Met regelmaat lees ik in dit blog dat mensen in Thailand problemen hebben met ‘Heerlen’ en dan bedoel ik de belastingdienst voor mensen in het buitenland. Hiervoor is vorig jaar het ‘Belastingdossier postactieven’ geschreven.

Ik lees hier ook een agressieve toon die mij ongebruikelijk voorkomt. Voorts lees ik tegenstellingen in de berichtgeving. Ik zal het nog eens uiteenzetten en wijs op het ‘belastingdossier postactieven’ onder meer in dit blog en van welk dossier ik een van de auteurs ben.

Vrijstelling ‘sociale premies’

Het begrip ‘sociale premies’ komt in de wetgeving noch in het verdrag voor. Toch wordt het hier genoemd. Ik vermoed dat wordt bedoeld de volksverzekering (AOW, ANW, WLZ) en de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet (zvw). Die premies ben je niet meer verschuldigd als je uit NL bent geëmigreerd; maar daar staat tegenover dat rechten vervallen en de AOW opbouw stopt zolang je in Thailand/buitenland woont.

Of je geëmigreerd bent uit Nederland beoordeelt ‘Heerlen’; uiteraard kun je het ter toetsing aan de rechter voorleggen. Als de belastingdienst vrijstelling van deze premies weigert, en dat lees ik van tijd tot tijd in dit blog, dan mankeert er iets aan de emigratie of aan de bewijsvoering.

Mensen die dat overkomt adviseer ik te lezen vraag 1 van genoemd belastingdossier en daarna kunnen ze bij zichzelf nagaan of ze wellicht aanleiding hebben gegeven voor de visie dat ze Nederland niet metterwoon hebben verlaten.

Vrijstelling loonbelasting

In het verdrag tussen beide landen is aangegeven welke bestanddelen van het inkomen aan welk land zijn toegewezen. Voor de meeste emigranten is dat alleen pensioen en daarin is de hoofdregel: staatspensioen belast in de bronstaat (NL), bedrijfspensioen in de woonstaat.

Die hoofdregel blijft recht overeind staan ook als het woonland niet wil heffen, dan wel niets of weinig heft vanwege vrijstellingen en schijvenopbouw. De Nederlandse rechter heeft dat herhaaldelijk bevestigd.

AOW is geen pensioen en valt niet onder het verdrag. AOW is alleen belast in Nederland (al past daar een kanttekening bij, vraag 13 van het belastingdossier).

In vraag 6 tot en met 9 van het belastingdossier wordt behandeld de problematiek die al jaren speelt bij het krijgen van de vrijstelling loonbelasting en bij het vragen van een belastingnummer in Thailand. Beide aanvragen blijken -ook op vandaag- problemen te geven.

Hoofdregel

Bewijs dat je Nederland uit bent, EN bewijs waar je nu woont. Beide. Daarbij geldt het vormvrije bewijs; jij mag emigratie aantonen met middelen die jij van belang vindt, de belastingdienst mag dat met alle middelen en argumenten bestrijden. Kom je er samen niet uit dan is het woord aan de rechter. Tenslotte kun je voor de belastingwetgeving van beide landen ook nog ook in twee landen wonen en belastingplichtig zijn.

Wie beoordeelt jouw woonplaats?

Over de beoordeling van ‘woonplaats’ staan geen regels in het verdrag. Het is de Nederlandse wetgeving die aangeeft wat ‘woonplaats’ is en ook de rechtspraak heeft criteria vastgelegd. De Thaise wetgeving heeft ook bepalingen en mogelijk rechtspraak over ‘woonplaats’.

Dit is het verdrag: wetten.overheid.nl/BWBV0003872/geldigheidsdatum_13-12-2015# (Druk links op ‘alles uitklappen’.) Lees artikel 4 eerste lid. De nationale wetgeving van beide landen bepaalt wat ‘inwoner’ betekent.

De beide belastingdiensten beoordelen dat ieder naar de eigen nationale wetgeving en rechtspraak. Kom je er niet uit dan heeft de rechter het laatste woord. Voor bijzondere gevallen is er artikel 25 van het verdrag, het overlegartikel.

Vraagstelling door ‘Heerlen’

De hoofdmoot van naar Thailand geëmigreerde mensen heeft de zaakjes netjes op orde. Dat is mijn ervaring met mensen wier vragen ik heb kunnen beantwoorden. Toch blijven er vragen van ‘Heerlen’ komen die als lastig worden ervaren.

In genoemd dossier (vraag 6 tot en met 9) staat dat ik medio 2014 een brief heb gezonden naar de dienst. Het antwoord staat er in en is door mij van toelichting voorzien. Je kunt dat nog eens nalezen.

Ook ik weet dat de problemen voortduren maar er is mij geen geval bekend waarin ‘Heerlen’ uiteindelijk de poot stijf houdt. De verzoeken die via de mij bekende kanalen lopen eindigen allemaal met een vrijstelling loonbelasting. Je moet, en dat is vervelend, wat meer doordouwen dan je wenselijk acht. Kost weer kopietjes, weer wachten, weer ergernis. Snel contact via ‘mijn overheid punt nl’ is, eigen ervaring, bij de belastingdienst nog niet standaard. Bij de SVB gaat dat, ook eigen ervaring, snel en accuraat.

Maar op internet schreeuwen is volstrekt zinloos. De wetgeving in beide landen geeft het handvat hoe met een verschil van mening om te gaan. Volg dat dan op. Hou het zakelijk. Blijf met argumenten komen; dat is de enige manier.

Duur van de vrijstelling

Ik las het woord ‘willekeur’. Iedere vrijstelling eindigt in de maand waarin de AOW gaat komen. Want dan vervalt mogelijk ander inkomen en komt ook pensioen en mogelijk lijfrente in beeld. Dan volgt herbeoordeling. Is de AOW er eenmaal dan kan nog een tijdelijke lijfrente lopen; bij het einde daarvan vindt herbeoordeling plaats. De duur van de vrijstelling is individueel bepaald.

Remittance base

Remittance betekent: overschrijven, overboeken. ‘Maandelijks overmaken naar Thailand’; ‘rechtstreeks overmaken naar Thailand’. Ik heb dat gehoord hier en elders als voorwaarde om vrijstelling loonbelasting te krijgen. Dit is nieuw voor veel mensen in Thailand.

In de brieven die ik heb gezien staat dat er niet. Er staat slechts de eis dat….  En dan nu de knuppel in het hoenderhok: zo gek is die eis niet! Artikel 27 van het verdrag geeft dat aan. Dat artikel kun je lezen in de link die ik al gaf.

Daar staat kort gezegd:

 • Als Thailand alleen heft over het deel van aan Thailand toegewezen inkomen dat je naar Thailand hebt overgemaakt…
 • dan mag Nederland de vermindering van belasting beperken tot het bedrag dat je hebt overgemaakt.

En nu heel kort:

Je hebt 18.000 eurobedrijfspensioen, je maakt 12.000 euro over naar Thailand, Nederland mag over 6.000 euro heffen. AOW en ander in Nederland belast inkomen valt hier buiten want dat is al in Nederland belast.

Rechtspraak

In 1977 heeft de Hoge Raad toepassing van remittance base afgewezen voor verdragen met een tekst als in artikel 27 onder het verdrag NL-TH. In 1999 evenwel is een andere draai daaraan gegeven door de Hoge Raad. Voor wie toegang heeft tot databanken: HR 26-01-1977 nr 18010 en HR 28-10-1998 nr 32330.

Is die laatste uitspraak bindend voor het verdrag met Thailand? Daarover verschillen de meningen. Daarom is dat voorgelegd aan ‘Heerlen’ en ik wacht op de reactie.

Ik ben bezig, samen met de andere auteur van het dossier, een advies voor dit blog en voor anderen te maken maar wij hebben tijd nodig. Maar stel dat de belastingdienst het gelijk aan haar zijde acht.

Reken er dan op dat aanslagen volgen als je niet het hele in Thailand belaste inkomen naar Thailand haalt in het kalenderjaar, (mogelijk zelfs maandelijks of rechtstreeks) en dat de dienst dan zal procederen tot de hoogste rechtscolleges. Dat kost een pak geld aan griffierechten en adviseurs; en jarenlang onzekerheid en chagrijn. De uitkomst van zo’n procedure is onzeker.

Verdragswijziging

Zover ik weet liepen er al gesprekken met Thailand maar de coup gooide roet in het eten. Er komt, lees ik, in 2017 een gekozen parlement en daarna een nieuwe regering, dan ruimt men de lopende zaken op, daarna mag NL weer komen praten over het verdrag en dat duurt jaren dus ik schat in dat we voor 2022 geen nieuw verdrag hebben.

Maar daarin zal hoogstwaarschijnlijk staan dat alle pensioenen en lijfrente worden belast in de bronstaat. Het nieuwe verdrag met Duitsland kent die bepaling ook al.

Geduld is een schone zaak

Een dooddoener maar nog steeds geldig. Ik heb uitgelegd en aan de hand van het verdrag laten zien dat beoordeling van het begrip ‘woonplaats’ is voorbehouden aan de Nederlandse en de Thaise belastingdienst. Draag argumenten aan, lever bewijsstukken in en als Thailand je de fiscale inschrijving weigert vertel ze dat in Heerlen. Mij zijn geen gevallen bekend dat uiteindelijk ‘Heerlen’ alleen om laatstgenoemde reden de vrijstelling loonbelasting weigert. Remittance base is een zaak die in de gaten gehouden wordt.

De redactie is gevraagd dit artikel niet alleen te plaatsen maar ook toe te voegen aan het belastingdossier.

Erik Kuijpers, Nongkhai

December 2015

27 reacties op “Belastingvrijstelling in Thailand nogmaals uitgelegd”

 1. Jacques zegt op

  Bedankt Eric voor deze duidelijke uitleg en jou kennis van zaken. Heb je mogelijk ook nog een uitleg waarom de (ex) ambtenaren, die dus een staatspensioen hebben worden gediscrimineerd tov de Nederlanders met een bedrijfspensioen. Ik kan hier totaal geen begrip voor opbrengen en het kost mij toch gauw ruim 400 euro per maand.

  • Cees zegt op

   Dit lees ik op Mijnpensioen.com:
   “Er is een speciaal ambtenarenpensioen dat wordt verzorgd door het ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het pensioen voor ambtenaren is aangepast aan de salarissen die de ambtenaren verdienen. Vroeger hoefden ambtenaren geen pensioenpremie te betalen, maar tegenwoordig is dit wel het geval. ”
   Er werd dus vroeger geen premie betaald, verkapt loon dus waar geen belasting over betaald is, wellicht is dat de reden?

 2. Hans Vliege zegt op

  Duidelijk en helder betoog, ik ga kijken of Heerlen mijn verhaal omtrent min pensioen en AOW én het feit dat ik al 5 jaar in Thailand onafgebroken woon ” gewoon accepteert. Bedankt Erik Kuijpers!

 3. wibart zegt op

  Ook ik hoop in de toekomst (pakweg 10 jaar) te pensioneren in Thailand en heb dan een ABP pensioen (althans wat er van overblijft). En sluit me bij Jacques aan dat ik het onbegrijpelijk vindt dat staatspensioenen gediscrimineerd worden. Begrijp me goed ik gun al de bedrijfspensioenen hun voordeel maar vindt het grijpen in de broodruif van de staatspensioenen en het automatisme daarvan langzamerhand te gek voor woorden.

 4. Joost zegt op

  Met alle respect en waardering voor de schrijver van het artikel maar het raakt de kern van het probleem niet. Ik ken de professionele achtergrond van Erik niet, maar de terechte boosheid van diverse pensionado’s is de pure onwil van diverse ambtenaren in Heerlen om de gevraagde vrijstelling te verlenen. Er worden eisen gesteld, die strijdig zijn met het verdrag, zoals het aantonen dat er in Thailand feitelijk belasting wordt betaald. Er is wel degelijk sprake van willekeur, want mijn praktijkervaring is dat verzoeken om vrijstelling verschillend worden behandeld; soms een vrijstelling voor drie jaar, maar soms ook voor vijf of tien jaar en zelfs vrijstelling voor onbepaalde tijd! Ik heb diverse verzoeken ingediend, waarvan de meesten zijn gehonoreerd, maar er zijn ook verzoeken waarbij na een eerste vrijstelling nu opeens op volstrekt misplaatste gronden een verlenging van de vrijstelling wordt geweigerd en de dsicussie daarover loopt nu al meer dan een jaar. Een gang naar de Ombudsman zal het gevolg zijn.
  Ik ben benieuwd naar de uitkomst van het overleg van Erik met Heerlen; hopelijk gaat men ook daar weer het licht zien en de redelijkheid weer de doorslag geven.
  Met vriendelijke groet, Joost (belastingadviseur)

  • teun zegt op

   Joost,

   Het klopt wat je zegt. Ik heb 3 x een vrijstelling verkregen vanuit Heerlen. De eerste 2 x voor onbepaalde tijd (= tot ik eventueel weer in NL zou gaan wonen) en de 3e vrijstelling (voor een bedrijfspensioen) werd opeens heel moeizaam behandeld en uiteindelijk voor slechts 5 jaar verstrekt!!?? En dat terwijl de Belastingdienst met mij correspondeert op mijn adres in Thailand. Hoe zot kan het zijn. Ik heb voor die 3e vrijstelling kopieen van mijn paspoort (visa en exit-/re-entry stempels) moeten tonen + kopie van gele boek en een verklaring van een notaris alhier. Dat was eerste 2 x niet nodig: toen alleen gele boek +kopie paspoort met 1 jaarvisum.

   Kortom: men doet maar wat in Heerlen en bovendien kun je niemand daar rechtstreeks aanspreken, want de “behandelaar/ambtenaar” is zo laf om niet zijn naam te vermelden.

 5. hans boersma zegt op

  beste mensen

  zodra ik 60 word, en dat is als alles goed gaat, over een klein jaar, kan ik mijn bedrijfspensioen aanspreken. Ik woon nu een jaar definitief in Thailand en wil graag weten of ik vooruitlopend op het pensioen al stappen dien te nemen om belastingvrijstelling te verkrijgen. ik ben al volledig uit Nederland uitgeschreven en dmv het groene boekje ingeschreven in Thailand. graag info of ik al iets moet doen of moet afwachten tot het pensioen uit gaat keren. bvd. hans

 6. FonTok zegt op

  Mooi en duidelijk artikel en ik will er nog iets aan toevoegen wat er niet rechtstreeks mee verband houdt maar wat ik wel steeds als ondertoon voel in de diverse artikelen van pensionado’s die zich te kort gedaan voelen in Thailand. Er zijn vele pensionado’s die zogenaamd op hun 65ste op papier naar Thailand vertrekken terwijl ze er vaak al vele jaren wonen en in Nederland een postadres hebben aangehouden om hun AOW opbouw veilig te stellen. M.a.w. ze “bedonderen” eerst de staat en alle belastingbetalers om op het moment dat ze dan 65 worden zo snel mogelijk alle connecties te verbreken om zodoende maximaal te kunnen profiteren door min mogelijk belasting te betalen over hun aow en anderen inkomsten en vermogens. Dat inkomen (aow) wordt wel door iedereen in Nederland opgehoest net zoals zij indertijd dat hebben gedaan. Voor iedereen zou gewoon dezelfde regeles moeten gelden ongeacht waar je woont om het systeem betaalbaar te houden voor de toekomstige generaties. Als de belastingdienst hier dan ineens moelijk doet beginnen ze aan alle kanten te miepen en te klagen. Ik vind het van twee walletjes eten. ben dan ook zo fair als je al jaren voor je pensioen in Thailand woont en stort je AOW op eigen kosten vol. Heb ik ook gedaan. Dan heb je recht van spreken.

  • Johan zegt op

   Wat een onzin FonTok ,wij zijn in 2008 naar Thailand geemigreerd en krijgen jaarlijks de rekening van de SVB om de te AOW aan te vullen tot 100% als ik 65 word .Dus snap niet wat je met “bedonderen “” bedoeld .Overigens kan je een Postadres helemaal niets met je Woonadres te maken ,als je meer dan 8 maanden in het buitenland woont kan je helemaal niet meer in Nederland ingeschreven staan .

  • Jan zegt op

   Moet eerst even opmerken dat een postadres geen woonadres is. Je uitschrijven uit het GBA en een postadres achterlaten kan wel maar je blijft belastingplichtig. Als je aan de 8/4 maanden voldoet ……wat is daar nu mis mee ? Je betaalt gewoon je AOW premie, ziektekostenverz. en niet te vergeten belasting. Verder, dit draadje behandeld de problemen om dubbele belasting te voorkomen en niet om zo min mogelijk belasting te betalen.

   Vr. Gr. Jan.

  • Marcus zegt op

   Dat vol storten als je in het buitenland bent is natuurlijk niet zo slim. Je betaalt de maximale premie. Omdat er zo velen die niets of te weinig betalen op sleeptouw genomen worden betaal je dus veels te veel. In de internationale expat werels waar ik zo’n 35 deel van heb gemaakt doet vrijwel niemand dit. Zet dit bedrag op de bank, rente als het hoof is, anders voorzichtige aandelen en als je 65 bent dan heb je wat. Niet bij een dievig omslag stelsel als bij de AOW.

   • Renévan zegt op

    Ik woon in Thailand, ben nog niet gepensioneerd en leef van mijn spaargeld. Om toch 100% aow te ontvangen bataal ik de vrijwillige premie, wat voor maximaal 10 jaar kan. Omdat ik hier niet werk betaal ik de minimale premie, die ieder jaar iets meer wordt. In tien jaar tijd zal ik dan ongeveer 5000 euro betaald hebben. Had ik dat niet gedaan dan had ik een korting van 20% gehad. Dus wat is hier niet voordelig aan.

  • Jacques zegt op

   Over AOW volstorten gesproken, ik had geïnformeerd bij de SVB wat mij dit zou kosten per jaar om dit te gaan doen van 60 tot 67 jaar. Ik kreeg te lezen dat ik met mijn salaris 5000 euro per jaar moest inleggen dus voor 7 jaren 35000 euro. Ik zou dan uiteindelijk niet 940 euro maar 1070 euro bruto om en nabij krijgen op AOW leeftijd. Dat houdt feitelijk in dat ik op mijn tachtigste weer enig financieel voordeel zou krijgen, als ik ooit zo oud word. Dit dus maar niet gedaan om voor iedereen wel begrijpelijke redenen.

   • ruud zegt op

    Over je AOW eventueel met pensioen, moet je dan ook weer belasting betalen.
    Dat verdien je nooit terug met het volstorten van je AOW.
    Zeker niet nu ze de heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen ook nog hebben afgeschaft.
    Ik denk dus dat uw berekening nog te optimistisch is.

 7. edard zegt op

  Over overboeking gesproken : Iedereen boekt toch al is het via ATM en bewijs is toch voor handen via zijn bank want men moet toch in thailand ook kost en inwoning betalen

  • Marcus zegt op

   Veel gepensioneerde expats hebben rekeningen in het buitenland waar aardig wat op staat en moeten niet zo nodig maandelijks overmaken. Ik doe dat ook niet en door pensioenen (grootste deel IB vrij) en gemagerde AOW groeit mijn bankaccount in Nederland om dan weer wat te zakken als we twee keer per jaar in Nederland en Europa zijn. ATM overmaken , wel als het niet erg is dat je de verkeerde rate krijgt en dan ook nog eens kosten, dan gaat dat best maar of het verstandig is?

 8. Renévan zegt op

  Dat er over aanpassing van het verdrag is gesproken houdt in dat dat er wel zal komen. Maar dit gaat willekeurig, het verdrag met Engeland is ook aangepast. De bronbelasting is toegewezen aan Nederland, echter voor wie al in Engeland woonde blijft dit Engeland. Voor degenen die in Duitsland wonen ging dit na de verdrags wijziging niet op, hier is wel een overgangsregeling. Het is dus maar afwachten hoe het verdrag eruit gaat zien.

 9. Harry zegt op

  m.n. Joost: “wie eist, bewijst”.
  1) Vrij logisch, dat een NL ambtenaar een BEWIJS vraagt, dat je in Thailand woonachting = belastingplichtig bent. Dat de belasting 0 cq nihil is, is een ander verhaal. Even naar de Tax Revenu Office, en je krijgt dat papiertje.
  2) een ambtenaar heeft nooit iets te “willen”, doch echter de wet te volgen. Niet volgen = enkeltje bestuurs- ( belasting) rechter. Nog nooit nodig gehad, ondanks wel wat discussies met belastingambtenaren, doch altijd over vage gebieden tussen regelgeving en werkelijkheid. Uiteindelijk altijd mijn gelijk gekregen, OF akkoord moeten gaan – ja uit goede overtuiging van die ambtenaar – met de uitleg; wel eens naar een belasting- bezwaar afdeling moeten gaan.

  En verder blijf ik erop hameren, dat AOW geldt op basis van de huidige wetgeving, dus door toekomstige wetgeving veranderd kan worden. iedere AOW-er heeft GEEN CENT voor zijn eigen AOW betaald, doch enkel voor AOW-ers vóór hem/haar. Net als dat kinderbijslag aangepast kan worden aan het woonlandbeginsel (vraag de Marokkanen maar) kan dat morgen ook voor de AOW.

  Wat dacht u van de volgende regeling, 202X: “AOW-gerechtigden enkel voor in NL / EU woonachtigen. U prefereert in Thailand / Panama enz te wonen = AOW: NUL “. Jammer dan.

  Wat dacht u van de 2e stap: langer dan 1 jaar buiten NL = met der woon NL verlaten. Komt u dus daarna terug wegens gammele gezondheid en denkt u in een verzorgingstehuis opgenomen te worden op basis van Nederlanderschap en Wet AWBZ: wachttijd van … 5 jaar.

  Regeren = vooruitzien tot de volgende verkiezingen, doch emigreren = vooruitzien tot het eigen levenseinde. Kans x oorzaak = gevolg.

  • Marcus zegt op

   Harry in Thailand wonen = niet noodzakelijk daar ook belasting plichtig zijn. Je zal ze de kost moeten geven , uitgeschreven uit Nederland en op een Non Immigrant O visum hier.

 10. Ceesdesnor zegt op

  Begrijp ik nu goed dat je AOW nooit belastingvrij kunt ontvangen in Thailand maar wel je bedrijfspensioen?

 11. HansB zegt op

  Complimenten voor dit duidelijke verhaal. Ik denk dat het voor veel mensen nuttig is.
  Ik heb zelf meegemaakt toen ik me orienteerde voor fiscale emigratie naat Thailand dat een ambtenaar uit Heerlen me pertinent onjuiste informatie gaf. Soms moet je inderdaad moeite doen om voor elkaar te krijgen waar je recht op hebt.
  Het advies om zakelijk te blijven en niet emotioneel (op internet) te reageren vind ik ook heel goed.
  Een voorbeeld: hierboven staan twee reacties over discriminatie van ambtenaren (ABPpensioen blijft in Nederland belast). Dat is geen discriminatie, daar is een zakelijke reden voor. De Abp premie is grotendeels door de overheid betaald, bedrijfspensioenen zijn betaald door bedrijven die belasting betalen.

  Is het mogelijk dat iemand met goede kennis van pensioenzaken een dergelijk zakelijk en inhoudelijk juist stuk schrijft over de huidige situatie van het niet indexeren en soms zelfs verlagen van pensioenen.
  Dat is ook geen discriminatie van gepensioneerden door pensioenfondsen en de overheid maar het gevolg van struktureel dalende rendementen. Het is jammer maar onvermijdelijk.
  De pensioentrekkers van nu zijn door de erg hoge rendementen van 1960 tot 2000 erg goed af, veel beter dan de mensen die nu 30 tot 50 jaar zijn. Ook als de gepensioneerden nu enkele jaren geen indexering ontvangen.
  Bereken maar eens de contante waarde van de voor en door u ingelegde premies, en van de nu uitgekeerde pensioenen en tel uit je winst.

  En dat geldt helemaal voor de mensen die in Nederland belastingaftrekbare pensioenpremies betaald hebben en nu van een netto pensioen in Thailand genieten.

  • Erik zegt op

   HansB,

   nog niet zo lang geleden heeft een schrijver hier een lang stuk geschreven over indexatie van pensioenen.
   Ik meen me te herinneren dat de heer R. van Duijvenbode (excuus als ik de naam verkeerd schrijf) dit hier heeft verzorgd.

 12. Erik Kuijpers zegt op

  Dames en heren,

  ik wacht de reacties af, verzamel ze, overleg waar nodig en zal uiterlijk woensdagmorgen 12 uur Thaise tijd een email aanbieden aan het blog met mijn commentaar.

  Vriendelijke groet,

  Erik

 13. Jacques zegt op

  Beste HansB. Bedankt voor je uitleg waarom jij vindt dat het normaal is dat ambtenaren anders worden behandeld en je stelt dat de overheid de ABP premie grotendeels betaalt. De overheid heeft meerdere rollen een daar van is als werkgever en daarin verschilt het niet veel met het bedrijfsleven. Hierbij werk je gewoon voor een baas met een daarbij behorend salaris en inhoudingen etc. Als ik mijn salaris vergelijk met die van mensen uit het bedrijfsleven dan verschillende de bedragen niet zo veel. Mijn pensioen inleg ,dus hetgeen ik betaald heb is ook niet minder dan de private sektor. Ik zie in dit verband dus nog geen reden om anders behandeld te worden.

 14. ton donders zegt op

  In de DTA (double taxation Agreements), de verdragen waarin tussen twee landen dit soort dingen wordt afgesproken,staat voor elke ‘inkomens soort’ (rente, royalties, bedrijfs pensioen, overheids pensioen, artist fee, ect) welk van de twee landen het recht heeft belasting in te houden. In vrijwel alle DTA’s wordt bepaald dat overheids pensioenen worden belast in het land van herkomst van dat pensioen. In vele maar niet alle DTA’s wordt bepaald dat het recht tot belasting heffing op bedrijfs pensioen toekomt aan de woonstaat. (zoals nu nog in het verdrag tussen Nederland en Thailand)
  Even kort door de bocht: ‘de hele wereld doet het zo’.

 15. RichardJ zegt op

  Beste Erik,

  Ik ben het met je eens dat de belastingdienst een punt heeft mbt Artikel 27. Maar kunnen ze daarom eisen dat het geld elke maand rechtstreeks naar Thailand wordt overgemaakt?

  Ik heb twee kleine pensioentjes en ik loop hier tegen maandelijkse bankkosten van 70 euro aan, aldus 840 euro per jaar. Normaal zou ik twee keer per jaar overmaken. Dus deze “oplossing” van de Belastingdienst is erg duur voor mij.

  Ik heb Heerlen daarom voorgesteld aan het begin van ieder jaar hun een opgave te doen van mijn banktransfers in het afgelopen jaar . Dan mogen ze zelf kontroleren.
  Ik ben nog in afwachting van hun antwoord. Het zou me niet verbazen wanneer Heerlen mijn aanbod afwijst omdat ze geen zin hebben in extra-werk!

 16. RichardJ zegt op

  Nog even over het woord “remittance”

  Het woord is gevormd uit twee delen:
  “re” betekent iets als “terug”, zie: retour, retro
  “mittance” uit het Latijn “mittere” betekent “zenden”.

  In zijn oorsprong betekent remittance Aldus “terugzending”.
  Dit is bijv. aan de orde als expats geld terugsturen naar familie in het thuisland.

  De betekenis van remittance heeft zich kennelijk tevens geevolueerd tot “overdacht”. Dat het gaat om iets dat “terug” of “retour” gaat is in bepaalde konteksten eruit gesleten.

  In onze kontekst zou ik willen vasthouden aan de betekenis “terugzending”.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website