Beste redactie/Rob V.,

Ik heb het Schengendossier van Rob V. bestudeerd maar ik kom er toch niet helemaal uit. Een visum is een inreisvisum, geen verblijfsvergunning. In het dossier wordt ook beschreven dat bij binnenkomst in het Schengengebied, de reiziger over een geldig visum moet beschikken. Dat zou betekenen dat de reiziger voor het verblijf in het Schengengebied geen geldig visum meer moet hebben; een beetje zoals dat ook in Thailand werkt. Daar kan een visum voor 6 maanden leiden tot een verblijfsperiode van bijna 9 maanden.

Ik maak echter ook uit het Schengendossier op dat het verblijf binnen de geldigheidsperiode van het visum moet plaatsvinden. Als een visum een inreisrecht geeft, waar staat dan dat de verblijfsperiode de geldigheid van het visum niet mag overschrijden?

Groet,

Boonrawd


Beste Boonrawd,

Allereerst is het beter om geen vergelijkingen te trekken tussen hoe de Europese (Schengen) en Thaise visumregels. Zo is in Thailand een borderrun mogelijk, iets wat onder Europese regels niet mogelijk is. In Europe is de redenatie dat een visum voor kort verblijf is, en een verblijfsvergunning voor lang verblijf. Voor Schengen is ‘kort verblijf’ maximaal 3 maanden (90 dagen om exact te zijn). Voor langer verblijf moet men immigreren en een verblijfsvergunning aanvragen bij de Europese lidstaat in kwestie.

Tevens is het belangrijk het verschil te kennen tussen verblijfsdagen (aantal dagen dat iemand mag blijven) en geldigheidsduur (de datum waarop de visumsticker verloopt). Zo kan er een Mulitiple Entry Visum (MEV) worden afgegeven dat 5 jaar geldig is. Maar de algemene regels stellen nog steeds dat iemand maar maximaal 90 dagen mag verblijven (in elke periode van 180 dagen: 90 binnen is ook negentig dagen buiten blijven).

Besef ook een visum nooit recht op toegang geeft. Met een geldig visum zou je tot aan de grens moeten kunnen komen, een luchtvaartmaatschappij zou je dus mee ‘moeten’ nemen maar als de grenswachter aan de grens vaststelt dat je niet aan alle eisen voldoet, dan kom je het Europe niet binnen (al kun je natuurlijk wel een advocaat inroepen en de boel ter plekken proberen recht te zetten in plaats van vrijwillig rechtsomkeer te maken).

Sla je de Schengen Visumcode er op na dan kun je o.a. lezen, en dan in het bijzonder lid 1 van artikel 1:


Artikel 1
Doelstelling en werkingssfeer
1. In deze verordening worden de procedures en voorwaarden vastgesteld voor de afgifte van visa voor de doorreis over het grondgebied van de lidstaten of een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten hoogste drie maanden binnen een periode van zes maanden.
(..)

Artikel 14
Bewijsstukken
1. Van aanvragers van een eenvormig visum wordt verlangd dat zij het volgende verstrekken: (…)
d) informatie die het mogelijk maakt het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten, te beoordelen.
(…)

Artikel 21
Controle van de voorwaarden voor binnenkomst en risicobeoordeling
1. Bij het onderzoeken van aanvragen voor een eenvormig visum wordt nagegaan of de aanvrager aan de inreisvoorwaarden als omschreven in artikel 5, lid 1, onder a), c), d), en e), van de Schengengrenscode voldoet en wordt bijzondere aandacht geschonken aan de toetsing van de vraag of de aanvrager een risico van illegale immigratie of een risico voor de veiligheid van de lidstaten vertegenwoordigt, en met name, of de aanvrager het voornemen heeft het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór de geldigheidsduur van het aangevraagde visum verstrijkt.
(…)

BIJLAGE VII
INVULLEN VAN DE VISUMSTICKER
(…)
4. Rubriek „DUUR VAN HET VERBLIJF … DAGEN”

Deze rubriek vermeldt het aantal dagen gedurende welke de visumhouder tot verblijf gerechtigd is op het grondgebied waarvoor het visum geldig is, hetzij gedurende een ononderbroken periode, hetzij, afhankelijk van het toegestane aantal dagen, gedurende verscheidene verblijfsperioden, tussen de onder rubriek 2 genoemde data, voor zover het aantal in rubriek 3 vermelde binnenkomsten niet wordt overschreden.

In de vrije ruimte tussen de woorden „DUUR VAN HET VERBLIJF” en het woord „DAGEN” wordt met twee cijfers, waarvan het eerste een nul is indien het aantal dagen uit één cijfer bestaat, het aantal verblijfsdagen ingevuld waarop het visum recht geeft.

In deze rubriek mag dit ten hoogste 90 dagen zijn.

Wanneer een visum meer dan zes maanden geldig is, is de duur van ieder verblijf 90 dagen binnen elke periode van zes maanden.
(…)

Daarnaast staat in de Schengengrenscode:


Artikel 6
Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen
1. Voor een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, waarbij voor iedere dag van het verblijf de 180 voorafgaande dagen in aanmerking worden genomen, gelden voor onderdanen van derde landen de volgende toegangsvoorwaarden: (…)
b) indien vereist op grond van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad (25), in het bezit zijn van een geldig visum, behalve indien zij houder zijn van een geldige verblijfsvergunning of een geldig visum voor verblijf van langere duur;
(…)

Kortom: iemand met een visum moet op elke dag dat hij/zij in het Schengengebied is over een geldig visum beschikken. Dat betekent dat men zowel het aantal toegestane dagen (zie het veld ‘dagen’ op visum, max 90 in elke periode van 180 dagen) alsmede de geldigheidsduur (zie de velden ‘geldig van .. tot …’ op het visum).

Ik hoop dat het zo helder is.

Groet,

Rob V.

Bronnen:
eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=NL
eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website