaties de “analysetool 2014” en daaruit kunt u berekenen dat circa 80 PFs een gemiddelde rekenrente van 1.89% hanteerden, terwijl in dat zelfde jaar het rendement op de beleggingportefeuille 15.4% bedroeg.

Misschien zegt u nu dat 2014 niet een gemiddeld jaar was en daarom geef ik u het gemiddelde, gewogen beleggingsresultaat over 1971-2014 van het PF Zorg en Welzijn zijnde 8.7% en van het ABP over de periode 1993-2014 zijnde 7.5%. Wellicht gelooft u mij niet en daarom de link naar de brief van het KNVG van 9 september j.l. aan mevrouw drs. Klijnsma met deze gegevens. De brief gaat overigens over het herstel van het indexatieperspectief: www.gepensioneerden.nl/

Waar door de lage rekenrente de pensioenverplichtingen tot ongekende hoogte worden opgeschroefd, wordt het verdienvermogen van de bezittingen geheel buiten beschouwing gelaten. Gekker kan het toch niet worden?

Gepensioneerden leveren nu in voor de pensioenopbouw van jongeren

Ja, het kan nog gekker! Heeft u niet overal gelezen dat de jongeren zogenaamd betalen voor de ouderen en dat de pensioenpotten leeg zijn als de jongeren met pensioen gaan? Het eerste is een fabel en juist het omgekeerde is van toepassing. Het tweede is slechts gedeeltelijk waar, maar dat komt door de huidige regering, ons slaafse, stompzinnige parlement en het gebrek aan organisatiegraad van de huidige werknemers. Daarover later meer!

Kent u het begrip “gedempte kostendekkende premie”? Dat is een pensioenpremie die lager is dan de kostendekkende premie die werknemers en werkgevers inleggen voor een – in enig jaar ontstane – pensioenverplichting. Bij een kostendekkende premie wordt zoveel ingelegd dat de ontstane pensioenverplichting gedekt wordt en het eigen vermogen op peil blijft. Bij een gedempte kostendekkende premie wordt door het opkrikken van verwachte beleggingsresultaten – door middel van een hogere marktrente – de te betalen premie gedrukt. Er wordt dus niet de rekenrente gebruikt waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend, maar een hogere marktrente. Dus aan de bezittingen wordt minder toegevoegd dan waarmee de pensioenverplichtingen stijgen en daarmee wordt ingeteerd op het vermogen en de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

Feitelijk is er sprake van een premiekorting op de door werknemers en –gevers te betalen pensioenpremies en daardoor zullen in de toekomst kortingen op pensioenverplichtingen van gepensioneerden èn werkenden nodig zijn om het teloor gegane vermogen te compenseren. Daarmee betalen de ouderen (gepensioneerden) dus de korting voor de Jongeren (werkenden en hun bazen). Over de periode 2010-2015 bedroeg de korting in totaal 28% of in geld uitgedrukt bijna € 40 mld ofwel circa 3% dekkingsgraadpunten. En weet u wie in geld gemeten de hoogste korting geeft? Onze eigen overheid met haar ABP pensioenfonds voor de ambtenaren met korting van € 881 mln. Wilt u over de gedempte kostendekkende premie nog iets meer lezen? Kijk dan hier: www.gepensioneerden.nl/Brief_CSO-KNVG

Verenigingen van gepensioneerden stellen dit onrecht wel degelijk aan de orde bij de staatssecretaris en Tweede kamer, maar het belang van de overheid om meer belastingen te heffen door minder aftrekbare pensioenpremie en het belang van hogere winsten in het bedrijfsleven maakt dat u als gepensioneerde de rekening betaalt.

Nieuwe pensioenwetgeving en wie zijn uw vrienden?

Eind 2014 is door het parlement nieuwe wetgeving aangenomen die 2015 van toepassing is geworden en die wordt aangeduid met de benaming “Nieuw financieel toetsingskader”. Er staan heel veel nieuwe regels in, maar ik doe aan “cherry picking” door er een paar uit te lichten. Voor de berekening van de pensioenverplichtingen moeten de PFs voor verplichtingen langer dan 20 jaar de zogenaamde UFR (Ultimate Forward Rate) gebruiken. Deze bedroeg eerst 4.2% en is in juli door de Nederlandse Bank voor PFs verlaagd tot 3.3%. Verzekeraars mogen overgens wel de hogere UFR blijven gebruiken en behoeven daardoor minder reserves aan te houden dan PFs. Ik schat het effect van de UFR op de dekkingsgraad van PFs als gering in omdat verplichtingen die dichter bij het moment van waardebepaling nu eenmaal zwaarder wegen en daarvoor blijft de veel lagere rentevoet gelden.

Een andere maatregel is dat in geval van een dekkingstekort (dekkingsgraad minder dan 105%) er minder snel gekort moet worden. De acceptable onderdekkingstermijn is van drie naar vijf jaar gegaan en de kortingen moeten nu uitgesmeerd worden over tien jaar en elk jaar moeten die weer opnieuw beoordeeld worden. Verder is het Verplichte Eigen Vermogen (VEV) met circa 5% verhoogd en bedraagt nu tussen de 128% en 135%. Het precieze VEV hangt af van de samenstelling van de bezittingen in een PF. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan het VEV mag een PF maar gedeeltelijk indexeren. De ondergrens voor indexatie is verhoogd van 105% naar 110% en per procentpunt beleidsdekkingsgraad boven de 110% mag een PF maar 0.1% gebruiken voor indexatie. Dus stel dat een PF een Beleidsdekkingsgraad heeft van 120% en de algemene loonstijging bedraagt 2% dan mag het PF dus (120%-110%)*0.1 = 1% indexeren.

Ik neem aan dat de staatssecretaris mevrouw drs. Klijnsma de wet met een toelichting naar het parlement stuurde, maar ik neem de vrijheid om dat voor haar nog eens over te doen en dan rekening te houden met de werkelijkheid:

“Geachte leden van de Eerste en Tweede kamer. Overwegende het plan van de regering om de winstgevendheid van de private sector te vergroten alsmede om de belastingopbrengsten van de overheid te vergroten en rekeninghoudend met het feit dat ouderen (65+ers) in Nederland tot de meest welvarende landgenoten behoren (zie o.a. rapport SCB 2012) zend ik u de Wet op het nieuw Financieel Toetsingskader. In deze wet zullen PF’s niet meer zo snel kunnen korten bij dekkingstekorten en bovendien worden die kortingen uitgesmeerd over 10 jaar.

De overheid vindt het belangrijk dat PF’s een nog niet eerder vertoonde buffer gaan aanleggen van circa 30% op de pensioenverplichtingen en daartoe wordt de mogelijkheid om pensioenen te indexeren sterk ingeperkt van die PFs die een reservetekort (dekkingsgraad lager dan VEV) hebben. Ook zullen wij als overheid het beleid van gedempte kostendekkende premie blijven stimuleren zodat de belastingopbrengsten maximaal blijven en de beleidsdekkingsgraden overeenkomstig laag blijven. Omdat In 2014 95% van de pensioengerechtigden bij pensioenfondsen zaten met een te laag VEV kan ik u verzekeren dat de indexatiebeperking nagenoeg alle gepensioneerden bestrijkt.

Gegeven het feit dat Nederlandse economie net als Japan een min of meer steady state heeft bereikt zullen de nominale inkomens vanuit pensioenen daarom nog minimaal 10 tot 20 jaar nagenoeg gelijk blijven, maar kunnen ze wel blijven genieten van een waardevast AOW. Dit uiteraard onder de vooronderstelling dat wij de AOW niet zullen fiscaliseren. De regering verwacht geen grote problemen vanuit de samenleving omdat de aanpak overeenkomstig is met het koken van kikkers (niet in de pan gooien als het water kookt, maar het koude water opwarmen als de kikkers er al in zitten) en ouderen weinig mogelijkheid hebben tot verzet. Bovendien hebben wij een speciaal rond archief voor brieven van ouderen en belangenbehartigers van gepensioneerden. Tenslotte wijs ik u erop dat het onderhavige wetvoorstel volledig in lijn is met de beleidslijn om ouderen achter te stellen bij werkenden.”

Welke van de politieke partijen hebben in de Tweede kamer vóór en welke hebben tegen gestemd? Vóórstemmers waren VVD, PvdA, D66, Groen Links, SGP en de Christenunie. Tegenstemmers waren 50plus, SP, CDA, PVV en de Partij voor de dieren. Zelf vind ik vooral het vóór stemmen van de PvdA het zoveelste ontmaskering voor deze partij. Begrijpt u nu mijn kwalificatie van een slaafs, stompzinnig parlement dat met maatregelen instemt die een grote, kwetsbare, niet-weerbare groep mensen zo onevenredig hard raakt?

Wilt u het stemgedrag zelf nalezen ga dan naar: www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/stemwijzer-verkiezingen-18-maart-2015.aspx

Jongeren krijgen later een veel lager pensioen

Toen ik met m’n 23ste begon te werken moest ik nog twee jaar wachten voordat ik aan het pensioenfonds kon deelnemen en de opbouw voor mijn pensioen gebeurde van m’n 25ste tot aan mijn 65ste. Dus was de opbouw gedurende 40 jaar met als einddoel een AOW + aanvullende pensioen ter grootte van 70% van het laatst verdiende salaris. Dat laatst verdiende loonprincipe is later vervangen door het lagere gemiddelde loonprincipe. Het afdragen van pensioenpremies verlaagt de belastinginkomsten tegen het marginale tarief (box 1) en bovendien is het opgebouwde pensioenkapitaal ook niet belast in box 3. En bij pensionering wordt veelal tegen een veel lager IB tarief afgerekend. Een doorn dus in het oog van de overheid en in 2013 heeft de wetgever het percentage dat belastingvrij voor pensioen opzij gelegd mag worden drastisch verlaagd. De motivering hiervoor was dat een ieder langer moet werken en er dus over een langere periode voor het pensioen gespaard kan worden, maar de echte overweging is het vergroten van de belastingheffing en vergroting van de bedrijfswinsten.

PFs hebben daarop hun regels aangepast en mijn pensioenfonds laat nu mensen pensioen opbouwen vanaf 18 jaar tot 67 jaar. Jongeren die een HBO of universitaire opleiding volgen en misschien ook nog een jaartje of wat de wereld willen rondtrekken kunnen door middel van deelname aan een pensioenfonds nooit meer een volledig pensioen opbouwen en beginnen met een achterstand van vijf tot tien jaar. Tel daarbij op dat de organisatiegraad van werknemers in het algemeen en die van jongeren in het bijzonder nu zo laag is dat vakbonden hun rol van belangenbehartiger van (jongere) werknemers steeds moeilijker kunnen vervullen. Jongeren kunnen òf zelf sparen voor hun pensioen òf als éénling bank- en/of verzekeringsproducten kopen, maar het verleden met de woekerpolisaffaires en van de bancaire crisis van 2008 is nauwelijks bemoedigend. Als u optimistischer bent dan ik mag ik u dan het boek “Dit kan niet waar zijn” van Joris Luyendijk aanbevelen of nog beter om de documentaire “Inside job” uit 2010 eens te bekijken?

Wat betekent het en ander nu concreet voor u?

Ik ga voor mijn berekening uit van een pensioen bij het ABP van € 1000 per maand en dit wordt ook maandelijks geconsumeerd. Verder ga ik uit van een beginsituatie van een beleidsdekkingsgraad van 99.7% ultimo 2015 en een groei naar 128% in 2027. Het ABP had eind september 2015 inderdaad een beleidsdekkingsgraad van 99.7% en heeft een dergelijk groei naar 128% in eind 2027 aangegeven. Gelukkig hoeft er niet gekort te worden omdat men niet vijf achtereen volgende jaren onder de grens van 104.2% komt. Pas boven de 110% mag – in het daarop volgende jaar – indexatie worden toegepast en dat is voor het eerst in 2021 en dan stijgt uw inkomen naar € 1001.49. Eind 2027 is uw inkomen door indexaties gestegen tot € 1061.45, maar uw consumptiepakket is ondertussen gestegen tot € 1268,24 zodat u dan op een koopkrachtverlies van bijna 20% bent aangeland.

Van dat beloofde waardevaste (niet welvaartsvaste) pensioen komt door het huidige overheidbeleid weinig terecht en waren in 2015 al niet de belastingen voor 65+ers verhoogd? Het is echt hopen dat het parlement een keer bij zinnen komt en ook eens voor de belangen van gepensioneerden gaat opkomen.. Zie onderstaande berekening:

Verdere orientatiebronnen

Als u zich verder wil oriënteren kijkt u dan ook eens op de volgende websites: www.pensioenleugen.nl, www.gepensioneerden.nl, www.uniekbo.nl, www.pcob.nl en www.anbo.nl en weet wie voor u in het parlement voor uw belangen opkomen.

Rembrand van Duijvenbode

30 reacties op “De koopkracht van gepensioneerden zal nog jaren fors dalen!”

 1. Johannes zegt op

  Ik vraag me af waarom ‘t niet mogelijk om dit thema in een praat, c q , discussieprogramma op de ned TV onder de aandacht te brengen. BV “omroep MAX”. Daar zitten meestal mensen van middelbare leeftijd aan de tafel.
  Zal zonder twijfel interessant zijn om de reacties te horen van de mensen die er binnenkort mee geconfronteerd worden, of misschien al door getroffen worden….

 2. Theo Verbeek zegt op

  Hopelijk gaat de inkomensderving niet zo ver dat de gepensioneerden niet meer in staat zijn om te overwinteren buiten de EU. Als dat wel gebeurt zijn zij zeker slaaf van de (R)overheid.

 3. Gerardus Hartman zegt op

  Geweldig artikel van een expert. Op koopkracht ben ik met mijn AOW sinds 2007 er jaarlijks op achteruit gegaan omdat het uitgekeerde bedrag gelijk blijft. Daar waar jaarlijks wordt geindexeerd worden tegelijkertijd nieuwe heffingen en regels toegepast waardoor de indexering teniet wordt gedaan. Aanvullend komt de
  overheid met maatregelen waardoor AOW-ers zwaarder worden belast omdat “zij niet langer deelnemen aan het arbeidsproces”. Een favoriete uitdrukking van ene Pechtold/D66 die van mening is dat AOW-ers tot de groep behoren die moet worden gestraft voor lanterfanten en uitkering trekken. De tijd komt dat alle ouderen die alleen AOW krijgen automatisch voedselbonnen krijgen voor voedselbanken omdat het uitgekeerde bedrag na aftrek van vaste lasten geen ruimte laat voor voedselaankopen. Met dank aan de PvdA en D66.

 4. jacques zegt op

  wat een heerlijk stuk en ik denk geen woord van gelogen.Het leven is een theaterstuk en de beste spelers vind je in de politiek. wanneer wordt de meerderheid van de Nederlanders eens wakker en ben benieuwd of er nu ook weer stukjes worden ingezonden waaruit blijkt dat het niet anders kan want de Nederlandees worden eeg oud en het is niet meer betaalbaar dus terecht dat ouderen voor de kosten gaan opdraaien.Er is maar een remedie en dat is verzet binnen de wettelijke mogelijkheden natuurlijk want geweld lost niets op. Vervroegde verkiezingen wel en dan niet meer de veel vrije dagen partij en partij voor de armen laten regeren. Ook D66 niet want die wil de pensioenleeftijd nog meer verhogen. Is er nog meer geld om aan de verkeerde dingen uit te geven. We zitten al een tijd op de slagbank en het wordt tijd om op te staan. De maatschappij is een ik maatschappij geworden en moet veel socialer. Het poldermodel , het pensioenstelsel , de waterkering het waren pareltjes van onze maatschappij en wat gebeurt er mee. Het verhaal van de teloorgang van ons pensioenstelsel hebt u net kunnen lezen. Nederlanders slaap zacht en morgen gezond weer op/

 5. NicoB zegt op

  Heldere uiteenzetting Rembrand.
  De leidende politieke partijen laten de huidige pensioengerechtigden in de steek.
  Dmv. allerlei ingewikkeldheden wordt er een rookgordijnen opgetrokken, voor een gewoon mens nauwelijks te volgen behalve dan dat het funeste beleid langzaam maar zeker steeds zichtbaarder wordt in het funeste verlies aan koopkracht.
  We hadden woekerpolissen, geef het beest maar een naam … woekerpensioenen.
  Sterkte allemaal.
  NicoB

  • Rob V. zegt op

   Volgens mij laat men iedereen in de steek: de nu gepensioneerde, hen die binnenkort met pensioen hopen of hoopten te gaan en de jongeren. Ik ga er maar vanuit dat ik tot 70+ mag doorwerken voor een habbekrats aan AOW en pensioen. En wat kun je er aan doen? Weinig, de brieven van mijn pensioenfonds lees ik ter kennisgeving -waarbij je van te voren al weet dat het slecht nieuws is-, meer kan je er toch niets mee. Alleen zelf een potje opbouwen maar dat gaat ook niet makkelijk als je ruimhartig inkomen hebt. Ik reken er dus maar op dat het bijna pure ellende wordt als ik een oud mannetje ben, dan kan het alleen nog maar mee vallen. En nog maar zien of we wel zou oud worden, dus pluk de dag.

   • Jacques zegt op

    Beste Rob,
    Je hebt gelijk als je stelt dat idereen in de steek wordt gelaten. Dat is ook onderdeel van het beleid, verdeel en heers. Zet de jongeren tegen de ouderen op en maak het vooruitzicht steeds minder aantrekkelijk dan krijg je mensen ook nog zo ver om niet met pensioenregelingen mee te doen. Zeker de jongeren waarvan er steeds meer niet verder dan hun neus kijken. Het pensioenstelsel is met enige aanpassingen nog steeds toekomstbestendig en daar moet veel meer voor gestreden worden. Afwachten op wat komen gaat is een slechte aanpak, want dan wordt er voor en over je beslist. Dan kan je alleen maar ja en amen knikken. Ik heb in mijn werkzame leven drie keer een ambtenaren geschil voor het gerecht gebracht en alle zaken gewonnen. De laatste zaak duurde zelfs 7 jaren tot aan de CRVB. Geloof in het goede en doorzettingsvermogen zijn juiste ingrediënten. Ook bij pensioenfondsen zijn er inspraakdagen en kunnen meningen worden gedeeld. Als je je mond houdt dan heb je ook geen recht op zeggenschap. De juiste politieke keuzes maken is ook nog mogelijk, alhoewel ons democratische bestel nodig op de schop moet.

 6. Kees 2 zegt op

  Op mijn werk zeiden wij al zo’n 20-25 jaar geleden tegen elkaar: de overheid is onbetrouwbaar, zorg voor jezelf !!! Zorg dat je een eigen huis hebt dat afbetaald is als je 65 bent, zorg voor een zelf beheerd kapitaal zodat je tzt minstens 500 euro per maand extra hebt. Het liefst (nog) een 2e huis dat je kunt verhuren (ok, dat is niet voor iedereen weggelegd).

  Niet dat de politici slecht zijn, integendeel, de meeste politici zijn idealisten (mensen die zeggen dat minsters etc zakkenvullers zijn, daartegen zeg ik, dat is niet waar en zo de waard is, vertrouwt ie zijn gasten), maar ‘ze’ hebben te veel geld uitgegeven, te veel lollies beloofd en gegeven aan het volk. Dit alles voor kiezersgewin. Dit is een groot nadeel van de democratie…

  Margaret Thatcher zei het zo treffend: “The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”

  Peak wealth voor iedereen ligt inmiddels achter ons.

 7. w. eleid zegt op

  Ja, inderdaad, de koopkracht voor gepensioneerden zal beslist nog verder dalen.
  Mogen wij, hier in Thailand, dan ons niet gelukkig prijzen dat grote geldzorgen aan ons voorbij gaan?
  Wij kennen geen straatbelasting, polderheffing, afvalstoffenheffing, onroerendgoed belasting, etc., etc., en ook onze gasrekening is praktisch nihil. De meesten van ons betalen hier ook geen huur of hypotheek. Dus ga er gerust maar vanuit dat je maandelijks al begint met ca. € 1.000,= voordeel t.o.v. gepensioneerden die wonen in Nederland. Ik heb dit onlangs nog gecheckt met een kennis in Nederland die aow heeft en een heel klein pensioen. Zij krijgt dan wel wat huursubsidie, maar ook dat wordt afgebouwd.
  Dan schijnt hier (bijna) ook iedere dag nog de zon en de temperatuur komt nauwelijks onder de 30 graden.
  Alleen al aan het niet nodig hebben van (winter)kleding kun je hier al een leuk aantal keren van ‘uit eten’.
  Voorlopig dus maar blijven genieten van dat wat we allemaal wèl hebben.

 8. TH.NL zegt op

  Dus in het kort samengevat: de overheid is weer gewoon ordinair aan het jatten uit onze pensioenfondsen. En dit keer niet eenmalig maar structureel.

 9. Mark zegt op

  Glashelder uiteengezet. Maar dat is nu éénmaal het zo noodzakelijke beleid waar geen deugdelijk alternatief voor bestaat 🙂

  Voorheen kregen we van onze beleidsmakers nog sigaren uit eigen doos.
  Dank zij beleidsmaatregelen als deze groeit in ruime lagen van de bevolking in toenemende mate het besef: “L’état c’est moi”.

  Elke modale Nederlander, zelfs het klootjesvolk, kan zich dank zij dit beleid eindelijk een Lodewijk de 14de voelen. Allemaal Louis XIV, voor de vrienden Zonnekoning , in natte koude kikkerland 🙂

  Geldt overigens ook voor Belgen, niettegenstaande de grondig verschillende pensioenstelsels.

  Onze politici laten zich de laatste jaren overduidelijk inspireren door Joseph Caillaux, Frans Minister van Financiën in 1907: « Faîtes payer les pauvres ! Bien sûr, les riches ont la capacité de supporter des impôts bien plus lourds, mais les pauvres sont tellement plus nombreux ».

  De man werd niet toevallig ook bekend (berucht?) voor de invoering van het beginsel van een inkomstenbelasting.

  • Jacques zegt op

   Beste Mark,

   Het gaat in het leven om keuzes maken en het kabinet maakt de verkeerde keuzes. Hun taak is het zo goed mogelijk besturen van het land voor de Nederlanders en overige inwoners en daar behoort het klootjesvolk ook toe. Er zijn wel degelijk alternatieven, maar daar moet je ander keuzes voor nemen. Het pensioen en de aow daar blijf je van af, die zijn niet voor niets ooit aangeschaft. Belastinggeld kan maar een keer worden uitgegeven. Er wordt onvoldoende geluisterd naar een belangrijk deel van het volk en dat gaat ze opspelen. Daar kunnen weinig Franse spreekwoorden iets aan doen. De schijndemocratie in Nederland is aan herziening toe. Overigens krijgen er nog steeds Nederlanders sigaren uit eigen doos aangeboden. Bij de politie CAO was dit laatst nog het geval. Had ook toevallig iets te maken het het pensioen. Die trukendoos wordt nog steeds toegepast. En die Franse zonnekoning is dat niet dat personage die in elk kamer van zijn verblijven de boel onder poept en dit zo liet liggen om er nog van nategenieten, daar wil ik niet mee vergeleken worden , dank je vriendelijk.

 10. Hans Pronk zegt op

  Mooi opgeschreven Rembrand! Maar je kan er ook op een iets andere manier naar kijken:
  Tientallen jaren geleden leverde elke gulden die de overheid uitgaf een paar gulden op aan economische groei. Nu levert elke euro slechts iets in de orde van een dubbeltje op. De pensioenpremies die we betalen/betaald hebben zijn uitgestelde consumptie. De pensioenfondsen lenen die (verplicht) voor een groot deel uit aan de overheid. Die gebruikt dat geleende geld echter bijna niet meer voor investeringen maar voor consumptie. En daar is het dus niet voor bedoeld. Het gevolg is dat we dat geld niet meer volledig terug zullen krijgen, want dat is helaas onmogelijk door het beleid van onze overheid. Dat gebeurt sluipend door de rente lager te houden dan de inflatie (terwijl pensioenfondsen alleen levensvatbaar zijn als de rente een paar procent hoger ligt dan de inflatie). Of het gebeurt door een faillissement van de overheid (onmogelijk? helaas niet) of door invoeren van een speciale belasting om bijvoorbeeld de gepensioneerden in de arme eurolanden te helpen omdat die nog minder te bikken hebben dan wij. Hoe het ook gebeurt, het komt erop neer dat de gepensioneerden de komende tientallen jaren in koopkracht achteruit zullen blijven gaan. Gepensioneerden zullen dus nu al moeten sparen voor later, hoe weinig ze ook te verteren hebben. Want het wordt alleen maar minder. En dat geld kan je beter niet op de bank zetten, maar bijvoorbeeld beleggen in goud. Want goud kan in moeilijke tijden nog enige bescherming bieden (geen garantie van mijn kant natuurlijk).
  We kunnen deze ontwikkelingen natuurlijk onze politici verwijten, maar de kiezers hebben zelf ook gestemd voor een sociaal beleid wat leidt tot hoge staatsuitgaven. Zelf heb ik mij daar ook wel eens schuldig aangemaakt. Er valt natuurlijk veel voor een sociaal beleid te zeggen, maar het moet wel betaalbaar blijven. En dat is het niet met een vergrijzende bevolking en mede daardoor geen uitzicht meer op een economische groei van gemiddeld 3%. In het verdrag van Maastricht is indertijd afgesproken – toen we nog hoopten op een jaarlijkse groei van 3% – dat het jaarlijkse staatstekort maximaal 3% van het BNP mocht bedragen. En de totale staatsschuld maximaal 60%. Met de huidige lagere groei zou dat fors omlaag geschroefd moeten worden maar dat kan natuurlijk niet nu bijna alle landen de oude maxima al fors overschreden hebben. Dat gaat dus fout aflopen. Zo heeft Italië nu al een staatsschuld van 133% en dat neemt nog ieder jaar toe. Helaas. En ook Nederland zit heel duidelijk boven die 60%.
  Er zijn echter twee lichtpuntjes:
  1. Elke 5 jaar worden de sterftetabellen aangepast en de pensioenfondsen moeten daar verplicht rekening mee houden. Die tabellen voorspellen bijvoorbeeld hoe oud iemand gaat worden die nu nog werkt. Dat is echter niet te berekenen en ook niet met statistiek hard te maken. Het blijft koffiedik kijken. En als ik in de koffiedik kijk, dan zie ik dat die voorspellingen veel te positief zijn. En dat betekent weer dat de pensioenuitkeringen over een kleinere groep uitgesmeerd kunnen worden wat dus leidt tot hogere uitkeringen. Wat is er trouwens zo erg aan als we maar even oud worden als onze ouders?
  2. Het tweede lichtpuntje is dat ik niet in de toekomst kan kijken en dat mijn verwachtingen over de economische ontwikkelingen in Europa en het beleid van onze overheden (en de ECB) veel te pessimistisch zouden kunnen blijken te zijn.

 11. kees1 zegt op

  Zonder kritiek te willen leveren op het stukje van Rembrand.
  Raak ik zo af en toe wel de weg kwijt als het weer eens gaat over onze pensioenen.
  Simpel mens als ik ben is de uitleg van Rembrand taaie kost voor mij.
  Het zal wel denk ik dan. Maar blijf me toch steeds weer afvragen of al dat klagen wel terecht is.
  Als ik dan lees (RTLZ.NL ) Dat Nederland het op 1 na beste pensionstelsel van de wereld heeft
  Dat de New York Times schrijft dat je maar beter Nederlander kan zijn als je met pensioen gaat.
  Dan denk ik niet in ene goh wat hebben we het goed.
  Maar besef me wel dat we het beter hebben als de meeste landen in de wereld.
  Hoe slecht dat dan ook moge zijn.
  Soms is het wel fijn om simpel te zijn. Soms

  • ruud zegt op

   Ik weet niet of een goed pensioenstelsel betekent, dat je vervolgens ook een goed pensioen krijgt.
   Een goed stelsel betekent over het algemeen dat iets er op papier mooi uitziet en alles keurig geregeld is.
   Dat is niet het zelfde, als dat het pensioenfonds in staat is een mooi pensioen voor de deelnemers te realiseren.

 12. B.Harmsen zegt op

  Prima geschreven verhaal.

  Niet alle Nederlanders hebben een pensioen opgebouwd (of nog opbouwen) bij het ABP er zijn andere pensioenfondsen die er nog slechter voor staan of een stuk beter.

  Mijn pensioenfonds SFB heeft de pensioen dit jaar nog ietsjes verhoogd.

  groetjes ben

  • Christina zegt op

   Helaas heb ik er niets van gemerkt. SFB is APG geworden in het verleden had het SFB tegenover het APG een hogere dekkingsgraad dus naar mijn idee doet het APG iets verkeerd. Ik denk dat de tijd dat gepensioneerden een dozeurtje kregen met de feestdagen verleden tijd is. Stapels met bedankjes en telefoontjes maar helaas is de tijd veranderd. Misschien verkeerde beleggings keuze? APG.

 13. Daniel Drenth zegt op

  De woorden ouderen, jongeren en pensioen botsen heel erg en dat is logisch want iedereen kijkt alleen naar zijn eigen positie. Het vervelende van het geweldige Nederlandse pensioen en aow stelsel is dat ze hier niet kijken op de individuele persoon. Tot voor de crisis betaalde gemiddelde werknemer tussen 0 en maximaal 1,5% aan premie voor de pensioenen. De werknemers van nu kijken al jaren naar premies van 6-7%. Eerlijk geen idee maar iedereen maakt zich nu al zorgen of ze ooit ergens recht op hebben. De meeste jongeren hebben geen idee. In mijn positie met een leeftijd van 33 jaar krijgt nu al van het SVB te horen dat indien er niks meer veranderd ik AOW krijg als ik 74 jaar en 8 maanden oud ben. Mijn gevoel zegt dan ook dat niet alleen de ouderen maar ook de jongeren geen positief veruit zicht hebben. Het enige verschil is dat de oudere mensen eerder Iets gaan terugzien van wat ze al betaald hebben.

  Mijn visie zo snel mogelijk naar een gebonden persoonlijk pensioen zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Maak de inleg flexibel en geef duidelijk een overzicht. Voorbeeld zie http://www.brightnl.com

 14. Japie zegt op

  Moderator: Als je zo iets beweert moet je wel met een bron komen.

 15. Rembrand van Duijvenbode zegt op

  Nawoord van de auteur,

  Dank u wel voor uw reacties en daarover nog een aantal opmerkingen.

  Allereerst moet u de pensioenmaatregelen van de regering plaatsen zien in het licht van de economische omstandigheden. Nederland had de laatste jaren een te groot begrotingstekort en economische krimp. Als oplossing werd gekozen door een greep te doen in de pensioenpotten en naar de gelden van de woningcorporaties. Rechtstreek afnemen van pensioenfondsen kon niet, maar door het verlagen van de aftrekbaarheid van pensioenpremies en bovendien werkenden minder te laten storten dan de toename van hun pensioenrechten kon men toch aan het geld komen. De belastingopbrengsten stegen daardoor fors en de loonkosten ging omlaag zodat de Nederlandse concurrentiepositie beter werd. Eén van de reageerders schrijft dat er geen alternatief was, maar dat is niet waar. In Frankrijk voerde Hollande een belasting in voor topinkomens en ook in Nederland had eenvoudig het tarief van de hoogste schijf verhoogt kunnen worden, maar daar had Mark Rutte met z’n VVD niet zoveel zin in. Andere Eurolanden voerden gewoon sterke overheidsbezuinigingen door.

  Behalve dat gepensioneerden het kind van de rekening zijn, zijn dat ook de jongeren. Hun pensioenopbouw wordt fors verlaagd en zij komen bijna nooit meer aan een volledig pensioen, maar ik begrijp werkelijk niet waarom zij niet op de barricades gaan. De enige die behoorlijk terugvecht is de FNV die verhoging van politie-ambtenaren niet wil laten betalen vanuit de 15% verlaging van het pensioen (de bekende sigaar uit eigen doos). Ondertussen voeden de (verzekerings)bedrijven èn de overheid het verhaal dat jongeren betalen voor ouderen. In juli was er een interview in de Volkskrant met Jette Klijnsma en zij meldde daarin dat jongeren betaalden voor ouderen omdat de door hun ingelegde gelden langer konden renderen, maar helaas vertelde zij er niet bij dat jongeren ook ouderen worden. Zij droomde in het interview van een individuele, eigen risico pensioenpot en eigelijk is dat nog maar één stap verwijderd van alles onderbrengen bij particuliere verzekeringen. Voor jongeren heb ik daarom maar één advies: vergroot uw vermogen door uw huis hypotheek op tijd afgelost te hebben en leg elke maand een percentage opzij om zelf te beleggen voor de oude dag.

  Mij is onduidelijk volstrekt waarom door de pensioenfondsen nu een gigantische, onnodige buffer ter grootte van circa 50 tot 60% van het Bruto Nationaal Product opgebouw moet worden. Duidelijk is dat de opbouw betaald gaat worden door indexaties door PFs zeer sterk in te perken. Als na verloop van tijd die buffer er is dan zal zeker de politiek opstaan om ervoor een goede bestemming te vinden zoals een vermogensheffing op pensioenfondsen omdat nu box 3 niet belast wordt of het repareren van de geringe pensioenopbouw door jongeren. In mijn berekening van de koopkrachtdaling ging ik uit van de prognoses van het ABP die in denken in 2027 op 127% dekkingsgraad uit te komen, maar gezien de huidige, te lage ingelegde pensioenpremies heb ik twijfel of dàt wel te halen is.

  Tenslotte schrijft één van u over een pensioenpremie van circa 1,5%, maar nadat in de jaren 80 de overheid dreigde in te grijpen vanwege te hoge buffers en de pensioenfondsen geld terug betaalde aan overheid (30 miljard) èn het bedrijfsleven bedroeg mijn pensioenpremie sinds die tijd circa 6 a 7%. Bovendien waren die premiekortingen gedurende een beperkte tijd mogelijk omdat daarvoor jarenlang simpelweg veel te veel was ingehouden. Dat ook door mij ingelegde premies in die tijd aan het bedrijf terugbetaald werden, daar hoor ik niets over.

 16. NicoB zegt op

  Goed advies van Rembrand aan de jongeren.
  Niemand kan nu voorspellen hoe e.e.a. zich in de toekomst ontwikkelt, daar kun je dan op in spelen, maar los je hypotheek op tijd af, heb je tzt. geen woonlast meer, bouw je flexibiliteit op, kun je je huis verkopen en elders gaan wonen waar het goedkoper is, komt een deel van je geld vrij of verkoop je de woning en huurt deze terug of gaat elders huren, heb je niet tot je dood geld vastzitten in je huis.
  Hoe klein ook, spaar een deel van je inkomen, wordt je inkomen hoger dan spaar je wat meer, beleg dat, niet in aandelen, obligaties of bij een verzekeraar, gezien de risico’s, denk aan de woekerpolis affaire en/of de veranderende invloed van de overheid op dit soort zaken en de kosten van beheer.
  Beleg in bv. gouden Krugerrands, gezien de opslag daarin voor het produceren enz. m.i. beter in een klein broodje/brokje goud, dat is een betaalmiddel in de hele wereld en dan heb je niet of nauwelijks last van tegenpartij risico, leg het in een kluis. Ja, ik weet het de goudprijs wordt gemanipuleerd, maar daar komt zeker ook weer een einde aan.
  Als iemand een beter idee heeft, laat het weten.
  Kortom, doe er iets aan, dan blijf je een beetje baas in eigen huis.
  Succes.
  NicoB

 17. peter zegt op

  Ouderen die willen overwinteren buiten Europa gaan er nog veel meer op achteruit als de wereld dekking uit
  de basis verzekering gaat per i januari 2017.
  Wat gaat dat wel weer niet kosten.
  Ik sprak vandaag een Fransman en daar is de bisis verzekering gedekt als je niet langer dan 6 maanden
  gaat overwinteren.
  Wat is het volgende, ik maak me oprecht zorgen.
  Peter.

  • NicoB zegt op

   Te verwachten is, dat verzekeraars met aanbiedingen komen, hetzij als onderdeel van een reisverzekering los van de zorgverzekeraar aanvullend op de basis polis, hetzij door de zorgverzekeraar als aanvulling op de basis zorgpolis.
   Vraag is wat dat gaat kosten en hoe lang je dan buiten de EU/Europa aansluitend of jaarlijks mag verblijven en of je dan vrijstelling krijgt van de premie voor de periode dat je in het buitenland verblijft. Wordt vervolgd.
   Duidelijk is, dat het extra premie zal vergen.
   NicoB

 18. fred van proosdij zegt op

  Goede zaak dat er wordt gekort op pensionado’s. De meesten in Thailand leven als goden. Men is afgezwaaid in een periode dat er nog VUT bestond, zo rond het zestigste levensjaar, daar heeft men jaren goed van kunnen leven, met een jonge Thaise in de hand natuurlijk. Nu niet piepen, maar dokken, zodat mijn generatie de 40-plussers ook nog wat te genieten hebben straks. Let wel WIJ pas vanaf ons 68e levensjaar….!

  • Soi zegt op

   Dacht toch van niet! Ga zelf maar werken voof jouw pensioen, heb ik ook gedaan, vanaf mijn 15de, 47 jaren lang. En ga sparen, beleggen, investeren zodat je wat kapitaal hebt om eerder te stoppen. Ook dat heb ik gedaan. En wat ik niet deed? Afhankelijk zijn van anderen!

  • Rembrand van Duijvenbode zegt op

   Geachte Fred,

   Mag ik u aanbevelen het artikel nog een keer aandachtig te lezen en te begrijpen wat er aan de hand is. Een overheidsbeleid dat de aanval heeft ingezet op pensioenrechten van gepensioneerden èn werkenden.

   Bovendien valt uzelf in de categorie van mensen die drievoudig profiteert. Door de premiekorting betaalt u waarschijnlijk nu te weinig pensioenpremie, maar bouwt wel – ten koste van gepensioneerden – volledige rechten op. U houdt door de premiekortingen netto meer over en volgens mevr. Klijnsma profiteert u van de twintigers en dertigers omdat hun pensioeninleg langer rendeert dan dat van uw generatie.

   Oh, toen ik bijna vier jaar geleden met pensioen ging was de dekkingsgraad van mijn pensioenfonds dik boven de 100% omdat mijn generatie voldoende ingelegd had. En als u straks geen goed pensioen meer krijgt dan ligt dat niet aan de door u gesteriotypeerde gepensioneerden maar aan hen die nu aan de knoppen draaien.

  • Jacques zegt op

   Beste Fred, het leven begint bij de 40 jaren en ook voor u kan de toekomst er goed uitzien. Niet op de wijze die u kennelijk voorstaat om dit te willen doen over de ruggen van de gepensioneerden. Vele van ons zitten hier niet als een God in Frankrijk en het zou u sieren om dit soort uitlatingen achterwege te laten. Onnodig kwetsen heeft nog niemand iets opgeleverd. Daarnaast is mijn ervaring dat als je het een ander niet gunt je het zelf ook niet zult krijgen. Ik heb het voordeel gehad veel van de wereld te hebben kunnen bekijken. Ik weet waar de mensen die leven als een God in Frankrijk verblijven en dat zijn niet de gepensioneerde Jan Modaal mensen van Nederland, verblijvende in Thailand. De meesten van ons hebben het niet breed. U zou er samen met andere 40 ers voor moeten gaan zorgen dat de vut regeling weer zal worden heringevoerd en wat let u dit te doen, zodat u ook op redelijke leeftijd uw rust kunt pakken. Zoals dit iedere Nederlander vergund zou moeten worden. Dus doet u velen een plezier en spreekt u uit tegen de beleidmakers van Nederland want daar ligt het probleem.

 19. NicoB zegt op

  Fred, je hebt het niet helemaal goed begrepen denk ik, je uiting dat wij nu niet mogen piepen en dat wij nu moeten dokken is zacht gezegd onhebbelijk. Ook lijkt het dat je het verhaal van Rembrand niet geheel begrepen hebt.
  Wij hebben voor onze ouders de Aow opgebracht en verder zelf bijgedragen aan de pensioenpotten, nu is het de beurt aan de mensen behorende tot o.a. de groep 40-plussers waartoe jij behoort om te dokken en niet andersom.
  Als jij aan je pensioen toe bent, tegen die tijd zelfs wel bijna zeker pas op de leeftijd van 70+, mag ik voor je hopen, dat het systeem nog steeds zo is, dat je kinderen of de jongeren van dan zo sociaal zijn, dat zij nog de Aow opbrengen en de pensioenrechten van jou huidige leeftijdsgroep respecteren.
  Dat was de sociale bedoeling bij het aangaan van de Aow en de pensioenopbouw.
  Misschien dat je dan ook als een God kunt leven in Thailand met een jonge Thaise in de hand.
  NicoB

 20. Hans Pronk zegt op

  Toch heeft Fred wel een punt. Doordat de overheid, de bedrijven en de particulieren wereldwijd op een exorbitante schaal hebben geleend is de economische groei als het ware naar voren gehaald. Die extra groei heeft tot economische bloei geleid en aldus gedurende de afgelopen tientallen jaren tot forse stijgingen van de aandelenkoersen en van onroerendgoedprijzen en ook nog van hoge renteniveaus. Daar hebben de pensioenfondsen (en de huidige gepensioneerden) ontzettend van geprofiteerd. Hoe is het anders mogelijk dat met nog geen 10% premie gedurende 40 jaar werken je een riante uitkering krijgt gedurende de volgende 25 jaar. Dat zal nooit meer voorkomen. Uitgesloten.
  Die enorme schuldpositie moet echter afgebouwd worden anders gaat het helemaal fout en dus zal de economische groei ook weer tientallen jaren achterblijven en zullen aandelenkoersen eerder dalen dan stijgen. Ook moet de rente noodgedwongen laag blijven anders gaat het faillissementen regenen. De toekomst van de pensioenfondsen ziet er dus slecht uit en extra buffers kunnen geen kwaad. Kortom, de gepensioneerden hebben geprofiteerd van een verkeerd economisch beleid en de jongeren zullen daar de wrange vruchten van plukken. Ze hebben echt wel reden tot klagen en niet alleen over hun pensioen. Ze zullen het slechter krijgen dan wij het gehad hebben. Wij (de gepensioneerden) zijn de geluksvogels. Mogelijk de laatste generatie die een langdurige welvaart heeft meegemaakt.

  • Daniel Drenth zegt op

   Er was ooit eens een hoogleraar die zei dat de staatsschulden van de pensioen potten af te moeten trekken om een eerlijke verdeling te krijgen. Ik denk dat daar ook zeker wel een kern van waarheid in zit. Vergeet ook niet de inkomsten uit de gasvelden waar de economie mee is gestimuleerd en veel sociale stelsels zijn onderhouden.

   In Nederland hadden ze de gas opbrengsten ook moeten investeren in plaats van meenemen in de begroting. Noorwegen is het voorbeeld van hoe het ook kan.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website