Oproep: feedback van lezers t.b.v. update Schengenvisum dossier

Twee jaar geleden schreef ik een dossier om mensen te helpen met een aanvraag voor een visum kort verblijf. Sinds de publicatie van het Schengenvisum dossier beantwoord ik nog regelmatig en met plezier lezersvragen. In de tussentijd zijn de regels nog steeds hetzelfde maar zijn de procedures wel veranderd. Zo is de Nederlandse ambassade nog intensiever gaan samenwerken met de optionele externe dienstverlener VFS Global. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een Visa Application Centre (VAC) en de verhoging van de service kosten van 480 THB naar 996 THB.

Inmiddels is het dossier dus wel aan een update toe. Daarom zou ik graag lezers die de afgelopen 1-2 jaar een aanvraag voor een visum naar Nederland of België hebben gedaan hun ervaring te delen.
De ervaring van Evert en de reacties onder zijn www.thailandblog.nl/lezers-inzending/lezersinzending-ervaringen-aanvraag-schengenvisum/ waren al erg nuttig.

Graag zou ik bijvoorbeeld willen weten:

 • Welke bronnen hebben jullie gebruikt voor de aanvraag (ambassade website, VFS website, IND/DVZ website, …)?
 • Was de informatie voorziening duidelijk? Belangrijker, waar was deze onduidelijk of anderszins in gebreken?
 • Waar liepen jullie tegenaan bij het samenstellen van de aanvraag?
 • Hoe verliep de procedure om tot een afspraak de komen? Is dit via de ambassade gegaan of via VFS (de keuze is aan de aanvrager maar het is duidelijk dat VFS gepromoot wordt).
 • Hoelang duurde de tijd tot het maken van een afspraak? Hoelang was de behandeltijd tussen indienen van de aanvraag en terug ontvangen van de aanvraag?
 • Ontvingen jullie het paspoort en andere stukken terug per post (EMS) of hebben jullie deze opgehaald bij de ambassade?
 • Wat voor visum was er toekent? Denk aan geldigheidstermijn en aantal binnenkomsten (1, 2 of multiple entry).
 • Hoeveel visums hebben jullie in het verleden aangevraagd en hoelang waren die geldig? Uitgangspunt is dat vreemdelingen een steeds ‘beter’ visum krijgen dat flexibeler en langer geldig is.
 • Hoe was over het geheel de ervaring rondom de aanvraag van het visum, de reis naar Europa etc.
 • Alle andere punten die nuttig kunnen zijn bij verbetering van het dossier zijn natuurlijk welkom!

Tot slot zou ik het op prijs stellen om enkele scans van visums te ontvangen die de afgelopen 1-2 jaar zijn afgegeven. Uiteraard met verwijdering van persoonsinformatie. Dit zodat ik met eigen ogen kan zien over er nog opvallende verschillen zijn ten opzichte van het dossier en mogelijk ter aanpassing van de voorbeelden in het huidige dossier. De huidige afbeeldingen laten nog een visum zien afgegeven in Bangkok maar inmiddels worden Nederlandse visums in de regio door de RSO in Kuala Lumpur aangemaakt. Mogelijk is een update hier op zijn plaats om verwarring te voorkomen.

Deel je ervaring hieronder of stuur een mail aan de redactie van het blog. Het spreekt voor zich dat ik de ervaringen en informatie die ik krijg met vertrouwen zal behandelen. Namen of andere informatie deel ik niet met derden, dat spreekt voor zich. Mijn doel is simpel: zorgen dat Nederlanders en Vlamingen die met de visumprocedure te maken krijgen zo goed mogelijk zijn voorbereid met goede informatie over hun rechten en plichten om goed beslagen ten ijs te komen. Zo helpen wij elkaar om te genieten van de mooie dingen in het leven samen met je Thaise partner, kinderen, familie of vrienden.

Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

Rob V.

NB: EU Home Affairs heeft eind maart de laatste cijfers gepubliceerd over de afgifte van visums. Het is inmiddels traditie om daarover een stukje te schrijven maar de nieuwsgierigen kunnen natuurlijk al zelf een kijkje nemen: ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en#stats

Schengenvisum: Niet meer direct bij de ambassade terecht voor een Schengenvisum

Beste Rob V.

Ik ontving op 16/06 de info. van de heer A. Berkhout, Attache van de NL Ambassade dat de aanvraag voor het Schengen Visum volledig is uitbesteed aan VFS Gobal. Je kunt dus niet (meer) rechtstreeks bij de ambassade een verzoek indienen voor een afspraak voor indiening van de documenten zoal nu nog in het dossier staat vermeld. Dit vraagt dus om een correctie.

Indien nodig, kan ik de reactie van de heer Berkhout aan u toesturen.

Groeten,

Hans


Beste Hans,

De Schengen regels zijn al jaren ongewijzigd, volgens de Schengen Code is er recht op directe toegang tot de ambassade. De handleiding op het blog is daarmee dus nog correct op dit punt. Wat wel gewijzigd is is het personeel op de ambassade alwaar de heer Berkhout sinds dit jaar het stokje heeft overgenomen van mevrouw Deveci. Of het toeval is of niet maar rond diezelfde tijd verdween ook de mededeling op de site van de ambassade dat je een mailtje kon sturen voor een directe afspraak indien je geen gebruik van VFS wenste te maken.

Ik citeer artikel 17, lid 5:

“Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode), Artikel 17, Dienstverleningskosten:

 1. Aanvullende dienstverleningskosten kunnen door een externe dienstverlener als bedoeld in artikel 43 worden geheven. De dienstverleningskosten staan in verhouding tot de kosten van de externe dienstverlener voor het uitvoeren van een of meer van de in artikel 43, lid 6, genoemde taken.
 2. Die dienstverleningskosten worden gespecificeerd in het in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsinstrument.
 3. In het kader van de plaatselijke Schengensamenwerking zorgen de lidstaten ervoor dat de aan een aanvrager in rekening gebrachte dienstverleningskosten naar behoren de door de externe dienstverlener verleende diensten weerspiegelen en aan de plaatselijke omstandigheden zijn aangepast. Voorts streven zij ernaar de dienstverleningskosten te harmoniseren.
 4. De dienstverleningskosten mogen niet meer bedragen dan de helft van de visumleges als genoemd in artikel 16, lid 1, ongeacht de mogelijke ontheffingen of vrijstellingen van de visumleges als bedoeld in artikel 16, leden 4, 5 en 6.
 5. De betrokken lidstaten behouden voor alle aanvragers de mogelijkheid rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij hun consulaat.”
  Bron: eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810

Dat lijkt mij overduidelijk.

Daarnaast zijn er op de website van EU Home Affairs handboeken voor ambassade personeel te vinden. Uit het handboek “Handbook for the organisation of visa sections and local Schengen cooperation” citeer ik:

“4.3. The service fee
Legal basis: Visa Code, Article 17

As a fundamental principle, a service fee may be charged to an applicant using the facilities of
an external service provider only if the alternative is maintained of direct access to the
consulate incurring the payment of just the visa fee (see point 4.4).
This principle applies to all applicants, whatever the tasks being performed by the external
service provider, including those applicants benefiting from a visa fee waiver, such as family
members of EU and Swiss citizens or categories of persons benefitting from a reduced fee.
(…)
4.4. Direct access
Maintaining the possibility for visa applicants to lodge their applications directly at the
consulate instead of via an external service provider implies that there should be a genuine
choice between these two possibilities.”
Bron: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm

Voorts heb ik in 2014 hier over contact gehad met de Europese Commissie en met de EU vertegenwoordiging in Thailand (zeg maar de EU ambassade), ook deze bevestigde bovenstaande. Het is wel zo dat sommige ambassades of lidstaten minder happig zijn om dit correct uit te voeren. Immers betekent het inschakelen van VFS Global een leuke kostenbesparing op voor de ambassades, en in het geval van Nederland is dat zeer welkom daar het budget van BuZa de afgelopen jaren teruggebracht is. Vanuit de ambassade is het dan ook niet meer dan logisch dat men naar VFS verwijst maar onder de huidige regels is directe toegang nog steeds onderdeel van de Visum Code.

Als extra bevestiging hoef je maar te kijken bij diverse andere ambassades die in o.a. Bangkok actief zijn. Die vermelden wel -soms niet altijd even duidelijk- het recht op direct toegang. Kijk maar eens op de site van de Belgische, Spaanse of Italiaanse ambassade om zo maar een paar te noemen. Dus nu, ik kan bij dus zeker niet vinden in de reactie van de heer Berkhout.

In de concept Visum Code die al sinds 2014 in behandeling is -maar nog steeds niet akkoord/af- is het recht op directe toegang komen te vervallen. Dit omdat de aantallen reizigers en dus aanvragen flink gestegen zijn en het moeilijker wordt voor ambassades om dit (geheel) zelf te doen. In de toekomst zal VFS dus haast wel zeker onvermijdelijk worden. Persoonlijk ben ik daar geen fan van, als je op populaire websites omtrent visa’s en immigratie kijkt lees je nog te vaak dat VFS Global of concurrent TLS Contact met Schengenvisums, Britse visums etc. onnodige of domme fouten maken. Nee geef mij maar een goed opgeleid p balie personeel mét jaren ervaring en korte lijntjes naar de back office (vooral handig bij meer zeldzamere of complexre aanvragen). VFS kan prima een standaard aanvraag doorlopen door een checklijstje af te lopen maar zelfs dat verprutsen ze soms, en bij bijzondere situaties help zo’n checklijst per definitie niet en heb je gewoon kundig personeel nodig.

Groet,

Rob V.

Oproep: Help mee om het visumdossier 2016 aan te vullen

Beste lezers,

Onlangs heb ik een oproep gedaan om jullie ervaringen (informatie) over te maken met het immigratiekantoor of grenspost. Deze informatie zou dan opgenomen worden in het Dossier 2016 (bij voldoende reacties): www.thailandblog.nl/visumvraag/oproep-nieuwe-visumdossier/

Om alles wat duidelijker te maken over wat ik precies bedoel, heb ik twee standaard formulieren opgemaakt. De informatie die op deze formulieren staat geven jullie al een idee waar ik naartoe wil met het dossier in de toekomst.

Het is een eerste ontwerp en ze kunnen altijd aangepast worden. Geef jullie mening er maar over. U mag ze ook aanvullen. Misschien heb ik wat over het hoofd gezien. U kan ze hier downloaden, invullen terugsturen naar de redactie info@thailandblog.nl

Bedankt bij voorbaat.

RonnyLatPhrao

Oproep voor het nieuwe visumdossier

Beste lezers,

Het jaar 2016 komt er aan. Het wordt dan ook tijd om aan de “Versie 2016” van het dossier “Visum Thailand” te denken. Er zijn wat aanpassingen nodig door o.a. nieuwe of aangepaste regelgeving en prijzen, sommige zaken herformuleren omdat ze verkeerd worden begrepen door de lezer, etc…,  maar buiten dat ben ik ook aan het nadenken hoe ik het dossier “Visum Thailand” in zijn geheel zou kunnen verbeteren.

Zo denk ik er over na om, in de “Versie 2016”, aandacht te besteden aan de verschillende immigratiekantoren en de daar geldende procedures en regelgeving. Momenteel is enkel Pattaya (Jomtien) opgenomen, omdat het dossier ook verschijnt op de website van NVTP, maar ik wil dit graag uitbreiden naar alle immigratiekantoren waar ik informatie over heb. Ook denk ik er over om grensovergangen te behandelen, en dan in het bijzonder wat betreft de “borderruns”(visarun, In/Out).

Informatie over een immigratiekantoor of grensovergang plaatsen heeft natuurlijk enkel zin, indien die informatie rechtstreeks afkomstig is van dat lokaal immigratiekantoor of grensovergang, of indien het persoonlijke ervaringen betreft. Bovendien dient die informatie recent te zijn.  Met recent bedoel ik dan vanaf augustus 2014 (ingang van de meeste nieuwe regels).

MACB en ik kunnen dat natuurlijk niet alleen. Thailand telt immers verschillende immigratiekantoren en grensovergangen, en elk hebben ze wel hun eigen spelregeltjes.

We kennen natuurlijk al wel enkele immigratiekantoren of grensovergangen waar we zelf ervaring mee hebben of hadden.  We kunnen ze echter onmogelijk allemaal kennen.  Ook kan de informatie of ervaring die we zelf hadden met sommige immigratiekantoren of grensovergangen verouderd zijn. Daarom deze oproep naar jullie toe.

Graag had ik van jullie ervaringen en/of informatie ontvangen over uw lokaal  immigratiekantoor, of uw ervaringen met grensposten waar u uw “borderrun”(visarun, in/out) uitvoert. Welke informatie?  Eigenlijk alle informatie die relevant is. Elke ervaring, formulier of informatie is welkom.
Ik denk dan aan (niet beperkende lijst):
 • Formulieren, uitgegeven door uw lokaal immigratiekantoor, waarop staat welke documenten en bewijsstukken u dient voor te leggen bij o.a. (jaar)verlengingen.
 • Zijn de formulieren die het immigratiekantoor uitgeeft correct of wil men altijd nog wel eens bijkomende formulieren zien bij de eigenlijke aanvraag, hoe lang duurt het om o.a. een jaarverlenging te bekomen, werkt men standaard met een “under consideration” stempel of is dit enkel het geval bij het “Thai women visa”, heeft u al eens bezoek van politie gekregen tijdens de aanvraagprocedure of er na, welke financiële bewijstukken wil men zien en hoe oud mogen die maximum zijn, werden de financiële eisen voor een jaarverlenging in een andere valuta dan Baht ook aanvaard, etc…
 • 90 dagen melding, wat zijn de ervaringen met de on-line melding, per post of persoonlijk, en hoe lang duurde het proces (wachttijden indien persoonlijk), etc…
 • Ervaringen met overzetten van verlengingen in nieuwe paspoorten, welke informatie zetten men over, etc.
 • Bekomen van attesten, zoals bewijs van adres/woonst (hoelang duurt het en wat kost het), etc…
 • Is er een  “Dress code” in uw immigratiekantoor en welke is die. Gepaste kledij aantrekken voor een bezoek aan immigratie is voor sommige vanzelfsprekend.  Voor andere dan weer niet.  In sommige immigratiekantoren hangt dan ook een “Dress code” om bezoekers daarop te wijzen.
 • Wat is het adres, telefoonnummer, openingsuren, website, etc…  van uw immigratiekantoor.
 • Op welke dagen of uren kan u best gaan , bent u er best al voor de eigenlijke opening, werkt men met nummers en hoe bekomt men het nummer, etc
 • Grensposten.  Welke grenspost gebruikt u, wat is de procedure, wat kost het u, hoe lang duurde het, hebt u moeilijkheden ondervonden, heeft u een visumsticker van het andere land bekomen in uw paspoort of alleen de in/out stempels, etc…
Kortom, elke informatie is welkom.  Positieve, maar ook de negatieve.  Het kan altijd iemand verder helpen.  (Zet er wel even de datum bij van wanneer die informatie of ervaring dateert). U kan uw informatie naar mij via het volgend e-mailadres sturen: info@thailandblog.nl
Indien u de mogelijkheid heeft om de originele formulieren van uw immigratiekantoor of bewijstukken in te scannen mag u dit altijd doen. Graag zelfs. Werk dan het liefst met niet ingevulde formulieren, maar indien die niet beschikbaar zijn en u wenst het toch te delen, maak dan persoonlijk informatie onleesbaar (denk aan uw privacy).
Bij ontvangst van meerdere ervaringen/informatie over eenzelfde immigratiekantoor of grenspost, zal de informatie samengevoegd worden. Hoe meer ervaringen/informatie over een immigratiekantoor of grenspost, hoe beter idee men uiteindelijk krijgt over hoe het er in een bepaald immigratiekantoor of grensovergang aan toe gaat.
Uw naam(nickname) zal vermeld worden bij de bronvermelding indien uw informatie gebruikt werd.  Indien u dat liever niet wil, gelieve dit dan te vermelden in uw mail/reactie.
Er is geen einddatum voor deze oproep.
Begin 2016 hoop ik het nieuwe dossier af te hebben. Informatie die nadien binnenkomt zal dan in een volgende versie opgenomen worden.
U mag mij trouwens informatie toesturen wanneer u maar wil. Komt het niet direct in het dossier, dan kan het altijd dienen om vragen van lezers te beantwoorden met de meest recente informatie.
Toch nog even dit. Eerder schreef ik dat elke informatie of ervaring  welkom is, zowel de positieve (o.a. duidelijk, vriendelijk, behulpzaam,…) als de negatieve ervaring (o.a. lange wachttijden, vroegtijdige sluiting, onduidelijk, etc..). Geen probleem, u zegt maar hoe u het ervaren heeft, maar ik wil toch één uitzonderingen maken.

Corruptie

Ik weet dat het wereldje waar ik informatie over vraag zeer gevoelig is voor corruptie. Daar gaat echter mijn vraag nu niet over. Verhalen over corruptie ga ik toch niet opnemen. Ik vind die niet thuishoren in het dossier “Visum Thailand”. Daarom ook de vraag om geen verhalen te sturen die gaan over corruptie in immigratiekantoren, bij grensposten, visarunbureautjes, etc…

Dank bij voorbaat voor uw bijdrage.

Vriendelijke groeten,

RonnyLatPhrao