Lezersinzending: Een snelle reactie van de ABN-AMRO?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersinzending
Tags:
15 augustus 2018
TasfotoNL / Shutterstock.com

Kort na mijn reactie op Thailandblog over de situatie met ABN -AMRO kwam de volgende mail binnen. Ik moet hem nog bestuderen, maar het lijkt bij vluchtig lezen, dat ze niet op een aantal dingen zijn ingegaan.

Betreft: Uw klacht over het landenbeleid Geachte heer XXX,

Op 30 juni 2018 heeft u ons een brief geschreven. In uw brief maakt u bezwaar tegen het besluit van de Bank om afscheid van u te nemen. Het gaat om het besluit van de Bank om afscheid te nemen van klanten die onder andere in Thailand woonachtig zijn.

Wij hebben besloten niet af te wijken van het eerder genomen standpunt. In deze brief geven wij onze uitleg. Wat is uw klacht? In uw brief geeft u aan dat u de sterke indruk heeft dat ABN AMRO Bank wel bankvergunningen heeft voor bankieren buiten Europa. U heeft deze indruk omdat er een uitzondering wordt gemaakt voor expats en voor cliënten die nog een “product” hebben lopen. Tot slot zou u graag een juridische definitie van het begrip wonen onderbouwd willen zien. U geeft aan wel geëmigreerd te zijn uit Nederland, maar dat u niet bent geïmmigreerd in Thailand. U ziet zichzelf als tijdelijk verblijvend in Thailand. Wat is het standpunt van de Bank?

Op 26 juni 2018 bent u telefonisch geconfronteerd met het landenbeleid van ABN AMRO Bank. Na dit telefonisch overleg heeft u ook een e-mail ontvangen met een bevestiging van dit gesprek. De afdeling International Clients Retail heeft hierin het standpunt van de bank verwoord ten aanzien van het beëindigen van de bancaire relatie met klanten buiten de EU. Wij onderschrijven het ingenomen standpunt en kunnen geen uitzondering voor u maken. De definitie van een expat is voor de bank niet anders dan de algemene definitie van een expat. Een expat is een persoon die tijdelijk in een land woont en werkt. Een expat is dan ook wat anders dan een immigrant. Een immigrant verhuist naar een ander land om daar een nieuw bestaan op te bouwen. U heeft niet bij ons aangegeven dat u tijdelijk in Thailand verblijft.

Het aangeven van een tijdelijke verblijf in het buitenland kunt u kenbaar maken door een ingevulde expatverklaring. Dergelijke verklaring hebben wij niet van u ontvangen waardoor wij afscheid van u gaan nemen als klant. Wat betekend dit voor u?

U heeft bij ons een Spaar Deposito met een vaste looptijd en een vast rentepercentage. Deze spaarrekening kunt u niet zelf beëindigen. Wij doen dit uiterlijk 7 maanden na 3 juli 2018 voor u. U ontvangt het saldo en de rente op de betaalrekening die gekoppeld is aan uw spaarrekening. Boven op de opgebouwde rente ontvangt u ook in een keer de rente die u nog zou ontvangen tot het einde van de looptijd. Wilt u in Internet Bankieren controleren of uw betaalrekening klopt? U kunt deze tegenrekening eventueel binnen 5 maanden wijzigen via het Opheffingsformulier. Mocht uw tegenrekening onverhoopt toch niet kloppen, dan storten wij het geld op een tussen rekening van ABN AMRO. Let op! Hierover ontvangt u dan geen rente.

Op 1 januari 2019 gaan wij afscheid nemen van u als klant. Uiterlijk eind januari 2019 zal uw Spaar Deposito beëindigd zijn. Uw betaalrekening wordt altijd als laatste opgeheven. Is op het moment van opheffen uw tegenrekeningnummer niet bij ons bekend, dan wordt het geld op een tussen rekening van de bank gestort. U kunt vervolgens contact opnemen met de bank, wij maken dan het geld over naar de rekening die u opgeeft. Het geld blijft uiteraard van u.

Wet-en regelgeving

Graag lichten wij toe op grond van welke wet- en regelgeving de Bank heeft besloten om haar beleid aan te passen. Zoals de bank al eerder heeft aangegeven, wordt het voor de bank steeds moeilijker, risicovoller en kostbaarder om diensten te verlenen buiten Europa. Dit komt onder meer door toenemende wet- en regelgeving over financiële producten en diensten op dit gebied. De bank moet zowel voldoen aan de wet- en regelgeving uit het land waar de klant woont, als aan de Nederlandse wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft). Hierna gaan wij verder in op de verschillende type regelgeving. Het gewijzigde beleid voor niet-ingezetene is naast een beleidskeuze gebaseerd op twee pijlers:

(1) wat mag er op grond van de lokale wet- en regelgeving in een land aangeboden worden en (2) aan welke Wwft verplichtingen moet de Bank voldoen als gevolg van het feit dat de klant in een bepaald land woont? Op basis van het voorgaande hebben wij een nieuw beleid geformuleerd. Dit heeft er helaas toe geleid dat wij van bepaalde klanten afscheid moeten nemen.

Uiteraard hebben wij beoordeeld of de beleidswijziging niet tot ongerechtvaardigde gevolgen voor desbetreffende klanten leidt. Dit is in het geval van u ook gebeurd en de Bank is tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is. Als de Bank diensten verleent aan klanten buiten Nederland, moet zij aan de lokale wet- en regelgeving voldoen. Dit is niet anders als bijvoorbeeld een Thaise bank in Nederland diensten wil aanbieden. Op grond van artikel 2:11 Wft is het namelijk verboden om zonder vergunning van de ECB het bedrijf uit te oefenen van bank in Nederland. Op grond van artikel 2:11 Wft mag een Thaise bank – die een vergunning heeft in Thailand – dus niet zonder meer ook diensten in Nederlands verrichten.

Hetzelfde geldt voor de Bank, zij moet per land waar de klanten van de Bank wonen onderzoeken, of zij zonder vergunning in het betreffende land diensten mag verlenen aan de ingezetene van dat land. Wet-en regelgeving (vervolg) Voor de klanten die binnen de EER wonen, is dit geen enkel probleem, omdat de Bank een Europees Paspoort heeft. Met dit Europees Paspoort mag zij op basis van haar in Nederland verleende vergunning, grensoverschrijdende diensten binnen de EER verlenen. Voor klanten die buiten de EER wonen, moet per land gekeken worden of er wel of geen diensten verleend mogen worden. Hiervoor is de lokale wet- en regelgeving van belang. Los overigens van de vraag of de Bank al dan niet zonder vergunning diensten mag aanbieden in bepaalde jurisdicties, met name buiten de EER, zullen er ook lokale gedragsregels van toepassing kunnen zijn, al dan niet van dwingendrechtelijke aard. Ook hieraan moet de Bank voldoen.

Onvoldoende bekendheid met deze lokale regels brengt risico’s voor de Bank met zich mee. Ook omdat het verkrijgen van voldoende kennis over de toepassing van lokale regels de nodige kosten voor de Bank met zich mee brengt. Dit aspect speelt ook een rol in het door de Bank geformuleerde niet-ingezetenen beleid. Op basis van gegevens en adviezen die de Bank heeft ontvangen van (gerenommeerde) externe consultants en advocatenkantoren over geldende lokale wet- en regelgeving, blijkt dat het (niet langer) mogelijk is om aan ingezetenen van Thailand “cross border banking” aan te bieden zonder vergunning of fysieke aanwezigheid in Thailand.

In de adviezen die de Bank heeft ontvangen, wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende type dienstverlening: (1) de klant die in Thailand woont, reist naar een bankkantoor in Nederland, (2) cross-border dienstverlening, waarbij de bankmedewerker in Nederland is en de klant in Thailand, bijvoorbeeld via de mail of telefoon (3) bankmedewerker reist naar Thailand om de klant in Thailand te ontmoeten. Per type dienstverlening wordt aangegeven, of deze bancaire diensten of financiële producten in het desbetreffende land, in het dit dossier Thailand mogen worden verricht. Voor Thailand geldt voor ‘cross border banking’ dat alle bovenstaande categorieën rood scoren. Dit betekent dat het zonder vergunning of fysieke aanwezigheid in Thailand niet mogelijk is om deze diensten uit te voeren.

Op grond van artikel 3 Wwft moet de Bank ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme een cliëntenonderzoek verrichten. Als er sprake is van een hoger risico dan moet de Bank op grond van artikel 8 Wwft een aanvullend cliëntenonderzoek doen. Hierbij is het uitgangspunt dat de Bank een eigen risicoanalyse moet maken om te beoordelen welke type klanten, diensten en transacties een hoger risico op witwassen of terrorisme financiering meebrengen. De Bank is verplicht om te bepalen welke landen een verhoogd risico met zich meebrengen, waarbij zij onder meer gebruik maken van publicaties van het Financial Action Task Force (FATF). Daarnaast maakt de Bank onder andere gebruik van de volgende bronnen om te bepalen of er in een bepaald land een verhoogd risico is: Externe bronnen · Basel Committee on banking supervision/Bank for International Settlements · The Wolfsberg group of banks · Raad van Europa · Nederlandse wetgeving (Wft/Wwft) · Toezichthouders (DNB, ECB en andere zoals BaFin en FCA) · OECD common reporting standards · IHS (Information handling servies, brengt de financiëe criminaliteitsrisico’s in kaart) Interne bronnen · Cliënt Acceptance and Anti-Money Laundering (CAAML) policy

Op basis van bovenstaande bronnen krijgt ieder land een bepaalde kwantitatieve score. Daarnaast wordt door onder andere de afdelingen Compliance en Security & Intelligence Management van de bank ook nog een kwalitatieve inschatting gemaakt. Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve risico score wordt uiteindelijk per land bepaald welk risico er gelopen wordt. Op basis van de risicoanalyse die de Bank heeft gemaakt, kwalificeert Thailand naar de inschatting van de Bank als een land met een verhoogd risico, waardoor de Bank een aanvullend cliëntenonderzoek moet doen. Dit leidt tot hoge kosten aan de zijde van de Bank en om die reden heeft de Bank besloten om haar beleid aan te passen.

Voor het overige verwijzen wij naar artikel 35 van de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Daarin is bepaald dat de bank het recht heeft om de relatie op te zeggen, desgevraagd onder vermelding van de reden. Dit alles neemt niet weg dat ABN AMRO begrijpt dat de beleidswijziging vervelend is voor de klanten die het aangaat. Zeker voor klanten die al zo lang bij ons bankieren. De bank maakt hierin echter geen uitzonderingen, dus ook niet voor u. Wel is de bank altijd bereid om praktische hulp te bieden bij het afwikkelen van de bankzaken.

Conclusie

Wij begrijpen dat onze beleidswijziging impact op u heeft. De bank blijft echter bij het door haar ingezette beleid en kan helaas voor u geen uitzondering maken. Voor praktische vragen over de afwikkeling verwijzen wij u naar onze afdeling International Clients Retail. Met vriendelijke groet, ABN AMRO Bank N.V

Ingezonden door Ruud

42 reacties op “Lezersinzending: Een snelle reactie van de ABN-AMRO?”

 1. RobN zegt op

  Hi Ruud,
  heb n.a.v. stopzetten ICS-VISA creditcard (dochteronderneming ABN AMRO) gezocht op http://www.kifid.nl over besluit ABN AMRO. In het Uitspraken register staat nl. de Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr.2018-281. Datum uitspraak 2 mei 2018 en aard uitspraak bindend advies. Blijkbaar heeft ABN AMRO alleen maar vergunning van Europeese bank om bancaire zaken te regelen voor personen die binnen de EU wonen.

  • ruud zegt op

   Dat suggereren ze, maar dat zegt de bank niet, en naar mening is dit niet waar.
   Hoe zouden ze immers kunnen bankieren voor expats, als ze die vergunningen niet hebben?
   Er staat in de brief ook, dat ze voor MIJ geen uitzondering maken, wat iets anders is, als dat ze geen uitzonderingen kunnen maken.(daar had ik trouwens niet om gevraagd)
   En als je een uitzondering voor 1 persoon kunt maken, kan dat ook voor 15.000 personen.
   Het is dus een kwestie van niet willen.

   Ik heb dus ook wat vraagtekens bij die uitspraak van het Kifid.
   Ook het feit dat er naar het landenbeleid wordt verwezen geeft al aan, dat het om beleid gaat.

   Overigens krijg ik nog steeds geen duidelijk antwoord op de vraag waarom ze vinden, dat zij het contract van mijn 10 jarig deposito eenzijdig mogen opzeggen.
   Een contract heeft twee partijen.
   Dat ze aangeven de rente over de volledige looptijd te zullen uitbetalen, is geen argument naar mijn mening.

   Ook heb ik nog geen antwoord over de stelling dat ik niet in Thailand woon, maar er (tijdelijk) verblijf.
   Het mag duidelijk zijn, dat op zijn minst de Thaise overheid van mening is, dat ik niet in Thailand woon.
   Je extension of STAY (verblijven) is gebaseerd op een NON-IMMIGRANT (u bent geen immigrant) visum.
   En als je vergeet je extension op tijd te verlengen, word je opgepakt, voor de rechter gesleept en uitgezet.
   Dat is niet helemaal wat ik onder het begrip “wonen” versta.

   Bovendien is het me nog niet gelukt achter de definitie te komen van het begrip “wonen” als bedoeld in de wet die wordt aangehaald.
   Ook de mensen die in de kamer over die wet hebben gestemd, hebben geen flauw idee.
   Het beste antwoord dat ik heb gekregen is: dat zou waarschijnlijk moeten worden onderzocht.
   Dat houdt dan weer in, dat de bank de mensen wegstuurt, zonder te weten of zij wel onder de betreffende wet vallen.

   Ik heb trouwens in de brief gelezen, dat er iets is veranderd sinds de eerste brief.
   Waar de ABNAMRO je geld eerst zou blokkeren, sturen ze het geld nu ongevraagd naar een hun bekende tegenrekening.
   Dat zijn ze blijkbaar vergeten te communiceren.

   • Frans Nico zegt op

    Beste Ruud,

    Het besluit en betoog van ABN-AMRO heeft vele kanten die tot discussies leiden. De belangrijkste is de juridische kant van het verhaal, de onderzoek plicht en het kostenaspect. Vanuit ABN-AMRO is het uiteindelijke kostenaspect kennelijk doorslaggevend. Elke bank, ABN-AMRO niet uitgezonderd, hanteert voorwaarden die de bank de mogelijkheid biedt een overeenkomst te beëindigen. Als klant ben jij daarmee akkoord gegaan, dus niet jammeren. Desondanks heeft ABN-AMRO voor wat betreft jouw deposito zich zeer coulant opgesteld door de rente over de gehele looptijd volledig uit te keren, terwijl het geld jou eerder ter beschikking valt. Kennelijk komt het besluit van ABN-AMRO jou niet goed uit, maar de bank kan geen precedent scheppen, want dan kan iedereen een beroep daarop doen.

    Voor wat betreft de definitie van wonen merk ik nog het volgende op. De Huisvestingswet in Nederland gaat voor het begrip wonen uit van het wonen zoals in normale spraakgebruik wordt gebezigd. Oftewel, volgens een vast patroon met een normaal huurcontract door een huishouden voor langere tijd, waarbij de kern van het maatschappelijke leven zich in deze woning afspeelt. Ook de Belastingdienst gaat van deze definitie uit. Vooral het begrip “de kern van het maatschappelijke leven” speelt altijd een rol.

    Van een expat is vooraf bekend dat zijn verblijf van tijdelijke aard is. Is het verblijf niet van tijdelijke aard, dan is het geen expat. Bij zijn of haar tijdelijk vertrek uit Nederland wordt daarvan aantekening gemaakt. De meeste overheidsdiensten houden dan met het tijdelijk karakter rekening. Jij bent gewoon permanent verhuisd naar Thailand. Of je dat wel of geen immigratie noemt doet niet ter zake. Je hebt jezelf permanent uitgeschreven als inwoner in Nederland. Waar je dan naartoe gaat is voor de bank niet van belang, tenzij je binnen de EU blijft.

    Met vriendelijke groet,
    Frans Nico.

    • ruud zegt op

     Het is niet belangrijk wat de huivestingswet zegt.
     Die gaat niet over wonen in het buitenland.

     Uw redenatie over expat klopt niet.
     De vraag is niet, of ik een expat ben, maar of ik in Thailand woon.
     Voor de Thaise overheid ben ik beslist geen inwoner van Thailand.
     Dit om door mij al aangegeven redenen.
     Of ik voor de wet witwassen een inwoner van Thailand ben is een andere vraag.
     Die moet nog worden beantwoord.

     Of gezien de ABNAMRO zich erg ruimhartig heeft opgesteld, voor het recht mijn deposito van 0,8% per jaar te sluiten is natuurlijk maar de vraag.
     Als er 100.000 Euro op het deposito stond zou ik dat wel vinden, maar in dit geval hou ik toch liever mijn deposito.

     Wat er precies in mijn contract met de bank staat, weet ik niet zeker.
     Dat lees ik wel, als dat van belang wordt.
     Voorlopig heeft de bank zich nog niet beroepen op zo’n artikel.
     Overigens vind ik het juist wel om te huilen, als zou blijken, dat je als klant van welke bank dan ook geen enkel recht hebt.
     Dan kun je ook niet meer spreken over het maken van keuzes.

     Of ik geimmigreerd ben in Thailand is juist waar alles WEL om draait.
     Als ik daar niet geimmigreerd ben, woon ik daar niet.

     @David: die vergunningen zijn er heus wel, omdat ze wel voor expats kunnen bankieren.
     Dat zouden ze niet kunnen zonder die vergunningen.

     @Sjaak S: mijn geld naar een land sturen waar een junta aan de macht is?
     Ik dacht het niet.

     @Kees2: vanuit Thailand een rekening openen in Nederland gaat niet lukken.

     @Riaz: er zijn best mogelijkheden, om een rekening te openen, maar dan moet je wel geld tot je beschikking hebben.
     Of dacht iemand, dat als de familie Heineken besluit in Thailand te gaan wonen, de bank ze vertelt hun rekening op te zeggen?
     Met alleen een AOW zijn er waarschijnlijk geen mogelijkheden meer.

     @Richard: ik creeer geen vreemde situatie.
     De wetten creeeren die situatie.
     Wat voor mij geldt, geldt voor de meeste andere Nederlanders in Thailand.
     Van andere landen heb ik geen idee, dat zal van hun wetten afhangen.

 2. hansman zegt op

  Hallo Ruud,
  Van ICS inmiddels de volgende “onderbouwing” mogen ontvangen van ICS:

  “Hiermee reageren we op uw vraag over een onderbouwing van het gewijzigde landenbeleid.
  Als gevolg van een toenemende hoeveelheid en complexiteit van buitenlandse wet- en regelgeving heeft ICS besloten in minder landen haar dienstverlening aan te bieden. Er gelden meer regels om in het buitenland onze dienstverlening aan te mogen bieden en het brengt steeds meer risico met zich mee. De kosten hiervoor worden dan ook steeds hoger. ICS heeft daarom besloten zich vooral te richten op de Europese markt.

  We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”

  Met vriendelijke groet,
  International Card Services BV

  • RobN zegt op

   Zie ook mijn antwoord van 10.39 uur. ICS moet gewoon regels van ABN AMRO volgen. Oveigens mag World Card er dan wel af.

  • David zegt op

   Hi Ruud.

   Leuk verhaal van hun kant, maar de ware reden dat men buiten de EU stopt is.
   De ABN-AMRO heeft niet de juiste vergunningen om buiten de EU te bankieren.
   Zij mogen allen binnen de EU opereren als bank.
   Maar de ABN- AMRO doet het voorkomen dat het moet van de EU.
   Nee de bank had haar huis werk niet goed gedaan en daar zijn wij nu het slachtoffer van geworden.
   Het is niet zo fraai dat de bank haar fouten probeert af te wentelen op een EU besluit.
   ABN-AMRO ga je schamen Met deze leugen te verspreiden, vertel dat je een fout hebt gemaakt.
   Je weet al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel.
   Groet David

 3. Prawo zegt op

  Volgens mij ben je voor Nederland (en daarmee ABN-AMRO) een emigrant.
  Voor Thailand ben je een immigrant.

  Tenzij je van plan bent tot je (natuurlijke) door 100% zeker in Thailand te blijven wonen zou ik zo’n expatverklaring (staat daar iets bijzonders in waarover je onwaarheid zou moeten spreken?) gewoon invullen.

  Het gaat tenslotte om om een toekomstige onzekere gebeurtenis.

  Een beetje pragmatisch denken zou ik zeggen: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

  • willem zegt op

   Is het niet zo dat je voor Thailand een NON immigrant bent? De meesten hebben geen permanente verblijfsvergunning in Thailand en verblijven daarmee slechts tijdelijk in Thailand.

  • willem zegt op

   https://www.abnamro.nl/nl/prive/expats/index.html

  • ruud zegt op

   In de brief van de ABNAMRO staat de definitie van expat: wonen en werken.
   Het werken heb ik in Nederland achtergelaten, toen ik emigreerde, dus ik ben voor de ABNAMRO geen expat.
   Er bestaan overigens ook andere definities van expat.

   Ik ben wel een emigrant uit Nederland.
   Maar in Thailand ben ik geen immigrant.
   Zie mijn eerdere reactie.

   @Wim: Ik zou mijn vrouw er niet voor in de steek laten.
   Als ik de strijd verlies is het niet anders.
   Dat wil niet zeggen, dat je dan maar niets moet doen.
   En als eerder gezegd, het gaat me niet alleen om mijzelf, het gaat me om de oudere mensen, die hier – en elders – wonen, die zich niet makkelijk meer kunen verdedigen.
   Kun je van een 80 jarige met een klein pensioen in Thailand verwachten, dat die zich nog kan verzetten tegen een ABNAMRO?
   Een enkeling misschien.

   Er is een aantal punten waarmee ik naar mijn gevoel sterk sta.
   1 Overtreding van de gedragscode voor banken artikel 2. (het belang van de klant staat voorop)
   2 Een contract van 10 jaar voor een deposito.
   3 Een definitie van het begrip wonen voor de wet witwassen.
   4 De “goede” naam van de bank.

   De bank spreekt over 15.000 klanten die moeten vertrekken.
   Die klanten hebben familie en vrienden.
   Die zullen allemaal de klachten te horen krijgen dat ze zonder pardon op straat worden gezet door de bank.
   Als conservatieve schatting hou ik 20 mensen per klant aan.
   Dan praat je dus over 300.000 mensen, die waarschijnlijk niet voor de ABNAMRO zullen kiezen als ze een bank zoeken.
   Dan heb ik het niet eens over eventuele contacten via de sociale media.
   Zelf doe ik niet aan sociale media, dus ik heb geen idee, wat daar gebeurt.

   Het lijkt me dus, dat de bank er alle belang bij heeft om de zaken netjes af te handelen. (iets wat ze gelijk al hadden moeten doen: mensen helpen overstappen)
   Als het namelijk echt uit de hand loopt, zal het vuur erg moeilijk te blussen zijn en komt de bank opnieuw onder curatele te staan.
   Of de bank zich dat realiseert, weet ik niet.
   Ik heb het gevoel dat de bank zichzelf nog als een onmisbare systeembank beschouwt.
   Het klantenbestand is echter voor een groot deel gebaseerd op het grote kantorennet van vroeger.
   Dat kantorennet bestaat echter niet meer, en voor nieuwe bankklanten is de ABNAMRO gewoon een van de vele banken in een lange rij op internet.
   Er is geen enkele reden, waarom iemand de ABNAMRO zou moeten verkiezen boven een willekeurige andere bank uit die rij.
   Ze hebben zelfs geen hippe naam die de jongeren aanspreekt.
   Hun enige voordeel is het feit, dat hun naam met een A begint, en ze dus meestal bovenaan staan.

 4. Mark zegt op

  Het buitenlands (veiligheids)beleid van de USA, onder de Trump- administratie, laat zich steeds meer voelen. Niet USA-burgers kunnen daar weinig aan veranderen, zelfs Belgen of Nederlanders niet 🙂 We ervaren er allen wel de negatieve gevolgen van. De vrijheidsgraad die we genoten wordt ingeperkt. Zelfs ons eigendomsrecht wordt aangetast. En niemand lijkt erom te malen???

  Ik heb het op een andere wijze ervaren: Na het bancair overschrijven van een groot bedrag (+ 2 miljoen baht) van een Belgische naar Thaise bankrekening werd het daar niet geboekt. Navraag bij de Belgische bank leerde dat zij de transactie correct uitgevoerd hadden. Telefonisch vernam ik van de Thaise bank dat ik voor een + 2 miljoen baht bedrag een pil documenten moest ondertekenen om het geld Wwft proof te verklaren. Gelukkig vloog ik een maand later terug naar Thailand, waar ik die pil documenten kon gaan tekenen bij de bank. Het geld bleef zo een maand lang geblokkeerd en de transactie (aankoop) waarvoor het bestemd was kon ik gelukkig, met veel goodwill van de verkoper, verdagen tot ik die pil documenten ter plaatse getekend had.

  Welcome in the American dream 🙂

 5. Wim zegt op

  Dag Ruud,

  Dank voor deze uitgebreide inzending.
  In ieder geval nu een min of meer duidelijke uitleg op grond van een aantal zaken waarom zij de rekening opzeggen. In navolging daarvan ook ICS.

  Niet dat het iets uitmaakt wat je ook gaat doen, het heeft geen zin om iets te proberen te veranderen.
  ABN / AMRO zegt toch duidelijk dat zij hun beleid aangepast hebben. Daar gaan zij echt niets aan veranderen.
  En zoals eerder vermeld door andere reageerders is het de vraag hoelang het duurt voordat andere NL banken hetzelfde gaan doen als ABN / AMRO. Ik persoonlijk denk niet zo lang want het lijkt een keuze te zijn van geen vergunningen en daaraan gerelateerde kosten. Dat gaat ook gelden voor de andere NL banken denk ik zo.

  We kunnen met zijn allen hierover, en dan zeg ik het netjes, teleurgesteld zijn maar het zal niets veranderen. Ondanks alle ellendige situaties die zich gaan voordoen.
  Vergeet nooit dat uiteindelijk duidelijk is geworden dat de bank er niet voor jou is maar jij voor de bank.
  En als jij er voor de bank er niet meer toe doet is het vliegenberg.

  Niks negatiefs over jouw pogingen, absoluut niet want ik begrijp je frustratie, trouwens ook de mijne.
  Je hebt in ieder geval de lezers duidelijk gemaakt hoe ABN / AMRO erover denkt middels je inzending en dat is te prijzen. Dat is erg belangrijk en daar kunnen heel veel mensen lering uit trekken.

  Klinkt dramatisch, maar dat is het niet, maar ik ben vanwege juist dit soort gedoe en de gevolgen daarvan echt van plan Thailand te verlaten. Maar dat zal de bank / ICS echt niets schelen want het wordt echt mijn probleem en dat van mijn wettige echtgenote die in Thailand zal achterblijven.

  Groet

  • janbeute zegt op

   Beste Wim wat ik niet begrijp is je verteld door dit gedoe en de gevolgen daarvan ben je van plan Thailand te gaan verlaten .
   Vertel waarom .
   Thailand heeft ook banken , dus waarom transfer je niet je spaarcentjes naar hier .
   Je woont hier tenslotte toch ook .
   Ben je bang om er geld bij in te schieten door de wisselkoers , open dan een FCD account in EUR en wissel pas als de koers gunstig is .
   Ik las deze week trouwens op de website van de consumentenbond dat bij alle banken in Nederland behalve dan de ING , mensen zoals in onze situatie in Nederland geen rekening meer kunnen openen .
   En hoe zit het in Belgie , zijn er Belgische bloggers die kunnen vertellen werkt het bij hun net zo belachelijk als bij de Nederlandse banken en de AMRO .
   Ben benieuwd op hun reacties .

   Jan Beute .

   • Wim zegt op

    Na het lezen van de eerdere inzendingen eind 2016 op dit blog mbt ABN-AMRO heb ik SNS gevraagd wat zij (gaan) doen.
    Het antwoord was:

    “Ik heb voor u navraag gedaan. Tot op heden is hierover niets bekend. Blijf de actualiteit goed volgen.”

    Dit was december 2016 dus alweer 1.5 jaar geleden.
    Mij begint langzaam het gevoel te bekruipen dat ook bijv. SNS dit gaat doen.
    Ik heb een ICS credit card die dus nu per 22-10-2018 wordt opgezegd.

    Omdat ik regelmatig vlieg (niet naar NL) had ik die credit card nodig om online te kunnen boeken.
    Dat gaat dus straks niet meer. Paypal is een onbekende methode om te kunnen betalen bij vliegmaatschappijen. Ik heb er verschillende op nagegaan maar Paypal is niet mogelijk.
    Binnenlandse vluchten kun je betalen bij 7/11 wat mijn echtgenote regelmatig zo doet. Erg makkelijk.

    Ik kan dus blijkbaar alleen in cash betalen maar bij bijvoorbeeld EVA air kan dit alleen in Bangkok wat 600 km verder is.
    Dus naar Bangkok, boeken en cash betalen, terug naar huis en dan weer naar Bangkok om te vliegen. Dat gaat een paar keer per jaar een heel gedoe worden.
    Als anderen een beter idee hebben lees ik dat graag.

    Voordat mensen gaan roepen dat het bij hun anders is, bedenk dan zoals iedereen weet dat elk bankkantoor andere ideeën er op na houdt en zelfs binnen het kantoor waar je bent.

    Ik heb in Ubon Ratchathani op het hoofdkantoor van zowel SCB en Bangkok Bank navraag gedaan over het terugboeken van geld naar Nederland.
    Een paar bijkantoren bezocht die allemaal verwijzen naar het hoofdkantoor voor terugboeken naar NL.
    Antwoord van beide banken was dat het alleen mogelijk was voor houders met een workpermit of een business hebben en niet voor een NON-immigrant.
    Ik vind dat raar en het lijkt er op dat mijn geld min of meer in curatele staat.
    Daarom haal ik spaargeld niet van NL naar hier want het lijkt er op dat ik het niet kan terugboeken naar NL.
    Zou me trouwens niets verbazen als er mensen zijn in Ubon Ratchathani die bij dezelfde banken wel kunnen terugboeken naar NL op een Non-immigrant visum.

    Ik heb trouwens bij die 2 banken ook gevraag naar een FCD account.
    SCB: niet mogelijk, nu niet en nooit niet zonder te vragen of ik bijv. een workpermit had.
    Bangkok Bank: Nee, dan misschien, toch maar niet, we gaan het uitzoeken, nee maar probeer het volgend jaar nog maar eens.
    Heb ik dus niets aan en heb ook eigenlijk geen behoefte aan een FCD rekening omdat ik me niet bezig houdt met koersverliezen.

    Het niet meer hebben van een Visa card is dus al erg lastig maar als bijv. SNS ook rekeningen gaat opzeggen heb ik dus geen bank meer en dan wordt het erg ingewikkeld om nog verplichtingen te betalen in bijv. NL als je niet kan terugboeken.
    Daarom denk ik er over terug te keren naar ergens in de EU.

    • Pim zegt op

     Beste Wim , vraag een visa card aan bij je Thaisebank, ik zit bij de Krungsri bank en heb gewoon een Visa card van de bank. En als je eventueel binnenkort naar NL zou gaan stap dan over van SNS naar de ING want daar kun je gewoon een rekening openen en maakt het niet uit waar je woont.
     Mvg Pim

     • Wim zegt op

      Dag Pim,
      Dank voor je bericht.
      Kijk daar heb ik nou iets aan.
      Ga beide tips van je proberen en zal het op dit blog laten weten.
      Kan echter wel even duren 🙂

      • janbeute zegt op

       En ook bij de Krungsri kun je een FCD account openen , ik heb hem al Jaren .
       En na het opheffen van de ICS CC , ben ik ook weer naar de Krungsri gegaan en in notime een visa card gekregen .
       Je moet wel geld op een rekening storten en 80% kun je opnemen met de kaart van de balans op je rekening .
       Ben al Jaren klant bij de Krungsri en voor mij is het nummer 1 bank in Thailand .

       Jan Beute .

   • David H. zegt op

    Antwoord op je vraag hoe het in Belgie gaat

    Wel Ik kan alleen maar melden dat ik bij mijn 2 bestaande Belgische banken geen enkel probleem heb gehad om als bestaande klant mijn Belgisch adres bij uitschrijving naar Thailand te veranderen , uitgezonderd dat het niet volledig op hun bestaande computer layout paste (dan maar even een mailtje met correct volledig adres naar hun om op ouderwetse manier in hun bestanden te zetten )
    Betreffende banken zijn Axa bank en KeytradeBank (deze laatste is een online bank met maar 1 kantoor in Brussel voor persoonlijk loket )

    PS: ik heb wel van beide vraag naar bepaald codenummer gehad, maar via antwoord gemeld dat Thailand niet in de oeso verdrag zit , bij nazicht daarvan door hen was het ok voor hen , dit voor wetten op witwassen e.d.

 6. Joost zegt op

  De e-mail van ABN Amro met zogenaamde “informatie” is een algemeen nietszeggende zwamverhaal.
  Dat de bank niet bekend zou zijn met de bancaire regels in Thailand is niet geloofwaardig, aangezien de bank tientallen jaren kantoren in Thailand heeft gehad.
  Gerrit Zalm en zijn opvolger meneer Dijkhuizen hebben van een bank die ooit een wereldspeler was een incompetent dorpskantoor gemaakt.

  • teun zegt op

   Vergeet Rijkman Groenink niet in dit verband! Die heeft de bank regelrecht naar de afgrond geleid. Waarna zijn opvolgers mochten proberen het puin te ruimen.

 7. v veen zegt op

  je hebt wel geluk je mag je geld houden van de ABN-AMRO bank

 8. Ton zegt op

  Volgens mij kun je de creditcard van ABNAMRO gewoon behouden door als tegenrekening een andere Nederlandse Bank te nemen. Er zijn banken die wat minder strikt zijn dan de abnamro.

  • Wim zegt op

   Niet waar als je het over de VISA card hebt van ICS
   Mijn tegenrekening van de ICS VISA card is van SNS.
   Heb aan SNS gevraagd of zij dan een credit card kunnen verschaffen.
   Nee dus want volgens SNS:

   “Vanaf dit jaar kunnen onze klanten alleen nog een creditcard aanvragen via ICS. Deze partij regelt ook het beheer van de creditcards. SNS heeft hier geen zeggenschap in.”

   Wel apart dat ABN / AMRO blijkbaar het alleenrecht heeft (verkregen) een VISA creditcard te verschaffen.

   Foutje van SNS in uw nadeel zullen we maar zeggen want ze hebben blijkbaar het alleenrecht aan ICS toevertrouwd.

 9. RichardJ zegt op

  Beste Ruud,

  Ik voel sterk mee met je motiveringen rond het begrip “wonen” maar ik ben bang dat het niets zal veranderen.

  Wat ik zou willen toevoegen/ benadrukken is dat de Thaise wet hier van belang kan zijn.

  Ik lees in de brief:
  “Hetzelfde geldt voor de Bank, zij moet per land waar de klanten van de Bank wonen onderzoeken, of zij zonder vergunning in het betreffende land diensten mag verlenen aan de ingezetene van dat land.”

  De eerste stap zou moeten zijn: een exacte, juridische omschrijving geven van wie volgens de Thaise wet als “ingezetenen” worden beschouwd. Die omschrijving ontbreekt.

  We wonen in Thailand, dwz we verblijven hier in een huis. En je kunt zeggen dat we geemigreerd zijn uit NL maar met onze “non-immigrant” status is het lang niet zeker of de Thaise wet ons als “ingezetene” beschouwt.
  Zou dat inderdaad het geval zijn, dan biedt de Bank dus geen diensten aan aan ingezetenen van Thailand. En zou dit bezwaar dus geen hout snijden.

  Misschien zou de heer Tino Kuis es in de Thaise wetgeving kunnen duiken?

  • theoS zegt op

   Voor de Thaise Belastingdienst, dus ook de wet, zijn wij toeristen. Een toerist kan dan ook, zonder opgaaf van redenen, het land uit gezet worden wat ook enkele malen gebeurd is in de jaren dat ik hier “verblijf”. Visum zegt niets want dat is geen verblijfsvergunning.

 10. Jan Ponsteen zegt op

  Vermoeiend alleen die naam al ABN-AMRO is al geestelijke inteelt gebonden aan locaties.

 11. janbeute zegt op

  Hoezo Thailand een risicoland .
  Is de AMRO bank dan geen risicobank .
  Was het niet deze bank die 10 jaar geleden met dank aan de toenmalige manager Rijkmangroenink naar de knoppen ging .
  Gelukkig waren er twee Nederlanders die de bank toen voor de poorten van de Hel hebben weggesleept .
  Jan Peter en Wouter .
  Als deze redding mislukt was hadden vele klanten een boel spaarcentjes verloren .
  Tijdens het googelen deze week kwam ik veel informatie tegen over deze zaak .
  In totaal waren er maar rond de 25 % van de 15000 klanten die permanent in het buitenland wonen Nederlands staatsburger .
  Ik kwam nog een spontane reactie tegen van een mevr en die luidde .
  Een goede zet, onduidelijke figuren , fiscale vluchtelingen , Thailandgangers sex, Philipino kindersex
  Uitkeringstrekkers , onrendabele pensionadoos ( 36 euro van het metaalfonds ) .
  Gezochtepersonen , landlopers .
  Het lijkt mij een soort van opschoning van het klantenbestand bij de AMRO .
  Zo zie je maar weer hoe sommigen over ons denken die hier permanent wonen in Thailand .

  Jan Beute .

  • ruud zegt op

   Ik meen mij te herinneren dat Wouter vergeten was de zeggenschap over de bank mee te nemen in het koopcontract.
   Dat kostte toen nog eens 5 miljard extra als ik mij goed herinner.
   Geld dat we nooit meer terug hebben gezien.
   Dat is toen opvallend snel uit het nieuws verdwenen, en je hoort er ook niets meer over.

   @George: de bank zei ook, dat ze voor MIJ geen uitzondering konden maken.
   Het was dus duidelijk, dat uitzonderingen wel voor anderen mogelijk waren.
   Dat het daarbij dan blijkbaar om vermogende mensen gaat, zal niemand verbazen.
   Dat zijn natuurlijk ook de mensen die waarschijnlijk niet zullen witwassen.
   De mensen die witwassen moet je zoeken onder de mensen met een AOW en misschien zelfs wel een klein pensioentje.

   • Sjaak S zegt op

    Wat een gezeur. De bank zegt dat het te duur is en dat ze de nodige vergunningen niet hebben en ook niet willen hebben.
    Ze schrijven over jou omdat jij betroffen bent en niet je buurman.
    Omdat ze voor jou geen uitzondering kunnen maken, wil niet automatisch zeggen dat ze het voor anderen wel doen. Dat is jouw interpretatie.
    Ook zegt de bank dat ze het recht hebben om eenzijdig een contract op te zeggen, daarvoor had je getekend en waarschijnlijk (zoals de meesten en ik ook) niet alle details in het contract gelezen.

    Doe gewoon zoals de meesten je al aanbevelen: je geld naar je rekening in Thailand laten sturen. Dat kan en er is niets mis mee, behalve dat je misschien iets minder flexibel bent. Zou je naar Nederland moeten reizen, je kunt met je Thaise Bankkaart ook in Nederlandse automaten geld trekken…

 12. George zegt op

  Maar vermogende Nederlanders in Thailand kunnen wel rustig bij ABN AMRO bankieren.
  https://www.abnamro.nl/nl/mobile/privatebanking/uw-situatie/international/index.html

  • Arnold zegt op

   @george, ik zie in die link van Mees Pierson alleen Europese landen vermeld staan. Wat gezien hun vergunning voor ABN AMRO zelf ook geen probleem is. Zoals ze in hun bericht aan Ruud schrijven.

   • Cornelis zegt op

    Goed lezen, dan zie je dat ze ‘wereldwijde’ toegang bieden, geen beperkingen. De enige ‘beperking’ om van deze service te kunnen genieten is dat je een vrij belegbaar vermogen hebt van minstens een miljoen euro.

  • Kees zegt op

   Dat haalt alle argumenten in de mail wel onderuit. Bullshit verhaal van de bank dus.

 13. Kees 2 zegt op

  Dag Ruud, Ik begrijp je frustratie, maar je krijgt wel enkele jaren rente cadeau. Ga over naar ING en je hebt weer een bankrekening die niet opgezegd wordt en waar meer op staat dan bij ABNAMRO (nl met de cadeau gekregen rente). Tel uit je winst !

 14. Riaz zegt op

  Hallo. Zijn er ondertussen wel partijen bekend die de bancaire service wel kunnen aan bieden aan personen die buiten de EU wonen? Ik krijg t maar niet duidelijk waar deze groep wel kan bankieren? Van de ING begreep ik dat het onmogelijk was om een account te faciliteren buiten Europa. Zij er nog wel alternatieven?

 15. Richard zegt op

  Ruud, je loopt een beetje te zeuren.Open gewoon een rekening bij revolut bv en vraag daar een pas aan. Of schrijf je gewoon in in Nederland en dan kan jij je bankrekening houden. Je creëert zelf een vreemde situatie door nergens ingeschreven te staan. Dan moet je niet piepen als je wat moeilijkheden ervaart.

  Richard

  • Rob V. zegt op

   Je kunt (mag!!) niet in Nederland ingeschreven staan als je langer dan in totaal 8 maanden in een periode van 365 dagen buiten Nederland verblijft. Wet BRP…

   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/uitschrijven-basisregistratie-personen

 16. Henk zegt op

  In hoeverre kan de ING iets betekenen?
  Deze bank heeft kantoren in Thailand.
  Misschien heeft iemand hier ervaring mee?

 17. jack zegt op

  Wat een drama!!!Het lijkt mij duidelijk dat het de abn amro niet uitmaakt waar je woonachtig bent,als je uitgescreven bent in Nl en niet in de EU woont val je buiten de boot.Hoe Thailand hierover denkt maakt de abn niets uit.
  Maar wat als je wel een bedrijf hebt in NL?Maar dan ben je ook belasting plichtig in NL en dus moet je een bankrekening hebben daar?
  Ik heb ook een probleem gehad met een vorige bank,over het algemeen zijn het een arrogant zootje.
  Gewoon een ander zoeken en life goes on!!
  Vechten tegen de bierkaai?Ik niet,daar bedank ik voor.

 18. Alex Yelsma zegt op

  Ben ik de enige die heeft opgemerkt dat de bank je vraagt hen te VERZOEKEN de rekening op te heffen?

 19. willem zegt op

  Wat ik niet begrijp.

  Voor expats blijft de ABN-AMRO wel zijn bancaire diensten leveren. Ook als je in Thailand woont en eventueel werkt. Wat is het verschil in regelgeving, risico’s en kosten?

  Volgens mij is het alleen een andere naam. Immigrant ( permanent verblijf) of Expat (tijdelijk verblijf). Expats verblijven vaak heel veel jaren buiten Nederland.

  Ik zie echt het verschil niet.

  In de Engelstalige expat pagina van ABN-AMRO staat het volgende:

  “Managing your banking abroad

  If you live or work abroad, or are about to do so, you want to be able to manage your banking effectively. That’s where the ABN AMRO International Clients team comes in – they offer special financial services for clients who live or work outside of the Netherlands. ”

  Let op de beschrijving: live or work.

  Jullie zijn allemaal Expats. Immigreren in Thailand is nagenoeg onmogelijk. Dus je aanmelden bij de ABN-AMRO als expat.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website