Geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden als Nederland een verdrag heeft gesloten met het woonland dat de heffing toewijst aan het woonland, bijvoorbeeld Thailand. Dat blijkt uit de jongste versie van het Handboek Loonheffing van de Belastingdienst. In feite is de vrijstelling daarmee onnodig en overbodig.

Onderstaand de tekst van de laatste versie (okt. 2016) van het Handboek Loonheffing, de handleiding van 360 pagina’s voor inhoudingsplichtigen lonen en pensioenen etc.

In hoofdstuk 17.3 .2 is het volgende bepaald:

Uitkerings- en pensioengerechtigden

Ook op loon uit vroegere dienstbetrekking moet u loonbelasting inhouden. Maar u hoeft geen loonbelasting in te houden op een Nederlandse (pensioen)uitkering van iemand die in het buitenland woont, als Nederland met het woonland van de uitkeringsgerechtigde een verdrag heeft gesloten dat de belastingheffing toewijst aan het woonland. U moet zelf beoordelen of u wel of geen loonbelasting moet inhouden.

Omdat het moeilijk is om dat aan de hand van een verdrag te bepalen, kunt u  de uitkeringsgerechtigde vragen om bij Belastingdienst/kantoor Buitenland een zogenoemde verdragsverklaring aan te vragen. Wij geven deze verklaring af als Nederland op grond van een belastingverdrag geen loonbelasting mag inhouden.
Let op! Als u geen loonheffingen hoeft in te houden op grond van internationale regelgeving, moet u de pensioenuitkering toch in de aangifte loonheffingen opnemen.

Uit bovengenoemde uitvoeringsmaatregel blijkt dat een inhoudingsplichtige derhalve geen vrijstellingsverklaring inhouding loonheffing nodig heeft om pensioenen (geen overheids-/ABP pensioen= belast in Nederland volgens verdrag) zonder inhouding van loonheffing uit te betalen aan een Nederlander uitgeschreven uit Nederland en wonende in Thailand.

Overigens viel de  afgelopen weken in de Nederlandse media te lezen dat het (ook) bij het hogere kader van de belastingdienst ontbreekt aan de benodigde fiscale kennis. Dus kunnen we altijd een belastingambtenaar treffen die deze regel niet kent. Het lijkt er op dat ‘Heerlen’ daar een voorbeeld van is.

22 reacties op “Verklaring vrijstelling Belastingdienst helemaal niet nodig”

 1. erik kuijpers zegt op

  Artikel 27 van het verdrag bevat de remittance base en ik vraag me af of het pensioenlichaam de ins en outs daarvan kent of kan beoordelen. Een pensioenbetaler speelt altijd op safe. Maar we zullen zien hoe men reageert. Als dit de nieuwe lijn is dan zijn we van veel ellende af.

  Overigens past deze maatregel niet in het plan van de overheid de druk voor ‘werkgevers’ te verlichten; dit nu komt er op neer dat ze een verdragsexpert kunnen inhuren. Dat zegt de tekst ook al: het IS ook moeilijke materie.

  Enfin, we zien wel. Beter: we lezen het hier wel…..

 2. GuusW zegt op

  Wederom de onjuiste stelling dat ABP-pensioenen per definitie in Nederland belast worden. Het hangt ervan af of het pensioen in de privaat rechterlijke of in privé rechterlijke sfeer is opgebouwd. Beiden komen voor bij ABP.

 3. Hans Bos zegt op

  Ook een pensioenbetaler kan even googlen naar het verdrag. Zo moeilijk lijkt dat toch niet. Dat blijkt meteen dat er een verdrag is dat regelt dat het woonland gerechtigd is tot heffing.

  • erik kuijpers zegt op

   Dat is te gemakkelijk, Hans Bos. De toepassing van remittance base vind je niet bij Google en wat vind je van een pensioen dat zowel is opgebouwd voor als na privatisering zoals toegelicht in het belastingdossier?

   Wat ik lees, zonder de volledigheid te hebben beoordeeld van het door jou aangehaalde artikel, is dat de werkgever bij twijfel aan de gepensioneerde een vrijstellingsverklaring mag/kan vragen. De werkgever kan voor de naheffing loonbelasting opdraaien als die een fout maakt dus ik zou als werkgever bij de geringste twijfel een vrijstelling vragen, of gewoon loonbelasting inhouden en dan mag de pensioentrekker zelf bij de belasting aan de bel trekken.

   Het zou mij een lief ding zijn van die aanvraag af te kunnen komen maar het is echt niet zo simpel als het lezen van dat stukje toelichting. Er zit meer achter.

   • Hans Bos zegt op

    Ach Erik, je weet niet half hoe compleet internet is als je remittance bas Thailand intikt:
    https://search.avira.net/#/web/result?q=remittance+base+Thailand&source=omnibar

    • Lammert de Haan zegt op

     Ik denk dat Erik Kuijpers wel degelijk weet wat de ‘remittance base’ (artikel 27 van het Verdrag) inhoudt. Samen hebben we daarover nog een artikel geplaatst in Thailandblog en wel op 22 februari 2016. We kennen beide ook de juridische complexiteit van dit artikel in het Verdrag.

     Als je even op de door jou geplaatste link klikt dan kom je het bewuste artikel al gauw tegen. Wij hoeven daarvoor niet het internet te raadplegen.

  • Lammert de Haan zegt op

   “Dat blijkt niet meteen uit het Verdrag”, Hans Bos. In tegendeel. Guus W doelt hier op het tweeledige karakter van door het ABP verstrekte pensioenen: verkregen uit een publiekrechtelijk functie (komt het meest voor) of uit een privaatrechtelijke functie (vaak een onderwijs- of een zorginstelling).

   Overheidspensioenen (dus verkregen uit een publiekrechtelijke functie) mogen slechts in het BRONLAND worden belast, dus met uitsluiting van het woonland (artikel 19 Belastingverdrag Nederland-Thailand).

 4. paul vermy zegt op

  Maar er is geen belastingverdrag tussen Nederland en Thailand. Dan houdt het toch op.
  En wat met een stamrecht B.V., waar je ook loonheffingen over je lijfrente moet betalen
  dat je zelf hebt opgebouwd. Ook vennootschaps belasting. Kan onze fiscalist daar iets
  over vertellen. Ik heb een heel goed belasting advies kantoor, maar die weten denk ik
  ook niet alles. Hoor hier graag over.
  Paul Vermy

  • Cornelis zegt op

   Geen belastingverdrag, Paul? Wat dacht je hier van: http://wetten.overheid.nl/BWBV0003872/1976-06-09

  • Hans Bos zegt op

   Ik zou maar snel een ander belastingadvieskantoor zoeken. Ik geef toe, het verdrag dateert al van de tijd dat de jongste partners van het kantoor bij wijze van spreken nog geboren moesten worden, maar het bestaat wel degelijk.

   Wellicht dat een ter zake deskundig kantoor je ook kan adviseren over je andere vragen.

  • Lammert de Haan zegt op

   Over het bestaan van een Verdrag ben je al voldoende geïnformeerd, Paul Vermy.

   Voor wat betreft de loonbelasting (en dus ook de inkomstenbelasting) over je stamrecht-uitkering het volgende.

   Als jij in Thailand woont dan mag slechts Thailand daarover heffen (met uitsluiting van Nederland). Het Belastingverdrag Nederland-Thailand bevat een adequaat lijfrente-artikel (artikel 18 van het Verdrag). Dat betekent dat een stamrecht-uitkering, als zijnde in feite een arbeid-gerelateerde uitkering, voor de verdragstoepassing valt onder het lijfrente-artikel.

   Hierover heb ik een tweetal bindende uitspraken van de Belastingdienst nog op m’n bureau liggen. Dit standpunt tref je ook aan in de jurisprudentie over deze aangelegenheid.

   Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

 5. HansNL zegt op

  Valt me op dat de belastingdienst de laatste tijd een paar keer vwb buitenlandse zaken terecht gewezen is.
  De bestuursrechter heeft pasgeleden ook een uitspraak gedaan in een zaak die niet positief is voor de belastingdienst.
  Had te maken met handjeklap en wijzigen in een verdrag dat onherroepelijk ongeldig verklaard zou worden.
  Zoals we allemaal weten houdt de belastingdienst zich niet helemaal aan het verdrag met Thailand.
  Wellicht veranderd er nu wat en stopt de dienst met het onterecht stellen van eisen.

 6. Joost zegt op

  Dit is niet nieuw; dat was al jaren zo. De uitkerende instanties zijn echter bang om hun billen aan koud water te branden en willen daarom (om zich in te dekken) toch een LB-verklaring van de fiscus.
  Overigens toont het bericht van Hans Bos nog eens overtuigend aan dat “Heerlen” helemaal geen voorwaarden mag stellen aan het afgeven van een LB-verklaring.

 7. Facttester zegt op

  Goed werk, Hans, goede posting! Velen zullen je zeer erkentelijk zijn. Ik in elk geval wel, hoewel ik die vrijstellingen al 5 jaar heb. Jouw nieuws slaat in als een positieve bom!
  Inmiddels is mij uit gesprekken met ambtenaren van de Belastingtelefoon Buitenland tot 2x toe gebleken, dat over onze AOW 100% zeker de Loonheffingskorting gehanteerd/toegepast mag worden door de SVB! De Algemene Heffingskorting echter niet, althans dat hangt van de individuele situatie af.
  Wat heerlijk al die duidelijkheid.
  Ik ga er vanuit dat dit geen fake news is en dat het ook geen ‘Alternative facts’ zijn…

  • NicoB zegt op

   Oké, 100 % zeker de Loonheffingskorting mag toegepast worden door de SVB gaan we even van uit.
   Brengt dat je verder iets?
   Denk het niet, gevolg van dat toepassen door de SVB leidt er toe dat bij het doen van de aangifte IB er dan een aanslag zal volgen omdat er geen sprake is van recht op de Heffingskorting indien je woon in Thailand en dus niet kwalificeert voor binnenlands belastingplichtige.
   NicoB

 8. Lammert de Haan zegt op

  Even een paar citaten uit het artikel:

  “Wij geven deze verklaring af als Nederland op grond van een belastingverdrag geen loonbelasting mag inhouden.”

  En

  “Uit bovengenoemde uitvoeringsmaatregel blijkt dat een inhoudingsplichtige derhalve geen vrijstellingsverklaring inhouding loonheffing nodig heeft om pensioenen (geen overheids-/ABP pensioen= belast in Nederland volgens verdrag) zonder inhouding van loonheffing uit te betalen aan een Nederlander uitgeschreven uit Nederland en wonende in Thailand.”

  Met het eerste citaat zijn we weer terug bij af.

  Wat nu aangehaald wordt uit het Handboek Loonheffing is zeer oud nieuws: deze situatie dateert al van 2002 toen de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet lb) met ingang van 2003 is aangepast, zulks als uitvloeisel van het Belastingplan 2003.

  Nog maar kortgeleden ontstond een hele discussie over het nieuwe aanvraagformulier van de Belastingdienst bij o.a. het artikel van Erik Kuijpers, getiteld: “De voorlopige aanslagen 2017 zijn uit.”

  In een reactie daarop schreef ik toen op 10 januari 2017 (verkort weergegeven) o.a.:

  “De vrijstellingsverklaring en dus ook het aanvraagformulier daartoe, mist elke wettelijke basis: het zevende lid van artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet lb), handelende over de wijze van heffing en waarop deze verklaring was gebaseerd, is met het Belastingplan 2003 reeds komen te
  vervallen.

  M.a.w.: de pensioenuitvoerder kan nu zélf besluiten om geen loonheffing meer in te houden. Bij twijfel van hun kant kunnen ZIJ ZELF een verklaring van de inspecteur vragen.

  Lees maar eens de Memorie van Toelichting behorende bij deze wetswijziging:

  “Artikel II, onderdeel E (artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964)

  Het in het zevende lid opgenomen formele vereiste dat een inhoudingsplichtige, ingeval op grond van een verdrag of enige andere regel van internationaal recht geen loonbelasting behoort te worden ingehouden, alleen dan inhouding van loonbelasting achterwege kan laten indien de werknemer hem
  een daartoe strekkende verklaring heeft gegeven die de werknemer van de inspecteur heeft gekregen, vervalt.

  Het vervallen van dit vereiste betekent een administratieve lastenverlichting voor de inhoudingsplichtige. Het blijft overigens (facultatief) mogelijk voor inhoudingsplichtigen om in geval van twijfel over de al dan niet bestaande inhoudingsplicht een verklaring van de inspecteur te vragen.”

  Verder ga ik in deze reactie nog in op de manier hoe je kunt aantonen aan de pensioenuitvoerder onder welk belastingverdrag jij valt en wat dit verdrag bepaald t.a.v. de inhouding van loonheffing.

  Ik ga thans even voorbij aan het bepaalde in artikel 27 van het Belastingverdrag Nederland-Thailand (de zgn. remittance base). Dat is nl. een discussie op zich.

 9. Jan S. zegt op

  Interessant bericht van Hans Bos! Maar wat is er precies bedoeld, aan het eind van de tekst met “geen overheids/ABP pensioen=belast in Nederland volgens verdrag”? Betekent dat dat als je als enige inkomen hebt je ABP-pensioen en je AOW, dat je dan nimmer een vrijstelling krijgt, omdat de belasting daarop perse in Nederland geheven wordt?
  Ik sprak onlangs met een belastingexpert in Thailand, en die zei: als je een ABP-pensioen uit Nederland hebt, (en idem dito AOW), dan kun je in Thailand alleen belast worden voor dat gedeelte van je pensioen dat je naar Thailand laat overzenden, wat je daar nodig hebt om van te leven… Stel dus dat je de helft naar je Thaise bank overmaakt, dan zou je dus van die helft hier belast kunnen worden. Klopt dat?
  Bedankt voor een kort en duidelijk antwoord!!
  Jan

  • Lammert de Haan zegt op

   Ik zou hem maar niet langer “belastingexpert” noemen, Jan S.

   Het is nu al zo vaak aan de orde geweest in Thailandblog en staat ook overduidelijk beschreven in het Belastingdossier, maar toch herhaal ik het maar weer even.

   Een ABP-pensioen, indien verkregen uit een publiekrechtelijke functie, mag slechts door Nederland worden belast (met uitsluiting van Thailand).

   Belastingheffing over een ABP-pensioen, indien verkregen uit een privaatrechtelijke functie, is voorbehouden aan Thailand.

   Daarnaast kennen we op dit punt nog het zgn. ‘hybride pensioen’. Alsdan heeft de opbouw van het pensioen gedeeltelijk plaatsgevonden in een overheidsfunctie, maar waarbij de instelling waarvoor je werkzaam was naderhand is geprivatiseerd. Alsdan vindt een splitsing plaats in het aantal pensioenjaren waar Nederland over mag heffen en waar Thailand over mag heffen.

   De Belastingdienst heeft hiervoor een speciale slogan bedacht: “Gemakkelijker kunnen we het u niet maken”.

   Het Belastingverdrag Nederland-Thailand bevat geen bepalingen t.a.v. sociale uitkeringen. Tevens ontbreekt een zgn. ‘restartikel’. Dit betekent dat de Nationale wetgeving van toepassing is op dit soort uitkeringen. En als het dan een uit Nederland verkregen AOW-uitkering betreft, dan is de Nederlandse belastingwetgeving van toepassing. Daarbij maakt het dus geen enkel verschil of je alles of niets inbrengt in Thailand: Nederland heft ten allen tijde.

 10. erik kuijpers zegt op

  Langzamerhand zouden we er uit moeten zijn: het ‘waar belast’ is helemaal uitgewerkt, het niet recht hebben op heffingskorting in de inkomstenbelasting is voldoende duidelijk en herhaald weergegeven, en al jaren is duidelijk dat de werkgever bij twijfel een vrijstelling mag vragen.

  En dan gaat de belastingdienst ons vragen stellen en dan pas komt het probleem om de hoek: ze vragen dingen die niet nodig zijn en zeggen dat een verzoek niet in behandeling zal worden genomen indien…..

  Daar moeten we ons op concentreren, niet op het verhaal van vandaag dat al jaren praktijk is. Nieuw is de remittance base en daar is sprake van een wijziging van de visie van de dienst, de visie die ze mij hebben verteld in de e-mail van zomer 2014 en die is opgenomen in het belastingdossier.

  Tenslotte heeft iedereen denk ik er overheen gelezen wat ik laatst schreef: ‘kleine’ pensioenen krijgen geen remittance opgelegd, ‘hogere’ pensioenen wel. Ik tref dat aan bij de mensen die ik advies gegeven heb. En dat verschil acht ik onaanvaardbaar. Alleen, het begrip gelijke behandeling geldt alleen als je in NL woont…..

 11. paul vermy zegt op

  Hallo LammertdeHaan,
  Volgens mij word de belasting over je AOW altijd belast? Maar hoe zit het met een stamrecht B.V.
  waarop ik en loonheffing betaal en vennootschapsbelasting. Dit heb ik prive obgebouwd. Hoor
  graag van je. Alvast bedankt.
  Paul Vermy

  • Lammert de Haan zegt op

   Hallo Paul (en enkele andere reageerders)::

   Inderdaad: AOW is altijd belast in Nederland. Daarbij het je géén recht op de heffingskortingen als je in Thailand woont. Eerdere reacties berusten nergens op. Als men het nog eens rustig na wil lezen klik dan op de volgende link en klik vervolgens ook door naar de ‘voorwaarden’:

   Kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

   http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/fiscale_regelingen/kwalificerende_buitenlandse_belastingplicht/regeling_voor_kwalificerend_buitenlands_belastingplichtigen_vanaf_2015_2/

   Dat de SVB nog steeds in een aantal gevallen de heffingskortingen toepast is op zich volstrekt logisch. Op 10 januari j.l. heb ik hier uitvoerig aandacht aan besteed bij het onderwerp: “De voorlopige aanslagen 2017 zijn uit”.

   Dat voor jouw Stamrecht BV de Vennootschapsbelasting nog wordt toegepast is correct. Zij valt immers onder het Nederlandse recht.

   Jouw uitkeringen hieruit zijn, mitst deze uitkeringen periodiek worden gedaan en niet het karakter hebben van een afkoop, niet in Nederland maar in Thailand belast. Alhoewel het in feite meestal arbeidsgerelateerde uitkeringen betreft vallen zij toch verdragstechnisch onder de lijfrentebepaling (art. 18 van het Verdrag). Zie ook mijn eerdere reactie..

   Ik lees in jouw bericht dat je in Nederland een belastingadviseur hebt. Als die er niet uitkomt dan mag hij altijd contact met mij opnemen. Ik krijg wel vaker vragen van collega’s die niet zo goed thuis zijn in het internationaal belastingrecht en dat is voor mij geen enkel probleem.

   Dit contact kan verlopen via het e-mailformulier op m’n website:

   http://www.lammertdehaan.heerenveennet.nl

   of via mijn e-mailadres: l.haan14@chello.nl.

 12. Danny zegt op

  Ik heb vandaag direct contact gezocht met mijn pensioen betaler.
  Ik kreeg ook snel antwoord.
  Ze prefereren een beschikking van de belastingdienst en willen het niet doen zoals beschreven in het artikel.
  Jammer !


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website