Lezersvraag: Hoe kan mijn Thaise vrouw een Belgisch rijbewijs bekomen?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
2 september 2015

Beste lezers,

Mijn Thaise vriendin is vorige winter 3 maanden bij mij thuis verbleven in België. Zij had een internationaal rijbewijs in bezit en kon zodoende met mijn wagen hier rondrijden.

In juli zijn wij getrouwd voor de wet in Thailand. Volgende maand komt zij voor 6 maanden naar België. Mijn vraag is nu kan zij met haar internationaal rijbewijs naar de gemeente gaan om een Belgisch rijbewijs te bekomen of moet zij naar de ambassade gaan in Bangkok voor de nodige papieren en dit later laten vertalen in het Nederlands?

Dank bij voorbaat,

Guy


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

19 reacties op “Lezersvraag: Hoe kan mijn Thaise vrouw een Belgisch rijbewijs bekomen?”

 1. Theo zegt op

  Beste Guy,

  hier de handleiding zoals die in Nederland van kracht is. Daar zal ze gewoon opnieuw een rijbewijs moeten halen. Ik vermoed dat dit ik Belgie ookhet geval is.

  Handleiding ‘Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs’ (3 E 0397)
  Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens kunt u de instructies voor uw doelgroep volgen.
  1. Doelgroepen
  A. U wilt een buitenlands rijbewijs omwisselen naar een Nederlands rijbewijs. Het buitenlandse rijbewijs is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in:
  1. Een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)1.
  2. Een land dat niet behoort tot een lidstaat van de EU/ EVA en waarmee Nederland een
  omwisselingovereenkomst heeft. Deze landen zijn bij de gemeente bekend en staan ook vermeld op de
  internetsite http://www.rdw.nl.
  3. Een ander land dat niet behoort tot de EU/ EVA ingeval de aanvrager in aanmerking komt voor de
  zogenaamde „30 % belastingregel‟.
  4. De voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.
  5. Een ander land dan bij de punten 1 t/m 4 aangegeven en de aanvrager is in bezit geweest van een
  Nederlands rijbewijs dat geldig was na 30 juni 1985.
  B. U wilt een oud linnen Nederlands rijbewijs omwisselen.
  Doelgroep A
  Wat moet u bij de aanvraag opsturen?
  – Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier 3 E 0397.
  – Eén kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen van de Fotomatrix Model 2007.
  – Het buitenlandse rijbewijs.
  – Het vorige Nederlandse rijbewijs (indien nog in het bezit van de aanvrager)
  – Een verklaring van de belastingdienst (de beschikking bewijsregel) afgegeven door de
  belastingdienst in Heerlen (doelgroep A 3: „30 % belastingregel‟).
  – Een Verklaring van Geschiktheid (doelgroep A 2 t/m 5).
  Buitenlands rijbewijs
  Het in te leveren buitenlandse rijbewijs dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  – Het rijbewijs moet geldig zijn.
  – Het rijbewijs moet aan de aanvrager zijn afgegeven in een periode van 1 jaar, waarin de aanvrager
  tenminste 185 dagen in het land van afgifte van dit rijbewijs woonachtig is geweest.
  De geldigheidsduur van een EU/EVA rijbewijs mag op het moment van de indiening van de aanvraag verstreken zijn. Bij de aanvraag moet dan een gewaarmerkte verklaring aanwezig zijn waaruit blijkt dat het gezag dat het rijbewijs heeft afgegeven, geen bezwaar heeft tegen afgifte van een Nederlands rijbewijs.
  1 Landen die behoren tot de Europese Unie (EU): België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Kroatië en Bulgarije.
  Landen die behoren tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.
  Datum: 20 november 2014 3 B 0992m Versie: 3.2
  
  RDW Handleiding ‘Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs’
  Bewijs van 185 dagen
  Uit de gegevens op het aanvraagformulier moet blijken dat het ter omwisseling aangeboden rijbewijs is afgegeven aan de aanvrager in een periode van 1 jaar, waarin hij tenminste 185 dagen in het land van afgifte van dit rijbewijs woonachtig is geweest. Blijkt dit niet uit de gegevens op het aanvraagformulier dan dient de aanvrager hiervan bewijsstukken in te leveren. Dit geldt niet voor EU/EVA rijbewijzen.
  Vertaling van het buitenlandse rijbewijs
  Wanneer het ter omwisseling aangeboden rijbewijs alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks), is het noodzakelijk dat een vertaling van het buitenlandse rijbewijs wordt meegestuurd. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, dan wel door de Ambassade of het Consulaat.
  De documenten dienen origineel te zijn, tenzij anders is aangegeven en ingeleverd te worden door de gemeente van inschrijving.
  De instructie gaat verder bij punt 3. Rijbewijs kwijt? Lees dan verder bij punt 2.
  Doelgroep B
  Wat moet u bij de aanvraag opsturen?
  – Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier 3 E 0397
  – Eén kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen van de Fotomatrix Model 2007
  – Het oude Nederlandse rijbewijs (het zogenaamd „linnen‟ rijbewijs waarop de pasfoto door middel van
  ringnieten is bevestigd). Rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur is verstreken op of voor 30 juni 1985
  komen niet meer voor vernieuwing in aanmerking.
  – In sommige gevallen een Verklaring van Geschiktheid.
  De instructie gaat verder bij punt 3. Rijbewijs kwijt? Lees dan verder bij punt 2.
  2. Bij vermissing/diefstal rijbewijs
  – U heeft een buitenlands rijbewijs afgegeven door de voormalige Nederlandse Antillen, Aruba of een EU/EVA lidstaat, dan dient u het volgende in te sturen:
   Een proces-verbaal inzake vermissing/diefstal van het rijbewijs dat is opgemaakt door een ambtenaar van de Nederlandse politie en
   een gewaarmerkte verklaring van het gezag dat het rijbewijs heeft afgegeven, waaruit de afgifte en de geldigheid blijkt.
  – U heeft een Nederlands rijbewijs:
  Een proces-verbaal inzake vermissing/diefstal van het rijbewijs dat is opgemaakt door een ambtenaar van de Nederlandse politie.
  – Voor rijbewijzen van alle overige landen geldt dat er altijd een geldig buitenlands rijbewijs bij de aanvraag aanwezig moet zijn.
  3. Verklaring van Geschiktheid
  Bij uw doelgroep staat of u ook een Verklaring van Geschiktheid moet hebben. In sommige gevallen is een medische keuring verplicht. U moet dan ook een Verklaring van Geschiktheid inleveren.
  Voor de Verklaring van Geschiktheid heeft u een Eigen Verklaring nodig. U koopt een Eigen verklaring op Mijn CBR (https://mijn.CBR.nl). U kunt ook een papieren formulier kopen bij de meeste gemeenten of het CBR. Voor algemene informatie over de medische keuring kunt u bellen met het telefoonnummer 0900 0210 (vanuit het buitenland telefoonnummer 00 31 703 90 36 95).
  Als alles in orde is, krijgt u enkele weken na het opsturen van de Eigen Verklaring een brief van het CBR waarin staat dat er een Verklaring van Geschiktheid is geregistreerd.
  Datum: 20 november 2014 3 B 0992m Versie: 3.2
  
  RDW Handleiding ‘Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs’
  Het CBR kan echter ook besluiten dat u eerst nog voor een keuring naar een medisch specialist moet of een rijtest moet afleggen met een deskundige van het CBR. U krijgt daarover dan schriftelijk bericht. In die gevallen neemt de procedure meer tijd in beslag. Daarom is het belangrijk de Eigen Verklaring snel op te sturen. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van Geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen, met een maximumtermijn van vier maanden.
  Wanneer u een rijbewijs heeft aangevraagd en het CBR heeft de Verklaring van Geschiktheid geregistreerd, wordt uw aanvraag verwerkt. De registratie van de Verklaring van Geschiktheid mag op het moment van indienen van de aanvraag niet langer dan 1 jaar geleden zijn.
  Wanneer keuren?
  In een aantal gevallen is een medische keuring verplicht:
  – wanneer de aanvrager 75 jaar of ouder is;
  – wanneer de aanvrager 70 jaar of ouder is en het rijbewijs verloopt op of na de 75ste verjaardag;
  – wanneer de aanvraag (mede) betrekking heeft op de categorie(ën) C, C1, D, D1, CE, C1E, DE en/of
  D1E;
  – wanneer om medische redenen aan de aanvrager een Nederlands rijbewijs is verstrekt met een
  beperkte geldigheidsduur;
  – wanneer een buitenlands rijbewijs wordt ingeleverd dat niet is afgegeven in een andere EU- lidstaat of
  Zwitserland;
  – wanneer een rijbewijs uit een EU/EVA lidstaat wordt ingeleverd:
   dat geldig is voor een kortere duur dan de in het land van afgifte gebruikelijke termijn van geldigheid;
   dat beperkende aantekeningen bevat die niet zijn aangeduid met de codes die binnen de EU zijn vastgesteld (met uitzondering van lenzen, bril of automaat);
  4. Afstand doen van categorie(ën)
  Bent u in het bezit van een buitenlands rijbewijs met één van de rijbewijscategorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE en u wilt niet gekeurd worden? Dan is het mogelijk tijdelijk afstand te doen van de zware categorieën. Deze “afstandsverklaring categorie(ën) van het buitenlandse rijbewijs” staat op de internetsite http://www.rdw.nl. U kunt de verklaring ook verkrijgen door te bellen met de Klantenservice van de RDW, telefoonnummer 0900 07 39 (€0,10 per minuut). Vanuit het buitenland telefoonnummer 00 31 598 39 33 30. Als u weer in het bezit wilt komen van één of meer categorieën waarvan u afstand heeft gedaan, dan moet u zich alsnog laten keuren.
  5. Verklaring van Rijvaardigheid
  Een Verklaring van Rijvaardigheid wordt geregistreerd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De verklaring moet geregistreerd zijn bij uitbreiding van de categorie(ën) op een rijbewijs. De registratie van de verklaring mag niet langer dan 3 jaren geleden zijn.
  6. Kosten
  Aan het in behandeling nemen van de aanvraag zijn kosten verbonden. Deze leges moeten bij het indienen van de aanvraag betaald worden.
  7. Aanvraagformulier
  Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn. De handtekening moet volledig binnen het aangegeven kader geplaatst worden. Neem een pen die zwart schrijft. Begin aan de linkerkant en gebruik de hele ruimte van het kader voor het zetten van een goed leesbare handtekening. Hiervoor dient u de pen goed aan te zetten en aan te drukken op het aanvraagformulier. Een aanvraagformulier waarop de handtekening niet binnen het kader staat, wordt niet geaccepteerd.
  Datum: 20 november 2014 3 B 0992m Versie: 3.2
  
  RDW Handleiding ‘Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs’
  8. Kleurenpasfoto
  De kleurenpasfoto moet onder andere recent en goedgelijkend zijn en de foto moet recht van voren zijn genomen. De voorwaarden voor de kleurenpasfoto zijn dezelfde als die bij het Nederlandse paspoort en de Nederlandse identiteitskaart. Voor meer informatie kunt u terecht op de internetsite http://www.paspoortinformatie.nl of bij de gemeente.
  9. Procedure
  Indien de aanvraag leidt tot afgifte van een Nederlands rijbewijs, dan krijgt de aanvrager van de RDW bericht dat het rijbewijs na vijf werkdagen opgehaald kan worden bij de gemeente waar de aanvraag is ingediend. Bij het ophalen van het rijbewijs dient de aanvrager zich te identificeren.
  Let op: een aanvraag voor een rijbewijs kan alleen afgehandeld worden als alle benodigde gegevens op het aanvraagformulier zijn ingevuld en de vereiste bijlagen bij het aanvraagformulier zijn gevoegd. Afzonderlijk ingeleverde stukken veroorzaken vertraging in de behandeling.
  10. Meer informatie
  Voor meer informatie over het rijbewijs kunt u kijken op http://www.rijbewijs.nl of http://www.rdw.nl.
  Datum: 20 november 2014 3 B 0992m Versie: 3.2

  • loeng Johnny zegt op

   Deze uitleg is totaal niet relevant aan de vraag, daar er expliciet wordt gevraagd naar de geldende regels in België.
   Ik zou dan Guy aanraden aan het Gemeentebestuur van zijn woonplaats te vragen hoe de vork in de steel zit!

   groetjes

 2. Khun Sugar zegt op

  Beste,

  Ze kan met haar Thais rijbewijs, niet het Internationaal, naar de Belgische gemeente om het om te wisselen naar een Europees exemplaar.
  Thais rijbewijs moet voor sommige gemeenten vertaald worden door een beëdigd vertaler.

  In afwachting kan ze rijden met het Internationaal rijbewijs.

  Opgelet: eens je het Europees rijbewijs in ontvangst neemt moet het Thais rijbewijs afgegeven worden, het gaat hier duidelijk om ‘omwisselen’. Ga je terug naar Thailand wissel je opnieuw.

  Gtjs
  KS

 3. Pat this zegt op

  Mij vrouw had een belgisch ID kaart en haar
  Thais rijbewijs werd gecontroleerd op echtheid.
  Na een zestal weken heeft ze een belgisch rijbewijs ontvagen.
  Dit is wel 10 jaar geleden.
  Was wel in de gemeente ingeschreven dus verbleef niet als toerist voor zes maand.

 4. Harry zegt op

  IK zou zo’n vraag bij de gemeente stellen…

 5. Pat this zegt op

  Belgie erkent het Thais rijbewijs. Ze moet met haar origineel geldig Thais rijbewijs naar het gemeentehuis gaan.

 6. Peter zegt op

  Beste Guy,
  zou mij eerst op stadhuis bevragen of dit rijbewijs hier wel geldig is.
  Mijn vrouw had nog geen rijbewijs toen wij trouwde maar heeft dat hier wel behaald.
  Weet van sommige die Thaïs rijbewijs hadden dat ze hier opnieuw examens hebben moeten doen.

 7. Tlharrie zegt op

  In Nederland mag je eenmalig 180 dagen rijden met een Thais rijbewijs
  Hierna moet je in het bezit zijn van een Ned rijbewijs
  Als ze al een keer 3 maanden is geweest mag ze dus nog 3 maanden rond rijden

  • Rob V. zegt op

   Je mag in Europa (en daar buiten, ik vermoed dat dit te maken heeft met internationale verkeersafspraken die in 1949 zijn vastgelegd) nog een halfjaar rondrijden op een buitenlands rijbewijs. Nog preciezer: 185 dagen na aankomst. men zal op het moment van verkeerscontrole kijken hoelang je al in het land bent en of je daarmee al over de 185 dagen limiet zit. Als toerist (max 3 maanden) of verse immigrant die hier minder dan een half jaar is, kun je dus gewoon rondrijden met het Thais rijbewijs + internationale versie.

   Meer info:
   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/mag-ik-met-mijn-buitenlandse-rijbewijs-in-nederland-aan-het-verkeer-deelnemen

   Ik begrijp alleen niet waarom Nederlanders reageren over NL wetgeving omtrent omwisselen van een rijbewijs. Dat is in NL toch echt anders geregeld dan in BE.. Guy heeft dus weinig tot niets aan die goed bedoelde bijdragen van diverse lezers hier, inclusief deze reactie. 😉

 8. Dirk Van Lint zegt op

  Beste Guy,
  Hier mijn ervaring: Ik was in hetzelfde geval als jij. Getrouwd met een Thaise voor de wet in Thailand en dan een visum aangevraagd om haar mee naar België te brengen. We wonen nu in Thailand maar hebben de laatste 8 jaar in België gewoond.
  Bij de eerste aankomst in België naar het gemeentebestuur gegaan en volgende zaken (onmiddellijk) geregeld:
  1. Het wettelijk Thaise huwelijk werd onmiddellijk aanvaard op voorlegging van de huwelijksakte, en we werden ook in het Belgisch register als gehuwd (ook voor de Belgische wet, zonder dat we daar iets meer moesten voor doen) genoteerd. Zie wel dat je alle nodige documenten hebt zoals bv. haar geboorteakte (die je toch ook nodig had om te trouwen) en haar Thaise ID kaart, paspoort enz. Ga even na of ik niets vergeet, het is 8 jaar geleden! Het Thaise huwelijk wordt in België aanvaard als wettelijk.
  2.Men vroeg me of mijn vrouw een thais rijbewijs had. Op voorlegging hiervan zou ze zonder meer onmiddellijk een Belgisch rijbewijs krijgen. Men zal je wel zeggen denk ik gat ze voldoende heeft aan het internationaal rijbewijs, maar een Belgisch heeft een veel langere geldigheidsperiode. Ook het Thaise rijbewijs wordt in België aanvaard.
  3. Mijn vrouw kreeg dus zonder verdere formaliteiten een voorlopig Belgisch ID papier voor vreemdelingen geldig, als ik het me goed herinner voor 3 maanden om haar de tijd te geven de cursussen (zie hierachter) te volgen maar geen rijbewijs omdat ze er geen in Thailand had ook. Er werd haar gevraagd om een inburgeringscursus te volgen en Nederlands voor vreemdelingen 1.1, wat ze deed. Het slagen in de cursus Nederlands was niet belangrijk, zo moest de cursus gevolgd hebben!
  4. Daarna kreeg ze een Belgische ID kaart voor vreemdelingen (F kaart).
  5. Het volgende is een beetje veranderd, dus kijk de modaliteiten even na, maar na 5 jaar in België verbleven te hebben kreeg ze een werkelijke Belgische ID kaart en paspoort. (Je vraagt dat aan na 4 jaar en het duurt ongeveer een jaar voor het in orde is). Hier moest ze enkel het bewijs leveren dat ze bovenvermelde cursussen had gevolgd. Ik meen dat er nu ook een Nederlands gesprek zal gevoerd worden, maar dat is nieuw. Vanaf dan heeft mijn vrouw naast haar Thaise, ook de Belgische nationaliteit.

  Meer antwoorden dan je vroeg, maar zo heb je ineens het ganse plaatje. Ik hoop je hiermee geholpen te hebben!
  Dirk

 9. ko zegt op

  Ik zou zeggen: laat ze een Belgisch rijbewijs gaan halen, gewoon lessen en op examen! Het rijbewijs in Thailand stelt werkelijk niets voor en is levensgevaarlijk. Als je om je vrouw geeft en de andere weggebruikers heb je dat er vast voor over.

 10. FUCHS JOS zegt op

  mijn vrouw heeft thai rijbewijs gewoon ingeruild in belgie ze rijd hier nu gewoon rond waren geen problemen gewoon pas fotos meebrengen en de prijs natuurlijk dacht dat ik 30 euro heb betaald weet het niet meer let op de pasfoto moeten correckt zijn niet lachen en recht in camera kijken ander ben je eraan voor de moeite en kan je nieuwe laten maken

 11. evert zegt op

  Beste Guy,
  Wat ik weet is dat je in Nederland wel kan rijden zolang het internationaal rijbewijs geldig is maar als nieuw kommer binnen 6 maanden zij toch een examen zal moeten afleggen om een in dit geval een Nederlands rijbewijs te bekomen. Waarschijnlijk zal het in België ook zo zijn. Het enige wat ik niet meer weet is dat enige tijd geleden een regeling was dat nieuw inwoners iets was dat ze sneller konden krijgen of dat nu nog zo is weet ik niet.
  gr. evert

 12. tonymarony zegt op

  Beste Guy je zegt ze heeft een internatonaal rijbewijs waar heeft ze dat gehaald dan in Bangkok , ze kan wel misschien haar thaise rijbewijs omzetten in belgie voor een internationaal bewijs maar normaal kan ze
  bij jou rijden met een thais rijbewijs .

 13. Jef zegt op

  Voor een beperkte verblijfsduur in België, volstaat een in Thailand te bekomen internationaal rijbewijs. Ga toch liefst bij de rijbewijzendienst van de gemeente (of misschien beter bij de politie) na, of dat ook geldig blijft zodra haar adres in België al langer gevestigd zal zijn dan de toegelaten onafgebroken gebruiksduur in België van een internationaal rijbewijs.

  Twintig jaar geleden, tegen allerlei adviezen in om als Belg in Thailand een internationaal rijbewijs te benutten, volstond althans in theorie (en me toen bevestigd door de Thaise ambasssadeur in België in hoogsteigen persoon) het gewone Belgisch rijbewijsdocument zonder internationaal rijbewijs erbij, om in Thailand als niet-resident te rijden. Aangezien zulke regelingen gewoonlijk bilateraal zijn, zou dat ook voor een Thais rijbewijs in België mogelijk moeten geweest zijn – maar ook dan niet meer als het adres van de Thai vast in België gevestigd was. Of die uitzonderingsregel nu nog steeds geldt, weet ik niet; ook toen was er moeilijk een klare tekst over te vinden. Bij politiecontroles heb ik destijds wel een paar keer slechts mijn Belgische van oude stijl getoond (dat nog steeds geldig is en nooit verloopt, in tegenstelling tot die van bankkaartformaat die nu uitgereikt worden en waartegen men het oude document al mag en over enige tijd zal moeten inruilen) en dat bleek toen geen probleem (al krabde men wel even in het haar). In elk geval leg ik ondertussen liever in Thailand een internationaal rijbewijs voor: Men vraagt er in de praktijk nooit naar het gewone Belgische ook al is dat in principe erbij vereist, en zo zou men er ook slechts dat internationale inhouden als er ginds een ooit probleem zou rijzen…

  Twintig jaar geleden haalde mijn echtgenote haar Belgisch rijbewijs met examen in het Nederlands precies als wij hier moesten doen, ook al had ze al een Thais. Dat was toen nodig om een Belgisch rijbewijs te bekomen en kan ook nu nog om zowel een Thais als een Belgisch rijbewijs te blijven behouden. Men moet dan wel de vervaldag van ook het Thaise kaartje in het oog houden en dat dan gaan omruilen (wat ook op de Thaise ambassade kan, meen ik).

  Inmiddels is dat niet meer noodzakelijk want men kan een Thais (geen internationaal maar het echte van bankkkaartformaat) gewoon omruilen. Voor de precieze condities en formaliteiten contacteer je toch best de voor rijbewijzen verantwoordelijke dienst van de gemeente waarvan ze bij aankomst haar adres in België opgeeft. Zoals Khun Sugar al stelde: Het is een echte omruiling. Telkens je vrouw naar Thailand terugkeert, kan ze haar Thais rijbewijs binnenbrengen om het Thaise terug te krijgen, en dan bij terugkeer in België dat opnieuw omruilen. Wie gedurende meerdere jaren bijvoorbeeld twee keer per jaar voor een korte vakantie naar Thailand trekt, kan herhaaldelijke omruilrompslomp waarschijnlijk voorkomen door na de eerste omruiling in België een internationaal rijbewijs te kopen. Maar check in Thailand of dit er geldig is als ze ginds bij een controle een Thaise identiteitkaart of Thaise reispas i.p.v. een (normaal voor haar onnodige) Belgische reispas zou voorleggen. In tegendeel en onder voorbehoud van het eventueel probleem dat ik in mijn eerste paragraaf aangaf, zou wie meer in Thailand dan in België verblijft, in Thailand met het Thaise een internationaal kunnen halen. Zo vermijdt men de Belgische rijexamenloterij. Iemands idee dat dit onveilig zou zijn, is flauwekul maar het kan natuurlijk wel zin hebben, de theoriecursus te volgen (al dan niet op een rijschool als ze de NL taal al voldoende zou begrijpen of anders een thuiscursus met hulp van Thaise die dat verkeerstechnisch Nederlands goed begrijpt [en allicht ook zelf nut bij de cursus ondervindt]) en eventueel praktijklessen bij een rijschool of een tijd met bijvoorbeeld jou als niet-officiële begeleider en dus zonder L-vignet.

  Bedenk wel dat het Thaise zowel als het moderne Belgische rijbewijsje, een vervaldag heeft. Zoek maar uit hoe je echtgenote bijvoorbeeld het Thaise bij de vervaldag moet omruilen, als het oude bij je gemeente ligt. Om het even terug te krijgen zal ze haar Belgische moeten inleveren en een chauffeur nodig hebben tot ze met het nieuwe Thaise haar Belgische is wezen ophalen…

 14. Peeyay zegt op

  Beste Guy,

  Gezien jullie pas in juni getrouwd zijn, heeft uw vrouw waarschijnlijk nog geen Belgische IK.
  Om hier dan zes maand te kunnen blijven, dienen jullie jullie huwelijk te laten registreren in jouw woonplaats. Ze zal hierdoor een verblijfsvergunning verkrijgen (F-kaart).
  (zonder bovenvermelde blijft ze toerist en mag ze slechts drie maand blijven)
  Met die F-kaart is ze officieel Belgisch (EU) inwoner en kan ze een Belgisch rijbewijs verkrijgen.
  Thaise rijbewijzen zijn op heden ook erkend en kunnen dus ook omgezet worden naar een Belgisch rijbewijs. (wel niet te lang mee wachten = best ook onmiddellijk aanvragen)

  Grtz,

  • Jef zegt op

   Ik ken nochtans een Thaise die nadat ze al JAREN in België ingeschreven stond, 1) haar inmiddels al eens bij vervaldag vernieuwde Thais rijbewijs hier al snel omruilde en dat nooit eerder had gedaan, en een zulke andere die 2) haar al enkele jaren oude maar nog geldige Thais rijbewijs hier voor het eerst omruilde.

   Als ze niet meteen een EU-rijbewijs zou nodig hebben maar haar opties voor later wil openhouden, kan je natuurlijk info vragen bij haar gemeente hier. De omruilregels zouden kunnen wijzigen maar ook na een omruiling zou dat kunnen, zodat haar Belgische rijbewijs plots ongeldig zou kunnen worden en ze haat Thais ermee mag gaan ophalen, of zodat na een keer opnieuw omruiling voor haar Thaise, de mogelijkheid tot omruilen naar Belgisch niet meer zou bestaan. Dat geringe risico en een herhaaldelijke omruilrompslomp vervallen als ze een Belgisch rijbewijs op grond van examens hier zou verkrijgen.

 15. Jef zegt op

  Erratum: “Telkens je vrouw naar Thailand terugkeert, kan ze haar Thais rijbewijs binnenbrengen om het Thaise terug te krijgen”, moest natuurlijk zijn “… haar Belgisch rijbewijs binnenbrengen …”.

  • Davey zegt op

   Beste,

   Zoals al vermeld ga naar de gemeente en het rijbewijs kan ‘omgewisseld’ worden. Je vrouw heeft dan geen thais rijbewijs meer. Volgende keer als je naar Thailand gaat daar gewoon een nieuw vragen en ze heeft beide rijbewijzen, zo heeft mijn vrouw het gedaan!

   Groeten


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website