Zijn het toevalligheden of is sprake van een berekende aanval op de fiscale vrijstelling van Nederlanders in Thailand? Steeds vaker duiken berichten op dat de Nederlandse Belastingdienst het verdrag met Thailand uit 1975 ter voorkoning van dubbele belasting aan haar laars lapt.

Daarbij gaat het vooral om de afdeling Buitenland van de dienst in Heerlen. Keihard stellen sommige ambtenaren daar dat geen vrijstelling van inkomstenbelasting en sociale premies wordt verleend als betrokkene geen bewijs kan overleggen dat hij of zij fiscaal ingezetene is van Thailand en uit Nederland is uitgeschreven. Heerlen neemt in toenemende mate geen genoegen met het blote feit dat ‘het centrum van levensbelangen’ volgens het verdrag reden is tot vrijstelling van belasting in Nederland.

Ook krijgen Nederlanders in Thailand soms te horen dat vrijstelling alleen wordt verleend op voorwaarde dat gelden direct worden overgemaakt op een Thaise bankrekening. Een onzinnige zaak…

Belastingverdrag met Thailand

Nu blijkt uit bronnen bij de Belastingdienst in Den Haag dat het huidige verdrag met Thailand, de Nederlandse overheid al tijden een doorn in het oog is. Vanuit Nederland krijgen vrijgestelden hun geld netto overgemaakt, terwijl de Thaise overheid daar niet of nauwelijks belasting over heft. Nederland zou graag de belastingcenten via een bronbelasting in eigen zak houden. Wijziging van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is echter een ingewikkelde en tijdrovende zaak, terwijl de Thaise overheid liever heeft dat de expats het geld hier uitgeven dan dat het in de Nederlandse staatskas verdwijnt.

Neem de aanvraag van K. uit Chumpon. Na een felle brief en gepeperd telefoongesprek zijnerzijds houdt men in Heerlen botweg vast aan de (nieuwe) eis van het leveren van bewijs ingeschreven te zijn in het Thaise fiscale systeem. In arren moede heeft hij zich vervoegd bij het lokale bureau van het Revenue Department in Chumpon. Hij is nu ingeschreven en heeft een Thais fiscaal ID-bewijs.

Hij werd wél meteen aangeslagen over 2014, te betalen: 0 baht.  Waarschijnlijk omdat alleen het bedrag belast wordt dat daadwerkelijk naar Thailand wordt overgeboekt en hij daarvoor een idioot laag bedrag (120.000B) had opgegeven. Dat werd nu niet gecheckt, maar dat kan volgend jaar natuurlijk anders zijn. In een aan ‘Heerlen’ te sturen brief meldde hij:
….”Kennelijk is het, in Uwerzijds huidige opvatting, niet langer van betekenis dat zowel het Verdrag Nederland-Thailand alsook de Thaise wet de facto en de jure mij bestempelen als Fiscal Resident van Thailand”….   

Afwijzing uit Heerlen

Peter N. heeft zeer onlangs ook een afwijzing uit Heerlen gekregen van zijn verzoek om fiscale vrijstelling. Dat was al de tweede keer, want met het eerste verzoek nam de ambtenaar geen genoegen. Hij nam wel de moeite om de beslissing telefonisch mee te delen. Dat de Thaise belastingdienst doorgaans geen fiscaal nummer afgeeft, kon hem niet boeien. Als Peter op de een of andere manier een fiscale inschrijving kon bemachtigen, was de vrijstelling snel een feit. Zo is het spel, zo zijn de regels en zo moet het gespeeld worden. Om moedeloos van te worden.

Merkwaardig is dat de Heerlense dienstklopper niet bereid bleek een voor bezwaar vatbare beslissing af te geven. Peter kan pas protesteren als zijn pensioenfonds de eerste keer belasting heeft ingehouden. Een merkwaardige en volstrekt onaanvaardbare zaak.

De vraag begint te rijzen of de ambtenaren van de Belastingdienst (en niet alleen in Heerlen) weten waar ze mee bezig zijn. De een krijgt geen vrijstelling, een ander voor drie, tien jaar, of zonder einddatum.

Brief met bezwaar

Uit de brief van nog een Nederlander die bezwaar maakte tegen afwijzing van de gevraagde fiscale vrijstelling. Die daarop prompt werd verleend.

U verzoekt in uw schrijven o.a. om een recent bewijs waaruit blijkt dat ik in mijn woonland wordt aangemerkt als fiscaal ingezetene. Ingevolge het verdrag tussen Nederland en Thailand (www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/files/belastingverdragen_09/thailand.pdf) wordt men altijd in het woonland als fiscaal ingezetene aangemerkt. Naar mijn mening is dit dan ook een irrelevante vraag. U stelt tevens dat men moet zijn uitgeschreven uit Nederland om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Ook hierover staat niets vermeld in het verdrag en is derhalve tevens onjuist. Een uitschrijving kan mede bepalen in welk land men woonachtig is en dient slechts als mede bewijsvoering. Alleen een uitschrijving op zich is niet voldoende aanleiding om te bepalen wat het woonland is.

In het vervolg van dit schrijven zal ik u op basis van het verdrag tussen Nederland en Thailand aantonen waarom mijn fiscale woonplaats in Thailand ligt. In Artikel 4. Fiscale woonplaats, lid 1, wordt het volgende vermeld:

“Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking ‘inwoner van een der Staten’: iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid”. Voor een natuurlijk persoon wordt derhalve als Woonstaat aangemerkt die Staat waar het middelpunt van zijn levensbelangen zijn gevestigd.

Dat het middelpunt van mijn levensbelangen is verplaatst van Nederland naar Thailand moge uit het volgende blijken (volgt een lijst met bewijsstukken).

Gezien het voorgaande moge het duidelijk zijn dat ik Nederland al geruime tijd metterwoon heb verlaten, alsmede dat het middelpunt van mijn levensbelangen in Thailand ligt. Gezien het gestelde in artikel 4 van het verdrag tussen Nederland en Thailand word ik derhalve aangemerkt als “inwoner van Thailand en ingevolge de wetgeving van Thailand ben ik aldaar aan belasting onderworpen op grond van het feit van mijn woonplaats, verblijf en overige relevante gegevens, die er op duiden dat het middelpunt van mijn levensbelangen in Thailand ligt. Met andere woorden: “ik ben in mijn woonland (Thailand) belastingplichtig” op grond van het verdrag. Derhalve is ingevolge artikel 18 van dit verdrag mijn inkomen slechts belastbaar in één staat en wel Thailand.

Wellicht ten overvloede wil ik nog het volgende opmerken:

Het komt nog al eens voor dat men “belastingschuldig” verward met “aan belasting onderworpen” hetgeen hetzelfde inhoud als “belastingplichtig”. In het verdrag wordt voor wat betreft het inwonerschap niet gerept over belastingschuldig. In artikel 4 wordt gesproken over “aan belasting onderworpen” en in artikel 18 over “in die Staat belastbaar”.

Het doet derhalve niet ter zake of men daadwerkelijk in Thailand belasting betaalt over enig inkomen waarvan de heffingsbevoegdheid op grond van dit verdrag is toegewezen aan Thailand! Deze mening wordt gedeeld door uw belastingdienst hetgeen moge blijken uit hetgeen vermeld staat in het LBB20 formulier onder algemene informatie waarin deze verklaart “dat men overigens vrij is in de aanlevering van bewijsstukken etc. etc.”.

Gezien het voorgaande, alsmede op grond van de bijgevoegde bescheiden, heb ik naar mijn mening aangetoond dat mijn fiscale woonplaats in Thailand ligt en verzoek ik u alsnog mijn verzoek om vrijstelling voor de inhouding van loonheffingen toe te wijzen.

38 reacties op “De Belastingdienst eist (in strijd met het verdrag) fiscale inschrijving in Thailand”

 1. danny zegt op

  Een zeer goed verweer . Ik raadt iedereen aan dit te bewaren. In case of! Je weet maar nooit.
  Overigens moest ik al 10 jaar geleden aantonen dmv van dat kaartje dat ik fiscaal ingezetene was.
  Geen punt. 200 baht en 10 minuten later had ik het

  • edard zegt op

   Indien thailand geen fiscaal nummer geeft en geen belasting heft , dan nog mag de nederlandse staat geen belasting heffen zie artikel 1-2-4-27 en nederland heeft zelf bij de OESO dat als modelverdrag is dit ondertekend – dus mensen gewoon bezwaarschrift indienen punt uit

 2. edard zegt op

  heb een bezwaarschrift ingediend bij de centrale raad van beroep in utrecht en hoop dat er velen mij zullen volgen en als het weer afgewezen wordt gewoon weer in hoger beroep tot de belastingdienst zelf de bomen van het bos niet meer zullen zien
  Ik ben dit al gewend geraakt en ook bezwaarschrift ingediend bij SVB betreffende AOW etc.

 3. RichardJ zegt op

  Ik heb onlangs een vergelijkbaar bezwaarschrift ingediend als de Nederlander hierboven die prompt vrijstelling kreeg. Ik heb ook vrijstelling gekregen maar met de onzinnige voorwaarde dat het pensioen door het pensioenfonds rechtstreeks naar Thailand wordt overgemaakt.

  Er valt geen peil op te trekken of zijn ze ons gewoon aan het pesten?

 4. Joost zegt op

  De kern van het probleem is dat enkele kleinzielige geesten in Heerlen vanwege jaloezie niet kunnen hebben dat pensionado’s in Thailand geen belasting betalen, omdat de Thaise overheid daarin niet is geïnteresseerd. Er loopt inmiddels een officiële (door mij ingediende) klacht, welke ongetwijfeld een gevolg zal krijgen bij de Nationale Ombudsman. Ook zal de rechter t.z.t. om een oordeel hierover worden gevraagd. Maar hopelijk zal reeds daarvoor door de Ombudsman een eind worden gemaakt aan de stuitende anarchie van enkele jaloerse ambtenaren in Heerlen.
  Ik kan geheel instemmen met hetgeen in het artikel is aangevoerd m.b.t. de aspecten van het verdrag. Het gaat om de onderworpenheid aan theoretische belastingheffing, omdat men in Thailand woonachtig is en dus niet of men feitelijk aldaar belasting betaalt.
  Overigens verdient het wel aanbeveling om zich uit Nederland te laten uitschrijven, om daarmee aan te tonen dat men Nederland “metterwoon” heeft verlaten (ook al is dat geen eis van het verdrag).

 5. Harrybr zegt op

  Hij die eist, bewijst.

  U claimt, dat u in Thailand woonachtig bent en daar aan belasting onderhevig bent, want DAT is de regel. Dat de geheven belasting NUL is, staat heir buiten. overigens, exact hetzelfde als wanneer u in een ander land met belasting nul verblijft.

  Sorry, maar ik vind het niet meer dan normaal., dat een bewijs van inschrijving, in dit geval Thailand, wordt overlegd. Was bij mij in 1994 ook, toen ik belastingvrijdom claimde van mijn meegebracht geld, verdiend in TH en Z.O. Azië.
  En daarna was de NL heffing: NIUL.

 6. Willem P. zegt op

  Mij is een doorn in het oog dat de meeste Nederlandse ex ingezeten hun (toe)vlucht zoeken met hun uitkering en/of pensioen en/of AOW. Gewoon belasting in NL afdragen indien in bezit van Nederlands paspoort of zich laten naturaliseren als Thai of welk land dan ook waar men woont. Wellicht kort door de bocht, maar zo zou het wel, mondiaal wat mij betreft, moeten worden geregeld.

  • RichardJ zegt op

   Sorry, Willem , helaas voor jou is het op dit moment mondiaal anders geregeld. Het is een international geaccepteerd principe dat je in je woonland belasting betaalt, dus het land waar je meer dan 182 per jaar verblijft.

   Het is ook de bedoeling dat NL-emigranten in Thailand belasting betalen. Alleen doet de omstandigheid zich voor dat de Thaise overheid hierin niet geinteresseerd is.

  • willem zegt op

   Willem P.

   Ik woon zelf nog in Nederland en betaal hier veel belasting. Dat heeft natuurlijk een rede.
   De belangrijkste functie van belasting is de budgetaire functie. Dit houdt in dat de opbrengst van de heffing is bedoeld voor het financieren van collectieve goederen en diensten waarvan politiek bepaald wordt dat zij algemeen toegankelijk moeten zijn. Hierbij kan worden gedacht aan zaken als defensie, politie, rechtspraak, het wegennet, sociale zekerheid, bijstand, zorg, subsidies, kunst en cultuur.

   Iedereen die niet meer in Nederland woonachtig is. Zijn verblijf elders heeft, zal geen gebruik meer maken van de hierboven beschreven collectieve goederen en diensten. Vandaar dat ik het geheel terecht vind dat mensen die in het buitenland wonen aldaar belastingplichtig zijn. Soms is dat meer en soms is dat minder dan in Nederland.

   Laten we niet afgunst een rede laten zijn om volledig terechte juridische verdragen te bekritiseren.

   De zoals jij het noemt ex-ingezetenen hebben hier hun hele werkzame leven in Nederland hun belastingen en premies betaald en maken nu helemaal geen gebruik meer van welke voorziening dan ook.

   Gr.

   Willem

 7. Christiaan H zegt op

  De Nederlandse Belastingdienst spaart kosten noch moeite om overal geld te kunnen vangen.En al die moeite gaat gepaard met hoge kosten.
  Als men zich niet meer aan het Belastingbedrag met Thailand wil houden, dan moet de regering hierover eerst overeenstemming zien te bereiken met de Thaise regering.
  Toen ik aankondigde destijds,dat ik verhuisde naar Thailand, kreeg ik zwart op wit, dat Thailand dan mij fiscaal mocht aanslaan met uitzondering over de AOW-uitkering

 8. Sir Charles zegt op

  Heb weinig notie van belastingen doch bekijk het wel uit pragmatisch oogpunt want als er geen bewijs geleverd kan worden is het toch niet zo gek dat er vooralsnog géén vrijstelling van inkomsten en sociale premies gegeven wordt.
  Vooropgesteld er zal door de Belastingdienst heus wel fouten gemaakt worden in deze doch dikwijls ligt de fout ook bij de indiener.

  Overigens u heeft het vernomen van ‘bronnen’ bij de Belastingdienst dat het huidige verdrag een doorn in het oog is voor de Nederlandse overheid, dat zal vast dan wel maar noem dan ook die bronnen anders kan het alleen maar geïnterpreteerd worden als opgekropte frustratie op die zelfde Nederlandse overheid cq Belastingdienst.

  • RichardJ zegt op

   Pragmatiek is hier niet aan de orde!

   We hebben te maken met belastingverdragen tussen twee landen en de NL belastingdienst dient deze uit te voeren. Indien door indiener bewijs conform het belastingverdrag wordt geleverd dan dient vrijstelling verleend te worden.
   Nu doet zich de omstandigheid voor dat de NL belastingdienst allerlei bewijzen vraagt die conform het verdrag niet geleverd zouden hoeven worden. Kortom, de belastingdienst gaat buiten z’n boekje.

 9. Hans Bos zegt op

  Beste Willem. Vrijstelling van belasting kan je een doorn in het oog zijn, maar zulks is nu eenmaal in verdragen geregeld door wederzijdse overheden.
  Daar komt nog bij dat naturalisatie tot Thai in principe onmogelijk is. En wat te denken van de premies die iemand zijn hele leven heeft betaald in de overtuiging dat zijn oude dag is verzekerd.
  Echter, als puntje bij paaltje komt en over alle gelden uit Nederland belasting moet worden betaald, horen bij de plichten ook de rechten, zoals een zorgverzekering. De overheid kan niet met twee maten meten en van twee walletjes eten.

 10. Jacques zegt op

  Ik zat al even te wachten of er weer een Nederlander zou zijn die vindt dat er altijd en overal belasting moet worden afgedragen in Nederland en ja hoor er is er weer een. Ik adviseer deze heer om de overige en voorgaande berichten met betrekking tot het verdrag tussen Nederland en Thailand eens rustig door te nemen. Het is erg duidelijk en niet zo moeilijk te vatten. De belastingdienst in Nederland is op bepaalde punten ziekelijk bezig en respecteert het verdag niet. De arrogantie ten top. Overigens worden gepensioneerde ambtenaren, langdurig verblijvende in Thailand, ook gediscrimineerd, want die moeten wel belasting betalen in Nederland. Bij deze groep wordt er dus niet Bruto, netto uitgekeerd. Wat dit betreft is dit wettelijk geregeld en moeten er sommige mensen in slaap zijn gevallen tijdens het overleg jaren geleden.Ik heb deze zaak al aangekaart bij mijn bondsvertegenwoordigers en het is weer onderwerp van gesprek. Het is nog onduidelijk of er een rechtzaak van gemaakt wordt want het ligt gevoelig, omdat er natuurlijk veel geld gevonden moet worden en de verplichte bijdragen van de ex ambtenaren is hierbij zeker van belang ten einde alle (gelukzoekende en terechte ) asielzoekers te kunnen betalen en ja die gaan toch voor in Nederland.

 11. petervz zegt op

  Er lijkt onduidelijkheid te bestaan over het belastingverdag, of beter gezegd, het verdrag ter voorkomen van dubbele belasting. Dit bedrag betekent niet dat er geen belastingplicht meer bestaat, maar dat over datgene van het inkomen dat in het ene land belasting wordt betaald in het andere land niet nogmaals belast mag worden. Als men meer dan 180 dagen in Thailand verblijft dan volgt belastingplicht in Thailand. Belastingplicht hoeft niet te betekenen dat ook daadwerkelijk belasting betaald moet worden. Dat is aan de autoriteit van het land waar belastingplicht is. Echter, als over een (deel van) het inkomen in het ene land geen belasting betaald is dan heeft het andere land het recht dat (deel van het) inkomen alsnog te belasten.

  • willem zegt op

   Er volgt niet automatisch belastingplicht na 180 dagen verblijf in Thailand. Men moet wel eerst uit het Nederlandse bevolkingsregister uitgeschreven zijn. Velen verblijven tot 8 maanden per jaar in Thailand en zijn officieel volledig woonachtig in Nederland.

   • Petervz zegt op

    De 180 dagen heeft betrekking op zgn ‘tax residence’, niet te verwarren met de officiele woonplaats.

 12. Joop zegt op

  De belastingvermindering (vrijstelling) wordt alleen verleend over het bedrag dat daadwerkelijk naar Thailand wordt overgeboekt. Dat staat in het verdrag in artikel 27: Inperking van Belastingvermindering.

 13. Leo E. Bosch zegt op

  De belastingdienst Heerlen hanteert de regels naar pure willekeur.
  Sommige pensionados krijgen voor 3 jaar ontheffing, sommigen voor 5 of 10 jaar.
  Ik ken er een die heeft zelfs voor onbeperkte duur ontheffing gekregen zolang hij in Thailand woont.

  Sommigen krijgen zonder problemen onmiddelijk ontheffing bij aanvraag, anderen moeten tal van bewijzen aanleveren dar men fiscaal inwoner is vóór dat ontheffing verleent wordt.

  Ikzelf heb bij mijn eerste aanvraag (in 2005) nadat ik in Nederland was uitgeschreven onmiddelijk ontheffing gekregen voor 3 jaar, door met als bewijs dat ik fiscaal ingezetene ben, een “Certificate of Residence” van de immigration mee te sturen.
  In 2008 weer voor 3 jaar ontheffing aangevraagd met eenzelfde Certificate en zonder problemen gekregen.

  Bij mijn volgende aanvraag in 2011 kreeg ik bericht dat een Certificate of Recidence géén bewijs was dat ik als fiscaal inwoner van Thailand aangemerkt werd.
  Na diverse briefwisselingen en telefoongesprekken bleef de betreffende ambtenaar (was een dame) voet bij stuk houden; dus géén belastingontheffing meer.
  (De vorige twee aanvragen had ik het met mannelijke ambtenaren te doen).

  Ten einde raad ben ik maar stappen gaan ondernemen om hier maar belasting te gaan betalen, om zodoende aan te kunnen tonen dat ik fiscaal ingezetene was.
  (de belastingtarieven in Thailand zijn overigens maar een schijntje!)

  Nou dat was een probleem op zich om dat voor elkaar te krijgen.
  Ten eerste stuurden ze mij van het ene naar het andere belastingkantoor, wel steeds van een hoger level.

  Toen ik bij het juiste kantoor was bleek dat ik na 6 maanden pas belasting kon gaan betalen en derhalve dan pas een bewijs van fiscaal inwoner kon krijgen.
  Ik heb toen Heerlen maar telefonisch geïnformeerd dat ik na 6 maanden pas een bewijs van “fiscaal inwoner” kon overleggen.
  Dezelfde dame zei me, dat ze even mijn dossier er bij zou pakken.
  Wie schetst mijn verbazing toen ik te horen kreeg dat ik geen moeite meer hoefde te doen omdat,
  (je wil het niet geloven)……..MIJN BELASTINGONTHEFFING INMIDDELS AL WAS VERLEEND EN NOG WEL VOOR 5 JAAR.
  De bevestiging was al onderweg.

  Dus volgend jaar moet ik weer een aanvraag indienen.
  Ik heb inmiddels het “gele huisboekje”, ik denk dat ik dat maar mee stuur als bewijs.
  Het schijnt dat er pensionado’s zijn die daar succes mee hebben.

  • Petervz zegt op

   Inderdaad, je bent pas fiscaal ingezetene bij een verblijf van minimaal 180 per belastingjaar.

 14. Leo E. Bosch zegt op

  @ Joop, zoals je kunt lezen heb ik al 10 jaar ontheffing, maar al mijn inkomsten (pensioen en AOW) worden naar mijn Nederlandse bank overgemaakt.

  • Joop zegt op

   Als de belastingdienst eist, zoals onlangs bij mij, dat de inkomsten moeten zijn overgemaakt naar Thailand dan heeft Heerlen daar het recht toe en voert men gewoon het verdrag uit.
   Artikel 27, het staat er echt.

 15. Rene zegt op

  Als belastingadviseur in Nederland wil ik mij in ieder geval in 1 ding mengen, de inhoudingen op de Aow zijn altijd toegewezen aan Nederland, het maakt niet uit waar je staat ingeschreven. Voor de overige uitkeringen zijn diverse bepalingen inzake wel of geen loonheffing in Nederland belangrijk en kunnen alleen persoonlijk worden bekeken.

 16. Christiaan H zegt op

  Beste Leo Bosch,

  Jij schetst goed, wat het “beleid”is bij de Belastingdienst. Willekeur!

  Op vragen waarom dit keer 5 jaar dan weer 3 jaar, terwijl ik steeds dezelfde gegevens inclusief het gele boekje stuur, krijg je steevast als antwoord “dat is ons beleid “.
  Ook ik laat mijn pensioenen overmaken naar een Nederlandse bank, omdat betalen van Thailand naar Nederland ook van belastingen heel erg lastig is. Ik heb al 14 jaar ontheffing, maar merk uit diverse publicaties, dat er getornd wordt aan die ontheffing. Het zou zo maar over 2 jaar anders kunnen zijn.

 17. l.lagemaat zegt op

  Dit is het laatste nieuws wat ik over belastingnieuws ontving.

  Belastingen.
  Bij alle Nederlanders die in Thailand wonen is de AOW aan Nederland toegewezen, men zal ook vanaf 2016 10% belasting gaan betalen over de AOW omdat vanaf 2016 geen heffingskortingen etc meer van toepassing zijn. Mensen die in Nederland ambtenaar of in dienst van de overheid zijn geweest , blijven loontechnisch altijd belastingplichtig in Nederland.

  groet,
  Lodewijk

 18. RichardJ zegt op

  Vraag aan Leo:

  Ik ken het Certificate of Residence als het document dat de Thaise belastingdienst verstrekt nadat je belasting betaald hebt.

  Bedoel je dit document?

  Of bedoel je het document dat het Immigratiekantoor afgeeft om jouw woonadres te confirmeren?

  • Joop zegt op

   Beste Richard, in het verdrag staat dat belastingheffing wordt toegewezen aan het “Woonland”. Als je nog in Nederland bent ingeschreven, dan is dat je woonland. Als je bent uitgeschreven en in Thailand woont moet je dát bewijs aan Heerlen overleggen en dat is het Certifcate of Residence dat je bij Immigration kunt verkrijgen, mits je aan de voorwaarden voldoet. Allerlei documenten van de Thaise fiscus zijn niet aan de orde. Het verdrag spreekt uitsluitend over “Woonland”.

  • l.lagemaat zegt op

   Beste Richard,

   Zoals in Nederland een bewijs van uitschrijving bestaat, via de gemeente, zo bestaat in Thailand een bewijs van inschrijving met woonadres, met 2 Thaise getuigen, het z.g.Certificate of residence.
   De Thaise bel.dienst bemoeit zich daar niet mee.

   Bij de immigratiedienst wordt elke 90 dagen het woonadres gecontroleerd.

   groet,
   Lodewijk

 19. jan zegt op

  Iemand die in Nederland zijn geld heeft verdiend en vanuit Nederland zijn geld krijgt, zou waar hij ook woont in Nederland belasting moeten betalen.

  • wibar zegt op

   Natuurlijk waarom zou je als land je moeten houden aan de wet die je zelf hebt ondertekent (sarcastisch bedoeld). Jan heb je nu gewoon de stukken hiervoor niet gelezen ? Er is een belasting verdrag ondertekent door Nederland. Of je het er nu achteraf niet mee eens bent of niet doet er niet toe. De wet is daarmee niet minder van kracht. En zeker de overheid (i.e. belastingdienst) heeft zich aan die wet te houden. Als ze dat niet doen dan moeten ze gecorrigeerd worden. Dat de Nederlandse overheid overal zo veel mogelijk geld uit wil slaan is bekend maar is geen excuus om de wet te overtreden.
   Ik kijk met belangstelling naar de rechtsgang die naar ik begrijp is ingezet en ben benieuwd wat de nationale ombudsman hiermee gaat doen.

  • teun zegt op

   Jan, volgens mij heb je het niet begrepen. Als je stelling waar zou zijn dan zou je dus ook gewoon een ziektekostenverzekering in NL moeten kunnen afsluiten. En daar zit net het probleem. In NL wordt je gewoon verplicht om een minimale tijd in het land te zijn. Zo niet dan wordt je uitgeschreven. En vervalt je ziektekostenverzekering. Maar dan wel belasting heffen??

   Ik heb 3 vrijstellingen gehad. De eerste 2 gingen relatief makkelijk. Bij de derde ontstonden problemen. Ik kreeg vanuit Heerlen de post op mijn adres in Thailand, waarin verzocht werd aan te tonen dat ik in Thailand woon….. Na veel heen en weer gebel/gecorrespondeer werd de derde vrijstelling voor 5 jaar (!!!???) verleend, terwijl de eerdere 2 gelden zolang ik in Thailand woon.

   Den Haag wil van 2 walletjes eten. Geen visie/realiteitszin.

 20. ruud zegt op

  Dat probleem gaat volgend jaar voor mij ook spelen.
  Dan gaat een lijfrentepolis tot uitkering over.
  Ik hoef in Nederland geen belasting meer te betalen van Heerlen,
  Ik heb ook al keurig een teruggave gehad van de belastingdienst als buitenlands belastingplichtige.
  Voor die lijfrente moet ik echter een vrijstelling aanvragen en daarvoor moet ik dan weer wel een inschrijving hebben bij de Thaise belastingdienst en die hebben dat al twee maal geweigerd.

  Mij ontgaat het eigenlijk allemaal een beetje.

  Ik zal binnenkort naar weer eens bellen.
  Ik moet ook nog zeker weten, dat Nederland die lijfrente niet zelf gaat belasten.
  Er gaat nog een of ander verhaal rond, dat de lijfrente ten koste gaat van de winst van de verzekeraar en dat het dan weer wel in Nederland is belast.

 21. theoS zegt op

  Ik betaal belasting aan het land waar ik mijn geld van krijg. Dus in dit geval mijn land Nederland. De AOW is sowieso belast in en door Nederland en van mijn pensioen betaal ik belasting aan Nederland. Dit is Nederlands geld verdiend in Nederland en in mijn ogen heeft Thailand daar geen moer recht op.

 22. Leo E. Bosch zegt op

  @RichardJ
  Ik dacht dat ik in mijn reactie duidelijk had geschreven, dat ik een Certificate 0f Residence van de immigration had meegestuurd bij mijn aanvraag voor belastingontheffing.

 23. RichardJ zegt op

  Helaas moet ik constateren dat de term Certificate of Residence verkeerd gebruikt wordt.

  Het Certificate of Residence is het document dat afgegeven wordt door de Thaise belastingdienst.

  Het document dat de Thaise Immigratie afgeeft is een Certficate of Adress.

  Zie ook: het Belastingdossier postactieven.

 24. Soi zegt op

  In een kwestie als deze spelen van allerlei soort overwegingen een rol die een goede kijk op de zaak vertroebelen. Daar is bv de kwestie als zou een gepensioneerde in TH vrijgesteld zijn van NL-belastingheffing omdat hij fiscaal ingeschrevene is van TH. Men verwijst dan naar het NL-TH Belastingverdrag. Ook zou de TH Fiscus niet geïnteresseerd zijn in een pensionado.

  Maar uiteindelijk is het doen om een derde overweging: als je het eerste, (nml woon je in TH dan ben je fiscaal onderworpen aan TH), combineert met het tweede, (aldus: de TH Fiscus is niet in een pensionado geïnteresseerd), dan heb je de kans helemaal geen belastingen te betalen, waardoor je NL- inkomsten zo goed als 100 % blijft. Afgezien van de AOW dan, want die is altijd (!) onderhevig aan het NL-Belastingstelsel. Ik wil er een 4e overweging aan toevoegen. Zie verder.

  Overweging 1: als men is uitgeschreven uit de gemeentelijke burelen in NL, en volledig woonachtig in TH, wordt men geacht in TH belastingplichtig te zijn. Men betaalt in ieder geval al geen premies sociale verzekering. Hier hoeft men niets voor te doen. Het kan zijn dat in het eerste jaar toch nog premies worden ingehouden, maar dat volledig rechtgetrokken in het daaropvolgend jaar via de belastingaangifte/-aanslag. Inkomstenbelasting wordt wel ingehouden, ook al is men in TH belastingplichtig. Men dient aan te tonen ook inderdaad in TH belasting te betalen. Over hoe dat te doen is het Belastingverdrag zegt verwarrend, dus in de interpretatie zit verschil, en is aanleiding tot (verhitte) discussies met de NL-Belastingdienst.
  Waarom zijn er die discussies? Omdat als je niet in NL belasting betaalt, je wordt geacht dat in TH te doen. Ook dat gegeven zit in de geest van het verdrag. Dat men in TH belasting betaalt dient men aldus te bewijzen. Maar het gaat menigeen er juist om om belastingbetaling aan TH te vermijden! Want daar zit de clou! In NL belastingvrijstelling, in TH geen belastingbetaling.

  Overweging 2: De TH-Belastingdienst voert geen actief beleid inzake het doen betalen van belasting door oa NL-gepensioneerden. Men gaat niet actief op zoek naar hen die in TH op permanente basis verblijven, en dus aan te merken zijn als belastingplichtigen. Dat zou men gemakkelijk kunnen via de computers van de Immigration. Na 2 x een 90 dagenmelding is aantoonbaar dat iemand 180 dagen woonachtig is in TH en dus fiscaal kan worden in- en bijgeschreven. Voor zover ik weet zijn gepensioneerden slechts kleine vissen. Stel dat iemand een pensioen inbrengt van 1500 euro p.mnd, dan komt ie na allerlei vrijstellingen e.d. uit op ongeveer 1.300 baht belastingheffing p.mnd., zijnde 15,5 duizend baht per jaar. Daar draaien ze in TH de knop niet voor om. Als die iemand dan ook nog eens TH- ziekenfondspremies betaalt voor zijn TH vrouw en kinderen, komt ie uit op 0 baht. Zowel per mnd als per jaar.
  Maar als iemand niettegenstaande ingeschreven wil worden, dan is ie van harte welkom aan de balie. Maar als je niet (!) aan de balie verschijnt, ook goed!

  Overweging 3: Stel je hebt een TH-fiscusinschrijving en je wilt NL-belastingvrijstelling, dan zou het leuk zijn als de NL-Fiscus die inschrijving meer dan voldoende acht, naast het feit dat je inwoner bent van TH, om jou die vrijstelling te verlenen. Dan nog eens te bedenken dat de TH-Fiscus je niet op de hielen zit, dan wordt deze kwestie zeer lucratief als jouw inkomen niet 1500 euro p. mnd bedraagt, maar ettelijke factoren hoger. En dat is wat ik voortdurend tussen de regels door lees in vele postings en reacties gedurende meer dan afgelopen jaren. Maar wat scheelt het? Heb je zoals boven vermeld een pensioen van 18 duizend euro, dan betaal je in 2016 een aanslag van zo’n 16 duizend baht, is 425 euro. In NL zou je, nou vooruit voor het gemak, 1625 euro betalen. Heel de manoeuvre scheelt je amper 1200 euro p. jaar, zijnde 100 euro p.mnd. NL-bedragen optimistisch berekend. Maar ja, wat moet je als je krap zit???? Het wordt dus interessant als het inkomen beduidend hoger ligt, en ook in NL beduidend meer belastingafdracht plaatsvindt. In TH aldus niet. Zie hier de kern van de discussie.

  Nieuwe overweging 4: In NL betaalden we belasting omdat daarvan o.a. gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, politie, justitie, defensie, gefinancierd wordt. Nu is het zo dat ik daarvan geen gebruik meer maak, en aangewezen op de collectieve instituties van TH. Maar ik doe geen beroep op de zorgkas want uitermate goed verzekerd in het buitenland, onderwijs geniet ik niet meer, infrastructuur vind ik maar zozo, politie en justitie heb ik mijn vraagtekens bij, en een goed woord voor defensie. Kortom: ik vind dat ik met mijn bestedingen in TH, incl. de indirecte belastingen oa btw, en met mijn investeringen in huis en haard voldoende aan TH habitat bijdraag. Alhoewel ik in de gunstige omstandigheid verkeer meer te hebben dan enkel pensioen, buiten Aow, vind ik desondanks dat ieder met een inkomen toch belasting naar draagkracht dient te betalen. Maar ik gun dit NL: op de eerste plaats zoveel betaal ik niet meer dan wanneer ik in NL nog woonachtig zou zijn, en ten tweede: ik heb aan NL heel veel te danken, zó veel zelfs dat ik nu lekker kan genieten van een goed totaalinkomen in TH, ook al hebben mijn TH- vrouw en ik er jarenlang hard voor gewerkt. Want ook dat heb ik aan NL te danken. Want: hoe je het ook wendt of keert: NL is zo slecht nog niet. Kijk maar om je heen!
  TH is prima, daar hoor je me niets over zeggen, maar aan NL heb ik het te danken.

 25. Leo E. Bosch zegt op

  Beste RichardJ

  Het formulier waarmee je bij de immigration om bevestiging van je woonadres in Thailand verzoekt is getiteld:

  “APPLICATION FORM FOR RESIDENCE CERTIFICATE IN THAILAND”.

 26. Leo E. Bosch zegt op

  @l.lagemaat

  Het bewijs dat je bent ingeschreven bij de gemeentelijke administratie is het zogenaamde “gele huisboek”.

  Volgens de officiële Engelse vertaling getiteld : “HOUSE REGISTRATION Thor.Ror.13”.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website