Lezersvraag: AOW en belasting betalen in Thailand.

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
26 november 2019

Beste lezers,

Wat is de beste manier? Ik lees als het over belasting betalen in Thailand gaat, dat Thailand gerechtigd is ook belasting over AOW te heffen, ondanks het feit dat er een verdrag is tussen Nederland en Thailand om dubbele belasting te vermijden. In Nederland wordt er immers ook belasting ingehouden op de AOW. Zie de uitleg in het verleden van Lammert den Haan op Thailandblog.

Heb wat onderzoek gedaan hierover. Als in de AOW laat storten op mijn ING rekening in Nederland, en het daarna via TransferWise overmaak naar mijn Thaise bank, dan ontloop ik die dubbele belasting toch?

Tevens heb ik nagegaan wat ik netto overhoudt. Het verschil tussen wat ik nu via SVB overgemaakt krijg op mijn Thaise rekening en als ik mijn AOW zelf overschrijf vanuit mijn Nederlandse rekening middels TransferWise. Via TransferWise krijg ik 600 Thb meer!

Is het juist dat ik goedkoper uit ben, en dat ik de belasting over mijn AOW in Thailand vermijd? Graag reacties!

Groet,

Henk


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

8 reacties op “Lezersvraag: AOW en belasting betalen in Thailand.”

 1. wim zegt op

  Hallo Henk
  De s.v.b a.o.w is verplicht dat er belasting word in gehouden van je a.o.w
  gr Wim

 2. Lammert de Haan zegt op

  Dag Henk,

  Met alle plezier ga ik nader in op het door jou aan de orde gestelde onderwerp: “AOW en belasting betalen in Thailand”.

  VOORAF

  Nederland heeft weliswaar met Thailand een Verdrag gesloten ter vermijding van dubbele belasting, maar in dit Verdrag wordt met geen woord gerept over sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. de AOW- en de WAO-uitkering. Ook ontbreekt een zgn. “restartikel”, waarin dan de bepaling is opgenomen, dat niet in het Verdrag met name genoemde inkomsten, belast mogen worden in het bronland, dan wel (en dat komt het meest voor) in het woonland. Naast Thailand treft je dezelfde situatie ook aan voor wat betreft de met de Filippijnen, Pakistan en Sri Lanka gesloten Verdragen en tot voor kort ook in de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Rijkswet van 28 oktober 1964)

  Bij het ontbreken van een verdragsbepaling is voor Nederland de nationale wet van toepassing. Dat betekent dat Nederland als bronland de AOW- en WAO-uitkering belast.

  Maar wat geldt voor Nederland geldt al evenzeer voor Thailand. Ook de Thaise fiscale wetgeving gaat uit van het belasten van het wereldinkomen van haar ingezetenen. Door het ontbreken van een verdragsbepaling m.b.t. sociale zekerheidsuitkeringen mag ook Thailand als woonland belasting heffen over deze uitkeringen, ook al zijn ze verkregen van over de grens. Je geniet immers geen verdragsbescherming, aangevend welk land bevoegd is om te heffen en welk land daarvoor vrijstelling of vermindering verleend.

  DE THAISE BELASTINGWETGEVING

  De Thaise belastingwetgeving gaat voor wat betreft in Thailand wonende buitenlandse belastingplichtigen uit van de zgn. remittance-base. Daarbij worden buitenlandse inkomsten slechts in de inkomstenbelasting betrokken voor zover zij in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk in Thailand worden ingebracht. Lukt het jou om het inbrengen van je AOW-uitkering uit te stellen tot na het verstrijken van het belastingjaar, dan ben je gevrijwaard van de heffing van belasting hierover. Breng dan bijv. in januari de gehele AOW-uitkering van het voorafgaande jaar in een keer in Thailand in. In het volgende jaar herhaal je deze procedure. Al doende betaal je nooit en te nimmer inkomstenbelasting in Thailand over je AOW-uitkering.

  Dit kom ik nogal eens tegen bij Thaise klanten die naast hun AOW-uitkering ook een behoorlijk pensioen genieten of die hun huis in Nederland met overwaarde hebben verkocht. Dit is dan ook de meest eenvoudige manier om belastingheffing over je AOW-uitkering door Thailand te ontwijken, maar gaat enkel op als je verder over voldoende financiële middelen beschikt.

  LET WEL: Zoals reeds geschreven gaat de Thaise belastingwetgeving voor wat betreft in Thailand wonende buitenlandse belastingplichtigen uit van het belasten van ook buitenlandse bronnen van inkomen voor zover deze worden ingebracht in het jaar van genieten daarvan. De wijze van inbrengen, zoals bijv. vanaf een Nederlandse ING rekening via Transfer Wise overmaken naar je Thaise bankrekening, speelt geen enkele rol.

  Hou er rekening mee dat steeds meer Thaise belastingadviseurs maar ook Thaise belastingambtenaren op de hoogte zijn van het bestaan van de Nederlandse AOW-uitkering en daar dan ook naar vragen.. En wees eerlijk: in Nederland ontdook je de inkomstenbelasting niet. Waarom zou je dat in Thailand dan wel doen? Belastingontduiking zit Nederlanders toch niet in het bloed? Of vergis ik me hierin?

  HET VERDRAG

  Welke mogelijkheid biedt het Verdrag om dubbele heffing over je AOW- of WAO-uitkering alsnog te voorkomen?

  Nederland heeft met ruim 100 landen een Verdrag ter vermijding van dubbele belasting gesloten. In al deze Verdragen is een bepaling opgenomen t.z.v. onderling overleg. In het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting is e.e.a. geregeld in artikel 25 van dit Verdrag, luidend als volgt:

  “Artikel 25. Regeling voor onderling overleg
  1 Indien een inwoner van een van de Staten van oordeel is dat de maatregelen van een van de Staten of van beide Staten voor hem leiden of zullen leiden tot een belastingheffing die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst, kan hij, onverminderd de rechtsmiddelen waarin de nationale wetgeving van die Staten voorziet, zijn geval voorleggen aan de bevoegde autoriteit van de Staat waarvan hij inwoner is.
  2 Die bevoegde autoriteit tracht, indien het bezwaar hem gegrond voorkomt en indien hij niet zelf in staat is tot een bevredigende oplossing te komen, de aangelegenheid in onderlinge overeenstemming met de bevoegde autoriteit van de andere Staat te regelen, ten einde een belastingheffing die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst, te vermijden.
  3 De bevoegde autoriteiten van de Staten trachten moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst in onderlinge overeenstemming op te lossen. Zij kunnen ook met elkaar overleg plegen, ten einde dubbele belasting ongedaan te maken in gevallen waarvoor in deze Overeenkomst geen voorziening is getroffen.
  4 De bevoegde autoriteiten van de Staten kunnen zich rechtstreeks met elkaar in verbinding stellen, ten einde een overeenstemming als bedoeld in de voorgaande leden te bereiken.”

  • Als “bevoegde autoriteit” geldt in beide gevallen de Minister van Financiën of diens vertegenwoordiger.
  • Het doel van de door Nederland met Thailand gesloten overeenkomst is het vermijden van dubbele heffing.
  • In het Verdrag is geen voorziening getroffen m.b.t. sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. de AOW- en de WAO-uitkering. Het ongedaan maken van dubbele belasting m.b.t. deze uitkeringen is bij uitstek een aangelegenheid voor beide bewindslieden (zie het derde lid).

  Je kunt niet stellen dat de heffing van belasting t.z.v. een sociale zekerheidsuitkering niet in overeenstemming is met het Verdrag. Het Verdrag bevat daaromtrent immers niets. Lid 1 van artikel 25 is dan ook niet van toepassing. M.a.w.: je hoeft je niet te wenden tot de bevoegde autoriteit van je woonland i.c. de Minister van Financiën van Thailand
  Je kunt daarentegen wel stellen dat er sprake is van dubbele belasting t.z.v. sociale zekerheidsuitkeringen omdat in het Verdrag daar geen voorziening voor is getroffen (zie de laatste zin van lid 3). Om de bevoegde autoriteiten te bewegen om hierover met elkaar in overleg te treden zou je dus een van deze autoriteiten kunnen verzoeken om daartoe over te gaan. En dan ligt het voor de hand om een verzoek daartoe te richten tot de Minister van Financiën van Nederland. Doe daarbij een beroep op de laatste volzin van het derde lid van artikel 25 van het Verdrag. Hiermee ontloop je de inschakeling van een Thaise advocaat, met name i.v.m. het taalprobleem en de daaraan verbonden kosten.

  Overigens lijkt het mij verstandig om niet als eenling zo’n verzoek te richten aan de Minister van Financiën van Nederland maar om dit te doen als collectief, dus met meerdere belastingplichtigen die ook daadwerkelijk met deze problematiek te maken hebben. Mogelijk kan Thailand Blog hierin een coördinerende rol vervullen.

  Ik ben overigens ook bereid om deze coördinerende rol op me te nemen en vervolgens contact op te nemen met een van de organisaties die de belangen van in het buitenland wonende Nederlanders behartigen dan wel zelf contact op te nemen met het Ministerie van Financiën om de heffing van dubbele belasting over een AOW- of WAO-uitkering, aldaar aan de orde te stellen. Neem daarvoor contact met me op via email: l.haan14@chello.nl.

  Als je echter niet kunt aantonen d.m.v. bijvoorbeeld het aangifteformulier PND 91, blz. 1 en 2, dat je ook daadwerkelijk Personal Income Tax verschuldigd bent of d.m.v. de verklaring belastingplicht woonland (formulier R.O. 22), dan heeft het geen zin om aan deze actie deel te nemen.

  Zie voor de volledige tekst van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting:
  https://wetten.overheid.nl/BWBV0003872/1976-06-09

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen)

  • mairoe zegt op

   Beste Lammert, dank maar weer voor jouw altijd uitgebreide uitleg van de belastingproblematiek. Mij lijkt dat het verstandig zou zijn om een separaat artikeltje naar Thailandblog te sturen waarin een oproep aan hen die mee willen doen aan de door jou voorgestelde actie. Daarin kun je dan tevens nog eens de voorwaarden benoemen verbonden aan die deelname. Ik vrees dat jouw toezegging al dan niet een coördinerende rol te spelen nu te weinig naar de voorgrond wordt gebracht.

  • Erik zegt op

   Lammert, ik vraag me af hoe lang dat dan gaat duren als je het Min van Fin zou inschakelen om in overleg te treden met het Thaise Min van Fin. En wanneer er dan een overeenkomst is? Twee, drie jaar? Ambtelijke molens … het is bekend!

   Ik schrijf dit omdat de onderhandelingen over een nieuw verdrag zouden worden opgestart nu Thailand weer ‘mag’ in de EU omdat er een gekozen parlement zit en een door het parlement benoemde regering. En in dat nieuwe verdrag zal, naar ik aanneem, de lacune uit het oude verdrag worden hersteld en zullen uitkeringen uit de sociale zekerheid vast aan slechts een land ter heffing worden toegewezen. Dan ben je van dit probleem af.

   Dus waarom nu tijd en ambtelijke snoepreisjes besteden voor een heel korte periode? ALS het al lukt want wat als Thailand gewoon nee zegt?

   De mensen die feitelijk in Thailand tegen de heffing over AOW aanlopen laten zich hier nog nauwelijks zien (ik kom ze elders in het www ook niet tegen….) en er is een eenvoudige methode -zoals jij meerdere keren hier hebt verteld- om aan heffing te ontkomen mits de persoon dat uitstel financieel kan dragen.

   • Lammert de Haan zegt op

    Dit moet je niet te zwaar aanzetten, Erik. Artikel 25 van het Verdrag, regelend het onderling overleg en dan ook nog eens betreffende de laatste volzin van het derde lid, luidend: “Zij kunnen ook met elkaar overleg plegen, ten einde dubbele belasting ongedaan te maken in gevallen waarvoor in deze Overeenkomst geen voorziening is getroffen” is geheel iets anders dan een overleg om te komen tot een nieuw Verdrag, waar inderdaad al gauw een aantal jaren mee gemoeid is.

    In de praktijk betreft het hier in feite een namens de ministers van Financiën van beide landen uit te voeren technisch overleg door ambtenaren. Daarbij zijn de lijnen heel kort en waarbij niet het gehele politieke proces behoeft te worden opgetuigd, zoals wel het geval is m.b.t. de onderhandelingen t.a.v. een nieuw Verdrag.

    Dit soort overleg voert Nederland voortdurend met talloze landen over tal van onderwerpen. Vervolgens komt er zelfs niet eens een protocol aan te pas om e.e.a. aan een Verdrag toe te voegen. We hebben het hier immers over louter een uitvoeringsmaatregel i.p.v. een beleidsmaatregel.

    Nederland zou zelfs eenzijdig kunnen besluiten om af te zien van heffing t.z.v. sociale zekerheidsuitkeringen dan wel de verrekeningsmethoden van artikel 23 van het Verdrag van toepassing te verklaren. Dit staat immers niet op gespannen voet met het Verdrag en is daarbij ook nog eens begunstigend beleid!

    Dat Nederland afwijkt van een Verdrag is overigens niet iets nieuws. Zij doet dat voortdurend. Ik kan me nl. niet herinneren dat Nederland t.a.v. een buitenlands belastingplichtige ooit gebruik heeft gemaakt van haar in vrijwel alle Verdragen opgenomen recht van progressievoorbehoud. En dan hebben we het over aanzienlijk grotere bedragen aan verlies aan inkomsten dan bij het (gedeeltelijk) afzien van heffing van belasting over een AOW-uitkering.

    Maar ook wanneer een Verdrag zo’n bepaling niet kent geldt dit progressievoorbehoud wel degelijk. Zie daartoe het besluit van de directeur-generaal voor Fiscale Zaken namens de staatssecretaris van Financiën van 16 januari 2002, nr. IFZ2001/1202M .

    Nederlandse organisaties die de belangen van in het buitenland wonende Nederlanders behartigen, zoals de VBNGB, SNBN en Stichting GOED, voeren regelmatig overleg met bewindslieden, de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer en vertegenwoordigers van politieke partijen, om te komen tot een oplossing voor knellende zaken. Denk hierbij bijv. aan vraagstukken m.b.t. de dubbele nationaliteit, stemmen en DigiD aanvragen vanuit het buitenland, onvrijwillig ex-Nederlander, etc. Maar ook belastingtechnische zaken als de 90%-eis om te kwalificeren als buitenlands belastingplichtige, de aftrekbaarheid van alimentatieverplichtingen bij wonen in het buitenland, overgangsrecht bij nieuwe Verdragen en pensioenkwesties komen daarbij aan de orde en dikwijls niet zonder succes.

    Hieraan zou met het grootste gemak het dubbel belasten van sociale zekerheidsuitkeringen bij wonen in Thailand toegevoegd kunnen worden. Ik weet al wel een paar politieke partijen die maar al te graag hierin mee zouden willen gaan.

    Wat betreft het tot stand komen van een nieuw Verdrag merk ik het volgende op. Al enkele jaren tref ik in de elk kwartaal uit te brengen voortgangsrapportage van de Regering aan de Tweede Kamer het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting aan onder het kopje “in voorbereiding” en dus nog steeds niet onder de noemer “in onderhandeling”. De dit jaar gesloten (nieuwe) Verdragen gaan allemaal met een boog om Azië heen.

    Dit alles geldt dus ook voor wat betreft de Filippijnen. Ook het door Nederland met de Filippijnen gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting bevat geen enkele bepaling t.a.v. sociale zekerheidsuitkeringen. Daar de Filippijnen echter van haar buitenlandse inwoners geen belasting heft over bronnen van inkomen, welke afkomstig zijn van buiten de Filippijnen, vervult het heffen van dubbele belasting over een AOW- of WAO-uitkering daar echter geen enkele rol.

    De vraag wanneer er een nieuw Verdrag met Thailand tot stand komt is dan ook niet te beantwoorden. Ik vrees zelfs dat ik dan het einde van m’n “houdbaarheidsdatum” al ruimschoots heb overschreden!

    Jouw veronderstelling dat een nu te treffen maatregel ter voorkoming van dubbele belasting over een AOW- of een WAO-uitkering slechts voor een heel korte periode voor effect zal sorteren, i.v.m. een nieuw te treffen Verdrag deel ik dan ook volstrekt niet. Ik denk nl. dat velen van zo’n nu te treffen maatregel nog vele jaren zullen kunnen genieten en dat een oplossing in de vorm van een nieuw Verdrag nog vele jaren op zich zal laten wachten.

 3. jan bekkering zegt op

  als je fiscaal resident bent in Thailand moet je volgens de wet belasting betalen over het geld wat je hier binnenbrengt (min de vrijstellingen,)

 4. Leo zegt op

  Beste Lammert,

  Bedankt voor de tip om te voorkomen dat ook de Thaise belastingdienst belasting gaat heffen over je AOW-uitkering.
  “Breng bv. in jan. de gehele AOW-uitkering van het voorafgaande jaar in een keer Thailand in.”

  Mijn vraag is, als ik dit zou toepassen, hoe kan ik dan bij de Thaise belastingdienst aantonen dat dit bedrag al in het jaar voorafgaand aan het belastingjaar op mijn bankrekening in NL stond?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Leo,

   Dat kun je gemakkelijk aantonen met je Nederlandse en je Thaise bankafschrift. Als je bijv. op 2 januari het gehele bedrag aan ontvangen AOW-uitkering over het afgelopen jaar overschrijft naar je Thaise bankrekening en het daar een paar dagen later wordt bijgeschreven, dan is het wel duidelijk dat het geen inkomen is wat je in die paar dagen hebt genoten maar vermogen, wat je inbrengt in Thailand. Het op 1 januari bestaande saldo (is vermogen) op je Nederlandse bankrekening neemt af met een gelijke tegenwaarde op je Thaise (mogelijk Euro-)rekening (is eveneens vermogen en geen inkomen).

   En voor andere lezers, let erop:
   1. dat jouw inkomen over december en wat via een Nederlandse bankrekening pas in januari in Thailand wordt ingebracht (bijgeschreven op je Thaise bankrekening) in principe ook al geen inkomen meer is, wat je in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk hebt ingebracht in Thailand. Hiermee zoek je echter wel de grens op en vraagt mogelijk om de nodige uitleg aan de Thaise belastingambtenaar (je geeft immers voor de Personal Income Tax steeds maar 11 maanden aan inkomen aan);
   2. dat, zolang je nog geen vrijstellingsverklaring hebt voor de inhouding van loonbelasting en de pensioenuitvoerder of verzekeraar dus nog loonbelasting inhoudt over je particuliere pensioen of lijfrente-uitkering, je slechts het netto bedrag als inkomen inbrengt in Thailand. De naderhand op aangifte terug te ontvangen ingehouden loonbelasting is geen inkomen voor de PIT.

   Succes.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website